Wysokość wkładów własnych członków spółdzielni budownictwa mieszkaniowego.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI TERENOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
z dnia 14 lutego 1973 r.
w sprawie wysokości wkładów własnych członków spółdzielni budownictwa mieszkaniowego. *

Na podstawie § 8 ust. 1 uchwały nr 281 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1971 r. w sprawie zasad realizacji i finansowania uspołecznionego budownictwa mieszkaniowego (Monitor Polski z 1971 r. Nr 60, poz. 398 i z 1973 r. Nr 5, poz. 33) zarządza się, co następuje:
§  1.
Ustala się na lata 1973-1975 stawki ryczałtowe wkładów własnych na mieszkania lokatorskie, liczone w złotych za 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania, w następującej wysokości:
1)
stawki podstawowe:
a)
we wsiach oraz w miastach do 20 tys. mieszkańców oraz w strefie peryferyjnej miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców - 510 zł
b)
w strefie śródmiejskiej miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców - 580 zł
c)
w strefie centralnej miast liczących powyżej 100 tys. mieszkańców - 650 zł,
2)
stawki dodatkowe:

A. zwiększające:

a) za instalację centralnego ogrzewania + 50 zł

b) za instalację centralnie dostarczanej ciepłej wody + 20 zł

c) za instalację gazową + 50 zł

d) za podłogi z deszczułek parkietowych + 30 zł

e) za tapety zmywalne + 30 zł,

B. zmniejszające:

a) za mieszkanie na parterze w budynku wielorodzinnym - 50 zł

b) za mieszkanie na 5 kondygnacji w budynku bez dźwigu - 50 zł

c) za mieszkanie na 4 kondygnacji w budynku bez dźwigu - 30 zł.

§  2.
Ustala się na lata 1973-1975 ryczałtową wysokość zaliczek na wkłady budowlane na mieszkanie własnościowe w budownictwie wielorodzinnym oraz w budownictwie niskim realizowanym przez spółdzielnie mieszkaniowe lokatorsko-własnościowe i spółdzielnie budowlano-mieszkaniowe w zabudowie zwartej (szeregowe, małe domy mieszkalne itp.) w wysokości:
1)
stawek podstawowych określonych w § 1 pkt 1, powiększonych o 80%,
2)
stawek dodatkowych określonych w § 1 pkt 2.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do budynków oddawanych do użytku po dniu 1 stycznia 1973 r.
* Z dniem 1 stycznia 1976 r. przedłużono moc obowiązującą nin. zarządzenia do czasu ustalenia nowych stawek ryczałtowych, zgodnie z § 1 zarządzenia Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 31 grudnia 1975 r. o przedłużeniu mocy obowiązującej zarządzenia w sprawie wysokości wkładów własnych członków spółdzielni budownictwa mieszkaniowego (M.P.76.5.27).

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021