Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Naczelna Organizacja Techniczna".

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 14 listopada 1967 r.
w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Naczelna Organizacja Techniczna".

Na podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1966 r. w sprawie uznania Naczelnej Organizacji Technicznej za stowarzyszenie wyższej użyteczności (Dz. U. Nr 6, poz. 32) zarządza się, co następuje:
§  1.
Ustala się i ogłasza statut stowarzyszenia wyższej użyteczności "Naczelna Organizacja Techniczna", stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

STATUT NACZELNEJ ORGANIZACJI TECHNICZNEJ

I.

Nazwa, charakter i teren działalności.

§  1.
Naczelna Organizacja Techniczna, zwana dalej w skrócie "NOT", jest zrzeszeniem stowarzyszeń o charakterze naukowo-technicznym, grupującym inżynierów i techników.
§  2.
NOT jest stowarzyszeniem wyższej użyteczności i posiada osobowość prawną.
§  3.
Terenem działalności NOT jest obszar Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Siedzibą władz naczelnych NOT jest m.st. Warszawa.
§  4.
Godłem NOT jest stylizowane koło zębate z umieszczonym wewnątrz napisem "NOT". NOT posiada sztandar i używa pieczęci okrągłej, zawierającej godło NOT oraz umieszczony w otoku napis: "Naczelna Organizacja Techniczna".

II.

Cele i środki działania NOT.

§  5.
Celem i zadaniem NOT jest koordynowanie i kierowanie całokształtem działalności stowarzyszeń zrzeszonych w NOT, a w szczególności:
1)
angażowanie społeczne inżynierów i techników w budowę socjalizmu w Polsce,
2)
współdziałanie w realizacji planów rozwoju gospodarki oraz nauki i techniki,
3)
podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry technicznej,
4)
kształtowanie poziomu etyki zawodowej, godności i solidarności członków stowarzyszeń naukowo-technicznych,
5)
obrona zawodu oraz uprawnień inżynierów i techników,
6)
reprezentowanie w kraju i za granicą polskiego świata technicznego,
7)
współdziałanie ze związkami zawodowymi i organizacjami społecznymi oraz z organami państwowymi, gospodarczymi i instytucjami naukowymi,
8)
popularyzacja w społeczeństwie zagadnień technicznych i techniczno-ekonomicznych.
§  6.
Cele swoje realizuje NOT poprzez działalność stowarzyszeń zrzeszonych w NOT, rozwój oddziałów i kół zakładowych stowarzyszeń oraz oddziałów NOT, a w szczególności przez:
1)
organizowanie kongresów, zjazdów i konferencji naukowo-technicznych,
2)
prowadzenie kursów szkoleniowych, organizowanie odczytów, wyświetlanie filmów i inne formy doskonalenia zawodowego kadr technicznych,
3)
rozpowszechnianie informacji naukowo-technicznej wśród inżynierów i techników oraz popularyzację wiedzy technicznej,
4)
prowadzenie prac w zakresie rozwoju ruchu wynalazczego i racjonalizatorskiego,
5)
zakładanie oraz prowadzenie domów i klubów technika, bibliotek i muzeów, organizowanie wystaw itp.,
6)
prowadzenie akcji wydawniczej,
7)
współpracę z zagranicznymi organizacjami i instytucjami naukowymi i technicznymi,
8)
prowadzenie rzeczoznawstwa technicznego,
9)
organizowanie konkursów o tematyce techniczno-ekonomicznej i przyznawanie nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki i organizacji pracy oraz popularyzację postępu techniki,
10)
inne środki i przedsięwzięcia podejmowane przez stowarzyszenia i NOT zgodnie z § 5.

III.

