Ustalenie wzoru odznaki "Zasłużony Pracownik Handlu", zasady i tryb jej nadawania oraz sposób noszenia.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO
z dnia 25 stycznia 1967 r.
w sprawie ustalenia wzoru odznaki "Zasłużony Pracownik Handlu", zasad i trybu jej nadawania oraz sposobu noszenia.

Na podstawie § 6 uchwały nr 359 Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1966 r. w sprawie ustanowienia i nadawania odznaki "Zasłużony Pracownik Handlu" (Monitor Polski Nr 67, poz. 319) zarządza się, co następuje:
§  1.
Odznaka "Zasłużony Pracownik Handlu", zwana dalej "odznaką", jest zaszczytnym wyróżnieniem zawodowym i społecznym, nadawanym przez Ministra Handlu Wewnętrznego osobom zatrudnionym w przedsiębiorstwach (spółdzielniach) i innych jednostkach organizacyjnych handlu wewnętrznego oraz w organach administracji handlu wewnętrznego, wyróżniającym się szczególnie sumiennym wykonywaniem obowiązków w pracy zawodowej i społecznej lub wykazującym szczególną dbałość o mienie społeczne oraz odznaczającym się wysokim poziomem moralnym.
§  2.
Odznaka może być nadawana tej samej osobie wielokrotnie.
§  3.
1.
Odznaka wykonana jest z metalu koloru złotego w kształcie koła o średnicy 28 mm. Na stronie licowej w polu koła o średnicy 17 mm z nałożoną emalią koloru zielonego zamieszczony jest w kolorze złotym wizerunek kapelusza Merkurego ze skrzydłem; na obrzeżu z emalii koloru białego zamieszczony jest napis w kolorze złotym "Zasłużony Pracownik Handlu". Odwrotna strona odznaki jest gładka.
2.
Odznaka zawieszona jest na baretce metalowej koloru złotego, w kształcie prostokąta o wymiarach 28 x 6 mm, z dwoma paskami poziomymi z emalii koloru zielonego.
3.
Wzór odznaki łącznie z baretką zawiera załącznik nr 1 do zarządzenia.
§  4.
1.
Odznakę nosi się na prawej stronie piersi.
2.
Wskazane jest noszenie odznaki również w czasie pracy.
§  5.
1.
Odznakę nadaje Minister Handlu Wewnętrznego na wniosek:
1)
kierownika jednostki organizacyjnej zatrudniającej pracownika zasługującego na wyróżnienie - gdy chodzi o pracowników jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Handlu Wewnętrznego; wnioski składane są za pośrednictwem jednostki nadrzędnej nad jednostką wnioskującą i z opinią tej jednostki;
2)
właściwego ministra - gdy chodzi o pracowników zasługujących na wyróżnienie, zatrudnionych w jednostkach nadzorowanych przez innych ministrów niż Minister Handlu Wewnętrznego; minister występuje z wnioskiem na podstawie wniosku jednostki zatrudniającej pracownika zasługującego na wyróżnienie, zgłoszonego za pośrednictwem jednostki nadrzędnej nad jednostką wnioskującą i z opinią tej jednostki;
3)
właściwego centralnego związku spółdzielczego - gdy chodzi o pracowników zasługujących na wyróżnienie, zatrudnionych w jednostkach spółdzielczych; centralny związek występuje z wnioskiem na podstawie wniosku jednostki zatrudniającej pracownika zasługującego na wyróżnienie, zgłoszonego w trybie przewidzianym w pkt 2.
2.
Z wnioskami o nadanie odznaki mogą występować także zarządy główne właściwych związków zawodowych.
§  6.
1.
Wniosek o nadanie odznaki powinien zawierać następujące dane dotyczące osoby zgłaszającej do wyróżnienia: imię i nazwisko, nazwisko panieńskie - gdy chodzi o mężatki, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, miejsce pracy i stanowisko służbowe, wykształcenie, wyczerpujące uzasadnienie wniosku przez jednostkę zatrudniającą pracownika, opinię jednostki nadrzędnej nad tą jednostką, a gdy chodzi o pracowników wymienionych w § 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wniosek właściwego ministra lub centralnego związku spółdzielczego.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wniosków zarządów głównych związków zawodowych, z tym że w wypadkach, gdy mowa jest o jednostce zatrudniającej pracownika i jednostce nadrzędnej, rozumie się przez to odpowiednie ogniwa organizacji związkowych.
§  7.
1.
Wręczenie odznaki obejmuje także wręczenie legitymacji stwierdzającej jej nadanie. Wzór legitymacji zawiera załącznik nr 2 do zarządzenia.
2.
Wręczanie odznaki odbywa się w sposób uroczysty.
3.
Wręczenia dokonuje Minister Handlu Wewnętrznego lub upoważniona przez niego osoba.
§  8.
1.
Ewidencję nadanych odznak prowadzi Ministerstwo Handlu Wewnętrznego.
2.
Fakt nadania, utraty lub pozbawienia odznaki odnotowuje się w aktach personalnych pracownika.
§  9.
Przepisy zarządzenia dotyczące ministrów odnoszą się także do kierowników urzędów centralnych.
§  10.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK Nr 1

WIZERUNEK ODZNAKI

ZAŁĄCZNIK Nr 2

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI

"ZASŁUŻONY PRACOWNIK HANDLU"

grafika

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021