Gospodarka finansowa przedsiębiorstw wielozakładowych Zjednoczenia Przemysłu Gazowniczego.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 21 października 1967 r.
w sprawie gospodarki finansowej przedsiębiorstw wielozakładowych Zjednoczenia Przemysłu Gazowniczego.

Na podstawie § 55 ust. 1 uchwały nr 276 Rady Ministrów z dnia 28 października 1965 r. w sprawie gospodarki finansowej zjednoczeń przemysłowych i zgrupowanych w nich państwowych przedsiębiorstw objętych planowaniem centralnym (Monitor Polski Nr 61, poz. 316) oraz § 67 uchwały nr 278 Rady Ministrów z dnia 28 października 1965 r. w sprawie zasad finansowania inwestycji i kapitalnych remontów jednostek państwowych (Monitor Polski Nr 61, poz. 318), zarządza się, co następuje:
§  1.
Do zgrupowanych w Zjednoczeniu Przemysłu Gazowniczego - zwanego dalej "Zjednoczeniem" - przedsiębiorstw wielozakładowych wraz z zakładami wchodzącymi w skład tych przedsiębiorstw stosuje się przepisy:
1)
uchwały nr 276 Rady Ministrów z dnia 28 października 1965 r. w sprawie gospodarki finansowej zjednoczeń przemysłowych i zgrupowanych w nich państwowych przedsiębiorstw objętych planowaniem centralnym (Monitor Polski Nr 61, poz. 316),
2)
uchwały nr 278 Rady Ministrów z dnia 28 października 1965 r. w sprawie zasad finansowania inwestycji i kapitalnych remontów jednostek państwowych (Monitor Polski Nr 61, poz. 318),
3)
zarządzenia Ministra Finansów z dnia 18 lutego 1966 r. w sprawie rozliczeń z budżetem centralnym z tytułu zysków i strat przedsiębiorstw, zjednoczeń i ministerstw (Monitor Polski Nr 6, poz. 51)

z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszego zarządzenia.

§  2.
1.
Zysk bilansowy osiągnięty przez zakłady na pełnym wewnętrznym rozrachunku gospodarczym, wchodzące w skład przedsiębiorstw wielozakładowych Zjednoczenia, zwane dalej "zakładami", podlega przekazaniu na rachunek rozliczeniowy przedsiębiorstwa wielozakładowego po potrąceniu odpisów na fundusz zakładowy, obliczony na zasadach obowiązujących przedsiębiorstwa przemysłowe.
2.
Zysk zgromadzony na rachunku rozliczeniowym przedsiębiorstw wielozakładowych (ust. 1) podlega podziałowi, według norm ustalonych przez Zjednoczenie, na:
1)
wpłatę na rachunek rozliczeniowy Zjednoczenia,
2)
odpis na fundusz inwestycyjny Zjednoczenia,
3)
przelew na rachunek bankowy "A" funduszu rozwoju przedsiębiorstwa wielozakładowego.
§  3.
Fundusz inwestycyjny Zjednoczenia tworzony jest w przedsiębiorstwach wielozakładowych według zasad przewidzianych w § 7 uchwały nr 276 Rady Ministrów z dnia 28 października 1965 r., w oparciu o normy ustalone przez Zjednoczenie w ramach norm określonych dla Zjednoczenia jako całości.
§  4.
1.
Fundusz rozwoju tworzony jest w przedsiębiorstwie wielozakładowym.
2.
Środki funduszu rozwoju zgromadzone na rachunku bankowym "A", po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i dokonaniu ostatecznych rozliczeń, przelewane są w następnym roku po okresie sprawozdawczym na rachunki bankowe "B" funduszu rozwoju poszczególnych zakładów zgrupowanych w przedsiębiorstwie wielozakładowym. Podstawę do określenia wysokości środków przelewanych na rachunek bankowy "B" funduszu rozwoju zakładów stanowią ich planowane potrzeby w zakresie środków obrotowych i własnych inwestycji produkcyjnych.
3.
Przed dokonaniem ostatecznych rozliczeń (ust. 2) z rachunku bankowego "A" funduszu rozwoju mogą być - na początku roku planowego - przekazywane zaliczkowo odpowiednie środki na rachunki bankowe "B" funduszu rozwoju poszczególnych zakładów w celu pokrycia ich potrzeb w zakresie środków obrotowych i własnych inwestycji produkcyjnych w okresie od 1 stycznia do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok ubiegły.
§  5.
1.
Przepisy uchwały nr 278 Rady Ministrów z dnia 28 października 1965 r. dotyczące:
1)
zjednoczeń - stosuje się do przedsiębiorstw wielozakładowych Zjednoczenia,
2)
przedsiębiorstw - stosuje się do zakładów na pełnym wewnętrznym rozrachunku gospodarczym, wchodzących w skład przedsiębiorstw wielozakładowych Zjednoczenia, z tym że nadwyżka odpisów amortyzacyjnych pozostała w przedsiębiorstwach, które pokryły w pełni planowane potrzeby własne i zgrupowanych w nich zakładów, w zakresie inwestycji (centralnych i zjednoczeń) i kapitalnych remontów, podlega przekazaniu na rachunek rozliczeń amortyzacji Zjednoczenia, z którego to rachunku mogą być pokrywane potrzeby przedsiębiorstw, w których środki przewidziane na powyższe potrzeby okażą się niewystarczające.
2.
Jeżeli z rozliczenia, o którym mowa w § 17 ust. 5 uchwały nr 278 Rady Ministrów z dnia 28 października 1965 r., wynika, że koszt inwestycji centralnych przekracza koszty planowe, przekroczenie to podlega pokryciu ze środków obrotowych zakładu, a gdy zakład nie prowadzi działalności eksploatacyjnej - ze środków obrotowych przedsiębiorstwa wielozakładowego; środki zużyte na pokrycie przekroczenia obciążają wyniki zakładu prowadzącego działalność eksploatacyjną lub przedsiębiorstwa wielozakładowego.
§  6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1968 r.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021