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§  7.
Członkiem NOT może być stowarzyszenie o charakterze naukowo-technicznym posiadające osobowość prawną. Przyjęcie stowarzyszenia w poczet członków NOT następuje na podstawie uchwały Rady Głównej NOT, powziętej na wniosek złożony przez zarząd główny stowarzyszenia. Stowarzyszenia zrzeszone w NOT mają prawo dodawać do swojej nazwy wyrazy "członek Naczelnej Organizacji Technicznej".
§  8.
Stowarzyszenia zrzeszone w NOT prowadzą działalność zgodnie z ich statutami i statutem NOT.
§  9.
Każde stowarzyszenie będące członkiem NOT posiada przedstawicieli w Radzie Głównej NOT. Liczbę przedstawicieli oraz sposób ich powoływania określa § 15.
§  10.
Członkowie NOT mają prawo korzystać z urządzeń, agend i obsługi biurowej NOT w zakresie ustalonym w regulaminach.
§  11.
Stowarzyszenia zrzeszone w NOT obowiązane są przestrzegać postanowień niniejszego statutu, uchwał Rady Głównej NOT oraz uchwał Zarządu Głównego NOT. Od uchwał Zarządu Głównego NOT przysługuje odwołanie do Rady Głównej NOT.
§  12.
Utrata członkostwa NOT następuje w razie:
1)
wystąpienia stowarzyszenia z NOT na podstawie uchwały walnego zjazdu delegatów tego stowarzyszenia,
2)
rozwiązania stowarzyszenia,
3)
wykluczenia na mocy uchwały Rady Głównej NOT, powziętej w razie niestosowania się członka NOT do postanowień niniejszego statutu.
§  13.
Utrata członkostwa NOT nie zwalnia członka od obowiązku wywiązania się z ciążących na nim zaległych zobowiązań.

IV.

Struktura organizacyjna NOT.

§  14.
1.
Władzami naczelnymi NOT są:
1)
Rada Główna NOT,
2)
Zarząd Główny NOT,
3)
Główna Komisja Rewizyjna NOT.
2.
Kadencja władz naczelnych NOT trwa 3 lata.

A.

Rada Główna NOT.

§  15.
W skład Rady Głównej NOT wchodzą:
1)
przedstawiciele stowarzyszeń zrzeszonych w NOT, wybierani przez walne zjazdy delegatów stowarzyszeń po 1 przedstawicielu na każde rozpoczęte 3.000 członków stowarzyszenia,
2)
członkowie Zarządu Głównego NOT,
3)
przewodniczący i sekretarze generalni zarządów głównych stowarzyszeń,
4)
przewodniczący zarządów oddziałów wojewódzkich NOT,
5)
przewodniczący zarządów oddziałów rejonowych NOT,
6)
przedstawiciele zarządów kół zakładowych każdego stowarzyszenia w stosunku jeden przedstawiciel koła na każde rozpoczęte 10.000 członków stowarzyszenia; zarządy główne stowarzyszeń w porozumieniu z Zarządem Głównym NOT określą zakłady pracy, których koła będą upoważnione do posiadania swoich przedstawicieli w Radzie Głównej NOT; wyboru przedstawiciela koła dokonuje zebranie koła.
§  16.
W razie stałej niemożności pełnienia obowiązków przez członków Rady Głównej NOT funkcje ich wykonują:
1)
zamiast przedstawicieli stowarzyszeń - ich zastępcy wybrani na walnych zjazdach stowarzyszeń,
2)
zamiast przewodniczących zarządów głównych stowarzyszeń, przedstawicieli zarządów kół zakładowych i oddziałów NOT - wyznaczeni przez te zarządy zastępcy.
