Tryb rozliczania różnic budżetowych.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 28 marca 1973 r.
w sprawie trybu rozliczania różnic budżetowych.

Na podstawie art. 2 i 3 dekretu z dnia 21 września 1950 r. o opodatkowaniu przedsiębiorstw gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 44, poz. 399) i art. 2 dekretu z dnia 3 czerwca 1953 r. o ustalaniu cen, opłat i stawek taryfowych (Dz. U. Nr 31, poz. 122) oraz § 7 ust. 2 i § 21 pkt 1 uchwały nr 26 Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1967 r. w sprawie różnic budżetowych oraz zasad stosowania niektórych cen (Monitor Polski z 1967 r. Nr 13, poz. 65 i z 1969 r. Nr 36, poz. 270) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Przez użyte w zarządzeniu określenie:
1)
"uchwała" - rozumie się uchwałę nr 26 Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1967 r. w sprawie różnic budżetowych oraz zasad stosowania niektórych cen (Monitor Polski z 1967 r. Nr 13, poz. 65 i z 1969 r. Nr 36, poz. 270),
2)
"jednostki rozliczające" - rozumie się jednostki wymienione w § 3 uchwały oraz prowadzone według zasad pełnego wewnętrznego rozrachunku gospodarczego zakłady jednostek wymienionych w § 3 pkt 1, 2, 5 i 6 uchwały, a także zakłady kombinatów, które statut kombinatu uprawnia do bezpośredniego rozliczania z budżetem Państwa różnic budżetowych,
3)
"jednostki nadrzędne" - rozumie się zjednoczenia i inne jednostki organizacyjne grupujące przedsiębiorstwa państwowe, jednostki nadrzędne jednostek budżetowych prowadzących gospodarstwa pomocnicze, wojewódzkie (krajowe) związki spółdzielni oraz wojewódzkie oddziały centralnych związków spółdzielni,
4)
"ministerstwa" - rozumie się również urzędy centralne.
2.
Szczegółowe zasady rozliczeń z budżetem centralnym różnic budżetowych określa zarządzenie ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Finansów.
§  2.
Rozliczeń saldowych z budżetem centralnym z tytułu dodatnich i ujemnych różnic budżetowych dokonują:
1)
przedsiębiorstwa zgrupowane w Zjednoczeniu Przemysłu Gumowego "Stomil",
2)
przedsiębiorstwa podległe Zjednoczeniu Przemysłu Tartacznego i Wyrobów Drzewnych,
3)
przedsiębiorstwa zgrupowane w Zjednoczeniu Przemysłu Stolarki Budowlanej, w zakresie różnic budżetowych występujących przy sprzedaży artykułów objętych cennikiem nr 157-Z/70,
4)
Centrala Zbytu Węgla, w zakresie różnic budżetowych występujących przy sprzedaży węgla kamiennego i brunatnego oraz brykietów z węgla kamiennego i brunatnego,
5)
Mennica Państwowa,
6)
jednostki handlowe podległe lub nadzorowane przez Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług,
7)
przedsiębiorstwa (zakłady) prowadzone przez organizacje społeczne,
8)
przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Budownictwa "ZREMB",
9)
Centrala Handlowa Wyrobów Metalowych "Metalzbyt".
§  3.
1.
Właściwy do ustalania zobowiązań z tytułu różnic budżetowych i do ich poboru jest wydział finansowy prezydium powiatowej rady narodowej (rady narodowej miasta stanowiącego powiat, dzielnicowej rady narodowej), w którego okręgu znajduje się siedziba jednostki rozliczającej, zwany dalej "organem finansowym".
2.
W razie zmiany siedziby jednostki rozliczającej w ciągu roku, do ustalania zobowiązań z tytułu różnic budżetowych i do ich poboru od początku roku właściwy jest organ finansowy, w którego okręgu znajduje się w danym roku ostatnia siedziba jednostki rozliczającej.
3.
Organem finansowym właściwym dla jednostek rozliczających podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych jest Ministerstwo Finansów.
§  4.
1.
Jednostki rozliczające uiszczają dodatnie różnice budżetowe na rachunek dochodów budżetowych organu finansowego (§ 3).
