Obniżenie i zryczałtowanie opłaty od przewozu wykonywanego na obszarze Polski samochodami ciężarowymi zarejestrowanymi za granicą.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 8 grudnia 1967 r.
w sprawie obniżenia i zryczałtowania opłaty od przewozu wykonywanego na obszarze Polski samochodami ciężarowymi zarejestrowanymi za granicą.

Na podstawie art. 24 ust. 6 dekretu z dnia 20 maja 1955 r. o niektórych podatkach i opłatach terenowych (Dz. U. z 1963 r. Nr 16, poz. 87 oraz z 1965 r. Nr 46, poz. 288 i Nr 51, poz. 316) i § 2 uchwały nr 212 Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1967 r. w sprawie opłaty od przewozu wykonywanego na obszarze Polski samochodami ciężarowymi zarejestrowanymi za granicą (Monitor Polski Nr 49, poz. 243) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Opłatę od środków transportowych pobieraną od przewozu wykonywanego na obszarze Polski samochodami ciężarowymi zarejestrowanymi za granicą, zwaną dalej "opłatą od przewozu", pobiera się:
1)
od przewozu towarów polskiego handlu zagranicznego - w wysokości 20% stawki ustalonej w § 1 uchwały nr 212 Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1967 r. w sprawie opłaty od przewozu wykonywanego na obszarze Polski samochodami ciężarowymi zarejestrowanymi za granicą (Monitor Polski Nr 49, poz. 243),
2)
od przewozu ładunków, które nie są towarami polskiego handlu zagranicznego, lecz:
a)
mają być przeładowane na obszarze Polski w celu dalszego przewozu przez polskiego przewoźnika lub
b)
zostały przywiezione z zagranicy przez polskiego przewoźnika i przeładowane na obszarze Polski na samochód ciężarowy zarejestrowany za granicą albo
c) 1
są przewożone samochodem ciężarowym zarejestrowanym za granicą, który przybywa na obszar Polski lub opuszcza ten obszar na polskim promie morskim

- wysokości 40% stawki ustalonej w § 1 uchwały wymienionej w pkt 1.

2.
Opłatę od przewozu w wysokości ustalonej w ust. 1 pobiera się po stwierdzeniu przez jednostkę organizacyjną upoważnioną do tego przez Ministra Komunikacji, że dany przewóz odpowiada warunkom określonym w ust. 1.
§  2.
Od przewozu wykonywanego samochodami ciężarowymi zarejestrowanymi za granicą na podstawie zezwolenia na regularny przewóz ładunków może być ustalona zryczałtowana opłata od przewozu na poziomie niższym, niż opłata wynikająca z pomnożenia stawki mającej zastosowanie do danego rodzaju przewozu przez dopuszczoną w zezwoleniu liczbę pobytów na obszarze Polski samochodów ciężarowych zarejestrowanych za granicą. Wysokość opłaty zryczałtowanej i warunki jej stosowania będą ustalane każdorazowo przy udzielaniu zezwolenia na regularny przewóz ładunków.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1968 r.
1 § 1 ust. 1 pkt 2 lit. c) zmieniona przez § 1 zarządzenia z dnia 14 czerwca 1969 r. (M.P.69.25.194) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1969 r.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1967.68.337

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Obniżenie i zryczałtowanie opłaty od przewozu wykonywanego na obszarze Polski samochodami ciężarowymi zarejestrowanymi za granicą.
Data aktu: 08/12/1967
Data ogłoszenia: 16/12/1967
Data wejścia w życie: 01/01/1968