Zm.: uchwała w sprawie skróconego czasu pracy w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Komunikacji.

UCHWAŁA Nr 267
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 listopada 1967 r.
o zmianie uchwały w sprawie skróconego czasu pracy w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Komunikacji.

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 19 kwietnia 1950 r. o skróconym czasie pracy szczególnie uciążliwej lub wykonywanej w szkodliwych warunkach (Dz. U. Nr 20, poz. 174) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
W uchwale nr 360 Rady Ministrów z dnia 13 września 1961 r. w sprawie skróconego czasu pracy w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Komunikacji (Monitor Polski Nr 74, poz. 313) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 wyrazy "do dnia 31 grudnia 1966 r." zastępuje się wyrazami "do dnia 31 grudnia 1972 r.";
2)
w wykazie prac wykonywanych w warunkach szkodliwych dla zdrowia uprawniających do korzystania ze skróconego czasu pracy, stanowiącym załącznik do uchwały:
a)
w rubryce: "stanowisko robocze bądź wykonywana praca":

– pod lp. 3 wyrazy "Malowanie minią urządzeń konstrukcyjnych" zastępuje się wyrazami "Malowanie minią wnętrz zbiorników i małych pomieszczeń",

– pod lp. 4 skreśla się wyrazy "ładowaniu i napełnianiu akumulatorów",

b)
skreśla się treść zamieszczoną pod lp. 8.
§  2.
Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Komunikacji.
§  3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1967 r., z wyjątkiem przepisu § 1 pkt 2, który obowiązuje od dnia 1 grudnia 1967 r.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021