§  17.
Kadencja członków Rady Głównej NOT trwa zgodnie z ich mandatem lub pełnioną funkcją w NOT lub w stowarzyszeniu.
§  18.
Do kompetencji Rady Głównej NOT należy:
1)
inicjowanie i wytyczanie głównych kierunków działalności NOT oraz stowarzyszeń w niej zrzeszonych,
2)
ocena okresowej działalności, przyjmowanie sprawozdań Zarządu Głównego NOT i Głównej Komisji Rewizyjnej NOT oraz udzielanie absolutorium Zarządowi Głównemu NOT,
3)
zwoływanie kongresów techników polskich w porozumieniu z zainteresowanymi organizacjami,
4)
przyjmowanie stowarzyszeń naukowo-technicznych w poczet członków NOT oraz ich wykluczanie,
5)
przedłużanie kadencji władz naczelnych NOT o jeden rok w szczególnie uzasadnionych wypadkach,
6)
rozpatrywanie odwołań stowarzyszeń zrzeszonych w NOT od decyzji Zarządu Głównego NOT,
7)
występowanie z wnioskami o zmianę statutu NOT,
8)
zatwierdzanie regulaminów dotyczących działalności Rady Głównej NOT, Zarządu Głównego NOT i Głównej komisji Rewizyjnej NOT,
9)
podejmowanie uchwał w innych sprawach z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Głównego NOT.
§  19.
1.
Uchwały i postanowienia Rady Głównej NOT zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków, z wyjątkiem uchwał w sprawie zmiany statutu oraz uchwał dotyczących wykluczenia członka NOT, które wymagają większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków.
2.
Zebrania Rady Głównej NOT zwołuje przewodniczący Rady Głównej NOT.
3.
Tok obrad Rady Głównej NOT ustala regulamin.
4.
Zebrania zwyczajne Rady Głównej NOT odbywają się raz w roku.
5.
Zebrania nadzwyczajne Rady Głównej NOT zwołuje się na wniosek Prezydium Rady Głównej NOT, Zarządu Głównego NOT, Głównej Komisji Rewizyjnej NOT lub 1/3 stowarzyszeń zrzeszonych w NOT. Zebranie powinno być zwołane nie później niż w ciągu sześciu tygodni od zgłoszenia wniosku.
§  20.
Rada Główna NOT wybiera ze swego grona przewodniczącego Rady Głównej i czterech jego zastępców, którzy tworzą Prezydium Rady Głównej NOT.
§  21.
1.
Do kompetencji Prezydium Rady Głównej NOT należy:
1)
czuwanie nad realizacją uchwał Rady Głównej,
2)
prowadzenie obrad Rady Głównej z wyjątkiem zebrań wyborczych.
2.
Prezydium Rady Głównej NOT może zażądać zwołania zebrania Zarządu Głównego NOT w trybie § 27.
§  22.
1.
Rada Główna NOT wybiera ze swego grona:
1)
przewodniczącego Zarządu Głównego NOT,
2)
15 członków i 3 zastępców członków Zarządu Głównego NOT,
3)
Główną Komisję Rewizyjną NOT w składzie 11 członków oraz 3 zastępców.
2.
Członkowie Zarządu Głównego NOT w liczbie nie przekraczającej 3 osób mogą być wybrani w drodze wyjątku spoza grona członków Rady Głównej NOT. Kandydatury tych osób powinny być uzgodnione z właściwymi zarządami głównymi stowarzyszeń.
§  23.
Zarząd Główny NOT i Główna Komisja Rewizyjna NOT odpowiadają za swoją działalność przed Radą Główną NOT.

