Szczegółowe zasady gospodarki finansowej jednostek badawczych.

M.P.70.41.311
ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 27 listopada 1970 r.
w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek badawczych.
Na podstawie § 26 ust. 4 i § 40 ust. 1 uchwały nr 53 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1970 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek badawczych (Monitor Polski Nr 15, poz. 124) zarządza się, co następuje:
§  1. Wykaz jednostek badawczych działających według zasad rozrachunku gospodarczego ustala się w trybie określonym w § 2 ust. 5 uchwały nr 53 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1970 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek badawczych (Monitor Polski Nr 15, poz. 124), zwanej dalej "uchwałą", a wykaz jednostek badawczych działających w formie zakładów budżetowych ustala się zgodnie z przepisami prawa budżetowego.
§  2.
1. Plan finansowy jednostki badawczej działającej według zasad rozrachunku gospodarczego sporządza się w formie bilansu dochodów i kosztów, obejmującego następujące zasadnicze pozycje:
1) w zakresie finansowania działalności podstawowej:
a) koszty w układzie rodzajowym oraz zmiany w stanie prac nie zakończonych i w stanie rozliczeń międzyokresowych,
b) dochody i koszty w układzie analitycznym oraz różnicę między dochodami a kosztami jako zysk lub stratę jednostki badawczej, z tym że po stronie dochodów wykazuje się również dodatek z tytułu pełnienia funkcji jednostki koordynującej,
c) rozliczenie zysku,
d) dochody i rozchody funduszów zachęty materialnej, tj. funduszu premiowego oraz - w jednostkach nie tworzących funduszu efektów wdrożeniowych - środków na nagrody otrzymywanych od jednostek badawczych koordynujących, które tworzą fundusz efektów wdrożeniowych,
e) rozliczenie funduszu rezerw i rozwoju, w którym określa się wielkość środków funduszu według poszczególnych źródeł jego tworzenia oraz wykorzystanie tego funduszu według jego przeznaczenia;
2) w zakresie działalności socjalnej i kulturalnej - dochody i rozchody funduszu socjalnego;
3) w zakresie finansowania inwestycji oraz kapitalnych i średnich remontów - źródła tworzenia i wykorzystanie funduszu inwestycyjno-remontowego;
4) zestawienie stanu i zmian w stanie środków obrotowych z wyodrębnieniem prac nie zakończonych (produkcji w toku).
2. Jednostki badawcze uprawnione do tworzenia funduszu efektów wdrożeniowych i funduszu nagród za efekty wdrożeniowe sporządzają i dołączają do swego planu finansowego odrębny plan tego funduszu, w którym określają dochody funduszu według źródeł jego tworzenia oraz rozchody tego funduszu według jego przeznaczenia.
3. Plan finansowy jednostki badawczej koordynującej prace badawcze objęte problemem węzłowym, resortowym lub branżowym nie obejmuje wartości prac badawczych wykonywanych przez jednostki współpracujące w rozwiązaniu problemu.
§  3.
1. Plan finansowy jednostki badawczej będącej zakładem budżetowym sporządza się w formie bilansu dochodów i kosztów, obejmującego następujące zasadnicze pozycje:
1) w zakresie finansowania działalności podstawowej:
a) dochody i koszty w układzie obowiązującej paragrafowej klasyfikacji budżetowej, z tym że po stronie kosztów wydziela się w osobowym funduszu płac pozycję odpowiadającą funduszowi premiowemu,
b) dochody i koszty w układzie analitycznym, z tym że po stronie dochodów wykazuje się oddzielnie dodatek z tytułu pełnienia funkcji jednostki koordynującej oraz oddzielnie rozliczenie z budżetem jako różnicę między kosztami działalności jednostki badawczej wykonywanej bez umów (zleceń) a równowartością odpisów amortyzacyjnych, powiększoną o 50% dochodów ze sprzedaży wyników prac własnych i o inne dochody uzyskiwane poza dochodami z tytułu realizacji prac wykonywanych na podstawie umów (zleceń); w planach zbiorczych rozliczenie z budżetem wykazuje się nie kwotą salda, lecz dwoma saldami (w sposób rozwarty),
c) rozliczenie nadwyżki lub niedoboru,
d) dochody i rozchody funduszów zachęty materialnej, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. d);
2) w zakresie działalności socjalnej i kulturalnej - dochody i koszty tej działalności w układzie obowiązującej paragrafowej klasyfikacji budżetowej;
3) w zakresie finansowania zakupów inwestycyjnych oraz kapitalnych i średnich remontów - źródła tworzenia i przeznaczenie funduszu inwestycyjno-remontowego;
4) zestawienie stanu i zmian w stanie środków obrotowych z wyodrębnieniem prac nie zakończonych.
