Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

M.P.70.12.110
OBWIESZCZENIE
POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
z dnia 7 kwietnia 1970 r.
w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:
§  1. Ustanowione zostały następujące Polskie Normy (PN):
Lp. Numer normy Tytuł normy i zakres Data
obowiązywania ustanowienia normy od której norma obowiązuje
1 2 3 4 5
w zakresie produkcji:
1 70/H-93421 Szyny normalnotorowe 31 marca 1970 r. 1 maja 1970 r.
w zakresie produkcji obrotu:
2 70/A-86050 Przetwory mleczarskie. Śmietanka i śmietana 27 marca 1970 r. 1 września 1970 r.
w zakresie metod badań:
3 70/R-64753 Pasze. Oznaczanie tłuszczu surowego 31 marca 1970 r. 1 września 1970 r.
§  2.
1. Norma wymieniona w § 1 lp. 1 zastępuje normę PN-65/H-93421 "Szyny normalnotorowe", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 marca 1965 r. (Monitor Polski Nr 20, poz. 95).
2. Norma wymieniona w § 1 lp. 2 zastępuje normę PN-61/A-86050 "Mleko i przetwory mleczarskie. Śmietana i śmietanka", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 8 lipca 1961 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 292).

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020