Zm.: zarządzenie w sprawie eksploatacji kotłów rusztowych na paliwo stałe.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GÓRNICTWA I ENERGETYKI
z dnia 21 listopada 1967 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie eksploatacji kotłów rusztowych na paliwo stałe.

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 1962 r. o gospodarce paliwowo-energetycznej (Dz. U. Nr 32, poz. 150) zarządza się, co następuje:
§  1.
W załącznikach do zarządzenia Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 1 września 1967 r. w sprawie eksploatacji kotłów rusztowych na paliwo stałe (Monitor Polski Nr 51, poz. 255) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w "Tabeli wymaganej jakości wody zasilającej kotły nowych typów", stanowiącej załącznik nr 2, w grupie III w rubryce "Twardość ogólna °n":
a)
w pkt 1 liczbę "0,02" zastępuje się liczbą "0,2",
b)
w pkt 2 liczbę "0,01" zastępuje się liczbą "0,1",
2)
w "Tabeli wymaganej jakości wody kotłowej w kotłach nowych typów", stanowiącej załącznik nr 3:
a)
nagłówek tabeli otrzymuje brzmienie:
Grupa Typ kotłów Pozostałość po odparowaniu 3) Alkaliczność SiO2 P2O5
p m
10-4 S/m mg/l mval/l mg/l mg/l
b)
w grupie II w pkt 4 w "rubryce "P2O5 mg/l" dodaje się wyrazy "20-30",
c)
w grupie III w pkt 1, 3 i 4 w rubryce "P2O5 mg/l" dodaje się wyrazy "15-20",
3)
w "Tabeli wymaganej jakości wody zasilającej i kotłowej dla kotłów starych typów o nadciśnieniu poniżej 16 at (1,6 MN/m2)", stanowiącej załącznik nr 4, w grupie II (rodzaj zmiękczenia - wewnętrzne):
a)
w pkt 1 w rubryce "Twardość ogólna °n" wyrazy "do 3,0*)" zastępuje się wyrazami "do 30*•)",
b)
w pkt 2 w rubryce "Twardość węglanowa °n" liczbę "3*)" zastępuje się liczbą "8*)".
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 20 września 1967 r.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021