Zm.: zarządzenie w sprawie zezwolenia dewizowego dla artystów plastyków na sprzedaż niektórych dzieł sztuki w obrocie z zagranicą oraz dysponowania należnościami z tego tytułu.

ZARZĄDZENIE
MINISTRÓW HANDLU ZAGRANICZNEGO I FINANSÓW
z dnia 16 marca 1973 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zezwolenia dewizowego dla artystów plastyków na sprzedaż niektórych dzieł sztuki w obrocie z zagranicą oraz dysponowania należnościami z tego tytułu.

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1, art. 19 ust. 2 oraz art. 23 pkt 1 ustawy dewizowej z dnia 28 marca 1952 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 133) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Ministrów Handlu Zagranicznego i Finansów z dnia 4 stycznia 1962 r. w sprawie zezwolenia dewizowego dla artystów plastyków na sprzedaż niektórych dzieł sztuki w obrocie z zagranicą oraz dysponowania należnościami z tego tytułu (Monitor Polski Nr 9, poz. 31) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Zarządzenie dotyczy dzieł sztuki z zakresu plastyki o niepowtarzalnym charakterze, wykonanych przez artystów plastyków członków Związku Polskich Artystów Plastyków lub osoby posiadające zezwolenie Ministra Kultury i Sztuki na wykonywanie zawodu artysty plastyka.",

2)
w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zagraniczne środki płatnicze, o których mowa w § 4 ust. 2, mogą być przez artystę plastyka wydatkowane za granicą do wysokości 50% kwoty uzyskanej z każdej transakcji zawartej w czasie każdorazowego pobytu artysty plastyka za granicą.",

3)
w § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) na zakup dewiz w walucie wpływu należności zagranicznych lub w walucie uznanej przez bank za równorzędną na koszty utrzymania w czasie każdorazowego pobytu za granicą artysty plastyka i osób będących na jego utrzymaniu oraz na wydatki związane z zakupem materiałów i urządzeń potrzebnych do wykonywania zawodu,".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1973.12.73

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Zm.: zarządzenie w sprawie zezwolenia dewizowego dla artystów plastyków na sprzedaż niektórych dzieł sztuki w obrocie z zagranicą oraz dysponowania należnościami z tego tytułu.
Data aktu: 16/03/1973
Data ogłoszenia: 21/03/1973
Data wejścia w życie: 21/03/1973