2.
Z zastrzeżeniem przepisów ust. 5 oraz § 6, jednostki rozliczające dokonują wpłat dodatnich różnic budżetowych za okresy:
1)
kwartalne, jeżeli w ich rocznym planie techniczno-ekonomicznym ustalono należne dodatnie różnice budżetowe w kwocie nie wyższej od 360.000 zł; różnice budżetowe powinny być uiszczone przed upływem terminu przewidzianego do złożenia sprawozdania finansowego za dany kwartał,
2)
miesięczne, jeżeli w ich rocznym planie techniczno-ekonomicznym ustalono należne dodatnie różnice budżetowe w kwocie powyżej 360.000 zł do 2.400.000 zł; różnice budżetowe powinny być uiszczone przed upływem terminu przewidzianego do złożenia sprawozdania finansowego za dany miesiąc.
3.
Jednostki rozliczające, w których planowane na dany rok dodatnie różnice budżetowe przekraczają kwotę 2.400.000 zł, dokonują zaliczkowo wpłat dodatnich różnic budżetowych, za okresy dekadowe, najpóźniej w ostatnim dniu dekady, w wysokości 1/9 kwoty planowanej na dany kwartał lub w wysokości 1/36 kwoty planowanej na dany rok. W tym wypadku jednostka rozliczająca dokonuje rozliczeń z tytułu różnic budżetowych od wartości rzeczywistej miesięcznej sprzedaży (zakupu, skupu, zaliczenia do kosztów) w terminie określonym w ust. 2 pkt 2.
4.
Przepis ust. 3 nie dotyczy Przedsiębiorstwa Obrotu Spożywczymi Towarami Importowanymi, które uiszcza dodatnie różnice budżetowe w terminie określanym w ust. 2 pkt 2.
5.
Jeżeli w odrębnych przepisach ustalono inne terminy płatności niż przewidziane w ust. 2 i 3, obowiązują terminy przewidziane w tych przepisach.
§  5.
1.
Z zastrzeżeniem przepisów § 6 jednostki rozliczające rozliczają ujemne różnice budżetowe w terminie określonym w § 4 ust. 2 pkt 2.
2.
Ministerstwa przekazują kredyty budżetowe na ujemne różnice budżetowe dla:
1)
jednostek bezpośrednio nadzorowanych przez ministra,
2)
państwowych jednostek objętych budżetem centralnym - jednostkom nadrzędnym,
3)
państwowych jednostek objętych budżetami terenowymi - jednostkom nadrzędnym, a jeżeli nie ma takich jednostek - właściwym wydziałom prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw), które przekazują kredyty właściwym wydziałom prezydiów powiatowych rad narodowych (rad narodowych miast stanowiących powiaty, dzielnicowych rad narodowych),
4)
kombinatów zgrupowanych w zjednoczeniach - tym zjednoczeniom.
3.
Na podstawie decyzji właściwych ministrów ujemne różnice budżetowe należne jednostkom rozliczającym będą pokrywane bezpośrednio przez ministerstwo.
4.
Z otrzymanych kredytów budżetowych zjednoczenia przekazują zgrupowanym w nich kombinatom, a ministerstwa kombinatom nadzorowanym bezpośrednio przez ministra - odpowiednie środki na sfinansowanie ujemnych różnic budżetowych. Środki te powinny być przekazywane na rachunek zakładu wiodącego kombinatu w kwotach i w terminach umożliwiających zakładowi wiodącemu udzielanie zaliczek zakładom prowadzonym według zasad pełnego wewnętrznego rozrachunku gospodarczego. Zakład wiodący przekazuje tym zakładom środki na pokrycie ujemnych różnic budżetowych - na podstawie otrzymanych od nich obliczeń (§ 11).
5.
Centralne związki spółdzielni przekazują krajowym lub wojewódzkim związkom spółdzielni bądź wojewódzkim oddziałom lub okręgom kredyty budżetowe na ujemne różnice budżetowe dla spółdzielczych jednostek rozliczających albo pokrywają te różnice bezpośrednio.
6.
