Podatek obrotowy od przedsiębiorstw podległych i nadzorowanych przez Komitet Drobnej Wytwórczości oraz spółdzielni i ich związków.

M.P.69.4.39
ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 16 stycznia 1969 r.
w sprawie podatku obrotowego od przedsiębiorstw podległych i nadzorowanych przez Komitet Drobnej Wytwórczości oraz spółdzielni i ich związków.
Na podstawie art. 3 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1950 r. Nr 49, poz. 452, z 1959 r. Nr 11, poz. 61, z 1960 r. Nr 51, poz. 300, z 1961 r. Nr 33, poz. 166 oraz z 1966 r. Nr 24, poz. 151), art. 18 ust. 1 dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym (Dz. U. z 1963 r. Nr 11, poz. 60) oraz § 12 ust. 1 i § 24 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 uchwały nr 257 Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1968 r. w sprawie podatku obrotowego od jednostek gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 35, poz. 244) zarządza się, co następuje:
1.

Przepisy ogólne.

§  1.
1. Przepisy zarządzenia stosuje się do:
1) przedsiębiorstw państwowych podległych Komitetowi Drobnej Wytwórczości;
2) przedsiębiorstw państwowego przemysłu terenowego, nadzorowanych przez Komitet Drobnej Wytwórczości;
3) spółdzielni i ich związków, z wyjątkiem spółdzielni usługowo-wytwórczych i spółdzielczych ośrodków rolnych oraz opodatkowanych w formie ryczałtu zakładów usługowych spółdzielni.
2. Jednostki gospodarcze, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, zwane będą w dalszym ciągu zarządzenia "przedsiębiorstwami państwowymi", a jednostki gospodarcze, o których mowa w ust. 1 pkt 3 - "spółdzielniami".
2.

Zasady opodatkowania i stawki podatkowe.

§  2.
1. Przedsiębiorstwa państwowe i spółdzielnie uiszczają podatek obrotowy w wysokości określonej w tabelach, stanowiących załączniki nr 1 i 2 do zarządzenia, zwanych w dalszym ciągu "tabelą stawek".
2. W wypadkach przewidzianych w tabeli stawek zwalnia się obroty osiągnięte ze sprzedaży określonych produktów lub świadczenia usług od podatku obrotowego.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się, jeżeli dalsze przepisy zarządzenia nie stanowią inaczej.
§  3.
1. W razie ustalenia dla przedsiębiorstwa państwowego lub spółdzielni na wytwarzane przez nich produkty rynkowe ceny detalicznej wyższej od ceny detalicznej, wynikającej z kalkulacji dołączonej do wniosku o ustalenie ceny, obrót osiągnięty ze sprzedaży powyższych produktów podlega opodatkowaniu podatkiem obrotowym według stawek wyprowadzonych z następującego wzoru:

(b + c) x 100

stawka % --------------

a

gdzie:

a = zatwierdzona cena detaliczna pomniejszona o ewentualny opust w związku z gatunkowością produktu oraz o obowiązujące marże handlowe (cena zbytu),

b = podatek wynikający z zastosowania obowiązującej stawki podatku do ceny zbytu, wynikającej z kalkulacji producenta,

c = 80% różnicy między ceną zbytu, o której mowa pod lit. a, a kalkulacyjną ceną zbytu.

Stawki podatku oblicza się z dokładnością do 1%. W razie zmiany ceny produktu lub wysokości obowiązującej stawki podatkowej należy odpowiednio skorygować stawkę wynikającą z wyliczenia według wyżej podanego wzoru.

2. Jeżeli do ustalonej ceny produktu stosuje się, zgodnie z obowiązującymi przepisami, specjalny dodatek w celu pokrycia zwiększonych kosztów produkcji ze względu na to, że produkt lub jego opakowanie odbiega od typowego (np. z uwagi na większe rozmiary, większą ilość kolorów, specjalne opakowanie itp.), których w kalkulacyjnej cenie zbytu nie uwzględniono - należy przy obliczaniu stawki (ust. 1) kalkulacyjną cenę zbytu zwiększyć o procent odpowiadający procentowi zwyżki ustalonej ceny detalicznej produktu.
3. Jeżeli jednostce, o której mowa w ust. 1, przysługuje ulga w podatku obrotowym, należy ulgę tę uwzględnić przy obliczaniu wielkości b, o której mowa w ust. 1.
4. Przepisy o zwolnieniu od podatku obrotowego nie mają zastosowania do podatku, o którym mowa w ust. 1. Należny podatek oblicza się wówczas według stawki wyprowadzonej z następującego wzoru:

c x 100

stawka % ---------

a

z tym że wielkości a i c odpowiadają wielkościom podanym w ust. 1.

5. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, gdy różnica między ceną ustaloną a ceną wynikającą z kalkulacji producenta powoduje wzrost stawki podatkowej nie więcej niż o 1 jednostkę procentową.
6. Przepisu ust. 4 nie stosuje się w wypadku, gdy stawka ustalona zgodnie z tym przepisem wynosiłaby nie więcej niż 2%.
7. Przedsiębiorstwa państwowe i spółdzielcze:
1) obliczają stawki podatkowe, o których mowa w ust. 1 i 4,
2) zawiadamiają o wysokości stawek podatkowych właściwy wydział finansowy prezydium powiatowej (równorzędnej) rady narodowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji zatwierdzającej cenę wymienioną w ust. 1.
§  4.
1. Wytwarzanie przez przedsiębiorstwa państwowe i spółdzielnie przedmiotów na indywidualne zamówienie i na warunkach określonych w §§ 1 i 2 pkt 1 uchwały nr 203 Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1965 r. w sprawie rozwoju usług dla ludności w latach 1966-1970 (Monitor Polski Nr 47, poz. 259) uważa się za usługi, które podlegają opodatkowaniu przy zastosowaniu stawek wymienionych w tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia.
2. Opodatkowaniu podlega obrót stanowiący różnicę pomiędzy pełną należnością według faktury a wartością zużytego surowca i materiałów pomocniczych obliczoną według ceny, po której surowiec i materiały zostały policzone odbiorcy usług w rachunku.
3. Przepis ust. 2 stosuje się, jeżeli:
1) świadczenia są dokonywane po cenie cennikowej nie zawierającej wartości zużytego materiału bądź po cenie, w której należność za koszty wytworzenia, obejmujące robociznę i inne narzuty (koszty ogólne, zysk, narzut na utrzymanie związku lub centrali i podatek), jest liczona po cenie cennikowej; za ceny cennikowe uważa się ceny objęte jednolitym dla całego Państwa lub strefowym cennikiem, wydanym przez powołane do tego organy, jak również ceny ustalone przez przedsiębiorstwa i spółdzielnie w ramach posiadanych uprawnień;
2) należność przypadająca od zleceniodawców będzie podzielona w fakturze na:
a) część podlegającą opodatkowaniu,
b) pozostałą część należności;
3) zużyte surowce i materiały pomocnicze nie zostały wytworzone przez jednostkę świadczącą usługi.
4. Obrót osiągnięty ze świadczenia usług wymienionych w ust. 1:
1) do których zużyto surowiec i materiały pomocnicze wytworzone przez jednostkę świadczącą usługi;
2) jeżeli świadczenia te są dokonywane po cenie ustalonej przez wykonawcę usługi,

podlega opodatkowaniu w pełnej wysokości wynikającej z faktury (łącznie z surowcami i materiałami), przy zastosowaniu stawek wymienionych w tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia.

5. Jeżeli przy świadczeniu usług w wypadkach wymienionych w ust. 4 pkt 1 użyto surowca lub materiału pomocniczego produktów wymienionych w § 8 ust. 3, wówczas wartość tych produktów podlega opodatkowaniu przy zastosowaniu stawek wymienionych w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia.
§  5. Opodatkowaniu według zasad i na warunkach określonych w § 4 podlegają również:
1) świadczenia rzeczy lub usług dokonywane przez spółdzielnie budowlane i remontowo-budowlane oraz przez zakłady budowlane i remontowo-budowlane prowadzone przez inne spółdzielnie, zarówno na rzecz osób fizycznych, jak i innych zleceniodawców;
2) świadczenia usług dla ludności, objęte obowiązującymi cennikami, a polegające na:
a) wykonaniu produktów, jeżeli surowiec podstawowy stanowi własność zamawiającego, materiały zaś pomocnicze stanowią własność świadczącego usługę,
b) naprawach (przeróbkach) przedmiotów stanowiących własność osób trzecich, przy których użyto materiałów stanowiących własność świadczącego usługę;
3) wykonanie, na indywidualne zamówienie jednostek gospodarki uspołecznionej, wyrobów poligraficznych przy użyciu surowców i materiałów zarówno własnych, jak i powierzonych, pod warunkiem że wyroby te są przeznaczone do wyłącznego użytku jednostki zamawiającej lub jednostki jej podległej, a nie do dalszej sprzedaży.
§  6.
1. Przedsiębiorstwa państwowe i spółdzielnie zrzeszone w Centralnym Związku Spółdzielczości Pracy, zbywające bezpośrednio przedsiębiorstwom państwowym i spółdzielniom oraz warsztatom szkolnym szkół zawodowych tkaniny, przy których nabyciu przysługuje na podstawie przepisów szczególnych rabat specjalny, potrącają ten rabat z należnego podatku obrotowego.
2. W razie niemożności pokrycia udzielonego rabatu z podatku obrotowego należnego od jednostki, która udzieliła rabatu, rabat ten pokrywa się z ogólnych wpływów właściwego miejscowo wydziału finansowego z tytułu podatku obrotowego uiszczonego przez przedsiębiorstwa państwowego przemysłu terenowego bądź spółdzielnie zrzeszone w Centralnym Związku Spółdzielczości Pracy.
3. W okresowych rozliczeniach podatku obrotowego przypadający do uiszczenia podatek powinien być obliczony przez odjęcie od wykazanej w rozliczeniu kwoty należnego podatku obrotowego kwoty rabatu podlegającego potrąceniu w danym okresie.
4. Potrącenie, o którym mowa w ust. 1, może być dokonane jedynie w zakresie tych obrotów, które będą udokumentowane zamówieniami odbiorców, stwierdzającymi, że:
1) zamówione tkaniny są przeznaczone do produkcji artykułów odzieżowych asortymentów wymienionych w załączniku do zarządzenia nr 53 Ministra Finansów i Prezesa Państwowej Komisji Cen z dnia 18 maja 1965 r.;
2) odbiorca produkuje masowo odzież bądź bieliznę.
3.

Zwolnienia i ulgi podatkowe.

