Określenie wzorów flag dla statków morskich pełniących specjalną służbę państwową.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŻEGLUGI
z dnia 4 stycznia 1967 r.
w sprawie określenia wzorów flag dla statków morskich pełniących specjalną służbę państwową.

Na podstawie art. 6 ust. 3 dekretu z dnia 7 grudnia 1955 r. o godle i barwach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 1955 r. Nr 47, poz. 314, z 1956 r. Nr 7, poz. 43 i z 1957 r. Nr 10, poz. 42) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Polskie statki morskie pełniące specjalną służbę państwową obowiązane są podnosić niezależnie od bandery polskiej flagę oznaczającą rodzaj pełnionej służby.
2.
Flagę, o której mowa w ust. 1, podnosi się w czasie pełnienia służby na szczycie masztu lub na prawym boku rejki sygnałowej, bez względu na porę dnia lub nocy.
§  2.
1.
Wprowadza się następujące rodzaje flag oznaczających pełnioną przez statek służbę:
1)
flaga statków urzędów morskich: dozorczych, inspekcyjnych, hydrograficznych i kapitanatów portów, którą stanowi prostokątny płat tkaniny o trzech poziomych pasach równoległych w kolorach białym, niebieskim i białym; stosunek szerokości do długości flagi wynosi 5:8, a stosunek szerokości pasa o kolorze niebieskim przebiegającego przez środek płata do szerokości flagi wynosi 1:5; pośrodku płata znajduje się godło Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na tle rysunku kotwicy koloru żółtozłotego; pas niebieski nie dochodzi do godła na odległość równającą się połowie swej szerokości po obu stronach tarczy; stosunek wysokości kotwicy wraz z rysunkiem godła do szerokości płata wynosi 3:5;
2)
flaga statków używanych wyłącznie do ratowania życia na morzu - jest to flaga opisana w pkt 1 z tą zmianą, że pasy są w kolorach białym, pomarańczowym i białym;
3)
flaga statków pilotowych - jest to flaga opisana w pkt 1 z tą zmianą, że pasy są w kolorach białym, popielatym i białym;
4)
flaga statków używanych wyłącznie do łamania lodów - jest to flaga opisana w pkt 1 z tą zmianą, że pasy są w kolorach białym, fioletowym i białym;
5)
flaga statków pożarniczych - jest to flaga opisana w pkt 1 z tą zmianą, że pasy są w kolorach białym, czerwonym i białym;
6)
flaga statków sanitarnych - jest to flaga opisana w pkt 1 z tą zmianą, że pasy są w kolorach białym, żółtym i białym;
7)
flaga statków celnych - jest to flaga opisana w pkt 1 z tą zmianą, że pasy są w kolorach białym, zielonym i białym;
8)
flaga statków szkolnych - jest to flaga opisana w pkt 1 z tą zmianą, że pasy są w kolorach białym, czarnym i białym.
2.
Wzór flagi określa załącznik do zarządzenia.
§  3.
Flagi, określone w § 2, powinny pod względem rozmiarów harmonizować z banderą i być dostosowane do wielkości statku.
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia.
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021