2. Fundusz premiowy, wliczony do kosztów działalności, rozliczany jest w części planu obejmującej fundusze zachęty materialnej.
3. Przepis § 2 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
§  4. Jednostki badawcze działające w formie jednostek budżetowych sporządzają plan finansowy na zasadach obowiązujących jednostki budżetowe, z uwzględnieniem przepisu § 38 uchwały.
§  5. Szczegółowy układ planów finansowych, o których mowa w § 2-4, określa zarządzenie w sprawie opracowania projektu budżetu centralnego.
§  6.
1. Plany finansowe, o których mowa w § 2 i 3, zatwierdza dyrektor (kierownik) jednostki badawczej po uchwaleniu narodowego planu gospodarczego i budżetu Państwa na podstawie otrzymanych od jednostki nadrzędnej:
1) wskaźników ustalonych w narodowym planie gospodarczym, a w szczególności na podstawie zatwierdzonych w obowiązującym trybie planów koordynacyjnych oraz limitów funduszu płac ustalonych zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 27 kwietnia 1970 r. w sprawie zasad finansowania prac badawczych i wdrożeniowych (Dz. U. Nr 12, poz. 112), zwanego dalej "rozporządzeniem";
2) ustaleń dotyczących rozliczeń z budżetem Państwa;
3) norm i wskaźników ustalonych zgodnie z przepisami uchwały, a w szczególności dotyczących:
a) wysokości środków obrotowych w jednostkach będących zakładem budżetowym,
b) wysokości środków na prace własne oraz na realizację planu kosztów wyodrębnionej działalności ogólnotechnicznej,
c) norm narzutów na kapitalne i średnie remonty,
d) norm podziału zysku.
2. Plany finansowe ustala się i zatwierdza na okresy roczne. Jednostki badawcze działające według zasad rozrachunku gospodarczego i będące zakładami budżetowymi przekazują egzemplarz zatwierdzonego planu jednostce nadrzędnej, która sporządza plan zbiorczy i przekazuje go ministerstwu. Ministerstwa sporządzają zbiorcze plany i przesyłają je Komitetowi Nauki i Techniki oraz Ministerstwu Finansów. Plany zbiorcze sporządza się odrębnie dla jednostek działających według zasad rozrachunku gospodarczego i odrębnie dla jednostek będących zakładami budżetowymi - z podziałem na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej.
3. Zmiany w planie finansowym wymagają decyzji dyrektora (kierownika) jednostki badawczej. Zmiany naruszające ustalenia budżetu oraz wskaźniki i normy, o których mowa w ust. 1, mogą być dokonywane po wprowadzeniu odpowiednich zmian w budżecie lub po odpowiednim dokonaniu zmian norm i wskaźników. Jednostki nadrzędne oraz ministerstwa sporządzają po zmianach zbiorcze plany w okresach półrocznych.
§  7.
1. Właściwy oddział banku otwiera:
1) dla jednostki badawczej działającej według zasad rozrachunku gospodarczego:
a) rachunek rozliczeniowy,
b) rachunek funduszu inwestycyjno-remontowego,
c) rachunek funduszu rezerw i rozwoju,
d) rachunek funduszu efektów wdrożeniowych, jeżeli jednostka jest upoważniona do tworzenia tego funduszu;
2) dla jednostki badawczej będącej zakładem budżetowym:
a) rachunek bankowy zakładu budżetowego,
b) rachunek funduszu inwestycyjno-remontowego.