§  7.
1. Obroty przedsiębiorstw państwowych i spółdzielni mogą korzystać tylko z jednej z ulg podatkowych przewidzianych w zarządzeniu. Nie dotyczy to wypadków łączenia ulg dla spółdzielni inwalidów z innymi ulgami przewidzianymi w zarządzeniu.
2. Do obrotów korzystających z ulg podatkowych stosuje się ulgę, która pociąga za sobą najniższe opodatkowanie.
3. Jeżeli podatek obrotowy, obliczony przy zastosowaniu zasad wynikających z §§ 4 i 5 bądź przy zastosowaniu ulgi podatkowej przewidzianej w zarządzeniu, byłby wyższy od podatku obliczonego przez zastosowanie stawki wynikającej z tabeli, stosuje się stawkę wynikającą z tabeli.
4. Zasady opodatkowania określone w §§ 4, 5 i 11 ust. 2 nie są ulgami podatkowymi w rozumieniu ust. 1.
5. Jeżeli przy zastosowaniu ulgowego opodatkowania podatek obrotowy stanowiłby nie więcej niż 2% obrotu, podatku się nie pobiera.
§  8.
1. Wolne są od podatku obrotowego obroty osiągnięte ze sprzedaży artykułów zaopatrzeniowych.
2. Za artykuły zaopatrzeniowe uważa się artykuły, dla których ustalono ceny zaopatrzeniowe w rozumieniu § 2 uchwały nr 26 Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1967 r. w sprawie różnic budżetowych oraz zasad stosowania niektórych cen (Monitor Polski Nr 13, poz. 65).
3. Zwolnień, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się do obrotów osiągniętych ze sprzedaży:
1) spirytusu;
2) skór twardych i miękkich;
3) błamów i kołnierzy futrzanych, przeznaczonych do wyrobu konfekcji;
4) tkanin, z wyjątkiem tkanin technicznych;
5) opakowań szklanych oraz
6) opakowań drewnianych.
4. Produkty wymienione w ust. 3 pkt 2-6, w razie zużytkowania ich w zakładzie produkcyjnym (przemysłowym i usługowym) należącym do przedsiębiorstwa państwowego lub spółdzielni, które produkty te wytworzyły - podlegają opodatkowaniu przy zastosowaniu stawek przewidzianych w tabeli stawek stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia.
5. Jeżeli produkt zostaje zużyty przez jego producenta we własnym zakładzie do celów produkcyjnych, przepis ust. 4 stosuje się wówczas, gdy produkt jest całkowicie wykończony. Za tkaniny całkowicie wykończone w rozumieniu powyższego przepisu uważać należy również tkaniny przeznaczone do laminowania, ręcznego malowania oraz do produkcji ortalionu.
6. Spirytus - w razie zużytkowania go w zakładzie, w którym został wytworzony - podlega opodatkowaniu w wysokości 50% różnicy między ustaloną w obowiązującym trybie ceną, po której zalicza się go do dalszej produkcji (przerobu), a ceną fabryczną zatwierdzoną dla tego rodzaju spirytusu produkowanego przez jednostki gospodarcze zgrupowane w Zjednoczeniu Przemysłu Owocowo-Warzywnego.
7. Za datę powstania obrotu w wypadkach określonych w ust. 4 uważa się dzień, w którym osiągnięto obrót ze sprzedaży gotowego produktu lub świadczonej usługi, do których użyto produktów wymienionych w ust. 3, pod warunkiem że przedsiębiorstwo państwowe lub spółdzielnia w księgowości kosztów wyodrębnia podatek obrotowy jako oddzielną pozycję kalkulacyjną (z podziałem na poszczególne rodzaje produktów). W razie niedopełnienia powyższego warunku, jak również w razie zużytkowania spirytusu własnej produkcji (ust. 6) za datę powstania obrotu uważa się dzień zaliczenia produktu do dalszego przerobu.
§  9.
1. Wolne są od podatku obrotowego obroty osiągnięte ze sprzedaży na rzecz Sił Zbrojnych produktów wytwarzanych według specjalnej dokumentacji określonej przez odbiorcę.
2. Zwolnienie powyższe stosuje się tylko do obrotów, które osiągnięte zostały ze sprzedaży niekatalogowych artykułów po cenach, w których nie uwzględniono podatku obrotowego.
§  10.
1. Wolne są od podatku obrotowego obroty osiągnięte przez przedsiębiorstwa państwowe i spółdzielnie ze sprzedaży produktów wytworzonych z runa leśnego, z wyjątkiem win i moszczów.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się do obrotów osiągniętych w okresie do końca półrocza następującego po półroczu, w którym uruchomiono produkcję z danego rodzaju surowca.
§  11.
1. Wolne są od podatku obrotowego obroty osiągnięte przez przedsiębiorstwa państwowe i spółdzielnie ze sprzedaży produktów przez nie naprawionych bądź odnowionych, które w tym celu zostały nabyte przez powyższe jednostki.
2. Obroty osiągnięte ze sprzedaży naprawionego lub odnowionego ogumienia, które w tym celu zostało nabyte przez powyższe jednostki, podlegają podatkowi obrotowemu przy zastosowaniu do pełnego obrotu stawki podatkowej w wysokości 3%.
§  12.
1. Wolne są od podatku obrotowego obroty osiągnięte przez przedsiębiorstwa państwowe i spółdzielnie ze sprzedaży produktów wytworzonych przy użyciu wyłącznie:
1) odpadów zamiast pełnowartościowego surowca podstawowego;
2) surowców wymienionych w załączniku nr 3 do zarządzenia.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy:
1) wypadków, w których dla wytworzenia danego produktu jest ustalona lub powszechnie stosowana określona technologia produkcji, uwzględniająca odpadowy wsad surowcowy;
2) błamów wytworzonych z odpadów skór; obrót osiągnięty ze sprzedaży powyższych błamów podlega opodatkowaniu w wysokości 50% podatku przypadającego od obrotu ze sprzedaży błamów wytworzonych z surowca pełnowartościowego;
3) wypadku ustalenia w tabeli specjalnej stawki dla produktu wytworzonego z odpadów.
§  13.
1. Podatek obrotowy, przypadający od obrotów osiągniętych ze sprzedaży produktów wytworzonych częściowo przy użyciu odpadów zamiast pełnowartościowego surowca podstawowego, obniża się o 50% w stosunku do stawek określonych w tabeli stawek, o ile co najmniej 50% surowca pełnowartościowego, mierzonego jego wartością wyrażoną w cenie nabycia, zastąpiono odpadami.
2. Podatek obrotowy, przypadający od obrotów osiągniętych ze sprzedaży produktów wytworzonych częściowo przy użyciu surowców wymienionych w załączniku nr 3, obniża się o 50% w stosunku do stawek określonych w tabeli stawek, o ile co najmniej 50% surowca podstawowego, mierzonego jego wartością wyrażoną w cenie nabycia, zastąpiono surowcami wymienionymi w powyższym załączniku.
3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w wypadkach, o których mowa w § 12 ust. 2.
4. Zwolnienia określone w § 12 oraz ulgi, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się pod warunkiem, że:
1) dostawca w fakturze zaznaczy, iż dostarczony surowiec jest odpadem;
2) w razie zużytkowania własnego surowca odpadowego okoliczność powyższa powinna być stwierdzona uprzednim zaewidencjonowaniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpadów z własnej produkcji w ewidencji materiałowej;
3) koszty i wpływy ze sprzedaży wyrobów wytwarzanych z odpadów lub surowców, wymienionych w załączniku nr 3 do zarządzenia, będą w księgowości oddzielone od kosztów i wpływów ze sprzedaży pozostałej produkcji;
4) w ewidencji ilościowej zostaną wyodrębnione wyroby gotowe z odpadów lub surowców, o których mowa w załączniku nr 3 do zarządzenia.
§  14.
1. Obroty osiągnięte przez przedsiębiorstwa państwowe i spółdzielnie ze sprzedaży produktów wytworzonych przez osoby wykonujące pracę nakładczą z powierzonego im surowca oraz ze świadczenia usług przez te osoby podlegają opodatkowaniu w wysokości 60% podatku obliczonego przy zastosowaniu stawek określonych w tabeli.
2. Ulgi, o których mowa w ust. 1, nie mają zastosowania do obrotów osiągniętych przez przedsiębiorstwa państwowe i spółdzielnie ze sprzedaży produktów wykonanych lub usług świadczonych chociażby tylko częściowo we własnych zakładach oraz do obrotów osiągniętych ze świadczenia usług wykonywanych w imieniu i na rachunek tych przedsiębiorstw bądź spółdzielni poza zakładami tych jednostek, ale przez ich pracowników.
§  15. Wolne są od podatku obrotowego obroty osiągnięte przez:
1) jednostki gospodarcze podległe Centrali Surowców Wtórnych;
2) spółdzielnie noszące nazwę "Spółdzielnia Wyrobu Materiałów Budowlanych i Drobnych Usług Budowlanych" z działalności przewidzianej statutem;
3) warsztaty szkolne przedsiębiorstw państwowych i spółdzielczych;
4) przedsiębiorstwa państwowe i spółdzielnie prowadzące zakłady zmechanizowanej rachunkowości - ze świadczenia usług, polegających na dokonywaniu, na zlecenie jednostek przynależnych do tej samej organizacji gospodarczej, odpowiednich księgowań w urządzeniach księgowych;
5) oddziały zaopatrzenia robotniczego ze sprzedaży produktów oraz świadczenia usług stołówce przyzakładowej i pracownikom przedsiębiorstwa państwowego, przy którym działa oddział zaopatrzenia robotniczego.
§  16. Wolne są od podatku obrotowego obroty osiągnięte ze świadczenia usług przedsiębiorstw państwowych i spółdzielni wymienionych w załączniku nr 4.
§  17. Wolne są od podatku obrotowego obroty osiągnięte przez przedsiębiorstwa państwowe oraz przez spółdzielnie ze świadczenia usług polegających na:
1) wytwarzaniu produktu z surowca powierzonego przez przedsiębiorstwo handlu zagranicznego, pod warunkiem że wytworzony produkt jest przeznaczony do wywozu za granicę;
2) przetwarzaniu, wykończeniu, naprawie (remoncie) i montażu produktów i tym podobnych czynnościach, mających na celu przygotowanie produktu do wywozu za granicę, jeżeli czynności te dokonywane są na zamówienie przedsiębiorstw handlu zagranicznego, a produkt poddany tym czynnościom przeznaczony jest do wywozu za granicę.
§  18.
1. Wolne są od podatku obrotowego obroty przedsiębiorstw państwowych i spółdzielni, mających swą siedzibę w miejscowościach wiejskich, osiągnięte ze świadczenia na rzecz wsi usług:
1) polegających na naprawach (przeróbkach):
a) maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych oraz rolniczego sprzętu gospodarskiego,
b) urządzeń wodociągowych, instalacji elektrycznych i innych,
c) sprzętu gospodarstwa domowego;
2) polegających na wytwarzaniu z materiałów powierzonych artykułów pomocniczych dla rolnictwa i ogrodnictwa;
3) ślusarskich, powroźniczych, gręplarskich, zduńskich, czapniczych, szewskich i zegarmistrzowskich.
2. Zwolnieniu (ust. 1) podlegają również obroty przedsiębiorstw państwowych i spółdzielni mających swą siedzibę w mieście, jeżeli osiągnięte zostały z tytułu świadczenia usług, o których mowa w ust. 1:
1) przez stałe punkty usługowe na wsi;
2) przez pracowników okresowo obsługujących określony teren wiejski bądź targi i jarmarki urządzane w miejscowościach miejskich i wiejskich,
3) wykonywanych na zamówienie, przyjęte przez punkty przyjęć zorganizowane na wsi przez pracowników, o których mowa w pkt 2;
4) jeśli idzie o świadczenia usług, wymienionych w ust. 1 pkt 1 lit. a) i c) oraz pkt 2 - jeżeli jednostka świadcząca usługę ma swoją siedzibę w miejscowości liczącej do 10.000 mieszkańców.
3. Przepis ust. 1 nie dotyczy usług na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej.
§  19. Wolne są od podatku obrotowego obroty osiągnięte przez:
1) bazy (zakłady) remontowe (remontowo-naprawcze i remontowo-budowlane) - świadczone na rzecz państwowego przemysłu terenowego i spółdzielni,
2) bazy transportowe państwowego przemysłu terenowego - świadczone na rzecz przedsiębiorstw państwowego przemysłu terenowego;
3) spółdzielni ze świadczenia usług przewozowych, spedycyjnych i montażowych, wykonywanych na rzecz spółdzielni należących do tej samej organizacji spółdzielczej, co spółdzielnie świadczące usługi

- pod warunkiem że rentowność tych usług jest niższa od 10% kosztu własnego tych usług.

§  20. Wolne są od podatku obrotowego obroty osiągnięte przez spółdzielnie ze świadczenia usług nie będących rzemiosłem, a polegających na wykonywaniu przez członków spółdzielni (kandydatów) pracy fizycznej bądź pracy za pomocą przyrządów poruszanych siłą fizyczną, jeżeli celem usługi nie jest wytworzenie, przetworzenie (przerób), wykończenie, naprawa lub odnowienie produktu.
§  21. Wolne są od podatku obrotowego obroty osiągnięte przez ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe prowadzone przez organizacje spółdzielcze ze świadczenia usług polegających na organizowaniu wypoczynku dla pracowników spółdzielni i ich dzieci oraz na zapewnieniu wyżywienia i zakwaterowania uczestnikom akcji szkoleniowych i wypoczynkowych, zarówno na rzecz własnych, jak i obcych spółdzielni, jednostek państwowych oraz organizacji społecznych i zawodowych - pod warunkiem świadczenia powyższych usług po cenie kosztu własnego.
§  22.
1. Spółdzielnie nowo powstałe w okresie 3 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca, w którym osiągnęły po raz pierwszy obrót podlegający opodatkowaniu, uiszczają, od obrotów nie korzystających ze zwolnienia od podatku, podatek obrotowy od obrotów towarowych w wysokości 80% podatku, obliczonego przy zastosowaniu stawek określonych w tabeli stawek.
2. Spółdzielnie nowo powstałe, z wyjątkiem spółdzielni utworzonych w miejscowościach wiejskich, w okresie 1 roku licząc od pierwszego dnia miesiąca, w którym osiągnęły obrót podlegający opodatkowaniu, uiszczają od obrotów nie korzystających ze zwolnienia od podatku podatek obrotowy od obrotów nietowarowych w wysokości 25% podatku obliczonego przy zastosowaniu stawek określonych w tabeli stawek.
3. Nowo założone spółdzielnie, położone w miejscowościach wiejskich, zwalnia się od podatku obrotowego od obrotów nietowarowych w okresie 1 roku, licząc od pierwszego dnia miesiąca, w którym spółdzielnia po raz pierwszy osiągnęła obrót podlegający opodatkowaniu.
4. Zwolnienie od podatku, o którym mowa w ust. 3, stosuje się również do obrotów osiągniętych przez nowo założone zakłady usługowe w miejscowościach wiejskich.
5. Ulgi, o których mowa w ust. 1-4, stosuje się do spółdzielni bądź zakładów usługowych nie korzystających z ulg w podatku obrotowym od obrotów nietowarowych, przewidzianych w:
1) § 6 ust. 1 pkt 1-3 uchwały nr 256 Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1963 r. w sprawie usług dla rolnictwa (Monitor Polski z 1963 r. Nr 63, poz. 317 i z 1966 r. Nr 4, poz. 35);
2) §§ 1 i 2 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1965 r. w sprawie ulg podatkowych dla przedsiębiorstw państwowych podległych radom narodowym oraz dla spółdzielni i ich związków (Monitor Polski z 1966 r. Nr 2, poz. 17).

