Wykaz jednostek uprawnionych do nadawania stopni naukowych.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU NAUKI I TECHNIKI
z dnia 9 sierpnia 1967 r.
w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do nadawania stopni naukowych.

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o stopniach naukowych i tytułach naukowych (Dz. U. z 1965 r. Nr 14, poz. 101 i z 1967 r. Nr 6, poz. 20) zarządza się, co następuje:
§  1.
Wykaz jednostek uprawnionych do nadawania stopnia naukowego doktora zawiera załącznik nr 1 do zarządzenia.
§  2. 1
Wykaz jednostek uprawnionych do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego zawiera załącznik nr 2 do zarządzenia.
§  3.
1.
Przewody doktorskie i habilitacyjne z zakresu nauk matematycznych, wszczęte na Wydziale Inżynierii Budowlanej Politechniki Warszawskiej przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, zostaną zakończone w Instytucie Matematyki Politechniki Warszawskiej.
2.
Przewody habilitacyjne, wszczęte na Wydziale Handlu Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, mogą być zakończone na tym wydziale.
§  4.
Tracą moc wszystkie przepisy dotychczasowe w sprawie nadania jednostkom uprawnień do nadawania stopni naukowych.
§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1 2

WYKAZ JEDNOSTEK UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH DOKTORA

A.

SZKOŁY WYŻSZE

Lp. Nazwa jednostki Organ nadzorujący Nazwa stopnia naukowego
1 2 3 4
I Uniwersytety
1 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi doktora nauk przyrodniczych
Wydział Filologiczny doktora nauk humanistycznych
Wydział Filozoficzno-Historyczny doktora nauk humanistycznych
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii doktora nauk matematycznych, doktora nauk fizycznych, doktora nauk chemicznych, doktora nauk przyrodniczych
Wydział Prawa doktora nauk prawnych
2 Uniwersytet Łódzki Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi doktora nauk przyrodniczych,

doktora nauk geograficznych

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny doktora nauk ekonomicznych, doktora nauk humanistycznych
Wydział Filologiczny doktora nauk humanistycznych
Wydział Filozoficzno-Historyczny doktora nauk humanistycznych
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii doktora nauk matematycznych, doktora nauk fizycznych, doktora nauk chemicznych, doktora nauk przyrodniczych
Wydział Prawa doktora nauk prawnych
3 Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi doktora nauk przyrodniczych
Wydział Humanistyczny doktora nauk humanistycznych
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii doktora nauk matematycznych, doktora nauk fizycznych, doktora nauk chemicznych, doktora nauk przyrodniczych
Wydział Prawa doktora nauk prawnych
Wydział Ekonomiczny doktora nauk ekonomicznych
4 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi doktora nauk przyrodniczych
Wydział Filologiczny doktora nauk humanistycznych
Wydział Filozoficzno-Historyczny doktora nauk humanistycznych
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii doktora nauk matematycznych, doktora nauk fizycznych, doktora nauk chemicznych, doktora nauk przyrodniczych
Wydział Prawa doktora nauk prawnych
Instytut Nauk Politycznych doktora nauk politycznych
5 Uniwersytet Warszawski Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Biologii doktora nauk przyrodniczych
Wydział Chemii doktora nauk chemicznych, doktora nauk przyrodniczych
Wydział Filologii Obcych doktora nauk humanistycznych
Wydział Filologii Polskiej i Słowiańskiej doktora nauk humanistycznych
Wydział Fizyki doktora nauk fizycznych
Wydział Geologii doktora nauk przyrodniczych
Wydział Historyczny doktora nauk humanistycznych
Wydział Matematyki i Mechaniki doktora nauk matematycznych
Wydział Nauk Społecznych doktora nauk humanistycznych, doktora nauk ekonomicznych,

doktora nauk politycznych

Wydział Prawa i Administracji doktora nauk prawnych
Wydział Psychologii i Pedagogiki doktora nauk humanistycznych
Instytut Geografii doktora nauk przyrodniczych
6 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi doktora nauk przyrodniczych
Wydział Humanistyczny doktora nauk humanistycznych
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii doktora nauk matematycznych, doktora nauk fizycznych, doktora nauk chemicznych, doktora nauk przyrodniczych
Wydział Prawa i Administracji doktora nauk prawnych
Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa doktora nauk humanistycznych
7 Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Filologiczny doktora nauk humanistycznych
Wydział Filozoficzno-Historyczny doktora nauk humanistycznych
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii doktora nauk matematycznych, doktora nauk fizycznych, doktora nauk chemicznych, doktora nauk przyrodniczych
Wydział Nauk Przyrodniczych doktora nauk przyrodniczych
Wydział Prawa i Administracji doktora nauk prawnych
8 Uniwersytet Śląski w Katowicach Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Humanistyczny doktora nauk humanistycznych
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii doktora nauk matematycznych,

doktora nauk fizycznych

Wydział Prawa i Administracji doktora nauk chemicznych, doktora nauk prawnych
9 Uniwersytet Gdański Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Humanistyczny doktora nauk humanistycznych
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii doktora nauk matematycznych,

doktora nauk chemicznych;

