Ceny detaliczne nowo wprowadzanych na rynek, artykułów mody lub szczególnie atrakcyjnych z innych względów.

UCHWAŁA Nr 130
RADY MINISTRÓW
z dnia 1 czerwca 1973 r.
w sprawie cen detalicznych artykułów nowo wprowadzanych na rynek, artykułów mody lub szczególnie atrakcyjnych z innych względów.

Na podstawie art. 2 dekretu z dnia 3 czerwca 1953 r. o ustalaniu cen, opłat i stawek taryfowych (Dz. U. Nr 31, poz. 722) oraz art. 3 dekretu z dnia 21 września 1950 r. o opodatkowaniu przedsiębiorstw gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 44, poz. 399) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
1.
Uchwała określa zasady i tryb ustalania cen detalicznych nowych lub zmodernizowanych artykułów, wytwarzanych przez jednostki gospodarki uspołecznionej:
1)
odznaczających się nowoczesnością rozwiązań i odpowiednimi walorami użytkowymi,
2)
odznaczających się wyższym od powszechnie występującego w obrocie standardem wzornictwa, zdobnictwa, jakości i estetyki (w tym również jakości i estetyki opakowania),
3)
zaspokajających szczególne upodobania nabywców oraz odpowiadających aktualnym kierunkom mody.
2.
Ministrowie nadzorujący producentów mogą w porozumieniu z Ministrem Handlu Wewnętrznego i Usług oraz Przewodniczącym Państwowej Komisji Cen określić dla poszczególnych branż szczegółowe kryteria, którym powinny odpowiadać artykuły zaliczane do nowych lub zmodernizowanych w rozumieniu przepisu ust. 1.
§  2.
1.
Ceny detaliczne artykułów, o których mowa w § 1, ustala się na poziomie zapewniającym zrównoważenie popytu i podaży tych artykułów oraz uzyskanie przez ich producenta zysku odpowiedniego do ich atrakcyjności.
2.
Jeżeli ustalone według przepisu ust. 1 ceny detaliczne artykułów, wytwarzanych w przemysłach o szczególnie wysokich kosztach początkowego okresu opanowywania produkcji, nie zapewniają producentowi odpowiedniego zysku:
1)
za zgodą właściwego ministra koszty własne tych artykułów mogą być rozliczane w okresie przewidzianym na techniczne opanowanie produkcji,
2)
Minister Finansów może na wniosek właściwego ministra wprowadzić ulgi lub zwolnienia podatkowe.
3.
Okres przewidywany na techniczne opanowanie produkcji ustala minister nadzorujący producenta, z tym że okres ten nie może być dłuższy od 3 lat.
§  3.
W miarę zwiększania produkcji lub zmniejszania się popytu konsumentów ceny detaliczne, o których mowa w § 2 ust. 1, mogą być odpowiednio obniżane. Ceny te nie mogą być niższe od kosztu własnego produkcji, zwiększonego o należny producentowi zysk, obowiązujący podatek obrotowy oraz marże handlowe (dolny limit ceny detalicznej). Dolny limit ceny detalicznej określa jednostka upoważniona do ustalania cen detalicznych.
§  4.
1.
Przy sprzedaży artykułów rynkowych, których ceny ustalono zgodnie z § 2 ust. 1, poza obowiązującymi marżami producenci udzielają jednostkom handlowym dodatkowych marż handlowych, przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z ryzykiem handlowym (przeceny towarów, reklama itp.).
2.
Wysokość dodatkowych marż handlowych określają jednostki upoważnione do ustalania cen detalicznych.
§  5.
1.
Sprzedaż artykułów, o których mowa w § 1, może być prowadzona przez jednostki handlowe na zasadach komisu.
2.
W razie sprzedaży komisowej obowiązujące marże handlowe mogą być odpowiednio obniżone.
§  6.
Minister Finansów w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Cen określi szczegółowe zasady opodatkowania artykułów, których ceny są ustalane zgodnie z przepisami niniejszej uchwały, z tym że:
1)
od grup wyrobów, dla których w trybie przewidzianym odrębnymi przepisami ustalono procentowe stawki podatku obrotowego, podatek od sprzedaży artykułów rynkowych pobiera się przy zastosowaniu tych stawek,
2)
dla grup artykułów, od których podatek obrotowy jest pobierany w formie podatku różnicowego, Minister Finansów w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Cen ustali - uwzględniając przeciętną wysokość podatku różnicowego realizowanego w danej grupie artykułów - procentowe stawki podatku obrotowego,
3)
do artykułów zaliczonych do grup towarowych zwolnionych od podatku obrotowego - stosowana będzie stawka wynosząca co najmniej 5%.
§  7.
1.
Zasady określone w § 6 obowiązują w okresie dwóch lat obowiązywania ceny.
2.
Minister Finansów może przedłużyć okresy, o których mowa w ust. 1, nie więcej jednak niż o jeden rok.
3.
Po upływie terminów określonych zgodnie z przepisami ust. 1 i 2:
1)
różnica pozostająca producentowi z tytułu stosowania ceny detalicznej wyższej od dolnego limitu ceny (§ 3) podlega rozliczeniu z budżetem jako dodatkowy podatek obrotowy,
2)
producent nie udziela jednostce handlowej dodatkowej marży handlowej (§ 4).
4.
Przepis ust. 3 pkt 1 nie wyłącza możliwości obniżania cen przez jednostki do tego upoważnione (§ 12 ust. 1).
