Powoływanie gromadzkich naczelników straży pożarnych.

UCHWAŁA Nr 217
RADY MINISTRÓW
z dnia 5 września 1967 r.
w sprawie powoływania gromadzkich naczelników straży pożarnych.

Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 1960 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 20, poz. 120) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
1.
Prezydia gromadzkich rad narodowych w zależności od potrzeb miejscowej ochrony przeciwpożarowej mogą powoływać gromadzkich naczelników straży pożarnych.
2.
Zadaniem gromadzkiego naczelnika straży pożarnych jest sprawowanie opieki organizacyjnej i technicznej nad wszystkimi ochotniczymi i obowiązkowymi strażami pożarnymi działającymi na terenie gromady oraz koordynowanie ich działalności, a także przedstawianie gromadzkiej radzie narodowej, jej komisjom i prezydium opinii i wniosków w zakresie miejscowej ochrony przeciwpożarowej.
§  2.
1.
Gromadzkiego naczelnika straży pożarnych powołuje i odwołuje prezydium gromadzkiej rady narodowej w porozumieniu lub na wniosek powiatowej komendy straży pożarnych, uzgodniony z zarządem oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.
2.
W razie potrzeby prezydium gromadzkiej rady narodowej może powołać zastępcę gromadzkiego naczelnika straży pożarnych.
3.
Gromadzkiego naczelnika straży pożarnych i jego zastępcę powołuje się spośród członków ochotniczych straży pożarnych lub Korpusu Technicznego Pożarnictwa zamieszkałych na terenie gromady, posiadających doświadczenia w pracy związanej z ochroną przeciwpożarową, a także umiejętności organizacyjne.
§  3.
1.
Do zakresu działania gromadzkiego naczelnika straży pożarnych należy w szczególności:
1)
przedstawianie radzie narodowej, jej komisjom i prezydium opinii i wniosków w zakresie:
a)
uwzględniania potrzeb ochrony przeciwpożarowej w planach gospodarczych i finansowych,
b)
organizowania wart przeciwpożarowych i kontroli przeciwpożarowych,
c)
zapobiegania pożarom,
2)
branie udziału w sesjach gromadzkiej rady narodowej oraz posiedzeniach komisji i prezydium, na których omawiane są sprawy ochrony przeciwpożarowej,
3)
udzielanie pomocy fachowej strażom pożarnym przy przeprowadzaniu ćwiczeń, manewrów i zawodów pożarniczych,
4)
udzielanie strażom pożarnym pomocy w sprawach organizacyjno-technicznych,
5)
branie udziału w naradach, odprawach i szkoleniach organizowanych przez powiatowe komendy straży pożarnych przy współudziale zarządów oddziałów powiatowych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w sprawach dotyczących jego działalności,
6)
współdziałanie w sprawach ochrony przeciwpożarowej z posterunkiem Milicji Obywatelskiej.
2.
Przy wykonywaniu swych zadań gromadzki naczelnik straży pożarnych kieruje się wytycznymi udzielanymi przez prezydium gromadzkiej rady narodowej, powiatową komendą straży pożarnych i zarząd oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.
§  4.
1.
Gromadzki naczelnik straży pożarnych pełni swe obowiązki honorowo.
2.
Gromadzki naczelnik straży pożarnych otrzymuje z budżetu gromadzkiej rady narodowej zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach przewidzianych dla pracowników prezydiów rad narodowych.
3.
Koszty, o których mowa w ust. 2, pokrywane są z kwot przewidzianych na ochronę przeciwpożarową.
§  5.
1.
Gromadzki naczelnik straży pożarnych załatwia czynności urzędowe w miarę możliwości w pomieszczeniu wyznaczonym mu w tym celu przez prezydium gromadzkiej rady narodowej. Materiały kancelaryjne zapewnia mu prezydium gromadzkiej rady narodowej.
2.
Gromadzki naczelnik straży pożarnych przy wykonywaniu swoich obowiązków posługuje się legitymacją wystawioną przez prezydium gromadzkiej rady narodowej według wzoru ustalonego przez Komendę Główną Straży Pożarnych.
§  6.
1.
W osiedlach i miastach nie stanowiących powiatów, nie posiadających zawodowych jednostek ochrony przeciwpożarowej, zadania gromadzkiego naczelnika straży pożarnych określone w § 1 ust. 2 wykonuje odpowiednio naczelnik miejscowej ochotniczej lub obowiązkowej straży pożarnej.
2.
Jeżeli w poszczególnych osiedlach i miastach, o których mowa w ust. 1, jest więcej niż jedna straż pożarna, prezydium właściwej rady narodowej może powołać odpowiednio osiedlowego lub miejskiego naczelnika straży pożarnych.
3.
W wypadku określonym w ust. 2 przepisy uchwały dotyczące gromadzkiego naczelnika straży pożarnych stosuje się odpowiednio do osiedlowego i miejskiego w miastach nie stanowiących powiatów miejskich naczelnika straży pożarnych.
§  7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021