B.

Zarząd Główny NOT.

§  24.
Zarząd Główny NOT jest organem wykonawczym NOT.
§  25.
W skład Zarządu Głównego NOT wchodzą:
1)
przewodniczący Zarządu Głównego NOT,
2)
członkowie wybrani przez Radę Główną NOT,
3)
sekretarz generalny NOT,
4)
przewodniczący zarządów głównych stowarzyszeń zrzeszonych w NOT,
5)
przewodniczący zarządów oddziałów wojewódzkich NOT.
§  26.
Zebrania Zarządu Głównego NOT zwołuje przewodniczący Zarządu co najmniej raz na 3 miesiące, a ponadto na wniosek Prezydium Rady Głównej NOT, Głównej Komisji Rewizyjnej NOT lub na żądanie co najmniej 1/3 liczby członków Zarządu Głównego NOT.
§  27.
Tryb zwoływania zebrań Zarządu Głównego NOT oraz prowadzenia obrad i podejmowania uchwał określa regulamin zatwierdzony przez Radę Główną NOT.
§  28.
Do kompetencji Zarządu Głównego NOT należy:
1)
realizacja uchwał kongresów techników polskich i Rady Głównej NOT,
2)
inicjowanie i koordynowanie wspólnej działalności stowarzyszeń zrzeszonych w NOT,
3)
współpraca z organami administracji państwowej, związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi,
4)
prowadzenie spraw finansowych w zakresie:
a)
zasad gospodarowania środkami NOT i stowarzyszeń,
b)
przyjmowania planów finansowych NOT i stowarzyszeń oraz gospodarowania majątkiem NOT,
c)
świadczeń między stowarzyszeniami i NOT,
5)
uchwalanie regulaminów pracy ogniw organizacyjnych NOT oraz powoływanie agend NOT i nadzór nad ich działalnością,
6)
występowanie o odznaczenia i nagrody państwowe oraz nadawanie odznak NOT na wniosek lub w uzgodnieniu z zainteresowanymi stowarzyszeniami,
7)
inicjowanie i koordynowanie współpracy z zagranicą,
8)
przedstawianie sprawozdań z działalności NOT,
9)
przedłużanie bieżącej kadencji władz oddziałów NOT o jeden rok w szczególnie uzasadnionych wypadkach.
§  29.
Zarząd Główny NOT wybiera ze swego grona 4 zastępców przewodniczącego, sekretarza generalnego NOT oraz 6 członków, którzy razem z przewodniczącym wybranym przez Radę Główną NOT tworzą Prezydium Zarządu Głównego NOT. Sekretarz generalny NOT może być wybrany spoza grona członków Zarządu Głównego NOT i Rady Głównej NOT.
§  30.
1.
Przewodniczący Zarządu Głównego NOT (lub upoważniony przez niego zastępca) oraz sekretarz generalny reprezentują NOT na zewnątrz.
2.
Wszelkie akty prawne, które pociągają za sobą zobowiązania pieniężne lub zmianę majątku NOT, podpisują przewodniczący i sekretarz generalny lub upoważnieni przez nich zastępcy oraz osoba odpowiedzialna za prawidłową organizację i kontrolę gospodarki finansowej.
§  31.
Zebrania Prezydium Zarządu Głównego NOT zwołuje przewodniczący co najmniej raz na miesiąc.
§  32.
1.
Do zadań Prezydium Zarządu Głównego NOT należy:
1)
kierowanie pracami NOT zgodnie z niniejszym statutem oraz uchwałami Rady Głównej NOT i Zarządu Głównego NOT,
2)
reprezentowanie Zarządu Głównego NOT na zewnątrz wobec władz i organów państwowych, instytucji oraz stowarzyszeń krajowych i zagranicznych,
3)
przyjmowanie planów finansowych stowarzyszeń,
4)
sprawowanie zarządu majątkiem i nadzór nad funduszami NOT oraz zaciąganie zobowiązań w imieniu NOT w sposób przewidziany statutem.
2.
Prezydium składa Zarządowi Głównemu NOT sprawozdanie ze swej działalności.
§  33.
1.
Sekretarz generalny NOT jest stale urzędującym członkiem Zarządu Głównego NOT i odpowiada przed tym Zarządem za całokształt prac Biura Zarządu Głównego NOT.
2.
Sekretarz generalny NOT łącznie z 3 sekretarzami NOT tworzą sekretariat Zarządu Głównego NOT.
3.
Sekretarzy NOT powołuje Zarząd Główny NOT.
4.
Szczegółowy zakres czynności sekretarza generalnego i sekretarzy NOT ustala regulamin, uchwalony przez. Zarząd Główny NOT.

C.

Główna Komisja Rewizyjna NOT.

§  34.
Główna Komisja Rewizyjna NOT składa się z 11 członków. Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza.
§  35.
Do zadań Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1)
wykonywanie stałej kontroli całokształtu działalności NOT pod względem celowości, prawidłowości oraz zgodności z przepisami prawa, postanowieniami statutu, uchwałami Rady Głównej NOT i regulaminami,
2)
dokonywanie na posiedzeniach Rady Głównej NOT oceny działalności NOT oraz zgłaszanie odpowiednich wniosków w tym zakresie,
3)
składanie przed Radą Główną NOT rocznych sprawozdań ze swej działalności.
§  36.
Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej NOT mogą brać udział z głosem doradczym w zebraniach wszystkich organów NOT.
§  37.
Główna Komisja Rewizyjna ma prawo żądać zwołania zebrania Rady Głównej NOT lub Zarządu Głównego NOT. W tym wypadku posiedzenie Rady Głównej NOT powinno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni, posiedzenie zaś Zarządu Głównego NOT w terminie nie dłuższym niż 15 dni.
§  38.
Szczegółowy zakres działania i tryb postępowania Głównej Komisji Rewizyjnej NOT określa regulamin, zatwierdzony przez Radę Główną NOT.

