Wytyczne dotyczące stosowania przepisu art. 90 ust. 1 Prawa wynalazczego.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU NAUKI I TECHNIKI
z dnia 18 stycznia 1967 r.
w sprawie wytycznych dotyczących stosowania przepisu art. 90 ust. 1 Prawa wynalazczego.

Na podstawie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 31 maja 1962 r. - Prawo wynalazcze (Dz. U. Nr 33, poz. 156) w porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych zarządza się, co następuje:
§  1.
Ustala się wytyczne w sprawie stosowania przepisu art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 31 maja 1962 r. - Prawo wynalazcze (Dz. U. Nr 33, poz. 156) stanowiące załącznik do zarządzenia.
§  2.
Traci moc zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Techniki z dnia 10 maja 1963 r. w sprawie wytycznych dotyczących stosowania przepisu art. 90 ust. 1 Prawa wynalazczego (Monitor Polski Nr 42, poz. 206).
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYTYCZNE W SPRAWIE STOSOWANIA PRZEPISU ART. 90 UST. 1 USTAWY - PRAWO WYNALAZCZE

1.
Dalszy postęp techniczny uzależniony jest w znacznej mierze od intensywniejszego udziału w jego rozwoju pracowników naukowo-dydaktycznych i naukowo-badawczych oraz pracowników inżynieryjno-technicznych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych wykonujących prace naukowe, badawcze, projektowe, konstrukcyjne i technologiczne. Podstawowym zadaniem tych pracowników jest więc dostarczanie rozwiązań o jak najwyższym poziomie technicznym oraz aktywne uczestniczenie w rozwoju wynalazczości pracowniczej - niezależnie od tego, czy są oni zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych prowadzących głównie prace naukowo-badawcze, doświadczalne, projektowe i konstrukcyjne, czy też w wyodrębnionych komórkach zaplecza naukowo-technicznego jednostek organizacyjnych, których podstawową działalność stanowi produkcja.
2.
Do zgłaszanych przez pracowników, o których mowa w ust. 1, projektów racjonalizatorskich mają w pełni zastosowanie przepisy ustawy z dnia 31 maja 1962 r. - Prawo wynalazcze (Dz. U. Nr 33, poz. 156), jeżeli projekty te:
1)
nie zostały dokonane w ramach zadań poruczonych tym pracownikom,
2)
zgłaszane są przez nich w ramach konkursów,
3)
dokonywane są przez brygady racjonalizatorskie, w skład których pracownicy ci wchodzą,
4)
zgłaszane są przez tych pracowników jako rozwiązania zagadnień wynikających z tematycznych programów wynalazczości ogłaszanych w jednostce organizacyjnej, w której są zatrudnieni,
5)
zgłoszone są w toku wykonywania prac wdrożeniowych danej jednostki na podstawie dokumentacji opracowanej przez inną jednostkę. Wprowadzenie do produkcji zgłoszonych projektów powinno być uzgodnione z jednostką organizacyjną, w której opracowano dokumentację.
3.
Przez poruczone zadania należy rozumieć zadania, które w całości lub w części przydzielone zostały w ramach planu lub poleceniem służbowym do realizacji indywidualnemu pracownikowi bądź grupie pracowników. Za zadania poruczone wynikające z planu uważa się:

- dla kierowników jednostek (komórek organizacyjnych) tę część bądź całość zadań planowych, za których realizację ponoszą oni odpowiedzialność lub których realizacja jest przez nich nadzorowana,

- dla pozostałych pracowników tę część zadań planowych, do których wykonania zostali oni przewidziani indywidualnie, w grupie lub w zespole.

4.
Ogólne zadania ujęte książkami służb lub innymi tego rodzaju dokumentami, określającymi ogólne obowiązki pracowników, nie stanowią poruczonych zadań.
5.
Kierownicy jednostek organizacyjnych, wymienionych w ust. 6, w wypadkach spornych lub budzących wątpliwości przy podejmowaniu decyzji obowiązani są zasięgnąć opinii rady zakładowej i zakładowego koła Naczelnej Organizacji Technicznej.
6.
Jednostkami organizacyjnymi, o których mowa w ust. 1, są:
1)
instytuty naukowe, instytuty naukowo-badawcze i inne placówki naukowe szkół wyższych i Polskiej Akademii Nauk,
2)
instytuty naukowe i naukowo-badawcze poza szkołami wyższymi i Polską Akademią Nauk,
3)
państwowe, społeczne i spółdzielcze jednostki organizacyjne zamieszczone w wykazie ustalonym stosownie do art. 39 ustawy z dnia 17 lutego 1961 r. o instytutach naukowo-badawczych (Dz. U. z 1965 r. Nr 19, poz. 129),
4)
państwowe, społeczne i spółdzielcze jednostki organizacyjne nie zamieszczone w wykazie wymienionym w pkt 3, których podstawowa działalność polega na prowadzeniu prac naukowych, badawczych, projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych,
5)
komórki i placówki zakładowego zaplecza naukowo-technicznego w tych jednostkach organizacyjnych, których podstawowej działalności nie stanowią prace naukowe, badawcze, projektowe i konstrukcyjne.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021