Ulgi podatkowe dla spółdzielni inwalidów.

§  23.
1. Za inwalidów w rozumieniu niniejszych przepisów uważa się osoby:
1) będące inwalidami wojennymi lub wojskowymi;
2) zaliczone przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia (KIZ) do jednej z grup inwalidów bądź legitymujące się zaświadczeniem poradni specjalistycznej stwierdzającym, że dana osoba powinna pracować w zakładzie pracy chronionej.
2. Na równi z inwalidami (ust. 1) traktuje się osoby, które:
1) otrzymują zaopatrzenie starcze;
2) osiągnęły wiek: mężczyźni 65 lat, kobiety 55 lat;
3) są emerytami (emerytkami) otrzymującymi zaopatrzenie emerytalne;
4) są wdowami po wojskowych poległych w służbie, a mają na swym utrzymaniu dzieci w wieku przedszkolnym lub uczęszczające do szkoły.
§  24.
1. Spółdzielnie inwalidów, zatrudniające inwalidów w liczbie nie mniejszej niż 75% ogółu zatrudnionych w spółdzielni, uiszczają podatek obrotowy:
1) od obrotów towarowych - według stawek pomniejszonych:
a) w dziale I tabeli stawek stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia - o 3 jednostki procentowe,
b) w działach II, V, VIII i X powyższej tabeli - o 4 jednostki procentowe,
c) w działach III, IV, VI, VII i IX powyższej tabeli - o 5 jednostek procentowych;
2) od obrotów nietowarowych - według stawek pomniejszonych o 6 jednostek procentowych.
2. Spółdzielnie inwalidów zatrudniające inwalidów w liczbie mniejszej niż 75%, jednak nie mniejszej niż 70% ogółu zatrudnionych w spółdzielni, korzystają z ulg podatkowych przewidzianych w ust. 1, pomniejszonych o 50%.
§  25.
1. Spółdzielnie inwalidów, zatrudniające w liczbie nie mniejszej niż 50% ogółu zatrudnionych w spółdzielni:
1) chorych na gruźlicę, ozdrowieńców i inwalidów z powodu gruźlicy;
2) psychicznie chorych;
3) głęboko upośledzonych umysłowo;
4) niewidomych;
5) głuchych z dodatkowym kalectwem;
6) osoby z ciężkim uszkodzeniem narządów ruchu (ubytki, niedowłady, porażenia, zniekształcenia i zesztywnienia z powodu choroby gośćcowej, paraplegii itp.):
a) zwalnia się od podatku obrotowego, jeżeli wszystkie wymienione wyżej osoby zatrudnione w spółdzielni należą do I lub II grupy inwalidów,
b) w pozostałych wypadkach uiszczają podatek obrotowy przy zastosowaniu stawek określonych w tabeli stawek, pomniejszonych o 15 jednostek procentowych.
2. Spółdzielnie inwalidów prowadzące wyłącznie działalność w zakresie dziewiarstwa i tkactwa, a zatrudniające niewidomych i ociemniałych, korzystają z ulg podatkowych przewidzianych w ust. 1 w zakresie obrotów osiągniętych ze sprzedaży artykułów dziewiarskich i tkackich, jeżeli liczba tych osób stanowi nie mniej niż 40% ogółu zatrudnionych.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również do wyodrębnionych zakładów (wydziałów) spółdzielni bez względu na dopełnienie przez spółdzielnie jako całości warunków wymaganych do uzyskania ulgi podatkowej.
4. Ulgi przewidziane w ust. 3 stosuje się pod warunkiem księgowego wydzielenia ilości, rodzaju i wartości wytworzonych w zakładzie (wydziale) produktów.
§  26.
1. Obroty osiągnięte przez spółdzielnie inwalidów ze sprzedaży produktów lub świadczenia usług, przy których wytworzeniu lub świadczeniu koszt robocizny wykonanej w specjalnych warunkach przekracza 50% ogólnego kosztu robocizny danego produktu lub danej usługi, wykonywanych w warunkach normalnych - są wolne od podatku obrotowego.
2. Spółdzielnie inwalidów, zamierzające korzystać z ulgowego opodatkowania przewidzianego w ust. 1, obowiązane są do:
1) wydzielenia w księgowości wartości wyrobów wykonanych w specjalnych warunkach z podziałem na:
a) nakłady na robociznę bezpośrednią,
b) sprzedaż wyrobów gotowych;
2) wyodrębnienia w ewidencji ilościowej wyrobów gotowych wykonanych w specjalnych warunkach.
3. Za robociznę wykonaną w specjalnych warunkach uważa się:
1) pracę nakładczą osób, skierowanych do pracy przez wydziały zdrowia i opieki społecznej prezydiów rad narodowych;
2) pracę osób przebywających w zakładach opieki społecznej, internatach dla inwalidów oraz w innych zakładach opiekuńczo-wychowawczych dla inwalidów;
3) pracę osób przebywających w szpitalach i sanatoriach oraz innych zakładach opieki zdrowotnej zamkniętej.
§  27. Przepisów §§ 24-26 nie stosuje się do tych obrotów spółdzielni inwalidów, które osiągnięte zostały ze sprzedaży produktów bądź usług, dla których w tabeli stawek przewidziano dla spółdzielni inwalidów specjalną stawkę.
§  28.
1. Spółdzielnie inwalidów korzystają z ulg podatkowych przewidzianych w §§ 24 i 25 od pierwszego dnia kwartału następującego po kwartale, w którym stan zatrudnienia doprowadzą do wymagań w tych przepisach przewidzianych, a tracą prawo do korzystania z tych ulg z pierwszym dniem kwartału następującego po kwartale, w którym stan zatrudnienia spadł poniżej minimalnego procentu, określonego w powołanych wyżej przepisach.
2. Jeżeli osoby, o których mowa w § 23 ust. 1 pkt 2, mają przyznane inwalidztwo czasowe, przy ponownym zaś badaniu przez komisje do spraw inwalidztwa i zatrudnienia nie zostaną uznane za inwalidów, spółdzielnia inwalidów może je nadal wliczać do stanu zatrudnienia jako inwalidów w okresie 3 miesięcy po miesiącu, w którym uprawomocniły się decyzje komisji, pod warunkiem że decyzja została wydana przed upływem 3 miesięcy licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wygasło zaświadczenie o inwalidztwie czasowym. W razie wydania decyzji po upływie powyższego terminu, spółdzielnia może wliczać danego pracownika do stanu zatrudnienia jedynie przez okres 3 miesięcy licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wygasło zaświadczenie o inwalidztwie czasowym.
3. Jeżeli pracownik posiadający zaświadczenie o inwalidztwie czasowym otrzyma nowe zaświadczenie o inwalidztwie na podstawie badania przeprowadzonego po upływie 3 miesięcy licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wygasło inwalidztwo czasowe, należy go uznać za inwalidę od daty badania przez komisję do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, chyba że w nowym zaświadczeniu uznano danego pracownika za inwalidę z mocą wsteczną od dnia wygaśnięcia poprzedniego zaświadczenia.
4. Nowo powstałe spółdzielnie inwalidów w okresie 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca, w którym po raz pierwszy osiągnęły obrót podlegający opodatkowaniu, jeżeli zatrudniają inwalidów w liczbie nie mniejszej od połowy stanu przewidzianego w §§ 24 i 25, uiszczają podatek obrotowy w wysokości połowy podatku przypadającego przy zastosowaniu ulg przewidzianych w §§ 24 i 25.
5. Spółdzielnie inwalidów korzystające już z ulg podatkowych, przewidzianych w §§ 24 i 25, nie tracą prawa do tych ulg, jeżeli stan zatrudnienia, obniżony przejściowo poniżej wymaganego minimum na skutek przejęcia istniejących zakładów pracy bądź uruchomienia nowych zakładów, doprowadzą do wymaganego minimum nie później niż w okresie 3 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca, w którym nastąpiło przejęcie istniejącego bądź uruchomienie nowego zakładu.
6. Spółdzielnie inwalidów, które uzyskały zgodę Związku Spółdzielni Inwalidów, akceptowaną przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, na czasowe zatrudnienie osób nie będących inwalidami w liczbie przekraczającej 30% ogółu zatrudnionych, korzystają z ulg przewidzianych w § 24 ust. 2 pod warunkiem, że stan zatrudnienia inwalidów nie będzie niższy od 51% ogólnego stanu zatrudnienia.
7. Do stanu zatrudnienia ogółem nie wlicza się robotników sezonowych, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas ograniczony i na podstawie zezwolenia Związku Spółdzielni Inwalidów. Liczba osób nie będących inwalidami w związku z zatrudnieniem pracowników sezonowych nie może jednak przekraczać 49% ogółu zatrudnionych. Wydane przez Związek Spółdzielni Inwalidów zezwolenie jest ważne jednorazowo na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
8. W spółdzielniach inwalidów do stanu zatrudnienia ogółem nie wlicza się następujących pracowników służby lekarsko-rehabilitacyjnej, sprawujących opiekę na inwalidami zatrudnionymi w tych zakładach:
1) lekarzy;
2) pielęgniarek;
3) psychologów;
4) asystentek socjalnych;
5) lektorów;
6) instruktorów gimnastyki.
4.

Zaniechanie poboru podatku.

§  29.
1. Jeżeli przedsiębiorstwo państwowe wytwarza produkty lub świadczy usługi, których cena zbytu jest niższa od kosztu własnego, zwiększonego o zysk w wysokości 5% tego kosztu, właściwy miejscowo wydział finansowy prezydium wojewódzkiej (równorzędnej) rady narodowej zaniecha ustalania zobowiązań z tytułu podatku obrotowego przypadających z tytułu zbytu danego produktu lub świadczenia danej usługi.
2. Zaniechanie ustalenia zobowiązań podatkowych, o których mowa w ust. 1, może nastąpić tylko w tych wypadkach, gdy:
1) prezydium wojewódzkiej (równorzędnej) rady narodowej wyraziło zgodę na produkcję wyrobów lub świadczenie usług, o których mowa w ust. 1, bądź gdy
2) produkty lub usługi są objęte dotacjami przedmiotowymi.
3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się jednak do zobowiązań z tytułu podatku obrotowego od obrotu osiągniętego ze sprzedaży:
1) win, moszczów winnych i miodów pitnych;
2) przeznaczonych na eksport produktów, o których mowa w poz. 143 pkt 1 tabeli stawek stanowiącej załącznik nr 1.
§  30.
1. Jeżeli przedsiębiorstwo państwowe nie zostało upoważnione do samodzielnego ustalenia ceny danego produktu lub usługi, a cena ustalona przez właściwy organ jest wyższa wprawdzie od kosztu własnego, zwiększonego o zysk w wysokości 5% tego kosztu, lecz pobór podatku obrotowego, przypadającego od sprzedaży danego produktu lub świadczenia usługi, powoduje stratę albo obniżenie zysku do poziomu niższego od 5% kosztu własnego - wydziały finansowe prezydiów wojewódzkich (równorzędnych) rad narodowych zaniechają ustalania zobowiązania podatkowego z tytułu zbytu danego produktu lub świadczenia danej usługi w całości lub w takiej części, która umożliwiłaby przedsiębiorstwu osiągnięcie z tytułu zbytu danego wyrobu lub świadczenia danej usługi rentowności w granicach do 5% kosztu własnego.
2. Zaniechanie ustalenia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić tylko w razie zachowania warunku określonego w § 29 ust. 2 pkt 1. Przepis § 29 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
§  31.
1. Decyzje o zaniechaniu ustalania zobowiązań podatkowych (§§ 29 i 30) wydają wydziały finansowe prezydiów wojewódzkich (równorzędnych) rad narodowych na okres roku podatkowego po przedstawieniu kalkulacji wynikowej i sprawozdania finansowego za poprzedni rok podatkowy, jeżeli zaś chodzi o nowe produkty lub usługi - za kwartał następujący po kwartale, w którym uruchomiono nową produkcję lub rozpoczęto świadczenie nowych usług; w sprawozdaniu tym należy obliczyć podatek obrotowy w obowiązującej wysokości.
2. Uchylenie lub zmiana decyzji w ciągu roku podatkowego może nastąpić w wypadku, gdy nastąpiła zmiana ceny zbytu wyrobu lub usługi albo zmiana cen surowców i materiałów użytych do produkcji wyrobu lub świadczenia usługi bądź zmiana płac, taryf i opłat.
3. O zmianach wymienionych w ust. 2 przedsiębiorstwo obowiązane jest w ciągu miesiąca zawiadomić właściwy wydział finansowy prezydium wojewódzkiej (równorzędnej) rady narodowej.
4. Do czasu przedstawienia przez przedsiębiorstwo dowodów wymienionych w ust. 1 i podjęcia przez wydziały finansowe prezydiów wojewódzkich (równorzędnych) rad narodowych decyzji wymienionych w tym przepisie, należności podatkowe wymienione w §§ 29 i 30 mogą być odraczane odpowiednio w całości lub w części w trybie art. 26 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 49, poz. 452 z późniejszymi zmianami) oraz przepisów wykonawczych do tego dekretu.
5.