2. Dla jednostek badawczych koordynujących bank otwiera specjalny rachunek bankowy na środki przekazane im przez jednostki odpowiedzialne za realizację prac badawczych objętych zatwierdzonymi planami koordynacyjnymi (§ 4 ust. 4 rozporządzenia). Środki te mogą być wykorzystane wyłącznie na realizację tych prac objętych problemami, na które zostały przez jednostkę odpowiedzialną przekazane. Zasady dokonywania przelewów na ten rachunek oraz dokonywania rozliczeń tych środków określają przepisy w sprawie szczegółowych zasad finansowania prac badawczych i wdrożeniowych.
3. Podstawą otwarcia rachunków, o których mowa w ust. 1, jest stwierdzenie jednostki nadrzędnej złożone we właściwym oddziale banku, w jakiej formie jednostka badawcza prowadzi gospodarkę finansową. Podstawą dokonywania wypłat z tych rachunków jest zatwierdzony plan finansowy jednostki badawczej. Wypłaty przekraczające wysokość sum zgromadzonych na rachunku rozliczeniowym i na rachunku bankowym zakładu budżetowego są pokrywane kredytem bankowym. Prace nie zakończone (produkcja w toku) są finansowane w toku ich wykonywania w całości kredytem bankowym oprocentowanym w wysokości 0,5% w stosunku rocznym; dotyczy to zarówno prac wykonywanych na podstawie umów (zleceń), jak i pozostałej działalności podstawowej wykonywanej bez umów (zleceń).
§  8.
1. Rachunek rozliczeniowy i rachunek bankowy zakładu budżetowego służy do przyjmowania dochodów z działalności podstawowej oraz z działalności socjalnej i kulturalnej oraz dokonywania wypłat i przelewów z tych tytułów, a ponadto do dokonywania w zakresie działalności podstawowej rozliczeń z budżetem i funduszem postępu techniczno-ekonomicznego. W jednostkach działających według zasad rozrachunku gospodarczego rachunek rozliczeniowy służy również do przejmowania z rachunku funduszu rezerw i rozwoju przelewów na pokrycie strat, na zwiększenie funduszu własnego w obrocie i na finansowanie prac własnych i prac konkursowych oraz do przekazywania części zysku na rachunek funduszu rezerw i rozwoju; w jednostkach, które tworzą fundusz efektów wdrożeniowych, na rachunek rozliczeniowy przelewa się ponadto równowartość części tego funduszu przeznaczonej na fundusz premiowy i fundusz socjalny oraz równowartość kosztów usunięcia wad w pracach badawczych oraz dokonywania w nich poprawek i uzupełnień.
2. Rachunek funduszu inwestycyjno-remontowego służy do przyjmowania określonych w uchwale środków oraz dokonywania wypłat związanych z finansowaniem inwestycji własnych w jednostkach na rozrachunku gospodarczym, z finansowaniem zakupów inwestycyjnych nie związanych z budownictwem inwestycyjnym w jednostkach będących zakładami budżetowymi i z finansowaniem kapitalnych i średnich remontów.