D.

Oddziały wojewódzkie NOT.

§  39.
Na terenie województw działają oddziały wojewódzkie NOT. Głównym ich zadaniem jest współudział w realizacji wojewódzkich planów rozwoju gospodarki, nauki i techniki oraz przenoszenie doświadczeń między stowarzyszeniami. Obszarem działalności oddziału wojewódzkiego jest województwo i miasto wyłączone z województwa, a siedzibą - miasto, w którym ma swoją siedzibę większość oddziałów stowarzyszeń. Tryb pracy zarządu oddziału wojewódzkiego określa regulamin, uchwalony przez Zarząd Główny NOT.
§  40.
1.
Władzami oddziału wojewódzkiego NOT są:
1)
walne zgromadzenie delegatów oddziału,
2)
zarząd oddziału,
3)
komisja rewizyjna oddziału.
2.
Kadencja władz oddziału wojewódzkiego trwa 3 lata. W szczególnie uzasadnionych wypadkach bieżąca kadencja, na podstawie uchwały Zarządu Głównego NOT, może być przedłużona o jeden rok.
§  41.
W skład walnego zgromadzenia delegatów oddziału wojewódzkiego NOT wchodzą:
1)
przewodniczący oddziałów stowarzyszeń działających na terenie województwa,
2)
delegaci oddziałów stowarzyszeń wybierani na walnych zgromadzeniach oddziałów (po jednym delegacie na każdą rozpoczętą liczbę 200 członków) lub z braku oddziału danego stowarzyszenia na terenie województwa - przedstawiciele kół stowarzyszenia po jednym przedstawicielu na każde rozpoczęte 200 członków; koła wybierające przedstawicieli wyznacza zarząd główny stowarzyszenia,
3)
członkowie zarządu oddziału wojewódzkiego,
4)
przewodniczący oddziałów rejonowych NOT,
5)
przedstawiciele największych kół zakładowych lub komisji porozumiewawczych w liczbie określonej w osobnym regulaminie ustalonym przez Zarząd Główny NOT.
§  42.
Do kompetencji walnego zgromadzenia delegatów oddziału wojewódzkiego NOT należy:
1)
wytyczanie głównych kierunków rozwoju ruchu stowarzyszeniowego na terenie województwa i programu działalności oddziału,
2)
wybór przewodniczącego i członków zarządu oddziału wojewódzkiego oraz członków komisji rewizyjnej oddziału wojewódzkiego,
3)
ocena działalności i przyjmowanie sprawozdań zarządu oddziału wojewódzkiego i komisji rewizyjnej oddziału, udzielanie absolutorium oraz ustalanie wytycznych dla zarządu oddziału wojewódzkiego NOT.
§  43.
Walne zgromadzenie delegatów oddziału wojewódzkiego NOT wybiera ze swego grona na okres 3 lat:
1)
przewodniczącego zarządu oddziału wojewódzkiego oraz do 14 członków zarządu i 5 zastępców członków; liczbę członków zarządu określa walne zgromadzenie oddziału; na członków zarządu oddziału wojewódzkiego może być wybranych w drodze wyjątku do 3 osób nie będących delegatami na walne zgromadzenie; kandydatury tych osób powinny być uzgodnione z właściwymi zarządami oddziałów stowarzyszeń lub ich zarządami głównymi,
2)
komisję rewizyjną oddziału wojewódzkiego składającą się z 5 członków oraz 3 zastępców członków.
§  44.
W skład zarządu oddziału wojewódzkiego NOT wchodzą:
1)
przewodniczący oraz do 14 członków wybranych na walnym zgromadzeniu delegatów oddziału wojewódzkiego,
2)
sekretarz zarządu oddziału wojewódzkiego,
3)
przewodniczący oddziałów stowarzyszeń, mających siedzibę na terenie objętym działaniem oddziału wojewódzkiego,
4)
przewodniczący oddziałów rejonowych NOT.
§  45.
Zarząd oddziału wojewódzkiego NOT wybiera przez głosowanie ze swego grona 3-4 zastępców przewodniczącego, sekretarza zarządu oraz 5 członków, którzy razem z przewodniczącym wybranym przez walne zgromadzenie tworzą prezydium zarządu oddziału wojewódzkiego NOT. Sekretarz zarządu w razie potrzeby może być powołany spoza grona członków zarządu.
§  46.
Do kompetencji zarządu oddziału wojewódzkiego NOT należy:
1)
realizacja uchwał kongresów techników polskich, Rady Głównej NOT i Zarządu Głównego NOT oraz uchwał walnego zgromadzenia delegatów oddziału,
2)
reprezentowanie ruchu stowarzyszeniowego na terenie województwa,
3)
inicjowanie i koordynowanie wspólnej działalności oddziałów stowarzyszeń, a w ich braku - kół stowarzyszeń na terenie województwa oraz opracowywanie planów działalności zarządu oddziału wojewódzkiego NOT,
4)
współdziałanie ze związkami zawodowymi, władzami i organami terenowymi administracji państwowej oraz innymi organizacjami i instytucjami w rozwiązywaniu problemów technicznych i gospodarczych województwa,
5)
powoływanie i rozwiązywanie na terenie województwa agend i instytucji NOT za zgodą Zarządu Głównego NOT,
6)
nadzorowanie działalności biura oddziału i Domu Technika NOT,
7)
upowszechnianie oraz przenoszenie doświadczeń między stowarzyszeniami działającymi na terenie województwa,
8)
nadzorowanie działalności oddziałów rejonowych NOT.
§  47.
Oddziały stowarzyszeń obowiązane są do przestrzegania uchwał właściwych zarządów oddziałów NOT (§ 46). Od powyższych uchwał przysługuje odwołanie do zarządu głównego danego stowarzyszenia lub do Zarządu Głównego NOT.
§  48.
1.
Komisja rewizyjna oddziału wojewódzkiego NOT jest organem kontrolującym działalność merytoryczną, finansową i gospodarczą zarządu oddziału wojewódzkiego NOT.
2.
Komisja rewizyjna oddziału wojewódzkiego NOT wybiera ze swego grona przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.