Opodatkowanie niektórych obrotów rzemieślniczych spółdzielni zaopatrzenia i zbytu.

§  32.
1. Przy sprzedaży produktów wytworzonych przez inne osoby na zlecenie spółdzielni i z jej materiałów osiągnięty obrót zmniejsza się przy ustalaniu podatku o:
1) odpłatę należną faktycznemu wykonawcy produktu;
2) koszt zużytego materiału, obliczony według jego ceny detalicznej;
3) stawkę amortyzacyjną pobieraną przez spółdzielnie od członków z tytułu zużycia oddanych do ich dyspozycji maszyn i urządzeń oraz o
4) udzielane prowizje.
2. Stawka podatkowa od obrotów, o których mowa w ust. 1, wynosi:
1) 20% - gdy obrót podlegający opodatkowaniu nie przekracza 6% wartości faktury wystawionej przez spółdzielnię;
2) 33% - w razie niezachowania warunku określonego w pkt 1.
3. Dopuszcza się przekroczenie kwoty obrotu, o której mowa w ust. 2 pkt 1, o narzut ustalony na akwizycję.
§  33.
1. Przy świadczeniu usług polegających na przyjmowaniu zamówień na usługi wykonywane na zlecenie spółdzielni przez inne osoby, osiągnięty obrót zmniejsza się przy ustalaniu podatku o odpłatę należną faktycznemu wykonawcy oraz o koszt zużytego materiału.
2. Koszt zużytego materiału stanowiącego własność:
1) spółdzielni - oblicza się według jego ceny detalicznej powiększonej o stawkę amortyzacyjną, o której mowa w § 32 ust. 1;
2) zleceniodawcy (zamawiającego) - oblicza się po cenie, według której materiał ma być uwzględniony w fakturze.
3. Opodatkowanie, o którym mowa w ust. 1, odbywa się według zasad ustalonych w § 32 ust. 2.
4. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, gdy spółdzielnia świadczy usługi polegające na przyjmowaniu zamówień na produkty wykonywane na jej zlecenie przez osoby trzecie z materiału stanowiącego własność zamawiającego.
§  34.
1. Obroty spółdzielni polegające na sprzedaży w stanie nie przerobionym nabytych produktów podlegają opodatkowaniu podatkiem obrotowym.
2. Obrotem jest w tym wypadku wartość produktu według ceny sprzedaży, pomniejszona o wartość produktu według ceny nabycia oraz o prowizję.
3. Jeżeli obroty, o których mowa w ust. 1, polegają na zbywaniu produktów rynkowych bezpośrednio konsumentowi, do opodatkowania przyjmuje się obrót pomniejszony o zrealizowaną marżę detaliczną.
4. Obroty, o których mowa w ust. 1-3, podlegają opodatkowaniu w wysokości określonej w § 32.
§  35. Wolne są od podatku obroty osiągnięte przez spółdzielnie ze sprzedaży w stanie nie przerobionym środków produkcji (surowców, materiałów, narzędzi itp.) przeznaczonych na zaopatrzenie:
1) rzemiosła;
2) własnych członków;
3) rzemieślniczych spółdzielni zaopatrzenia i zbytu.
§  36.
1. Wolne są od podatku obrotowego obroty osiągnięte przez zakłady pomocnicze spółdzielni, powołane do ułatwienia, usprawnienia lub potanienia produkcji wykonywanej przez członków spółdzielni, jeżeli koszt robocizny poniesiony przez zakład pomocniczy w związku z częściowym wykonaniem danego produktu (usługi) nie przekracza 20% ogólnego kosztu robocizny.
2. Wolne są od podatku obrotowego usługi świadczone przez zakłady, o których mowa w ust. 1, na rzecz członków spółdzielni, a polegające na wypożyczaniu maszyn, urządzeń i sprzętu, z wyjątkiem środków transportu.
§  37. Do spółdzielni nie stosuje się ulg i zwolnień od podatku przewidzianych w innych przepisach o podatku obrotowym oraz w niniejszym zarządzeniu, z wyjątkiem ulg i zwolnień, o których mowa w §§ 22, 35 i 36, oraz ulg i zwolnień dotyczących obrotów nie wymienionych w niniejszym rozdziale.
§  38. Obroty nie wymienione w niniejszym rozdziale podlegają opodatkowaniu zgodnie z przepisami zawartymi w pozostałych rozdziałach zarządzenia.
6.

Płatność podatku przypadającego od oddziałów wojewódzkich spółdzielni.

§  39.
1. Spółdzielnie wojewódzkie, którym prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) na podstawie § 5 ust. 2 uchwały nr 189 Rady Ministrów z dnia 5 marca 1955 r. o podatku dochodowym od spółdzielczości (Monitor Polski z 1967 r. Nr 1, poz. 8 oraz z 1968 r. Nr 35, poz. 243) zezwoliło na odrębne opodatkowanie podległych jej oddziałów, przekazują podatek obrotowy przypadający od podległych oddziałów na rachunek wydziału finansowego prezydium powiatowej rady narodowej lub rady narodowej miasta stanowiącego powiat bądź wydziału dzielnicowej rady narodowej w miastach wyłączonych z województw, właściwego miejscowo dla oddziału.
2. Spółdzielnie wojewódzkie, o których mowa w ust. 1, sporządzają okresowe rozliczenia podatku obrotowego oddzielnie dla poszczególnych podległych im oddziałów i przesyłają powyższe dokumenty w obowiązujących terminach organom finansowym, o których mowa w ust. 1.
7.

Przepisy końcowe.

§  40. Tracą moc:
1) zarządzenie nr 120 Ministra Finansów z dnia 28 października 1966 r. w sprawie ustalenia właściwości miejscowej organów finansowych w zakresie ustalania zobowiązań wojewódzkich spółdzielni z tytułu podatku obrotowego i podatku od operacji nietowarowych oraz w zakresie terminu płatności, poboru i kontroli powyższych podatków oraz podatku dochodowego;
2) zarządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 1968 r. w sprawie podatku obrotowego i podatku od operacji nietowarowych od przedsiębiorstw podległych i nadzorowanych przez Komitet Drobnej Wytwórczości oraz spółdzielni i ich związków (Monitor Polski Nr 19, poz. 120).
§  41. Do przedsiębiorstw państwowych i spółdzielni stosuje się również przepisy:
1) 1 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 1968 r. w sprawie szczegółowych zasad opodatkowania podatkiem obrotowym jednostek gospodarki uspołecznionej oraz ulg i zwolnień od tego podatku (Monitor Polski z 1969 r. Nr 1, poz. 2 i z 1970 r. Nr 4, poz. 34) w zakresie ustalonym tym zarządzeniem;
2) zarządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1968 r. w sprawie podatku obrotowego od nadmiernych ubytków produktów (Monitor Polski z 1969 r. Nr 1, poz. 3).
§  42. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1969 r.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1 2

TABELA STAWEK PODATKU OBROTOWEGO OD OBROTÓW TOWAROWYCH

Pozycja Nazwa wyrobu Stawka podatkowa w %% od obrotu bądź zwolnienie
1 2 3
1 I. Produkty spożywcze i pastewne (paszowe).
Wina:
1) gronowe (w tym również musujące i gazowane) 51
2) musujące i gazowane, nie wymienione w pkt 1 48
3) nie wymienione w pkt 1 i 2 42
4) moszcze winne 17
2 Miody pitne:
1) wzmocnione 53
2) pozostałe 32
3 Piwo:
1) lekkie i pełne (w tym również słodowe):
a) beczkowe 50
b) w butelkach 44
2) mocne (dubeltowe, krzepkie, porter itp.):
a) beczkowe 61
b) w butelkach 54
4 Ekstrakt piwny (słodowy) 30
5 Napoje gazowane:
1) woda sodowa i woda stołowa mineralna wolne od podatku
2) na sokach naturalnych oraz kwas chlebowy 15
3) pozostałe 20
6 Lody wolne od podatku
7 Wyroby cukiernicze (z wyjątkiem pieczywa cukierniczego):
1) chałwa 17
2) galanteria czekoladowa:
a) "ptasie mleczko" 2
b) butelki likworowe i galaretki owocowe w

kuwerturze czekoladowej

10
c) pozostała 23
3) czekolada
a) nadziewana 28
b) figurki 37
c) pozostała 58
4) polewa kakaowa 9
5) pozostałe wyroby wolne od podatku
8 Wszelkiego rodzaju pieczywo (w tym również cukiernicze i półcukiernicze oraz oblewane kuwerturą czekoladową) oraz chleb zbywany w drodze wymiany na mąkę i zboże wolne od podatku
9 Przyprawy do zup i sosów, zaprawki do wódek oraz koncentraty spożywcze 5
10 Zupy luzem i zupy w kostkach, kisiele, galaretki i budynie, makarony, naleśniki i omlety wolne od podatku
11 1) Proszki i przyprawy do pieczenia ciast (w tym

również esencje oraz olejki zapachowe i smakowe -

aromaty, rozlane do małych fiolek), z wyjątkiem

cukru wanilinowego

18
2) Cukier wanilinowy 25
12 Kawa zbożowa, cykoria oraz wszelkie namiastki kawy, herbaty, kakao i pieprzu 10
13 Marmolada, powidła, dżemy, owoc w płynie, kompoty, soki (w tym soki przeznaczone do wyrobu napojów winnych), owoce suszone, koncentraty owocowe i warzywne oraz wszelkie inne przetwory owocowe, przetwory warzywne i grzybowe (marynaty, kiszonki, warzywa i grzyby suszone, kapusta kiszona, ogórki kiszone itp.) wolne od podatku
14 Esencja octowa:
1) z octanu wapniowego 25
2) pozostała 5
15 Ocet:
1) wytwarzany przy stosowaniu surówki:
a) 10%w butelkach o pojemności przekraczającej

1/2 l

13
b) 10% w butelkach o pojemności nie przekraczającej

1/2 l

11
c) 6% w butelkach o pojemności przekraczającej

1/2 l

8
d) 6% w butelkach o pojemności nie przekraczającej

1/2 l

7
e) luzem 10% 15
f) luzem 6% 5
2) wytwarzany przy stosowaniu rektyfikatu:
a) 10% w butelkach o pojemności przekraczającej

1/2 l

9
b) 10% w butelkach o pojemności nie przekraczającej

1/2 l

7
c) 6% bez względu na pojemność butelek 4
d) luzem 10% 5
e) luzem 6% wolny od podatku
3) wytwarzany z kwasu lodowatego i esencji octowej 5
16 Musztarda:
1) chrzanowa, kremska i stołowa w naczyniach do 100 g

oraz w tubach

wolna od podatku
2) chrzanowa, kremska i stołowa luzem i w naczyniach

ponad 100 do 200 g oraz musztarda innego rodzaju w

naczyniach do 200 g

4
3) stołowa w naczyniach ponad 200 do 900 g 4
4) stołowa w naczyniach ponad 900 g 13
5) luzem (z wyjątkiem musztardy chrzanowej, kremskiej

i stołowej) oraz w naczyniach ponad 200 g (z

wyjątkiem stołowej)

13
17 Oleje roślinne do celów spożywczych:
1) wytwarzane przez spółdzielnie zrzeszone w Centrali

Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska"