Z zastrzeżeniem przepisów ust. 7 i 8 jednostki nadrzędne oraz inne jednostki wymienione w ust. 2, 4 i 5, a w wypadkach określonych w ust. 3 - ministerstwa, z przekazanych (otwartych) kredytów budżetowych pokrywają ujemne różnice budżetowe należne jednostkom rozliczającym za okresy miesięczne w ciągu 23 dni po upływie miesiąca, a należne jednostkom wymienionym w § 6 - w ciągu 23 dni po upływie terminów (okresów) określonych w tym przepisie - na podstawie obliczeń, o których mowa w § 11.
7.
Wojewódzkie związki gminnych spółdzielni "Samopomoc Chłopska" z przekazanych im kredytów budżetowych pokrywają ujemne różnice budżetowe należne jednostkom rozliczającym, zrzeszonym w powiatowych związkach gminnych spółdzielni "Samopomoc Chłopska" (gminnym spółdzielniom "Samopomoc Chłopska"), za pośrednictwem tych związków, na podstawie obliczeń określonych w § 11 ust. 4 i 5.
8.
Jednostkom rozliczającym mogą być przekazywane zaliczki na poczet należnych ujemnych różnic budżetowych; zaliczki te wypłaca się na początku każdego miesiąca w wysokości 1/3 kwoty ujemnych różnic budżetowych zatwierdzonych na dany kwartał w planie techniczno-ekonomicznym lub w kwartalnym planie operatywnym jednostki rozliczającej, z uwzględnieniem wyników rozliczeń za ubiegłe okresy sprawozdawcze.
9.
Różnica między kwotą zaliczek otrzymanych od początku roku a należną kwotą ujemnych różnic budżetowych wynikającą z obliczenia (§ 11) podlega potrąceniu z zaliczki należnej za okres rozliczeniowy następujący po miesiącu, w którym złożone zostało obliczenie. Różnica między kwotą zaliczek otrzymanych w ciągu całego roku a należną kwotą ujemnych różnic budżetowych podlega zwrotowi na rachunek dochodów budżetowych w organie finansowym do dnia 5 lutego roku następnego.
§  6.
Za okresy dłuższe niż miesięczne rozliczają różnice budżetowe:
1)
Zakład Eksportowo-Importowy Centrali Spółdzielni Ogrodniczych - w zakresie różnic budżetowych, występujących przy sprzedaży importowanych płodów ogrodniczych; różnice od sprzedanych warzyw rozlicza się jednorazowo za okres roczny w terminie do dnia 23 stycznia roku następnego, natomiast od sprzedanych owoców wstępnie za okres od 1 stycznia do 30 września - w terminie do dnia 23 października, ostatecznie zaś za okres roczny - w terminie do dnia 5 lutego roku następnego,
2)
przedsiębiorstwa handlowe - w zakresie różnic budżetowych występujących przy sprzedaży ziemniaków dla ludności:
a)
w akcji jesienno-zimowej (w okresie do 31 grudnia) - w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego,
b)
w akcji zimowo-wiosennej (w okresie od 1 stycznia) - w terminie do dnia 31 lipca,
3)
jednostki rozliczające, zrzeszone w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" - w zakresie ujemnych różnic budżetowych - za okresy kwartalne, a w zakresie różnic budżetowych występujących przy sprzedaży nawozów sztucznych po cenach detalicznych - jednorazowo za okres od 1 stycznia do 31 grudnia w terminie do dnia 1 lutego roku następnego, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
4)
jednostki rozliczające zgrupowane w Zjednoczeniu Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa - w zakresie ujemnych różnic budżetowych - za okresy kwartalne; rozliczenia należy dokonać nie później niż w terminie właściwym do złożenia sprawozdania finansowego za dany kwartał.
§  7.
1.