Wydział Ekonomiki Transportu doktora nauk ekonomicznych
Wydział Ekonomiki Produkcji doktora nauk ekonomicznych
II Wyższe szkoły ekonomiczne
1 Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Ekonomiki Produkcji doktora nauk ekonomicznych
Wydział Finansów i Statystyki doktora nauk ekonomicznych
Wydział Handlu doktora nauk ekonomicznych
Wydział Handlu Zagranicznego doktora nauk ekonomicznych
Wydział Ekonomiczno-Społeczny doktora nauk ekonomicznych
2 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Ekonomiki Produkcji doktora nauk ekonomicznych
Wydział Ekonomiki Obrotu doktora nauk ekonomicznych
3 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Poznaniu Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Handlowo-Towaroznawczy doktora nauk ekonomicznych
Wydział Ekonomiki Produkcji doktora nauk ekonomicznych
4 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Katowicach Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Przemysłu doktora nauk ekonomicznych
5 Wyższa Szkoła Ekonomiczna we Wrocławiu Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Gospodarki Narodowej doktora nauk ekonomicznych
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Przemysłu doktora nauk ekonomicznych
III Wyższe szkoły pedagogiczne
1 Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Filologiczno-Historyczny doktora nauk humanistycznych
Wydział Geograficzno-Biologiczny doktora nauk przyrodniczych
Wydział Matematyczno-Fizyczny doktora nauk matematycznych
2 Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Filologiczno-Historyczny doktora nauk humanistycznych
IV Politechniki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wojskowa Akademia Techniczna
1 Politechnika Gdańska Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Budowy Maszyn doktora nauk technicznych
Wydział Chemiczny doktora nauk chemicznych,
doktora nauk technicznych
Wydział Elektroniki doktora nauk technicznych
Wydział Elektryczny doktora nauk technicznych
Wydział Mechaniczny Technologiczny doktora nauk technicznych
Instytut Architektury i Urbanistyki doktora nauk technicznych
Instytut Okrętowy doktora nauk technicznych
Instytut Hydrotechniki doktora nauk technicznych
Instytut Budownictwa Lądowego doktora nauk technicznych
Międzywydziałowy Instytut Fizyki doktora nauk fizycznych
2 Politechnika Krakowska Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Architektury doktora nauk technicznych
Wydział Budownictwa Lądowego doktora nauk technicznych
Wydział Budownictwa Wodnego doktora nauk technicznych
Wydział Mechaniczny doktora nauk technicznych
3 Politechnika Łódzka Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Budownictwa Lądowego doktora nauk technicznych
Wydział Chemiczny doktora nauk chemicznych, doktora nauk technicznych
Wydział Chemii Spożywczej doktora nauk chemicznych, doktora nauk technicznych
Wydział Elektryczny doktora nauk technicznych
Wydział Mechaniczny doktora nauk technicznych
Wydział Włókienniczy doktora nauk technicznych
4 Politechnika Szczecińska Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodno-Melioracyjnego doktora nauk technicznych
Wydział Chemiczny doktora nauk chemicznych, doktora nauk technicznych
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu doktora nauk ekonomicznych
Wydział Budowy Maszyn doktora nauk technicznych
5 Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego w Gliwicach Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Automatyki doktora nauk technicznych
Wydział Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego doktora nauk technicznych
Wydział Chemiczny doktora nauk chemicznych, doktora nauk technicznych
Wydział Elektryczny doktora nauk technicznych
Wydział Górniczy doktora nauk technicznych
Wydział Inżynierii Sanitarnej doktora nauk technicznych
Wydział Mechaniczny doktora nauk technicznych
Wydział Mechaniczno-Energetyczny doktora nauk technicznych
Wydział Metalurgiczny doktora nauk technicznych
6 Politechnika Warszawska Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Architektury doktora nauk technicznych
Wydział Chemiczny doktora nauk chemicznych, doktora nauk technicznych
Wydział Elektroniki doktora nauk technicznych
Wydział Elektryczny doktora nauk technicznych
Wydział Geodezji i Kartografii doktora nauk technicznych
Wydział Inżynierii Budowlanej doktora nauk technicznych
Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej doktora nauk technicznych
Wydział Komunikacji doktora nauk technicznych
Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów doktora nauk technicznych
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa doktora nauk technicznych