3. Na rachunek funduszu rezerw i rozwoju są przyjmowane wpływy z nie rozdzielonej części zysku i z funduszu efektów wdrożeniowych oraz dotacje jednostek nadrzędnych. Przelewy części zysku na ten fundusz są dokonywane w ratach kwartalnych w wysokości odpisów z zysku dokonywanych na ten cel. Z rachunku tego są dokonywane przelewy na rachunek rozliczeniowy na uzupełnienie środków przeznaczonych na finansowanie działalności bieżącej oraz wypłaty z tytułu zakupu urządzeń standardowych o charakterze środków trwałych. Przelewy na rachunek rozliczeniowy są dokonywane na następujących zasadach:
1) przelewy na pokrycie strat - po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego;
2) przelewy przeznaczone na zwiększenie funduszu własnego w obrocie - zaliczkowo w ratach kwartalnych, z tym że ostateczne rozliczenie z tego tytułu następuje na podstawie zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego; kwartalne przelewy zaliczkowe są dokonywane w wysokości 25% planowanych na dany rok odpisów z funduszu rezerw i rozwoju na zwiększenie funduszu własnego w obrocie;
3) przelewy przeznaczone na pokrycie kosztów prac własnych - w okresach kwartalnych w wysokości poniesionych kosztów;
4) przelewy na finansowanie prac konkursowych wykonywanych w zakresie prac projektowych i badawczych - po wykonaniu i przyjęciu tych prac.
4. Na rachunek funduszu efektów wdrożeniowych są przyjmowane wpłaty przedsiębiorstw z tytułu udziału jednostek badawczych w efektach ekonomicznych zastosowanych wyników prac badawczych oraz inne wpłaty przewidziane w uchwale. Z rachunku tego są dokonywane przelewy części funduszu jednostkom współpracującym (§ 20 ust. 2 pkt 1 uchwały), wypłaty i przelewy z tytułu nagród za efekty wdrożeniowe oraz wydatki z tytułu kar umownych i odszkodowań obciążających jednostkę badawczą. Środki funduszu przeznaczone na pozostałe cele określone uchwałą są przelewane na rachunek rozliczeniowy lub na rachunek funduszu rezerw i rozwoju, z tym że:
1) przelewy na rachunek rozliczeniowy przeznaczone na fundusz premiowy i na fundusz socjalny są dokonywane zaliczkowo w okresach kwartalnych, a ostateczne rozliczenie z tytułu tych przelewów następuje po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego;
2) przelewy na rachunek rozliczeniowy z tytułu pokrycia kosztów usunięcia wad w pracach badawczych oraz dokonywania w nich poprawek i uzupełnień (§ 20 ust. 2 pkt 4 uchwały) są dokonywane bieżąco w wysokości rozliczonych z tego tytułu kosztów;
3) przelewy na rachunek funduszu rezerw i rozwoju są dokonywane w ciągu 10 dni po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego.
§  9.
1. Dochody z prac badawczych wykonywanych na podstawie umów (zleceń) są realizowane na podstawie faktur rozliczających całość pracy lub wyodrębniony w umowie jej etap, z tym że ostateczne rozliczenie następuje po sporządzeniu kalkulacji wynikowej kosztów pracy (etapu) na zasadach i w układzie obowiązującym przy sporządzaniu kalkulacji wstępnej. Terminy wystawiania faktur i sporządzania kalkulacji wynikowych określają przepisy w sprawie zasad i trybu wydawania zleceń oraz zawierania umów o prace badawcze.
2. Jednostka badawcza rozlicza się z zamawiającym według ceny umownej, jeżeli poniesione koszty są równe lub wyższe od kosztów przyjętych w kalkulacji wstępnej. Jeżeli koszty poniesione są niższe od przyjętych w kalkulacji wstępnej, jednostka badawcza rozlicza się z zamawiającym w granicach ceny umownej na podstawie poniesionych kosztów pracy (etapu) z doliczeniem zysku nie przekraczającego 130% kwoty zysku przyjętej w cenie umownej.
3. Do kosztów specjalnych, do których stosuje się odrębny narzut z tytułu zysku (§ 14 ust. 4 uchwały), nie wlicza się wartości prac wykonywanych przez osoby fizyczne i opłacanych z bezosobowego funduszu płac i funduszu honorariów oraz nakładów na projektowanie i budowę aparatury lub innych urządzeń związanych bezpośrednio z wykonywaniem określonej pracy badawczej, wytwarzanych przez jednostkę badawczą we własnym zakresie. Do kosztów tych dolicza się narzut zysku stosowany do innych kosztów bezpośrednich (§ 14 ust. 2, 3 i 5 uchwały).