Jednostki gospodarcze rozliczające różnice budżetowe saldowo, jeżeli:
1)
kwota planowanych na dany rok dodatnich różnic budżetowych jest wyższa od kwoty planowanych na ten okres ujemnych różnic budżetowych - dokonują w ciągu roku wpłat salda różnic budżetowych w trybie określonym w § 4, z tym że wpłat zaliczkowych dokonują te jednostki rozliczające, w których planowane na dany rok dodatnie saldo różnic budżetowych (nadwyżka różnic dodatnich nad ujemnymi) przekracza kwotę 1.000.000 zł,
2)
kwota planowanych na dany rok dodatnich różnic budżetowych jest niższa od kwoty planowanych na ten okres ujemnych różnic budżetowych - dokonują w ciągu roku rozliczeń salda różnic w trybie określonym w § 5.
2.
Jeżeli w jednostkach określonych w ust. 1 pkt 1 wystąpi w ciągu roku w okresie sprawozdawczym ujemne saldo różnic budżetowych (dodatnie różnice budżetowe niższe od ujemnych różnic budżetowych), podlega ono pokryciu z wpłat różnic budżetowych dokonanych w danym roku bądź z dodatnich różnic budżetowych, które wystąpią w tej samej jednostce rozliczającej w następnych okresach sprawozdawczych tego roku.
3.
Jeżeli w jednostkach określonych w ust. 1 pkt 2 wystąpi w ciągu roku w okresie sprawozdawczym dodatnie saldo różnic budżetowych (dodatnie różnice budżetowe wyższe od ujemnych różnic budżetowych), z salda tego pokrywa się ujemne różnice budżetowe, które wystąpią w tej samej jednostce w następnych okresach. W razie wystąpienia dodatniego salda różnic budżetowych za okres roczny, podlega ono wpłacie na rachunek dochodów budżetowych w trybie określonym w § 4 ust. 1, w terminie do dnia 5 lutego.
§  8.
1.
Wpłacone dodatnie różnice budżetowe lub wypłacone ujemne różnice budżetowe od artykułów zwróconych przez odbiorców zmniejszają różnice budżetowe za okresy, w których nastąpił zwrot artykułów.
2.
Ostateczna korekta różnic budżetowych z tytułu zwrotu artykułów, które zostały sprzedane w ciągu roku, powinna być dokonana najpóźniej do dnia 23 kwietnia roku następnego.
§  9.
1.
Jednostki rozliczające są obowiązane do składania obliczeń różnic budżetowych.
2.
Zakłady kombinatu nie uprawnione do dokonywania bezpośrednich rozliczeń z budżetem Państwa z tytułu różnic budżetowych są obowiązane do składania obliczeń jednostce rozliczającej, a zakłady kombinatu upoważnione do takich rozliczeń składają te obliczenia zakładowi wiodącemu tylko w zakresie ujemnych różnic budżetowych.
§  10.
1.
Obliczenia dodatnich różnic budżetowych składa się organowi finansowemu właściwemu dla jednostki rozliczającej.
2.
Jednostki rozliczające składają obliczenie za okres i w terminie właściwym do uiszczenia różnic budżetowych (§ 4 i 6).
§  11.
1.
Obliczenia ujemnych różnic budżetowych składa się jednostkom nadrzędnym bądź innym jednostkom (§ 5 ust. 2-7), które pokrywają (wypłacają) należne jednostkom rozliczającym ujemne różnice budżetowe.
2.
Jednostki rozliczające składają obliczenia za okres i w terminie ustalonym do rozliczenia różnic budżetowych (§ 5 ust. 1 i § 6).
3.
Jednostki rozliczające zrzeszone w powiatowych związkach gminnych spółdzielni "Samopomoc Chłopska" przesyłają tym związkom obliczenia ujemnych różnic budżetowych w ciągu 10 dni po upływie kwartału lub po upływie okresu rozliczeniowego, ustalonego odrębnymi przepisami.
4.
Powiatowe związki gminnych spółdzielni "Samopomoc Chłopska" sporządzają zbiorcze obliczenie różnic budżetowych, obejmujące w odrębnych pozycjach ujemne różnice budżetowe, które wystąpiły w jednostkach rozliczających określonych w ust. 3, oraz ujemne różnice budżetowe powiatowych związków; zbiorcze obliczenie powinno być przesłane wojewódzkim związkom gminnych spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w ciągu 15 dni po upływie kwartału bądź po upływie innego okresu rozliczeniowego, jeżeli taki został określony odrębnymi przepisami.
