Dodatek do emerytur i rent inwalidzkich z tytułu pracy dziennikarskiej.

UCHWAŁA Nr 77
RADY MINISTRÓW
z dnia 4 kwietnia 1973 r.
w sprawie dodatku do emerytur i rent inwalidzkich z tytułu pracy dziennikarskiej.

Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
1.
Wprowadza się dodatek z tytułu pracy dziennikarskiej w Polsce Ludowej, zwany dalej "dodatkiem", do emerytur i rent inwalidzkich, przysługujących na podstawie przepisów o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.
2.
Za dziennikarzy uprawnionych do dodatku w myśl ust. 1 uważa się dziennikarzy zatrudnionych w redakcjach dzienników, czasopism, w radiu, telewizji oraz w agencjach prasowych, informacyjnych, publicystycznych i fotograficznych, którzy są objęci układem zbiorowym pracy dziennikarzy.
3.
Za pracę dziennikarską, o której mowa w ust. 1, uważa się zatrudnienie w charakterze dziennikarza w redakcjach lub agencjach wymienionych w ust. 2.
§  2.
Dodatek do emerytury przysługuje dziennikarzom, którzy pracę dziennikarską wykonywali co najmniej przez 15 lat.
§  3.
1.
Dodatek do renty inwalidzkiej przysługuje dziennikarzom, którzy pracę dziennikarską wykonywali ostatnio przed powstaniem inwalidztwa co najmniej przez 5 lat.
2.
Okres pracy, o którym mowa w ust. 1, może być krótszy, jeżeli inwalidztwo powstało wskutek wypadku przy pracy albo wypadku w zatrudnieniu lub wskutek choroby zawodowej.
§  4.
1.
Dodatek przysługuje w wysokości 1,5% emerytury lub renty za każdy pełny rok pracy dziennikarskiej w Polsce Ludowej.
2.
Przy ustalaniu okresu pracy, uprawniającego do przyznania dodatku, nie uwzględnia się okresów pracy wykonywanej w wymiarze czasu pracy niższym niż połowa wymiaru obowiązującego dziennikarzy.
§  5.
Dodatek oblicza się od kwoty emerytury lub renty wraz ze wzrostem z tytułu okresu zatrudnienia w Polsce Ludowej, bez jakichkolwiek dodatków.
§  6.
W razie zbiegu u jednej osoby prawa do dodatku z prawem do dodatku z innego tytułu (np. z tytułu pracy nauczycielskiej, z tytułu pracy naukowej) wypłaca się dodatek wybrany przez tę osobę.
§  7.
1.
Dodatek przysługuje również dziennikarzom, którzy przeszli na emeryturę lub rentę przed wejściem w życie uchwały, z tym że:
1)
nie jest wymagany okres pracy dziennikarskiej, o którym mowa w § 2 lub 3,
2)
dodatek nie może być niższy niż 20% emerytury lub renty.
2.
Dziennikarzom, o których mowa w ust. 1, dodatek wypłaca się także za 3 miesiące wstecz od zgłoszenia wniosku o przyznanie dodatku.
§  8.
Dodatek przysługuje również do emerytur i rent inwalidzkich przyznanych na podstawie:
1)
ustawy z dnia 28 maja 1957 r. o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin (Dz. U. z 1968 r. Nr 3, poz. 19 i z 1972 r. Nr 53, poz. 341),
2)
ustawy z dnia 23 stycznia 1968 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin (Dz. U. Nr 3, poz. 10),
3)
ustawy z dnia 23 stycznia 1968 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 1968 r. Nr 3, poz. 11 i z 1972 r. Nr 53, poz. 341 i 342).
§  9.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021