8
2) pozostałe 11
18 1) Wyroby zakładów garmażeryjnych wolne od podatku
2) Drób i króliki z własnego uboju oraz wszelkie

przetwory z drobiu i królików

wolne od podatku
3) Zbywane w stanie nie przerobionym mięso i tłuszcze

pochodzące z uboju żywca nabytego w Centrali

Przemysłu Mięsnego oraz pochodzące z własnego tuczu

bądź zakupione od innych dostawców

wolne od podatku
4) Wszelkie przetwory mięsne (wędliny i wyroby

wędliniarskie, konserwy itp.) oraz tłuszcz topiony,

dziczyzna oraz wszelkie przetwory z dziczyzny

1,5
5) Wszelkie przetwory i konserwy rybne wolne od podatku
19 Przetwory ziemniaczane:
1) mączka ziemniaczana i syrop ziemniaczany wolne od podatku
2) cukier gronowy 20
3) miód sztuczny 10
20 Przetwory mleczarskie wolne od podatku
21 Drożdże:
1) wytwarzane przez zakłady "Społem" w Kielcach 48
2) pozostałe 15
22 Wszelkie inne produkty spożywcze, nie wymienione w poz. 1-21 (w tym również spirytus, z wyjątkiem wypadków, o których mowa w § 8 ust. 6 zarządzenia) 5
23 Wszelkie produkty pastewne (paszowe) wolne od podatku
II. Produkty włókiennicze i odzieżowe.
24 Tkaniny papierowe oraz worki papierowe 23
25 Tkaniny bawełniane i bawełnopodobne:
1) odzieżowe:
a) płaszczowe 20
b) sukienkowe 10
c) pozostałe wolne od podatku
2) bieliźniane:
a) piżamowe i koszulowe, z wyjątkiem zefiru 8
b) popelina 35
c) zefir, ręcznikowe, flanele, kalesonowe i

pieluszkowe

wolne od podatku
d) pozostałe 5
3) nie wymienione w pkt 1 i 2:
a) pościelowe, z wyjątkiem inletu i tyku 10
b) inlet 30
c) tyk 49
d) stołowe 15
e) dekoracyjne i zasłonowe 10
f) meblowe, obiciowe i obuwiane wolne od podatku
g) pozostałe 10
26 Tkaniny wełniane i wełnopodobne czesankowe wytworzone z przędzy czesankowej, zawierające:
1) do 30% wełny 15
2) ponad 30% do 59% wełny 20
3) ponad 59% do 69% wełny:
a) ubraniowe 50
b) pozostałe 40
4) ponad 69% do 100% wełny wolne od podatku
27 Tkaniny wełniane zgrzebne z przędzy wyprodukowanej przez przemysł państwowy, zawierające:
1) do 30% wełny wolne od podatku
2) ponad 30% do 89% wełny 5
3) ponad 89% do 100% wełny 26
28*) Tkaniny wełniane zgrzebne z przędzy wyprodukowanej przez spółdzielnie, zawierające:
1) do 30% wełny wolne od podatku
2) ponad 30% do 59% wełny 5
3) ponad 59% do 100% wełny 20
29 Samodziały zawierające od 80% do 100% wełny ogółem, a wyprodukowane przy użyciu:
1) nie mniej niż 30%, a nie więcej niż 59% (na wagę tkaniny) przędzy chłopskiej 4
2) ponad 59% do 79% (na wagę tkaniny) przędzy

chłopskiej

6
3) ponad 79% do 100% (na wagę tkaniny) przędzy

chłopskiej

wolne od podatku
30**) Tkaniny wełniane i wełnopodobne czesankowo-zgrzebne, zawierające:
1) do 30% wełny 5
2) ponad 30% do 49% wełny 10
3) ponad 49% do 69% wełny 20
4) ponad 69% do 100% wełny 40
*) Stawki podatkowe z poz. 28 stosuje się wyłącznie do tych tkanin, w których zawartość przędzy zgrzebnej, wyprodukowanej przez spółdzielnie, wynosi co najmniej 80% całej ilości przędzy zgrzebnej w tkaninie. Jeżeli warunek ten nie jest dopełniony, stosuje się właściwe stawki z poz. 27.

**) Wszystkie bez względu na to, jakiego pochodzenia jest przędza zgrzebna (przemysłu państwowego czy spółdzielczego), oraz bez względu na stosunek przędzy czesankowej do przędzy zgrzebnej.

31 Tkaniny wigoniowe wolne od podatku
32 Tkaniny jedwabne, jedwabnopodobne oraz z włókien syntetycznych:
1) jedwab naturalny 45
2) bluzkowe i sukienkowe ze sztucznego jedwabiu,

z wyjątkiem żorżety

25
3) żorżeta 10
4) podszewkowe 20
5) ortalion 10
6) ręcznie malowane 5
7) koszulowe, ubraniowe i parasolkowe 8
8) podomkowe wolne od podatku
9) gorsetowe, adamaszkowe oraz wszelkie inne nie

wymienione w pkt 1-8

20
33 Tkaniny manipulowane (z przędz różnych rodzajów, jak np. jedwabnej, bawełnianej, lnianej, wigoniowej, wełnianej), zawierające od 30% do 50% jedwabiu sztucznego lub włókien syntetycznych:
1) podszewkowe i podomkowe 5
2) odzieżowe (jedwab - wełna) 30
3) pozostałe 15
34 Tkaniny laminowane 40% zryczałtowanego dorzutu cenotwórczego
35 Plusze:
1) meblowe 5
2) odzieżowe 43
3) dekoracyjne wolne od podatku
36 Zamsze 10
37 Włosianka:
1) z włosia naturalnego:
a) o szerokości do 20 cm 15
b) o szerokości ponad 20 do 40 cm 35
c) o szerokości ponad 40 cm 18
d) "Kamel" 7
2) z tkaniny zastępującej włosie:
a) z żyłki stylonowej 4
b) ze szczeciny stylonowej 20
38 Wszelkie wyroby, z wyjątkiem wymienionych w pozycjach 33, 50, 55 i 67:
1) lniane (w tym również manipulowane z innym

surowcem), konopne, pakulane i powroźnicze (w tym

siatki do łóżek, wózków dziecięcych, siatki

gospodarcze, hamaki, sznury do bielizny, do zasłon

okiennych itp. - również bawełniane oraz z

wszelkich importowanych włókien łykowych)

wolne od podatku
2) jutowe 5
39 Wyroby dziewiarskie i pończosznicze, z wyjątkiem wymienionych w poz. 40 i 41:
1) wyroby pończosznicze, z wyjątkiem wymienionych w

pkt 2

wolne od podatku
2) wyroby pończosznicze z przędzy włókna poliamidowego

ciągłego (stylon, dederon, nylon, kapron itp.)

30
3) wyroby z dzianiny produkowanej na maszynach

osnowowych (ketensztulach i raszlach) oraz

elastikach i interlockach, z wyjątkiem wymienionych

w pkt 4

20
4) niemowlęce, dziecięce i młodzieżowe (do rozmiaru nr

145 włącznie)

wolne od podatku
5) ręczne (wykonywane na drutach lub szydełkiem) wolne od podatku
6) dzianina zbywana lub przekazywana do zakładów

usługowych

wolna od podatku
7) wszelkie inne nie wymienione w pkt 1-6 artykuły

dziewiarskie (w tym również z włóczki)

5
40 Wyroby dziewiarskie i pończosznicze:
1) z przędz syntetycznych wełnopodobnych, jak również

manipulowane, a w szczególności:

a) z przędzy anilanowej standard 25
b) z przędz syntetycznych nie manipulowanych, z

wyjątkiem wymienionej pod lit. a)

35
c) z przędz syntetycznych manipulowanych jedynie z

przędzą wełnianą czesankową (niezależnie od

składu procentowego manipulacji)

35
d) z przędzy anilanowej standard manipulowanej, z

wyjątkiem wypadków wymienionych pod lit. c),

zawierające anilany:

aa) do 49% 5
bb) od 50% do 70% 10
cc) pozostałe 25
e) z przędz syntetycznych - z wyjątkiem przędzy

anilanowej standard - manipulowanych (np. z

włóknem sztucznym, wełną czesankową*), bawełną,

jedwabiem itp.) w sposób inny aniżeli pod lit.

c) i d), zawierające łącznie wełny i włókien

syntetycznych:

aa) do 69% 10
bb) od 70% do 80% 25
cc) ponad 80% 35
2) z przędzy wełnianej czesankowej oraz manipulowane,

do których wyrobu użyto przędzy czesankowej, z

wyjątkiem przędzy manipulowanej z elaną

5

*) Jeżeli chodzi o wełnę czesankową, tylko wtedy, gdy wełna ta występuje w połączeniu z włóknem sztucznym lub naturalnym, jak bawełna, len, wełna zgrzebna itp.

41 Wyroby dziewiarskie i pończosznicze - niemowlęce, dziecięce i młodzieżowe (do rozmiaru nr 145 włącznie) z przędz syntetycznych wełnopodobnych, jak również manipulowane 15
42 Wata:
1) krawiecka i okienna 10
2) kołdrowa:
a) z włókien syntetycznych pełnowartościowych

(elana, anilana, stylon itp.)

10
b) z odpadowych włókien syntetycznych powstałych w

przemyśle chemicznym (elana, anilana, stylon

itp.)

30
c) z odpadów włókienniczych powstałych w przemyśle

włókienniczym (elana, anilana, stylon itp.)

30
d) pozostała 20
3) lecznicza wolna od podatku
43 Watolina z wełny i z włókien syntetycznych wełnopodobnych:
1) zawierająca do 60% tych surowców:
a) nabytych od przedsiębiorstw państwowych objętych

planowaniem centralnym

5
b) pochodzących z innych źródeł niż wymienione pod

lit. a)

10
2) zawierająca ponad 60% tych surowców:
a) nabytych od przedsiębiorstw, o których mowa w

pkt 1 lit. a)

25
b) pochodzących z innych źródeł niż wymienione pod

lit. a)

50
44 Chustki odzieniowe (na plecy) 5
45 Wyroby kapelusznicze, z wyjątkiem wyrobów wytworzonych z tkanin 10
46 Konfekcja (w tym również biustonosze, gorsety, pasy do pończoch, berety oraz bielizna stołowa, pościelowa i osobista), z wyjątkiem wymienionej w innych pozycjach tabeli, koce, pledy oraz kołdry i kołderki wolne od podatku
47 Obrusy (serwety) i serwetki, z wyjątkiem wymienionych w poz. 38 i 95 pkt 1:
1) dekoracyjne wyprodukowane na krosnach żakardowych 9
2) dekoracyjne nie wymienione w pkt 1 4
3) siatkowe:
a) ręczne wolne od podatku
b) maszynowe 3
48 Kapy, narzuty, makaty i gobeliny wyprodukowane na krosnach żakardowych 9
49 Wszelkiego rodzaju poduszki i pierzyny (w tym również z tworzyw sztucznych), z wyjątkiem wymienionych w poz. 50 8
50 Galanteria włókiennicza i odzieżowa, z wyjątkiem wymienionej pod poz. 39 (krawaty, szale i szaliki, chustki na głowę, apaszki i chusteczki, kołnierzyki i mankiety damskie, rękawiczki, czapeczki, chusteczki do nosa, podwiązki do pończoch i skarpet, szelki, poduszki dekoracyjne), wytworzona z tkanin lub filcu, torebki, torby, teczki, potniki itp.:
1) z przędzy wełnianej czesankowej i z przędzy

syntetycznej oraz z przędz manipulowanych

według stawek przewidzianych w poz. 40 i 41
2) chustki stylonowe 10
3) torby, torebki, teczki i tornistry, z wyjątkiem

skórzanych i z tworzyw sztucznych

3
4) pozostała 6
51 Hafty oraz siatkowe kapy i narzuty:
1) ręczne wolne od podatku
2) maszynowe 3
52 Firanki:
1) ręczne wolne od podatku
2) pozostałe 10
53 1) Tkaniny koronkowe 50
2) Koronki wolne od podatku
54 Kilimy, dywany, gobeliny, chodniki, kapy, narzuty, maty i makaty nie wymienione w poz. 48, 51 i 147 pkt 5 oraz materace 4
55 Artykuły pasmanteryjne (wstążki, taśmy konfekcyjne, sznurowadła, sznury: dekoracyjne i gorsetowe, taśmy plecione, frędzle, gumy itp.), nici do cerowania i szycia oraz taśmy koronkowe:
1) z gumy bądź manipulowane z gumą 50
2) pozostałe 20
56 Włóczki 25
57 Wszelkie inne produkty włókiennicze i odzieżowe nie wymienione w poz. 24-56:
1) tkaniny 6
2) pozostałe 10
58 III. Skóra i produkty skórzane (bez obuwia).
Garbowane skóry miękkie (na wierzchy), z wyjątkiem wymienionych w poz. 59 i 61:
1) świńskie, z wyjątkiem wymienionych w pkt 2:
a) garbunku roślinnego 3
b) garbunku mineralnego 4
2) świńskie poszerzone wolne od podatku
3) cielęce gładkie (licowe) 18
4) gładkie przody i zady końskie wolne od podatku
5) bukatowe:
a) z licem naturalnym:
aa) gładkie 33
bb) tłoczone 15
b) z licem korygowanym:
aa) gładkie 19
bb) tłoczone 9
6) pozostałe 27
59 Garbowane skóry miękkie podszewkowe, z wyjątkiem wymienionych w poz. 61:
1) świńskie:
a) dwoiny podszewkowe wolne od podatku
b) pozostałe 5
2) cielęce i baranie 20
3) końskie 5
4) bydlęce:
a) dwoiny podszewkowe wolne od podatku
b) dwoiny galanteryjne 36
c) pozostałe 26
5) dzików 5
6) pozostałe 20
60 Garbowane skóry twarde, z wyjątkiem wymienionych w poz. 61:
1) bydlęce 40
2) z knurów 20
3) z dzików 5
4) pozostałe 40
61 Skóra wtórna (odpady skóry zmielone i na nowo spajane), jak również wszelkie garbowane skóry twarde i miękkie, wyprodukowane z surowców odpadowych, jak łbów, ogonów i nóg zwierzęcych, ryb, łap drobiu, podbrzuszy świń i dzików oraz odpadów klejowych wolne od podatku
62 Garbowane skóry futerkowe:
1) z łbów, ogonów i nóg zwierzęcych wolne od podatku
2) z lisów rudych:
a) odbarwione oraz barwione 4
b) pozostałe wolne od podatku
3) z lisów hodowlanych (platynowych, niebieskich,

srebrzystych itp.)

15
4) z królików:
a) uszlachetnione 15
b) pozostałe 5
5) z owiec i jagniąt kożuchowe nie uszlachetnione,

barwione i naturalne, owiec i jagniąt kożuchowe,

welurowe barwione naturalne, koźląt i kóz,

suślików, burunduków, myszy stepowych oraz skór

rodzajów podobnych do suślików i burunduków

5
6) z nutrii wolne od podatku
7) pozostałe 45
63 Futra i kurtki skórzane (okrycia futrzane z włosem na zewnątrz*):
A. Ze skór futerkowych nabytych w Centralnym Zarządzie

Handlu Obuwiem (CZHOb):

1) damskie ze skór nutrii:
I gatunku wolne od podatku
II gatunku 7
III gatunku 15
2) damskie ze skór owiec lub jagniąt

uszlachetnionych na "polofix", nutriety,

biberole, moskowity, borkale, oposety, "panofix"

(jednobarwne i szablonowane na imitację różnych

zwierząt) oraz "curlefix":

I gatunku 7
II gatunku 5
III gatunku 3
3) damskie z zestawów płatów skór owiec lub jagniąt

uszlachetnionych, importowanych:

I gatunku 14
II gatunku 5
III gatunku wolne od podatku
4) damskie ze skór jagniąt mierłuszek:
I gatunku 2
II gatunku 26
III gatunku 23
5) damskie ze skór tchórzy:
I gatunku wolne od podatku
II gatunku 2
III gatunku 15
6) damskie ze skór piżmaków:
I gatunku wolne od podatku
II gatunku 9
III gatunku 26
7) damskie ze skór tarbaganów barwionych:
I gatunku wolne od podatku
II gatunku 7
III gatunku 15
8) damskie ze skór królików uszlachetnionych na

foki, bibrety i nutriole:

I i II gatunku wolne od podatku
III gatunku 15
III gatunku z kołnierzem z lisów szlachetnych 10
9) damskie ze skór królików barwionych na popielice

i kolory pastelowe:

I i II gatunku wolne od podatku
III gatunku 10
III gatunku z kołnierzem z lisów szlachetnych 8
10) damskie ze skór królików szynszyli:
I gatunku wolne od podatku
II gatunku 12
III gatunku 16
11) damskie ze skór królików uszlachetnionych na

sobole, lutry, oceloty i inne długowłose,

barwione w kolorach ciemnych, z wyjątkiem skór

uszlachetnionych na skunksy:

I gatunku 4
II gatunku 18
III gatunku 12
III gatunku z kołnierzem z lisów szlachetnych 8
12) damskie ze skór królików uszlachetnionych na

skunksy:

I gatunku 8
II gatunku 20
III gatunku 14
III gatunku z kołnierzem z lisów szlachetnych 10
13) damskie ze skór koźląt:
I gatunku 8
II gatunku 5
III gatunku wolne od podatku
14) damskie ze skór łasic chińskich:
I gatunku wolne od podatku
II gatunku 4
III gatunku 13
15) damskie ze skór suślików mongolskich:
I gatunku 3
II gatunku 4
III gatunku 10
16) damskie ze skór kretów:
I gatunku 4
II gatunku 6
17) damskie ze ścinków i łapek skór karakułowych:
I gatunku 38
II gatunku 32
18) z bodies importowanych ze ścinków i łapek

karakułowych

5
19) dziecinne 5
20) z łbów, ogonów i nóg zwierzęcych, z wyjątkiem

wymienionych w pkt 17

wolne od podatku
21) ze skór lisów rudych wolne od podatku
22) damskie ze skór lisów szlachetnych i norek 5
23) nie wymienione w pkt 1-22 10
B. Z nabytych w CZHOb. błamów:
1) ze skór królików uszlachetnionych na foki,

bibrety i biberole:

I gatunku 19
II gatunku 13
III gatunku 7
2) ze skór suślików mongolskich:
I gatunku 10
II gatunku 7
III gatunku wolne od podatku
3) ze skór królików uszlachetnionych na skunksy:
I gatunku 9
II gatunku 7
III gatunku wolne od podatku
4) ze skór nie wymienionych w pkt 1-3 wolne od podatku
C. Ze skór futerkowych, które nie zostały nabyte w

CZHOb.:

1) z łbów, ogonów i nóg zwierzęcych, z wyjątkiem

wymienionych w pkt 2, oraz z lisów rudych, z

wyjątkiem barwionych lub odbarwionych

wolne od podatku
2) ze ścinków i łapek skór karakułowych 46
3) dziecinne (paletka) ze skór króliczych zarówno

uszlachetnionych, jak i nie uszlachetnionych

10
4) krecich 13
5) nutrii 10
6) nie wymienione w pkt 1-5 28
Futra i kurtki wymienione w częściach A i B, a nie zaliczone do gatunków I-III, podlegają opodatkowaniu według zasad przewidzianych dla III gatunku.

*) Ilekroć w poz. 63 mowa jest o gatunku, należy przez to rozumieć gatunek gotowy futer.

64 Wszelkie wyroby futrzarskie z garbowanych skór futerkowych wymienionych w poz. 62 pkt 1 i 2 lit. b), z wyjątkiem futer i kurtek wolne od podatku
65 Śpiwory, kożuchy wszelkiego rodzaju (kożuchy kryte i nie kryte, w tym również pololuksy oraz kożuchy ze skór baranich z włosem barwionym lub nie barwionym i mizdrą barwioną lub nie barwioną, kurtki, kożuszki, kamizelki i serdaki) oraz galanteria futrzana - ze skór baranich, jagnięcych i króliczych nie uszlachetnionych, z wyjątkiem wymienionych w poz. 62 pkt 1:
1) ze skór nabytych w CZHOb. 5
2) ze skór nie nabytych w CZHOb., jak również

wszystkie artykuły futrzane wytworzone z nabytych

używanych artykułów futrzarskich

10
66 Wszelkie artykuły futrzarskie (błamy, kołnierze, czapki, rękawiczki itp.) nie wymienione w poz. 63-65:
1) ze skór nabytych w CZHOb. 5
2) ze skór nie nabytych w CZHOb.:
a) baranich uszlachetnionych oraz baranich

barwionych

28
b) krecich 15
c) cielęcych i króliczych, zarówno

uszlachetnionych, jak i nie uszlachetnionych

25
d) kołnierze ze skór nutrii 8
e) kołnierze ze skór lisów hodowlanych oraz ze skór

lisów rudych uszlachetnionych

5
f) kołnierze ze skór lisów rudych nie wymienionych

pod lit. e)

wolne od podatku
g) błamy ze skór lisów rudych 15
h) ze skór nutrii, nie wymienione pod lit. d):
aa) epilowane 3
bb) nie epilowane 10
i) ze skór kóz i koźląt, suślików, burunduków,

myszy stepowych oraz skór podobnych rodzajów

10
j) nie wymienione pod lit. a)-i) 10
67 Uprząż:
1) z włókien lnianych, konopnych i pakulanych wolna od podatku
2) pozostała 13
68 Galanteria skórzana:
1) ze skór świńskich, z wyjątkiem wymienionych

w pkt 2:

a) garbunku roślinnego 5
b) garbunku mineralnego i chromowo-roślinnego 7
2) ze skór dwoin świńskich ze sztucznym licem wolne od podatku
3) ze skór rymarskich 7
4) z wszelkich pozostałych skór 2
69 Wszelkie wyroby rymarskie, z wyjątkiem uprzęży 7
70 Wszelkie inne produkty skórzane nie wymienione w poz. 58-69, z wyjątkiem obuwia:
1) odzież ze skór świńskich poszerzonych, garbowanych

metodą węgierską

20
2) pozostałe 30
71 IV. Obuwie.
Obuwie o wierzchu skórzanym lub skórzano-filcowym, z wyjątkiem obuwia luksusowego, obuwia domowego oraz wymienionego w poz. 72:
1) męskie na podeszwie skórzanej 11
2) męskie na podeszwie gumowej, ze skóry wtórnej lub

sztucznej

4
3) damskie na podeszwie skórzanej 6
4) damskie na podeszwie gumowej, ze skóry wtórnej lub

sztucznej

wolne od podatku
5) niemowlęce, dziecięce i młodzieżowe wolne od podatku
6) buty filcowe (wartownicze) na podeszwie skórzanej 18
7) buty juchtowe (saperki) na podeszwie skórzanej 22
72 Wszelkie obuwie o wierzchu ze skóry świńskiej wolne od podatku
73 Obuwie luksusowe męskie i damskie (wykonane ręcznie) oraz wszelkie pozostałe obuwie nie wymienione w poz. 71 i 72, w tym również wszelkie obuwie domowe 3
74 V. Produkty chemiczne. 30
Perfumy
75 Wody kolońskie, kwiatowe, fryzjerskie i toaletowe 6
76 Pomadki do ust (w oprawce), pomady i olejki do włosów, brylantyna, nafta kosmetyczna oraz olejki do opalania 10
77 Zapasy (wkłady) do pomadek do ust 20
78 1) Pudry i szminki kosmetyczne, lakiery do paznokci,

tusze, ołówki do brwi, róże tłuste i suche, kremy

oraz inne pokrewne kosmetyki, z wyjątkiem

wymienionych w pkt 2

12
2) Płyny do trwałej ondulacji 24
79 Otrąbki migdałowe, mydła, proszki i kremy do golenia oraz mydła toaletowe i lecznicze 25
80 Pudry higieniczne i płyny higieniczne oraz wody i eliksiry do ust, zasypki dla niemowląt, talki kosmetyczne, szminki teatralne i filmowe, wody do włosów, sole i gałki do kąpieli, gliceryna kosmetyczna i wazelina kosmetyczna, płatki mydlane i środki do czyszczenia zębów (pasty, proszki, mydełka), szampony oraz proszki do prania z zawartością sody wolne od podatku
81 Mydła:
1) powszechne i półtoaletowe:
a) wytwarzane przez Zakłady "Społem" w Kielcach 40
b) wytwarzane przez pozostałych producentów 15
2) szare oraz obciążone (kaolinowe, okrzemkowe itp.) wolne od podatku
3) do prania:
a) wytwarzane przez Zakłady "Społem" w Kielcach 20
b) wytwarzane przez pozostałych producentów 5
82 Kasety, kartony itp. opakowania zawierające zestawy artykułów perfumeryjno-kosmetycznych, opodatkowanych według różnych stawek 20
83 Syntetyczne środki do prania 5
84 Świece:
1) nagrobkowe (znicze itp.):
a) wytwarzane przez Zakłady "Społem" w Kielcach 27
b) wytwarzane przez pozostałych producentów 20
2) pozostałe:
a) wytwarzane przez Zakłady "Społem" w Kielcach:
aa) świece choinkowe 50
bb) pozostałe świece 40
b) wytwarzane przez pozostałych producentów 38
85 Kit szklarski i kit miniowy 15
86 Lak i woskolak (z wyjątkiem wymienionych w poz. 125), barwniki do domowego barwienia skór i tkanin oraz żelatyna 20
87 Terpentyna, płyny do wywabiania plam, muchołapki, płyny i proszki do szorowania i zmiękczania wody, oleje do maszyn oraz wszelkie inne artykuły chemiczne używane w gospodarstwie domowym, a nie wymienione w pozostałych pozycjach, środki owado- i grzybobójcze, środki dezynfekcyjne, środki ochrony roślin i konserwacji drewna, artykuły deratyzacyjne oraz nawozy sztuczne wolne od podatku
88 Błyszcz i krochmal do sztywnienia bielizny 10
89 Wyroby farmaceutyczne:
1) odczynniki i barwniki do diagnostyk lekarskich wolne od podatku
2) materiały opatrunkowe 7
3) zioła i środki farmaceutyczne ziołowe 6
4) pozostałe 5
90 Artykuły fotochemiczne:
1) wywoływacze produkowane z surowców krajowych wolne od podatku
2) pozostałe 18
91 Kleje:
1) kazeinowy wolny od podatku
2) celulozowy 5
3) pozostałe, z wyjątkiem wymienionych w poz. 124 30
92 Wyroby gumowe, z wyjątkiem obuwia gumowego:
1) smoczki wolne od podatku
2) techniczne, płyta podeszwowa i gumolit 10
3) środki antykoncepcyjne, których ceny zmieniono

decyzją Państwowej Komisji Cen z dnia 14 stycznia

1965 r. nr 3/2/65

10
4) pozostałe 30
93 Pasty (w tym również w płynie) do obuwia i do podłóg oraz suche zaprawy do podłóg:
1) pasty:
a) wytwarzane przez Zakłady "Społem" w Kielcach 38
b) wytwarzane przez pozostałych producentów 15
2) pasty do obuwia luksusowe:
a) wytwarzane przez Zakłady "Społem" w Kielcach 60
b) wytwarzane przez pozostałych producentów 40
3) pasty do podłóg popularne 7
4) pasty do podłóg luksusowe 15
5) pasty wymienione w pkt 1-4 w opakowaniach

bakelitowych

5
6) suche zaprawy do podłóg 23
94 Tkaniny powlekane i impregnowane:
1) sztuczna skóra na podłożu tekstylnym i tkaniny

fartuchowe

15
2) linoleum, winileum, kaliko itp. 23
3) granitol, derma, dermatoid itp. wolne od podatku
4) cerata:
a) podłogowa 18
b) pozostała 9
5) tkaniny płaszczowe oraz wszelkie inne tkaniny

powlekane, nie wymienione w pkt 1-4 oraz w poz. 24,

25 pkt 1 i 3 lit. f), g) i poz. 32-34

10
95 Wyroby z tworzyw sztucznych (mas plastycznych) nie wymienione w innych pozycjach tabeli:
1) obrusy malowane 25
2) okrycia z folii:
a) płaszcze męskie i damskie 20
b) płaszcze młodzieżowe 10
c) peleryny 5
3) choinki wolne od podatku
4) nie wymienione w pkt 1-3 wyroby wytworzone:
a) z polietylenu 25
b) z polistyrenu 20
c) z folii polietylenowej i z folii z polichlorku

winylu

20
d) z innego surowca:
aa) wyroby ręcznie wyplatane lub wiązane 3
bb) wyroby galanteryjne 10
cc) pozostałe 25
96 Płyny do podłóg, tłuszcze do obuwia oraz wszelkie inne chemikalia (organiczne i nieorganiczne), tudzież produkty chemiczne nie wymienione w poz. 74-95:
1) emalie olejne 15
2) farby suche (chemiczne i ziemne) 10
3) farby olejne podkładowe 6
4) lakiery olejne i nitro bezbarwne 5
5) lakiery bitumiczne 10
6) pozostałe 8
97 VI. Produkty przemysłu szklarskiego, budowlanego i mineralnego.
Lustra o powierzchni:
1) do 0,3 m2 7
2) pozostałe 15
98 Galanteria szklana oraz szkło stołowe i oświetleniowe, z wyjątkiem wymienionego w poz. 101 i 102 15
99 Wszelkie szklane artykuły gospodarstwa domowego, z wyjątkiem wymienionych w poz. 98 6
100 Kryształy (szlifowane) 11
101 Ozdoby choinkowe oraz cygarniczki szklane zwykłe (nieozdobne) wolne od podatku
102 Termometry galanteryjne (pokojowe, zaokienne i kąpielowe) 19
103 Szkło opakowaniowe, zarówno przeznaczone na cele rynkowe, jak i zaopatrzeniowe:
1) butelki 13
2) słoje:
a) pod zawiązkę 6
b) kapary, Wecka, "Feniks", "Feniks-Twist off",

kwadratowe, do miodu białe, z gwintem białe oraz

z gwintem "Hortex"

wolne od podatku
c) pozostałe 20
3) szkło apteczne 15
4) szkło perfumeryjne i kosmetyczne wolne od podatku
5) szklanki do musztardy i butelki mleczarskie wolne od podatku
6) pozostałe 10
104 Szkło hartowane wolne od podatku
105 Szkło i wyroby szklane nie wymienione w poz. 97-104 14
106 Wyroby kamionkowe, stołowe, wyroby z fajansu, majoliki, porcelany i porcelitu, jak również wyroby zdobnicze i galanteryjne, wykonane z surowców mineralnych 3
107 1) Surowce mineralne i materiały budowlane wolne od podatku
2) Maty trzcinowe wykonywane maszynowo 5
3) Płyty trzcinowe wykonywane maszynowo 15
4) Pozostałe wyroby z trzciny wolne od podatku
5) Wszelkie inne produkty przemysłu budowlanego i

mineralnego (np. steatytowe, szamotowe, toczaki z

piaskowca, kształtki, piece przenośne)

5
108 VII. Produkty przemysłu metalowego i elektrotechnicznego.
Wyroby:
1) ze złota, z wyjątkiem wymienionych w poz. 109 pkt 1 10
2) pozłacane, ze srebra i posrebrzane 5
109 Galanteria metalowa artystyczna wytwarzana przez spółdzielnie zrzeszone w Krajowym Związku Spółdzielni "CPLiA":
1) puchary 5
2) pozostałe, z wyjątkiem wymienionych w poz. 108 wolne od podatku
110 Materiały i przybory biurowe (kancelaryjne) wykonane z metalu:
1) spinacze 3
2) stalówki 10
3) pozostałe, z wyjątkiem wymienionych w poz. 125 25
111 1) Maszyny i narzędzia rolnicze i ogrodnicze, części

zamienne do maszyn i narzędzi rolniczych i

ogrodniczych, sprzęt ochrony roślin oraz metalowe

części do wozów gospodarskich

wolne od podatku
2) Okulary, szkła okularowe, szkła przeciwsłoneczne,

lupy, soczewki, wszelkie oprawy do szkieł oraz

wszelkie inne wyroby precyzyjne i optyczne

(kompasy, areometry, barometry itp.)

3) Rowerki dwukołowe, auta dziecięce, łóżeczka

dziecięce oraz wszelkie części do rowerków

4) Armatura kuchenna i piecowa, meble metalowe, taczki

metalowe, okucia budowlane, termosy i artykuły

gospodarstwa domowego (w tym również aluminiowe

naczynia kuchenne), wagi i kłódki, akcesoria i

części zamienne samochodowe, motocyklowe i

motorowerowe

5) Wózki dziecięce
112 Wyroby elektrotechniczne:
1) lampy, żyrandole, maszynki do kawy, bezpieczniki

radiowe oraz akcesoria rowerowe

5
2) żaróweczki samochodowe 30
3) pozostałe wolne od podatku
113 Hydrofory, kielnie murarskie 15
114 Nakrycia stołowe:
1) ze stali nierdzewnej:
a) w kasetach 3
b) pozostałe 20
2) z aluminium 20
3) nie wymienione w pkt 1 i 2 5
115 Wytwarzane przez Częstochowską Fabrykę Igieł i Wyrobów Metalowych w Częstochowie:
1) igły różne do szycia ręcznego, karnety igielne

różnych typów oraz igły kuśnierskie

54
2) igły siatkowe i nawleczki do igieł 44
3) igły workowe i pakówki 34
4) zatrzaski 43
5) scyzoryki 39
6) agrafki i zapinki do pończoch 31
7) szpilary, szydełka i druty do robót ręcznych 26
116 Wszelkie pozostałe produkty metalowe oraz produkty, których zasadnicza konstrukcja jest z metalu, nie wymienione w poz. 108-115 5
117 VIII. Produkty drzewne. 4
Galanteria drzewna (drobne wyroby użytkowe i ozdobne)
118 Drewniane wyroby gospodarstwa domowego 12
119 1) Meble, z wyjątkiem wymienionych w poz. 121 pkt 1 wolne od podatku
2) Wyroby kołodziejskie
3) Wyroby stolarskie wytwarzane przez spółdzielnie

zrzeszone w Centrali Rolniczej Spółdzielni

"Samopomoc Chłopska"

4) Spody drewniane (drewniane podeszwy) do obuwia
5) Urządzenia biurowe, szkolne, świetlicowe (klubowe)

oraz internatowe

6) Wyroby z wikliny
120 Trzonki do łopat, siekier, kilofów i mioteł 10
121 1) Kioski i urządzenia sklepowe (szafy regałowe, lady,

regały, gabloty, kantorki, kasy), domki campingowe,

urządzenia warsztatów i ich części, urządzenia

laboratoryjne, sprzęt ogrodniczy, stolarka

budowlana oraz baraki

5
2) Wszystkie pozostałe produkty drzewne nie wymienione

w poz. 117-120, w tym również wszelkie opakowania

drewniane, zarówno przeznaczone na cele rynkowe,

jak i zaopatrzeniowe, z wyjątkiem trumien

5
122 IX. Przybory rysunkowe i piśmienne, artykuły biurowe (kancelaryjne) oraz produkty papiernicze i poligraficzne. wolna od podatku
Plastelina szkolna
123 Atrament i kreda szkolna 20
124 Kleje biurowe 7
125 Farby artystyczne i szkolne, kredki, kredy, ołówki, przedłużacze i ochraniacze do ołówków, obsadki, wieczne pióra, długopisy oraz wkłady do długopisów, gumy, tusze, laki do listów itp. 13
126 Artykuły biurowe i kancelaryjne z tworzyw sztucznych (oprawy, okładki do zeszytów, brulionów, notesów itp. teczki kancelaryjne, segregatory itp.) 5
127 Papierowe artykuły biurowe (kancelaryjne), w tym również w oprawach z tworzyw sztucznych 15
128 Pozostałe przybory szkolne, jak np. zeszyty szkolne i specjalne bruliony, bloki rysunkowe, ekierki, linijki i kątomierze, materiały piśmienne i rysunkowe oraz artykuły biurowe (kancelaryjne) nie wymienione w poz. 122-127, jak również galanteria papiernicza 10
129 Kwiaty z papieru, ręczne wycinanki papierowe o charakterze regionalnym oraz kasety do sztućców, z wyjątkiem metalowych 3
130 Papierowe utensylia pogrzebowe wolne od podatku
131 Wszelkie inne nie wymienione w poz. 122-130 produkty branży papierniczej 8
132 Widokówki:
1) fotograficzne 13
2) pozostałe 22
133 Odbitki z powielacza i spod stempla 15
134 Katalogi i opisy techniczne, wydawnictwa, wszelkie produkty poligraficzne i druki wytwarzane przez Biuro Wydawnictw Centrali Technicznej, wszelkie produkty poligraficzne wytwarzane przez spółdzielnie wydawnicze oraz druki wykonywane przez spółdzielnie zrzeszone w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" wolne od podatku
135 Wszelkie pozostałe druki nie wymienione w poz. 132-134 oraz klisze i etykiety 10
136 Pieczątki i stemple 28
137 X. Pozostałe produkty. 27
Bursztyny i wyroby bursztynowe
138 Lód 10
139 Opłatki apteczne 10
140 Pierze darte jałowe 5
141 Sprzęt muzyczny:
1) struny i strojniki 15
2) igły gramofonowe 40
3) akordeony, fortepiany, pianina i płyty gramofonowe wolne od podatku
4) wszelkie inne instrumenty i sprzęt muzyczny 8
142 Sprzęt sportowy i turystyczny oraz wszelkie artykuły sportowe i turystyczne, z wyjątkiem wymienionych w działach II i IV oraz w poz. 147 pkt 12 5
143 Wyroby szczotkarskie:
1) wytworzone przez Bielską Fabrykę Szczotek i Pędzli