Wydział Mechaniki Precyzyjnej doktora nauk technicznych
Wydział Mechaniczny Technologiczny doktora nauk technicznych
Instytut Fizyki doktora nauk fizycznych
Instytut Matematyki doktora nauk matematycznych
7 Politechnika Wrocławska Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Instytut Architektury i Urbanistyki doktora nauk technicznych
Instytut Budownictwa doktora nauk technicznych
Instytut Chemii i Technologii Nafty i Węgla doktora nauk chemicznych
Instytut Chemii Nieorganicznej i Metalurgii Pierwiastków Rzadkich doktora nauk chemicznych
Instytut Chemii Organicznej i Fizycznej doktora nauk chemicznych
Instytut Cybernetyki Technicznej doktora nauk technicznych
Instytut Energoelektryki doktora nauk technicznych
Instytut Fizyki Technicznej doktora nauk fizycznych
Instytut Geotechniki doktora nauk technicznych
Instytut Górnictwa doktora nauk technicznych
Instytut Historii, Architektury, Sztuki i Techniki doktora nauk technicznych
Instytut Inżynierii Chemicznej i Urządzeń Cieplnych doktora nauk technicznych
Instytut Inżynierii Lądowej doktora nauk technicznych
Instytut Inżynierii Sanitarnej i Wodnej doktora nauk technicznych
Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn doktora nauk technicznych
Instytut Maszyn i Urządzeń Hydraulicznych oraz Aparatury Przemysłowej doktora nauk technicznych
Instytut Matematyki i Fizyki Teoretycznej doktora nauk matematycznych, doktora nauk fizycznych
Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej doktora nauk technicznych
Instytut Metrologii Elektrycznej doktora nauk technicznych
Instytut Miernictwa, Automatyzacji i Budowy Urządzeń Termoenergetycznych doktora nauk technicznych
Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii doktora nauk technicznych
Instytut Technologii Budowy Maszyn doktora nauk technicznych
Instytut Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych doktora nauk chemicznych
Instytut Telekomunikacji i Akustyki doktora nauk technicznych
Instytut Organizacji i Ekonomiki doktora nauk ekonomicznych
8 Politechnika Częstochowska Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Budowy Maszyn doktora nauk technicznych
Wydział Metalurgiczny doktora nauk technicznych
9 Politechnika Poznańska Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Budowy Maszyn doktora nauk technicznych
Wydział Budownictwa Lądowego doktora nauk technicznych
Wydział Elektryczny doktora nauk technicznych
Wydział Chemiczny doktora nauk chemicznych, doktora nauk technicznych
10 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Ceramiczny doktora nauk chemicznych, doktora nauk technicznych
Wydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej doktora nauk technicznych, doktora nauk fizycznych
Wydział Geodezji Górniczej doktora nauk technicznych
Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy doktora nauk technicznych
Wydział Górniczy doktora nauk technicznych
Wydział Maszyn Górniczych i Hutniczych doktora nauk technicznych
Wydział Metalurgiczny doktora nauk technicznych
Wydział Metali Nieżelaznych doktora nauk technicznych
Wydział Odlewnictwa doktora nauk technicznych
Wydział Wiertniczo-Naftowy doktora nauk technicznych
11 Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie Ministerstwo Obrony Narodowej
Wydział Chemii i Fizyki Technicznej doktora nauk chemicznych, doktora nauk fizycznych, doktora nauk technicznych
Wydział Elektroradiotechniczny doktora nauk technicznych
Wydział Inżynierii i Geodezji Wojskowej doktora nauk technicznych
Wydział Mechaniczny doktora nauk technicznych
V Wyższe szkoły rolnicze
1 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Ekonomiczno-Rolniczy doktora nauk rolniczych
Wydział Leśny doktora nauk leśnych
Wydział Melioracji Wodnych doktora nauk technicznych
Wydział Ogrodniczy doktora nauk rolniczych
Wydział Rolniczy doktora nauk rolniczych
Wydział Technologii Drewna doktora nauk technicznych
Wydział Technologii Rolno-Spożywczej doktora nauk technicznych
Wydział Weterynaryjny doktora nauk weterynaryjnych
Wydział Zootechniczny doktora nauk rolniczych
2 Wyższa Szkoła Rolnicza w Krakowie Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Leśny doktora nauk leśnych
Wydział Melioracji Wodnych doktora nauk technicznych
Wydział Rolniczy doktora nauk rolniczych
Wydział Zootechniczny doktora nauk rolniczych
Instytut Biologii Stosowanej doktora nauk przyrodniczych
3 Wyższa Szkoła Rolnicza w Lublinie Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Rolniczy doktora nauk rolniczych
Wydział Weterynaryjny doktora nauk weterynaryjnych
Wydział Zootechniczny doktora nauk rolniczych
Wydział Techniki Rolniczej doktora nauk technicznych