E.

Oddziały rejonowe NOT.

§  49.
1.
W rejonach o znacznej koncentracji przemysłu mogą być powoływane oddziały rejonowe NOT, nadzorowane przez właściwe zarządy oddziałów wojewódzkich NOT.
2.
Oddziały rejonowe są powoływane przez Zarząd Główny NOT na wniosek właściwego terenowo zarządu oddziału wojewódzkiego NOT.
3.
Decyzja o powołaniu oddziału rejonowego NOT powinna zawierać określenie terenu i zakresu działania oddziału rejonowego NOT.
§  50.
Władzami oddziału rejonowego NOT są:
1)
walne zgromadzenie delegatów oddziału,
2)
zarząd oddziału,
3)
komisja rewizyjna oddziału.
§  51.
W skład walnego zgromadzenia delegatów oddziału rejonowego NOT wchodzą:
1)
przewodniczący oddziałów stowarzyszeń działających na terenie oddziału rejonowego lub w braku oddziałów stowarzyszeń przedstawiciele kół wyznaczonych przez zarządy główne stowarzyszeń,
2)
przedstawiciele większych kół zakładowych stowarzyszeń, wybierani na walnych zebraniach kół zakładowych w liczbie określonej regulaminem ustalonym przez Zarząd Główny NOT.
§  52.
Walne zgromadzenie oddziału rejonowego NOT wybiera na okres 3 lat:
1)
przewodniczącego zarządu oddziału rejonowego oraz do 9 członków zarządu i 3 zastępców,
2)
komisję rewizyjną oddziału rejonowego składającą się z 5 członków oraz 3 zastępców.
§  53.
Do kompetencji walnego zgromadzenia delegatów oddziału rejonowego NOT należy:
1)
wybór przewodniczącego zarządu oddziału rejonowego, członków zarządu i członków komisji rewizyjnej oddziału rejonowego,
2)
rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności zarządu oddziału rejonowego i komisji rewizyjnej oddziału rejonowego,
3)
udzielanie absolutorium zarządowi oddziału rejonowego na wniosek komisji rewizyjnej oddziału,
4)
ocena działalności oraz ustalanie wytycznych działalności zarządu oddziału rejonowego.
§  54.
W skład zarządu oddziału rejonowego NOT wchodzą:
1)
przewodniczący oraz do 9 członków wybranych na walnych zgromadzeniach delegatów oddziału rejonowego,
2)
przewodniczący oddziałów stowarzyszeń, mających siedzibę na terenie objętym działaniem oddziału rejonowego NOT.
§  55.
Zarząd oddziału rejonowego NOT wybiera ze swego grona zastępcę przewodniczącego zarządu, sekretarza oraz 4-6 członków, którzy razem z przewodniczącym tworzą prezydium zarządu oddziału rejonowego NOT.
§  56.
Do kompetencji zarządu oddziału rejonowego NOT należy:
1)
realizacja uchwał kongresów techników polskich oraz uchwał instancji nadrzędnych,
2)
reprezentowanie ruchu stowarzyszeniowego rejonu,
3)
inicjowanie i koordynowanie wspólnej działalności ogniw stowarzyszeń na terenie rejonu,
4)
współdziałanie ze związkami zawodowymi, władzami i organami terenowymi administracji państwowej oraz innymi organizacjami w rozwiązywaniu problemów technicznych i gospodarczych rejonu,
5)
upowszechnianie oraz przenoszenie doświadczeń między stowarzyszeniami działającymi na terenie rejonu,
6)
nadzorowanie działalności biura oddziału i Domu Technika NOT.
§  57.
Tryb pracy zarządu oddziału rejonowego NOT ustala regulamin zatwierdzony przez Zarząd Główny NOT.
§  58.
1.
Komisja rewizyjna oddziału rejonowego NOT jest organem kontrolującym działalność merytoryczną, finansową i gospodarczą zarządu oddziału rejonowego NOT.
2.
Komisja rewizyjna oddziału rejonowego wybiera ze swego grona przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.
§  59.
W zakładach pracy, w których działa więcej niż jedno koło stowarzyszeń naukowo-technicznych NOT, mogą być tworzone, po wzajemnym porozumieniu się, komitety zakładowe NOT. Komitety zakładowe NOT reprezentują stowarzyszenia naukowo-techniczne wobec kierownictwa zakładu, samorządu robotniczego i innych organizacji działających na terenie zakładu.

V.

Komisje i komitety NOT.

§  60.
Do prowadzenia działalności w dziedzinach interesujących kilka lub wszystkie stowarzyszenia zrzeszone w NOT oraz do opracowywania opinii i wniosków w tym zakresie zarządy NOT wszystkich szczebli mogą powoływać komisje i komitety.
§  61.
Zasady organizacyjne i zakres działania komisji i komitetów określają regulaminy ustalone przez właściwe zarządy NOT.

VI.

Agendy i instytucje NOT.

§  62.
Dla realizacji swoich zadań NOT organizuje i prowadzi następujące agendy: wydawnictwa, biblioteki, muzea, międzystowarzyszeniowe ośrodki szkoleniowe, ośrodki postępu technicznego, domy i kluby technika, które podlegają bezpośrednio Zarządowi Głównemu NOT lub właściwym zarządom oddziałów NOT.

VII.

Fundusze i majątek NOT.

§  63.
Na fundusz NOT składają się:
1)
składki członkowskie i świadczenia zrzeszonych stowarzyszeń na rzecz NOT,
2)
dochody z imprez i agend własnych,
3)
dotacje na działalność NOT,
4)
darowizny i zapisy.
§  64.
1.
Majątek NOT składa się z ruchomości i nieruchomości.
2.
Rozporządzanie i inne czynności prawne dotyczące majątku NOT wartości powyżej 50.000 zł wymagają uchwały Zarządu Głównego NOT.

VIII.

Postanowienia końcowe.

§  65.
W skład władz NOT mogą wejść tylko osoby będące członkami jednego ze stowarzyszeń naukowo-technicznych zrzeszonych w NOT.
§  66.
1.
NOT posiada odznakę honorową i zwykłą.
2.
Członkowie stowarzyszeń zrzeszonych w NOT mają prawo noszenia odznaki zwykłej NOT oraz przyznanej im przez władze NOT odznaki honorowej.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021