4. Jako koszty specjalne, do których stosuje się odrębną stawkę zysku (§ 14 ust. 4 uchwały), traktuje się:
1) wartość zakupionej aparatury specjalnej i innych urządzeń związanych bezpośrednio z wykonywaniem określonej pracy badawczej;
2) wartość prac i robót wykonywanych przez inne jednostki w trybie kooperacji, w tym także przez zakłady doświadczalne, z wyjątkiem prac wchodzących w skład określonego problemu i wykazanych odrębnie w planie koordynacyjnym, a zamówionych przez jednostkę badawczą jako jednostkę koordynującą rozwiązanie tego problemu; z tytułu koordynacji prac jednostki koordynujące otrzymują dodatek na zasadach określonych w przepisach w sprawie szczegółowych zasad finansowania prac badawczych i wdrożeniowych.
5. Jednostki badawcze sporządzają łącznie z fakturą i składają jednostkom zamawiającym zestawienia materialnych składników majątkowych, nabytych w celu wykonania określonych prac badawczych lub wytworzonych w toku tych prac i pozostających po ich zakończeniu. Jeżeli zamawiającym jest jednostka koordynująca, obowiązana jest ona przesłać otrzymane zestawienia jednostce odpowiedzialnej. Analogiczne zestawienia jednostka koordynująca przesyła jednostce odpowiedzialnej po sporządzeniu faktury (wewnętrznej) na prace badawcze przez nią wykonane. Sposób określania materialnych składników majątkowych, ich wycena i zagospodarowanie następuje na zasadach określonych w przepisach w sprawie rozporządzania oraz wyceny, ewidencji i rozliczeń przedmiotów o charakterze środków trwałych, nabytych lub wytworzonych ze środków pozainwestycyjnych w toku prac nad rozwojem nauki i techniki.
§  10. Jednostki nadrzędne przekazują odrębne środki na pokrycie kosztów prac własnych i działalności ogólnotechnicznej (§ 15 ust. 2 i 3 uchwały) tylko tym jednostkom badawczym, które prowadzą gospodarkę finansową według zasad rozrachunku gospodarczego; środki te przekazuje się w granicach planu rocznego w okresach kwartalnych w ciągu 10 dni po złożeniu dokumentów rozliczeniowych, w wysokości poniesionych kosztów.
§  11.
1. Odpisy z zysku jednostek badawczych działających według zasad rozrachunku gospodarczego i z nadwyżki jednostek będących zakładami budżetowymi na fundusz socjalny i fundusz inwestycyjno-remontowy dokonywane są zaliczkowo w ciągu roku w okresach kwartalnych, a ostateczne rozliczenie z tego tytułu następuje na podstawie zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego; w tym samym trybie dokonuje się odpisów z zysku na fundusz rezerw i rozwoju jednostek działających według zasad rozrachunku gospodarczego.
2. Przepis ust. 1 stosuje się również do odpisów z zysku na fundusz premiowy jednostek działających według zasad rozrachunku gospodarczego. Odpisy na zwiększenie funduszu premiowego z nadwyżki jednostek będących zakładem budżetowym dokonywane są jednorazowo po zakończeniu roku na podstawie zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego.
§  12.