4 Wyższa Szkoła Rolnicza w Olsztynie Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Mleczarski doktora nauk technicznych
Wydział Rolniczy doktora nauk rolniczych
Wydział Zootechniczny doktora nauk rolniczych
Instytut Biologii Stosowanej doktora nauk przyrodniczych
Wydział Weterynaryjny doktora nauk weterynaryjnych
5 Wyższa Szkoła Rolnicza w Poznaniu Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Leśny doktora nauk leśnych
Wydział Ogrodniczy doktora nauk rolniczych
Wydział Rolniczy doktora nauk rolniczych
Wydział Technologii Drewna doktora nauk technicznych
Wydział Technologii Rolno-Spożywczej doktora nauk technicznych
Wydział Zootechniczny doktora nauk rolniczych
Wydział Biologii Stosowanej doktora nauk przyrodniczych
6 Wyższa Szkoła Rolnicza w Szczecinie Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Rolniczy doktora nauk rolniczych
Wydział Rybactwa Morskiego doktora nauk rolniczych, doktora nauk przyrodniczych
Wydział Zootechniczny doktora nauk rolniczych
7 Wyższa Szkoła Rolnicza we Wrocławiu Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Melioracji Wodnych doktora nauk technicznych
Wydział Rolniczy doktora nauk rolniczych
Wydział Weterynaryjny doktora nauk weterynaryjnych
Wydział Zootechniczny doktora nauk rolniczych
Instytut Biologii Stosowanej doktora nauk przyrodniczych
VI Wyższe szkoły nauk społecznych i politycznych
1 Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Ekonomiczny doktora nauk ekonomicznych
Wydział Historyczno-Socjologiczny doktora nauk humanistycznych
2 Wojskowa Akademia Polityczna im. F. Dzierżyńskiego w Warszawie Ministerstwo Obrony Narodowej
Wydział Historyczno-Polityczny doktora nauk humanistycznych
Wydział Pedagogiczno-Polityczny doktora nauk humanistycznych
Wydział Ekonomiczno-Wojskowy doktora nauk ekonomicznych
VII Wyższe szkoły teologiczne
1 Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej doktora teologii
Wydział Prawa Kanonicznego doktora teologii
Wydział Teologiczny doktora teologii
2 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Teologiczny doktora teologii
VIII Akademie medyczne
1 Akademia Medyczna im. J. Marchlewskiego w Białymstoku Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
Wydział Lekarski doktora nauk medycznych, doktora nauk przyrodniczych
2 Akademia Medyczna w Gdańsku Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
Wydział Farmaceutyczny doktora nauk farmaceutycznych
Wydział Lekarski doktora nauk medycznych, doktora nauk przyrodniczych
3 Akademia Medyczna w Krakowie Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
Wydział Farmaceutyczny doktora nauk farmaceutycznych
Wydział Lekarski doktora nauk medycznych, doktora nauk przyrodniczych
4 Akademia Medyczna w Lublinie Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
Wydział Farmaceutyczny doktora nauk farmaceutycznych
Wydział Lekarski doktora nauk medycznych, doktora nauk przyrodniczych
5 Akademia Medyczna w Łodzi Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
Wydział Farmaceutyczny doktora nauk farmaceutycznych
Wydział Lekarski doktora nauk medycznych, doktora nauk przyrodniczych
6 Akademia Medyczna w Poznaniu Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
Wydział Farmaceutyczny doktora nauk farmaceutycznych
Wydział Lekarski doktora nauk medycznych, doktora nauk przyrodniczych
7 Pomorska Akademia Medyczna im. gen. K. Świerczewskiego w Szczecinie Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
Wydział Lekarski doktora nauk medycznych
8 Akademia Medyczna w Warszawie Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
Wydział Farmaceutyczny doktora nauk farmaceutycznych
Wydział Lekarski doktora nauk medycznych, doktora nauk przyrodniczych
9 Akademia Medyczna we Wrocławiu Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
Wydział Farmaceutyczny doktora nauk farmaceutycznych
Wydział Lekarski doktora nauk medycznych, doktora nauk przyrodniczych
10 Śląska Akademia Medyczna im. L. Waryńskiego w Katowicach Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
Wydział Lekarski doktora nauk medycznych, doktora nauk przyrodniczych
11 Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi Ministerstwo Obrony Narodowej
Wydział Lekarski doktora nauk medycznych
Instytut Kształcenia Podyplomowego w Warszawie doktora nauk medycznych
IX Wyższe szkoły wychowania fizycznego
1 Akademia Wychowania Fizycznego im. gen. K. Świerczewskiego w Warszawie Główny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki
Wydział Wychowania Fizycznego doktora nauk wychowania fizycznego
2 Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Główny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki
