Prowadzenie kart kwalifikacyjnych dla niektórych osób zatrudnionych w handlu, przemyśle spożywczym oraz w chłodnictwie składowym.

UCHWAŁA Nr 13
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 stycznia 1967 r.
w sprawie prowadzenia kart kwalifikacyjnych dla niektórych osób zatrudnionych w handlu, przemyśle spożywczym oraz w chłodnictwie składowym.

W celu zapobieżenia zatrudnianiu w handlu, przemyśle piekarskim, garmażeryjnym, gastronomicznym, mięsnym i drobiarskim oraz w chłodnictwie składowym osób, które dopuściły się nadużyć, Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
1.
Jednostki organizacyjne podległe i nadzorowane przez Ministra Handlu Wewnętrznego oraz jednostki handlu, przemysłu piekarskiego, garmażeryjnego, gastronomicznego, mięsnego, drobiarskiego i chłodnictwa składowego podległe innym ministrom obowiązane są prowadzić karty kwalifikacyjne dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach, z którymi łączy się majątkowa odpowiedzialność za powierzone mienie społeczne, a także dla innych pracowników mających swobodny dostęp do tego mienia.
2.
Karty kwalifikacyjne prowadzi się również dla osób, z którymi jednostki określone w ust. 1 zawarty umowę zlecenia lub agencyjną, jeżeli osobom tym powierzone zostało mienie społeczne.
3.
Dla pozostałych pracowników jednostek wymienionych w ust. 1 oraz dla pracowników zatrudnionych w organach Inspekcji Mięsnej i administracji handlu prezydiów rad narodowych karty kwalifikacyjne zakłada się w razie rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika za popełnione nadużycia w handlu, przemyśle piekarskim, garmażeryjnym, gastronomicznym, mięsnym, drobiarskim i chłodnictwie składowym oraz za zaniedbanie obowiązku nadzoru lub kontroli, jeżeli przyczyniło się ono do powstania nadużycia.
4.
Karta kwalifikacyjna jest dokumentem jawnym i powinna być na każde żądanie pracownika udostępniona mu do wglądu.
§  2.
1.
Minister Handlu Wewnętrznego ustali, po uzgodnieniu z Ministrem Przemysłu Spożywczego i Skupu, wzór karty kwalifikacyjnej oraz sposób prowadzenia kart kwalifikacyjnych i centralnego rejestru.
2.
Karta kwalifikacyjna jest drukiem ścisłego zarachowania.
§  3.
1.
Ministerstwo Handlu Wewnętrznego prowadzi centralny rejestr osób zwolnionych z pracy w jednostkach określonych w § 1 na podstawie art. 2 dekretu z dnia 18 stycznia 1956 r. o ograniczeniu dopuszczalności rozwiązywania umów o pracę bez wypowiedzenia oraz o zabezpieczeniu ciągłości pracy (Dz. U. z 1956 r. Nr 2, poz. 11 i Nr 41, poz. 187 oraz z 1959 r. Nr 27, poz. 170) za nadużycia lub niedobory oraz za zaniedbanie obowiązku nadzoru i kontroli, jeżeli osoby te przyczyniły się przez to do powstania nadużycia, zwany w dalszych przepisach uchwały "centralnym rejestrem".
2.
Oprócz pracowników, o których mowa w ust. 1, centralny rejestr obejmuje także osoby, z którymi bez wypowiedzenia rozwiązano z ich winy umowę zlecenia lub agencyjną na skutek powstałych niedoborów lub dokonanych nadużyć. W piśmie zawiadamiającym o rozwiązaniu umowy powinna być podana przyczyna rozwiązania umowy.
§  4.
W razie rozwiązania umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy agencyjnej z osobami wymienionymi w § 1 w sposób i z przyczyn określonych w § 3 zakład pracy wysyła ich karty kwalifikacyjne do centralnego rejestru.
§  5.
1.
Jeżeli dokonane zwolnienie z pracy albo rozwiązanie umowy zlecenia lub agencyjnej zostało uznano za bezpodstawne lub nieważne, zakład pracy obowiązany jest przesłać odpowiedni dokument do centralnego rejestru wraz z wnioskiem o skreślenie zainteresowanej osoby z rejestru.
2.
Dokumentami wymienionymi w ust. 1 są:
1)
wyrok sądowy lub orzeczenie komisji rozjemczej, przywracające do pracy lub zasądzające odszkodowanie z powodu bezpodstawnego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia albo ustalające nieważność zwolnienia z pracy lub rozwiązania umowy o pracę,