1. Dotacje i dopłaty z budżetu lub funduszu postępu techniczno-ekonomicznego są przekazywane jednostkom badawczym w granicach kwot przewidzianych w planie według następujących zasad:
1) dotacje z budżetu dla jednostek badawczych, będących zakładami budżetowymi, na pokrycie kosztów działalności podstawowej nie objętej umowami (zleceniami) są udzielane w wysokości różnicy między sumą poniesionych kosztów łącznie z przypadającym na tę działalność funduszem premiowym a równowartością odpisów amortyzacyjnych powiększoną o 50% dochodów ze sprzedaży wyników prac własnych i o inne dochody uzyskane poza dochodami z tytułu realizacji prac wykonywanych na podstawie umów (zleceń); dotacje z tego tytułu przekazywane są jednostce badawczej przez jednostkę nadrzędną po zakończeniu kwartału w ciągu 10 dni od złożenia rozliczenia tych kosztów i dochodów;
2) dopłaty z budżetu lub funduszu postępu techniczno-ekonomicznego na uzupełnienie bazowego funduszu premiowego są przekazywane jednostce badawczej w ciągu 10 dni po upływie kwartału zaliczkowo w granicach dopłat przewidzianych w planie; ostateczne rozliczenie tych dopłat następuje po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego;
3) dotacje z budżetu na zwiększenie środków obrotowych jednostek badawczych i dotacje na fundusz inwestycyjno-remontowy jednostek badawczych będących zakładami budżetowymi oraz inne dotacje przewidziane w budżecie dla jednostek badawczych przekazuje się jednorazowo w ciągu 10 dni po otrzymaniu przez jednostkę nadrzędną zatwierdzonego planu finansowego.
2. Jednostki badawcze będące zakładami budżetowymi dokonują wpłaty do budżetu nadwyżki dochodów nad kosztami działalności podstawowej wykonywanej bez umów (zleceń), w razie gdy równowartość odpisów amortyzacyjnych powiększona o 50% dochodów ze sprzedaży wyników prac własnych i o inne dochody uzyskiwane poza dochodami realizowanymi na podstawie umów (zleceń) przewyższa sumę kosztów tej działalności. Wpłaty do budżetu z tego tytułu są dokonywane za pośrednictwem jednostki nadrzędnej jednorazowo po zakończeniu roku w ciągu 10 dni po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego.
§  13.
1. Jednostki nadrzędne nad jednostkami badawczymi określają normy narzutów obciążających koszty jednostek badawczych, działających według zasad rozrachunku gospodarczego oraz będących zakładem budżetowym, przeznaczonych na kapitalne i średnie remonty, w formie odsetka od średniorocznej wartości brutto środków trwałych, uwzględniając stopień zużycia i warunki eksploatacji tych środków oraz biorąc za podstawę udział nakładów na kapitalne i średnie remonty w średniorocznej wartości brutto środków trwałych z okresu ostatnich 3 lat. Średnioroczną wartość brutto środków trwałych oblicza się jako iloraz wynikający z podzielenia sumy stanu tych środków na początek roku i na koniec każdego kwartału przez 5.
2. W planach finansowych wysokość odpisów z tytułu narzutów, o których mowa w ust. 1, określa się stosując normę narzutów do planowanej na dany rok średniorocznej wartości brutto środków trwałych. Przelewy z tego tytułu na fundusz inwestycyjno-remontowy powinny być dokonywane w terminie do końca pierwszego miesiąca każdego kwartału w wysokości 1/4 planowanej rocznej kwoty, z tym że ostateczne rozliczenie następuje na podstawie zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego w terminie 10 dni od dnia jego zatwierdzenia.
§  14. Jeżeli wydatki ze środków funduszu efektów wdrożeniowych, funduszu premiowego, funduszu socjalnego, funduszu rezerw i rozwoju oraz funduszu inwestycyjno-remontowego, dokonane z odpisów zaliczkowych, przekroczą ostateczne, przypadające na dany rok odpisy na określony fundusz, różnica podlega pokryciu z odpisów na ten fundusz w latach następnych. Do czasu pokrycia tej różnicy nie mogą być dokonywane wydatki ze środków określonego funduszu.
§  15.
1. Część dochodów z tytułu sprzedaży wyników prac własnych (§ 15 ust. 1 uchwały), która przypada do przekazania na fundusz postępu techniczno-ekonomicznego lub do budżetu, jednostki badawcze działające według zasad rozrachunku gospodarczego przekazują bezpośrednio po zrealizowaniu tych dochodów.
