Zm.: zarządzenie w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni naukowych.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I TECHNIKI
z dnia 30 kwietnia 1973 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni naukowych.

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o stopniach naukowych i tytułach naukowych (Dz. U. z 1969 r. Nr 4, poz. 32 i z 1973 r. Nr 12, poz. 89) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 26 listopada 1971 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni naukowych (Monitor Polski z 1971 r. Nr 58, poz. 378, z 1972 r. Nr 14, poz. 97, Nr 44, poz. 235, Nr 54, poz. 291 i z 1973 r. Nr 7, poz. 46) wprowadza się następujące zmiany:

A) w wykazie jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopnia naukowego doktora, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia:

1)
w części A. Szkoły wyższe:
a)
w pozycji II Politechniki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wojskowa Akademia Techniczna pod. lp. 11 Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie - Minister Obrony Narodowej - w rubryce 2 wyrazy "Wydział Elektroniczny" zastępuje się wyrazami "Wydział Elektroniki",
b)
w pozycji VIII Akademie medyczne pod lp. 9 Akademia Medyczna we Wrocławiu - Minister Zdrowia i Opieki Społecznej - dodaje się wyrazy:

– w rubryce 2 - "Instytut Biostruktury",

– w rubryce 4 - "doktora nauk medycznych",

c)
w pozycji IX w rubryce 2 - nazwa jednostki

– tytuł pozycji "Wyższe szkoły wychowania fizycznego" zastępuje się tytułem "Akademie wychowania fizycznego",

– w nazwach jednostek pod lp. 1, 2 i 4 wyrazy "Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego" zastępuje się wyrazami "Akademia Wychowania Fizycznego",

2)
w części C. Placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk:
a)
pod lp. 36, w rubryce 3 dodaje się wyrazy "doktora nauk matematycznych",
b)
dodaje się lp. 37 w brzmieniu:
Lp. Nazwa jednostki Nazwa stopnia naukowego
1 2 3
"37 Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa doktora nauk ekonomicznych"
3)
w części D. Instytuty naukowo-badawcze:
a)
skreśla się lp. 39 i 40
b)
dodaje się lp. 56 w brzmieniu:
Lp. Nazwa jednostki Organ nadzorujący Nazwa stopnia naukowego
1 2 3 4
"56 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Minister Rolnictwa doktora nauk fizycznych
doktora nauk przyrodniczych
doktora nauk technicznych"

B) w wykazie jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego, stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia, w części A. Szkoły wyższe w pozycji II Politechniki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wojskowa Akademia Techniczna - pod lp. 10 Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie - Minister Obrony Narodowej - w rubryce 2 wyrazy "Wydział Elektroniczny" zastępuje się wyrazami "Wydział Elektroniki".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021