2)
wyrok sądowy zasądzający odszkodowanie z powodu bezpodstawnego rozwiązania umowy zlecenia lub agencyjnej bez wypowiedzenia albo ustalający nieważność rozwiązania takiej umowy,
3)
orzeczenie o uniewinnieniu lub umorzeniu postępowania karnego albo karno-administracyjnego z powodu nie stwierdzenia czynu przestępczego lub nie popełnienia przestępstwa albo z powodu braku znamion przestępstwa w czynie stanowiącym podstawę do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia,
4)
orzeczenie sądu uznające za bezpodstawne w całości roszczenie o pokrycie niedoboru lub należności z innych tytułów, z powodu których nastąpiło rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, z wyjątkiem orzeczeń oddalających powództwo lub umarzających postępowanie wobec zapłaty dochodzonej należności, albo
5)
pismo kierownika zakładu uchylające decyzję o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia z winy osoby, z którą rozwiązano umowę, lub ugoda zawarta przed sądem lub komisją rozjemczą, jeżeli przesłanką jej zawarcia było uznanie przez zakład pracy rozwiązania umowy za bezpodstawne.
3.
Na podstawie dokumentów wymienionych w ust. 2 skreślenie może nastąpić także na wniosek zainteresowanego.
4.
Skreślając określoną osobę z rejestru, centralny rejestr zwraca jednocześnie jej kartę kwalifikacyjną z odpowiednią adnotacją zakładowi, który ją nadesłał.
§  6.
Karta kwalifikacyjna ulega usunięciu z centralnego rejestru i zniszczeniu po upływie 5 lat od daty rozwiązania umowy wymienionej w § 3.
§  7.
Ministrowie Handlu Wewnętrznego oraz Przemysłu Spożywczego i Skupu mogą w porozumieniu z zarządami głównymi właściwych związków zawodowych zarządzić, że przepisy uchwały stosuje się również do osób, które były zatrudnione w jednostkach organizacyjnych przemysłu mięsnego, chłodnictwa składowego na stanowiskach wymienionych w § 1, a po dniu 1 lipca 1964 r. zostały z pracy zwolnione z przyczyn określonych w § 3, z wyłączeniem jednakże osób, w odniesieniu do których zwolnienie z pracy lub rozwiązanie umowy zlecenia było stosownie do § 5 bezpodstawne lub nieważne.
§  8.
1.
Centralnym związkom spółdzielczym zaleca się wprowadzenie kart kwalifikacyjnych dla pracowników na stanowiskach wymienionych w § 1, zatrudnionych w jednostkach spółdzielczych, oraz dla osób, z którymi zawarto umowy zlecenia lub agencyjne.
2.
Minister Handlu Wewnętrznego może w porozumieniu z właściwym centralnym związkiem spółdzielczym polecić objęcie centralnym rejestrem pracowników na stanowiskach wymienionych w § 1, zatrudnionych w jednostkach spółdzielczych, oraz osoby, z którymi te jednostki zawarły umowy zlecenia lub agencyjne, zwalnianych z pracy bądź z którymi rozwiązana została umowa zlecenia lub agencyjna w sposób i z przyczyn określonych w § 3.
§  9.
1.
Traci moc uchwała nr 141 Rady Ministrów z dnia 6 maja 1958 r. w sprawie ewidencji niektórych osób zatrudnionych w handlu (Monitor Polski z 1964 r. Nr 35, poz. 167).
2.
Do czasu wydania przepisów przewidzianych w niniejszej uchwale pozostają w mocy przepisy wydane na podstawie uchwały wymienionej w ust. 1.
§  10.
Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Handlu Wewnętrznego, Ministrowi Przemysłu Spożywczego i Skupu oraz innym właściwym ministrom i kierownikom urzędów centralnych.
§  11.
Uchwała wchodzi w życie po upływie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1967.9.49

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Prowadzenie kart kwalifikacyjnych dla niektórych osób zatrudnionych w handlu, przemyśle spożywczym oraz w chłodnictwie składowym.
Data aktu: 24/01/1967
Data ogłoszenia: 13/02/1967
Data wejścia w życie: 14/03/1967