2. Jednostki badawcze będące zakładami budżetowymi zatrzymują całą zrealizowaną należność, o której mowa w ust. 1, z tym że połowę tej należności przeznaczają na pokrycie kosztów działalności podstawowej wykonywanej bez umów (zleceń), a połowa zwiększa wynik finansowy jednostki (zwiększenie nadwyżki lub obniżenie niedoboru).
§  16. Jednostki badawcze, które obowiązane są do dokonania do budżetu centralnego wpłat, wynikających z obciążenia funduszu premiowego obliczonego zgodnie z przepisem § 23 uchwały, dokonują tych wpłat w terminie 5 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego na rachunek dochodów budżetowych jednostki nadrzędnej w dziale budżetu właściwym dla jednostki badawczej. Równocześnie z dokonaniem wpłat przesyła się jednostce nadrzędnej deklarację wpłat, w której należy podać podstawę obliczenia wpłaty oraz jej wysokość.
§  17.
1. Bez względu na źródło finansowania funduszu premiowego składki z tytułu ubezpieczeń społecznych pracowników należne od wypłaconych premii obciążają koszty ogólne działalności bieżącej jednostki badawczej tego okresu, w którym nastąpiła wypłata premii.
2. Do ustalenia wielkości bazowego funduszu premiowego przyjmuje się kwotę podatku od wynagrodzeń (§ 23 ust. 2 pkt 1 uchwały), obliczoną na zasadach ustalonych w tym zakresie dla określenia bazowego funduszu premiowego w przedsiębiorstwach przemysłowych objętych planowaniem centralnym, z tym że odrębnie oblicza się kwotę podatku od wynagrodzeń pracowników naukowo-badawczych, odrębnie pozostałych pracowników umysłowych i odrębnie pracowników fizycznych.
§  18. Odpisy z zysku i z funduszu efektów wdrożeniowych na fundusz socjalny w jednostkach badawczych działających według zasad rozrachunku gospodarczego oraz odpisy na potrzeby socjalne i kulturalne z nadwyżki dochodów nad kosztami jednostek badawczych będących zakładami budżetowymi oblicza się w stosunku do planowanego rocznego funduszu płac łącznie z planowanym funduszem premiowym.
§  19.
1. Zysk niezależny od działalności jednostki badawczej i zysk nieprawidłowy, o których mowa w § 26 uchwały, przypadające w części lub całości na rzecz budżetu centralnego, rozliczane są odpowiednio w trybie, o którym mowa w § 16.
2. Równocześnie z przekazaniem części zysku niezależnego i nieprawidłowego do budżetu, jednostka badawcza przekazuje pozostałą część tego zysku jednostce nadrzędnej na rachunek funduszu rezerwowego (rachunek funduszu środków obrotowych).
§  20. Nadwyżka kosztów nad dochodami w zakresie gospodarki mieszkaniowej, stypendiów fundowanych, zakładowej służby zdrowia i stołówek pracowniczych obciąża koszty ogólne jednostki badawczej.
§  21. W jednostkach badawczych, które nie tworzą funduszu efektów wdrożeniowych, obciążenia z tytułu kar umownych i odszkodowań oraz dochody z tego tytułu, jak również koszty usunięcia wad w pracach badawczych oraz dokonywania w nich poprawek i uzupełnień, są traktowane i ewidencjonowane jako straty i zyski nadzwyczajne.
§  22.
1. Jednostki badawcze w zakresie praw i obowiązków głównych księgowych oraz badania i zatwierdzania sprawozdań finansowych stosują przepisy w sprawie rewizji finansowo-księgowej państwowych jednostek organizacyjnych.
2. Odrębne przepisy określają:
1) zasady prowadzenia rachunkowości przez jednostki badawcze;
2) zasady przekształcenia bilansów sporządzanych na dzień wprowadzenia w jednostce badawczej zmiany zasad gospodarki finansowej przewidzianych w uchwale.
§  23.
1. Sprawozdawczość finansową jednostek badawczych działających według zasad rozrachunku gospodarczego określają instrukcje Głównego Urzędu Statystycznego wydane w porozumieniu z Ministerstwem Finansów.