5.
Jednostki rozliczające przesyłają właściwym organom finansowym odpis obliczenia ujemnych różnic budżetowych za miesiąc grudzień oraz obliczenia określone w ust. 2 (dotyczące rozliczeń za okresy dłuższe niż miesięczne) i w ust. 4.
§  12.
1 . Obliczenie różnic budżetowych powinno zawierać następujące dane:
1)
wartość artykułów sprzedanych (zakupionych, skupionych, zaliczonych) w okresie sprawozdawczym,
2)
wartość według cen powodujących powstanie różnic budżetowych,
3)
kwotę różnic budżetowych należnych za okres od początku roku do okresu sprawozdawczego, kwotę różnic należnych za okres sprawozdawczy, z uwzględnieniem sprostowań za okresy ubiegłe oraz łączną kwotę różnic do końca okresu sprawozdawczego, z tym że obliczenie jednostek dokonujących rozliczeń saldowych (§ 2) powinno zawierać zarówno kwoty dodatnich, jak i ujemnych różnic budżetowych do końca okresu sprawozdawczego,
4)
kwotę uiszczonych dodatnich różnic budżetowych lub sfinansowanych ujemnych różnic budżetowych do końca okresu sprawozdawczego,
5)
kwotę dodatnich różnic budżetowych (salda różnic budżetowych) przypadającą do uiszczenia bądź kwotę ujemnych różnic budżetowych (salda różnic budżetowych) przypadającą do pokrycia.
2.
Jednostki rozliczające, którym podlega większa ilość jednostek organizacyjnych, mogą za zgodą organu finansowego dokonywać rozliczeń różnic budżetowych na podstawie obrotów i sald podległych jednostek w sumach ogólnych, bez podawania danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2. W tym wypadku jednostka rozliczająca powinna dołączyć do obliczenia dane w zakresie różnic budżetowych przedstawione przez podległe jednostki.
3.
Obliczenie różnic budżetowych z tytułu marż (rabatów, ryczałtów) handlowych powinno zawierać sumę marż oraz kwotę różnic budżetowych.
§  13.
Ministerstwa oraz centralne związki spółdzielni lub związki spółdzielni przedstawiają sprawozdania o wydatkach z tytułu ujemnych różnic budżetowych na zasadach obowiązujących w sprawie składania sprawozdań z wykonania budżetu.
§  14.
Jednostki nadrzędne oraz powiatowe związki gminnych spółdzielni "Samopomoc Chłopska", a w wypadkach określonych w § 5 ust. 2 i 4 ministerstwa i centralne związki spółdzielni, obowiązane są sprawdzać otrzymane obliczenia ujemnych różnic budżetowych pod względem rachunkowym, przy rewizji zaś dokumentalnej kontrolować ich zgodność z zapisami księgowymi i merytoryczną zasadność ujemnych różnic budżetowych.
§  15.
Organy finansowe obowiązane są kontrolować prawidłowość rozliczeń jednostek rozliczających z tytułu dodatnich i ujemnych różnic budżetowych.
§  16.
Zarządzenie nie dotyczy trybu rozliczeń różnic budżetowych z tytułu przeszacowania zapasów w wyniku zmiany cen towarów.
§  17.
W zakresie ujemnych różnic budżetowych stosuje się przepisy w sprawie wykonywania budżetu Państwa, dotyczące zwrotu wydatków budżetowych.
§  18.
Tracą moc zarządzenia Ministra Finansów:
1)
z dnia 17 czerwca 1967 r. w sprawie szczegółowych zasad rozliczeń z budżetem centralnym różnic budżetowych (Monitor Polski z 1967 r. Nr 34, poz. 159, z 1969 r. Nr 45, poz. 357 i z 1971 r, Nr 2, poz. 5),
2)
z dnia 17 czerwca 1967 r. w sprawie trybu rozliczania różnic budżetowych (Monitor Polski z 1967 r. Nr 34, poz. 160 i z 1971 r. Nr 2, poz. 6).
§  19.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1973 r.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021