Finansowanie stypendiów fundowanych dla studentów szkół wyższych oraz pobór podlegających zwrotowi należności z tytułu udzielonej pomocy materialnej.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 21 marca 1973 r.
w sprawie finansowania stypendiów fundowanych dla studentów szkół wyższych oraz poboru podlegających zwrotowi należności z tytułu udzielonej pomocy materialnej.

Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1969 r. Nr 4, poz. 31 i z 1972 r. Nr 16, poz. 114) oraz § 29 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 marca 1973 r. w sprawie pomocy materialnej dla studentów szkół wyższych (Dz. U. Nr 7, poz. 50) zarządza się, co następuje:
§  1.
Źródłem finansowania stypendiów fundowanych są:
1)
w przedsiębiorstwach i innych państwowych jednostkach organizacyjnych, działających według zasad rozrachunku gospodarczego, z wyjątkiem jednostek wymienionych w pkt 2 i 3 - środki obrotowe,
2)
w zjednoczeniach (jednostkach równorzędnych) - środki przewidziane na utrzymanie centrali zjednoczenia (jednostki równorzędnej),
3)
w bankach oraz zakładach ubezpieczeń majątkowych i osobowych - środki funduszu specjalnego,
4)
w zakładach budżetowych - fundusze obrotowe,
5)
w jednostkach budżetowych - kredyty budżetowe,
6)
w spółdzielniach i ich związkach - środki funduszu szkolenia,
7)
w organizacjach społecznych - środki własne.
§  2.
1.
Podstawę do określenia w planach finansowych jednostek fundujących środków na stypendia fundowane stanowią:
1)
plany rozdziału absolwentów szkół wyższych kierunków studiów objętych ustawą o zatrudnianiu absolwentów szkół wyższych,
2)
plany rozdziału stypendiów fundowanych na kierunkach studiów nie objętych przepisami ustawy o zatrudnianiu absolwentów szkół wyższych.
2.
Podstawą do przekazywania przez jednostki fundujące szkołom wyższym środków na stypendia fundowane oraz do wypłaty tych stypendiów studentom są umowy pisemne zawarte przez jednostki fundujące ze stypendystami.
3.
Jednostka fundująca niezwłocznie po zawarciu ze studentem umowy o stypendium fundowane zawiadamia o tym pisemnie właściwą szkołę wyższą.
§  3.
1.
Jednostka fundująca przekazuje na rachunek szkoły wyższej kwoty na stypendia fundowane, przypadające na dany rok kalendarzowy, w terminach do dnia:
1)
3 stycznia - kwoty przypadające za okres od stycznia do lipca włącznie,
2)
25 lipca - kwoty przypadające na pozostały okres roku,

z tym że pierwszą wpłatę przypadającą na najbliższy okres przekazuje się w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy stypendialnej.

2.
W razie nieotrzymania należnych kwot w terminach określonych w ust. 1 szkoła wyższa obowiązana jest wypłacać studentowi stypendium fundowane ze środków przewidzianych na finansowanie stypendiów zwyczajnych, do czasu otrzymania zaległych kwot od jednostki fundującej.
3.
Kwoty zaległe szkoła wyższa może pobrać z rachunku bankowego jednostki fundującej w formie polecenia pobrania.
§  4.
Kwoty przekazane szkole wyższej na stypendia fundowane, w razie niemożności ich wykorzystania zgodnie ze wskazaniami jednostki fundującej, podlegają zwrotowi tej jednostce w terminie do końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek dokonania zwrotu.
§  5.
1.
Szkoły wyższe gromadzą otrzymane od jednostek fundujących środki na stypendia fundowane na rachunku środków specjalnych, określonym przepisami o środkach specjalnych jednostek budżetowych.
2.
Szkoły wyższe prowadzą ewidencję wpłat na stypendia fundowane i wypłat tych stypendiów z podziałem na poszczególne jednostki fundujące i stypendystów.
§  6.
1.
Ewidencję i pobór podlegających zwrotowi należności z tytułu udzielonej pomocy materialnej prowadzą:
1)
jednostki fundujące - w zakresie należności z tytułu stypendium fundowanego,
2)
szkoły wyższe - w zakresie pozostałych form pomocy materialnej.
2.
Warunki i terminy spłat podlegających zwrotowi należności ustalają właściwe w sprawie poboru jednostki fundujące i szkoły wyższe, przy czym łączny okres spłaty należności nie powinien być dłuższy niż 5 lat.
3.
Kwoty uiszczonych należności wpływają w jednostkach budżetowych na dochody właściwego budżetu, a w pozostałych jednostkach na ich rachunek.
§  7.
W razie niedotrzymania terminu spłaty należności, o których mowa w § 6, kwoty należne państwowym jednostkom organizacyjnym podlegają ściągnięciu w trybie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 1966 r. w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 1966 r. Nr 45, poz. 279, z 1969 r. Nr 32, poz. 272 i z 1971 r. Nr 8, poz. 92), a kwot należnych innym jednostkom dochodzi się w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
§  8.
W razie gdy studentowi wypłaca się do końca studiów dodatek wyrównujący różnicę między otrzymywanym stypendium fundowanym a odpowiednią maksymalną wysokością stypendium zwyczajnego, określoną w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 marca 1973 r. w sprawie pomocy materialnej dla studentów szkół wyższych (Dz. U. Nr 7, poz. 50), źródłem finansowania tego dodatku są środki jednostki fundującej określone w § 1. Jeżeli jednostką fundującą jest jednostka budżetowa, dodatek ten, należny za rok 1973, wypłaca się ze środków budżetowych szkoły wyższej.
§  9.
Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 marca 1964 r. w sprawie zasad i techniki finansowania stypendiów fundowanych dla studentów szkół wyższych oraz trybu poboru podlegających zwrotowi stypendiów i zasiłków pieniężnych (Monitor Polski Nr 18, poz. 82).
§  10.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1973.16.99

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Finansowanie stypendiów fundowanych dla studentów szkół wyższych oraz pobór podlegających zwrotowi należności z tytułu udzielonej pomocy materialnej.
Data aktu: 21/03/1973
Data ogłoszenia: 07/04/1973
Data wejścia w życie: 07/04/1973