§  8.
Różnica między ustaloną ceną detaliczną zmniejszoną o udzielone marże handlowe (w tym również dodatkową marżę handlową, o której mowa w § 4) i podatek obrotowy (§ 6) a kosztem produkcji artykułu stanowi zysk producenta.
§  9.
Koszty przecen i ryzyka produkcji oraz koszty wzornictwa finansowane są zgodnie z zasadami obowiązującego w danej jednostce organizacyjnej systemu finansowego.
§  10.
1.
Ceny detaliczne artykułów, o których mowa w uchwale, mających ważne znaczenie dla ludności, a w szczególności podstawowych artykułów żywnościowych (§ 1 uchwały nr 280 Rady Ministrów z dnia 31 października 1972 r. w sprawie polityki cen detalicznych oraz dalszej poprawy zaopatrzenia rynku w 1973 r. - Monitor Polski Nr 52, poz. 275) wytwarzanych przez:
1)
przedsiębiorstwa zgrupowane w zjednoczeniach przemysłowych objętych planem centralnym - ustala Przewodniczący Państwowej Komisji Cen,
2)
uspołecznione przedsiębiorstwa drobnej wytwórczości - ustalają właściwe ze względu na siedzibę producenta komisje cen prezydiów wojewódzkich rad narodowych.
2.
Wykaz artykułów lub grup artykułów, których ceny są ustalane w trybie ust. 1, określi Przewodniczący Państwowej Komisji Cen.
§  11.
1.
Ceny detaliczne artykułów nie objętych wykazem określonym w § 10 ust. 2 ustalają:
1)
w odniesieniu do artykułów objętych koordynacją branżową - naczelni dyrektorzy właściwych zjednoczeń wiodących,
2)
w odniesieniu do artykułów nie objętych koordynacją branżową, a wytwarzanych przez przedsiębiorstwa zgrupowane w zjednoczeniach przemysłowych objętych planem centralnym - naczelni dyrektorzy tych zjednoczeń,
3)
w odniesieniu do artykułów nie objętych koordynacją branżową, a wytwarzanych przez uspołecznione jednostki drobnej wytwórczości - dyrektorzy (zarządy) jednostek nadrzędnych (zjednoczeń terenowych, wojewódzkich związków spółdzielni) producentów tych artykułów.
2.
Przewodniczący Państwowej Komisji Cen może w uzasadnionych wypadkach i na okres przejściowy zastrzec do swojej właściwości ustalanie lub obniżanie cen artykułów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.
§  12.
1.
Dyrektorzy (zarządy) jednostek, o których mowa w § 11 ust. 1, upoważnieni do ustalania cen detalicznych, mogą obniżać ustalone przez siebie ceny, z zastrzeżeniem przepisów § 3 i § 11 ust. 2. Obniżka cen może być dokonana również na wniosek zainteresowanych organizacji handlu wewnętrznego, a w wypadkach, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 3 - na wniosek terenowej jednostki tych organizacji.
2.
Obniżki cen, o których mowa w ust. 1, dotyczą również zapasów artykułów w jednostkach handlowych.
3.
Wyniki przeszacowania zapasów z tytułu przeceny, o której mowa w ust. 1 i 2, nie podlegają rozliczeniu z budżetem Państwa. W razie sprzedaży artykułów na zasadach komisu wyniki przeszacowania zapasów pokrywają producenci tych artykułów.
§  13.
1.
Dyrektorzy (zarządy) jednostek, o których mowa w § 11 ust. 1, upoważnieni do ustalania i obniżania cen detalicznych, obowiązani są do uzgadniania wysokości tych cen z zainteresowanymi organizacjami handlu wewnętrznego lub ich terenowymi jednostkami.
2.
Obowiązek uzgadniania, określony w ust. 1, dotyczy również wysokości dodatkowej marży handlowej (§ 4).
3.
Jeśli cena lub dodatkowe marże handlowe nie mogą być ustalone z braku wymaganego uchwałą uzgodnienia, a producent nie wyraża również zgody na zastosowanie zasad sprzedaży komisowej, decyzję - na wniosek jednej ze stron - podejmuje odpowiednio Przewodniczący Państwowej Komisji Cen lub komisja cen prezydium wojewódzkiej rady narodowej.
§  14.
Przewodniczący Państwowej Komisji Cen zapewni kontrolę prawidłowości stosowania przez jednostki gospodarki uspołecznionej zasad ustalania cen, określonych przepisami uchwały.
§  15.
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Cen i z zainteresowanymi ministrami zapewni - począwszy od 1974 r. - statystyczną informację o dostawach wyrobów, których ceny ustalane są według zasad określonych uchwałą.
§  16.
Tracą moc uchwała nr 71 Rady Ministrów z dnia 12 marca 1968 r. w sprawie ustalania cen detalicznych szczególnie atrakcyjnych artykułów nowo wprowadzanych na rynek, utworzenia funduszu przecen i ryzyka produkcji oraz funduszu wzornictwa, zmieniona uchwałą nr 136 Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1969 r. (Monitor Polski Nr 36, poz. 271) i uchwałą nr 53 Rady Ministrów z dnia 12 marca 1971 r., oraz wydane na jej podstawie przepisy, z tym że pozostają w mocy ceny ustalone na jej podstawie do czasu ich zmiany w trybie określonym niniejszą uchwałą.
§  17.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1973 r.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021