2. Sprawozdawczość finansowa jednostek badawczych będących zakładami budżetowymi i jednostkami budżetowymi określają przepisy o rachunkowości budżetowej.
§  24.
1. Jednostki badawcze, które przed wejściem w życie uchwały uprawnione były na podstawie dotychczasowych przepisów do pobierania zaliczek na prace badawcze, są obowiązane ustalić stan nie rozliczonych zaliczek na dzień 31 grudnia 1970 r. i dokonać ich zwrotu w terminie do dnia 31 stycznia 1971 r.:
1) na dochód budżetu - jeżeli zaliczki były udzielone z budżetu lub z funduszu postępu techniczno-ekonomicznego;
2) jednostkom zamawiającym - jeżeli zaliczki były udzielone ze środków obrotowych tych jednostek.
2. Jednostki badawcze, które nie będą mogły ustalić na podstawie umów (zleceń), z jakich źródeł zostały im udzielone zaliczki, dokonają zwrotu tych zaliczek na rachunek jednostki zamawiającej, która zobowiązana jest przekazać je zgodnie z ust. 1.
3. Jednostki badawcze, które przed wejściem w życie uchwały działały według zasad rozrachunku gospodarczego, obowiązane są przekazać do budżetu równowartość nie zakończonych do dnia 31 grudnia 1970 r. prac wykonywanych na podstawie umów (zleceń), zmniejszoną o nie spłacone do tego dnia kredyty bankowe.
§  25.
1. Jednostki badawcze, które od dnia 1 stycznia 1971 r. będą zakładami budżetowymi, mogą otrzymać w trybie przepisów prawa budżetowego jednorazową dotację na zasilenie środków obrotowych, jeżeli wysokość zaliczek pobranych przez te jednostki, a nie rozliczonych do dnia 31 grudnia 1970 r., będzie wyższa od wartości nie zakończonych do tego dnia prac badawczych, wykonywanych na podstawie umów (zleceń), zmniejszonej o nie spłacone kredyty bankowe - do wysokości tej różnicy. Jeżeli dotacja okaże się nie wystarczająca na wyposażenie w środki obrotowe obliczone zgodnie z § 30 ust. 1 uchwały, zwiększenie dotacji może nastąpić w trybie przepisów prawa budżetowego na podstawie szczegółowych obliczeń uzasadniających niedobór.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do jednostek badawczych, które od dnia 1 stycznia 1971 r. zmienią formę gospodarki finansowej i będą działać według zasad rozrachunku gospodarczego.
§  26.
1. Jednostki badawcze będące jednostkami budżetowymi, które zmienią formę gospodarki finansowej, a przed tą zmianą prowadziły gospodarstwa pomocnicze lub posiadały środki specjalne i w tym trybie finansowały prace badawcze na podstawie umów (zleceń), z dniem zmiany gospodarki finansowej włączą do odpowiednich własnych funduszów aktywa i pasywa pozostałe po likwidacji gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych.
2. Pozostałość środków na rachunkach gospodarstw pomocniczych lub środków specjalnych przenosi się na odpowiednie rachunki jednostki badawczej.
3. Nie wykorzystane na dzień zmiany gospodarki finansowej środki przeznaczone na nagrody oraz na cele socjalne i kulturalne wykorzystuje się po tym dniu według zasad i trybu dotychczas obowiązującego.
§  27. Wypłaty premii wraz z przypadającymi od tych wypłat składkami na ubezpieczenia społeczne oraz wypłaty nagród należnych za rok 1970 dokonywane są w 1971 r.:
1) w jednostkach badawczych działających według zasad rozrachunku gospodarczego w ciężar funduszu statutowego;
2) w jednostkach badawczych będących zakładami budżetowymi w ciężar funduszu obrotowego.
§  28. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o jednostce nadrzędnej, należy przez to rozumieć również kombinat, jeżeli jednostka badawcza wchodzi w jego skład.
§  29. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1971 r.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020