Przemysłu Terenowego w Bielsku-Białej

60
2) wytwarzane przez pozostałe jednostki:
a) ze szczeciny wolne od podatku
b) z innych surowców 10
144 Guziki:
1) z tworzyw sztucznych 20
2) pozostałe 5
145 Wszelkiego rodzaju klamry, spinki, agrafki, fiszbiny, haftki, zatrzaski itp. dodatki do odzieży 18
146 Zioła lecznicze 10
147 1) Wszelkie zabawki wolne od podatku
2) Sprzęt pszczelarski
3) Torf i węgiel brunatny, ściółka torfowa i brykiety

z węgla brunatnego

4) Mączka kostna
5) Wycieraczki kokosowe i maty słomiane dekoracyjne
6) Artykuły propagandy masowej
7) Apteczki (zestawy)
8) Filmy oraz przezrocza naukowe i propagandowe,

rzutniki do wyświetlania przezroczy naukowych i

propagandowych oraz zestawy fotograficzne do

epidiaskopów i przezroczy o charakterze naukowym i

propagandowym

9) Kufry i walizki, z wyjątkiem skórzanych
10) Modele anatomiczne
11) Parasole i parasolki
12) Sprzęt i tabor rybacki zawodowy i sportowy oraz

sprzęt wędkarski

13) Wszelkie gry, jak np. szachy, warcaby, domino, bez

względu na materiał, z którego zostały wykonane

14) Wozy gospodarskie ogumione wszelkich typów
15) Sprzęt rehabilitacyjny, przeznaczony do osobistego

użytku inwalidy, zarówno w życiu prywatnym, jak i

przy wykonywaniu czynności zawodowych, sprzęt

rehabilitacyjny, będący oprzyrządowaniem stanowisk

pracy inwalidów oraz artykuły ortopedyczne, z

wyjątkiem obuwia ortopedycznego

148) Wszelkie inne produkty nie wymienione w poz. 1-147 15
ZAŁĄCZNIK Nr 2

TABELA STAWEK PODATKU OD OBROTÓW NIETOWAROWYCH

Pozycja Usługi Stawka podatkowa w %% od obrotu bądź zwolnienie
1 2 3
1 Z zakresu garbarstwa i uszlachetniania skór futerkowych 20
2 Szewskie, z wyjątkiem usług wymienionych w poz. 3, polegające na:
1) wytworzeniu na indywidualne zamówienie konsumenta

obuwia miarowego

12
2) naprawie obuwia wolne od podatku
3 Ortopedyczne 4
4 Kuśnierskie, malarskie (z wyjątkiem wymienionych w poz. 12) oraz kominiarskie, z wyjątkiem usług kominiarskich świadczonych na rzecz ludności wiejskiej (poz. 11) 15
5 Elektromechaniczne, z wyjątkiem wymienionych w poz. 12:
1) polegające na naprawie elektrotechnicznych

artykułów gospodarstwa domowego

wolne od podatku
2) radiotechniczne (naprawa radioodbiorników,

telewizorów, elektronowego sprzętu pomiarowego i

sprzętu elektroakustycznego)

wolne od podatku
3) pozostałe 5
6 Widowiskowo-rozrywkowe:
1) teatrów i orkiestr subwencjonowanych z budżetu

centralnego (Ministerstwa Kultury i Sztuki)

wolne od podatku
2) wyświetlanie filmów:
a) w kinoteatrach zeroekranowych i I kategorii 5
b) w pozostałych kinoteatrach wolne od podatku
3) pozostałe wolne od podatku
7 Przewozowe:
1) ciężarowe (samochodami ciężarowymi i ciągnikami) i

bagażowe ("bagażówkami" i samochodami

półciężarowymi)

1
2) taksówkowe wolne od podatku
3) usługi przewozowe nie wymienione w pkt 1 i 2

świadczone przez:

a) spółdzielnie zrzeszone w Centrali Rolniczej

Spółdzielni "Samopomoc Chłopska"

wolne od podatku
b) jednostki nie wymienione pod lit. a) 5
8 Remontowo-naprawcze taboru przewozowego oraz wszelkie usługi spółdzielni zrzeszonych w Krajowym Związku Spółdzielni Transportu, z wyjątkiem wymienionych w § 19 zarządzenia i w poz. 7 oraz z wyjątkiem usług wulkanizatorskich 5
9 Poradni krawieckich i trykotarskich, wypożyczalni sprzętu gospodarstwa domowego i turystyczno-sportowego, odnajmowania magla i pralni:
1) świadczone na rzecz członków spółdzielni

prowadzących powyższe poradnie i wypożyczalnie

wolne od podatku
2) świadczone na rzecz innych osób 5
10 Z zakresu ślusarstwa (z wyjątkiem wymienionych w poz. 12), zegarmistrzostwa, rękawicznictwa, tapicerstwa, wyrobu mebli na indywidualne zamówienie oraz naprawy mebli i drewnianych artykułów gospodarstwa domowego, wulkanizatorstwa, galanterii skórzanej oraz naprawy wiecznych piór, długopisów i parasoli 4
11 Fryzjerskie, kosmetyczne, fotograficzne, geodezyjne, dezynfekcyjne, dekatyzowanie, dziewiarstwo, przędzalnictwo, maglowanie, naprawa instrumentów muzycznych i strojenie fortepianów, szklarstwo (z wyjątkiem wymienionego w poz. 12), szlifierstwo, regeneracja pilników i wierteł dentystycznych, kotlarstwo, plakatowanie, usługi administracyjno-biurowe (w tym również przepisywanie na maszynie), maklerstwo, usługi ogłoszeniowe prasowe, propagandowe i reklamowe, turystyczne oraz kominiarskie świadczone na rzecz ludności wiejskiej 3
12 Budowlane oraz usługi malarskie polegające na malowaniu wszelkich obiektów budowlanych, pomieszczeń i wnętrz 2
13 Krawiectwo i bieliźniarstwo, chemiczne lub mechaniczne pranie oraz czyszczenie bielizny i garderoby, farbowanie bielizny i garderoby wolne od podatku
14 Projektowo-kosztorysowe oraz portowe wolne od podatku
15 Wszelkie usługi świadczone przez spółdzielnie zrzeszone w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" na rzecz rolników i gospodarstw rolnych oraz jednostek dokonujących skupu produktów rolnych, z wyjątkiem wymienionych w poz. 1-14 wolne od podatku
16 Świadczone przez spółdzielnie zrzeszone w Centrali Spółdzielni Ogrodniczych - w zakresie prac ogrodniczych, uprawy i ochrony roślin, wypożyczania urządzeń i narzędzi ogrodniczych, pszczelarskich, usług sortowniczych itp. wolne od podatku
17 Kowalskie, ciesielskie (z wyjątkiem wymienionych w poz. 12), kołodziejskie, bednarskie, rymarskie, z wyjątkiem usług wchodzących w zakres galanterii skórzanej, młynarskie, introligatorskie, naprawa zabawek i naprawa maszyn: rolniczych, biurowych i do szycia, wypiek pieczywa, ubój gospodarczy zwierząt rzeźnych oraz usługi masarnicze, lekarskie i dentystyczne (w tym również usługi laboratoriów techniczno-dentystycznych), plastyczne, cerowanie (w tym również artystyczne), naprawa pończoch, obciąganie guzików, plisowanie oraz przechowywanie bagażu wolne od podatku
18 Rolniczych spółdzielni produkcyjnych wszelkich typów, świadczone w ramach działalności statutowej oraz nie wykraczające terytorialnie poza zasięg spółdzielni, usługi wykonywane na rzecz okolicznej ludności i kółek rolniczych wolne od podatku
19 Biur konstrukcyjnych, biur projektów i laboratoriów, świadczone na rzecz państwowego przemysłu terenowego i spółdzielczości wolne od podatku
20 Świadczone przez zakłady usług inwestycyjnych Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego na rzecz spółdzielni budownictwa mieszkaniowego nie posiadających własnych służb inwestycyjnych wolne od podatku
21 W zakresie wykonywania przez zakłady projektowania "Inwest-projekt" Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego dokumentacji inwestycji na rzecz spółdzielni budownictwa mieszkaniowego wolne od podatku
22 Kotłowni, łaźni i kąpielisk prowadzonych przez spółdzielnie budownictwa mieszkaniowego wolne od podatku
23 Spółdzielni budownictwa mieszkaniowego świadczone na rzecz mieszkańców budynków stanowiących własność tych spółdzielni lub przez nie administrowanych oraz na rzecz innych spółdzielni budownictwa mieszkaniowego wolne od podatku
24 Sprzedaż komisowa:
1) artykułów przemysłowych produkcji krajowej z

wyjątkiem samochodów

5
2) następujących wyrobów pochodzenia zagranicznego:

odzieży używanej (w tym również odzieży futrzanej z

wierzchem krytym tkaninami, oprócz futrzanej z

futer naturalnych i z tworzyw sztucznych) oraz

używanego obuwia

5
3) nie wymienionych w pkt 2 artykułów przemysłowych

produkcji zagranicznej (oprócz samochodów)

37
4) książek i druków różnych, czasopism, sztychów,

archiwaliów (w tym również rękopisów)

5
5) artykułów spożywczych produkcji zagranicznej 37
6) wyrobów nie wymienionych w pkt 1-5 5
25 Nie wymienione w poz. 1-24 usługi pomocnicze świadczone w pionie: wolne od podatku
1) "Społem" Związku Spółdzielni Spożywczych PRL przez

ośrodki spółdzielni "Praktyczna Pani"

2) Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska"

przez ośrodki spółdzielni "Nowoczesna Gospodyni"

- a mające na celu ułatwienie prowadzenia gospodarstwa

domowego, w tym również drobne usługi naprawcze,

wykonywane w mieszkaniu usługobiorcy

26 Pozostałe 5
ZAŁĄCZNIK Nr 3

WYKAZ SUROWCÓW, PRZY KTÓRYCH UŻYCIU PRZYSŁUGUJE ULGA PODATKOWA BĄDŹ ZWOLNIENIE OD PODATKU OBROTOWEGO ZGODNIE Z §§ 12 I 13 ZARZĄDZENIA

1. Piasek, z wyjątkiem wypadku użycia go do wyrobu szkła.

2. Żwir.

3. Kamienie (wapień, margle, gips, kreda, łupki, tufy itp.).

4. Ziemia okrzemkowa.

5. Glina i glinki.

6. Materiały rozbiórkowe budowlane oraz żużle.

7. Muszle.

8. Torf.

9. Węgiel brunatny.

10. Rogożyna (pałka wodna).

11. Glony morskie.

12. Sitowie.

13. Rośliny dziko rosnące, z wyjątkiem ziół leczniczych.

14. Łyko.

15. Kasztany i żołędzie.

16. Korzenie, kora, liście, igliwie oraz gałęzie drzew i krzewów.

17. Trawa i mech.

18. Trawa morska.

19. Żywice.

20. Szyszki.

21. Słoma (w tym również ryżowa).

22. Sorgo.

ZAŁĄCZNIK Nr 4

WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW PODLEGŁYCH I NADZOROWANYCH PRZEZ KOMITET DROBNEJ WYTWÓRCZOŚCI ORAZ SPÓŁDZIELNI ZWOLNIONYCH OD PODATKU OBROTOWEGO OD OBROTÓW NIETOWAROWYCH ZGODNIE Z § 16 ZARZĄDZENIA

1. Centralna Wzorcownia Artykułów Powszechnego Użytku.

2. Przedsiębiorstwo Kompletowania Dostaw i Organizowania Produkcji "Kompex".

3. Przedsiębiorstwo Dostaw Eksportowych Przemysłu Terenowego "Terexport".

4. Biuro Wydawnictw Centrali Technicznej.

5. Przedsiębiorstwa geologiczno-badawcze oraz gospodarstwa pomocnicze (bazy zaopatrzeniowe, pracownie konstrukcyjno-techniczne i grupy wiertnicze).

6. Spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe.

7. Spółdzielnie wydawnicze.

8. Spółdzielnie zrzeszone w Centralnym Związku Spółdzielni Mleczarskich.

9. Powiatowe spółdzielnie wielobranżowe oraz rejonowe spółdzielnie usługowo-wytwórcze zrzeszone w Centralnym Związku Spółdzielczości pracy.

1 § 41 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 22 stycznia 1970 r. (M.P.70.4.35) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1970 r.
2 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 22 stycznia 1970 r. (M.P.70.4.35) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 września 1969 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1969.4.39

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Podatek obrotowy od przedsiębiorstw podległych i nadzorowanych przez Komitet Drobnej Wytwórczości oraz spółdzielni i ich związków.
Data aktu: 16/01/1969
Data ogłoszenia: 05/02/1969
Data wejścia w życie: 05/02/1969, 01/01/1969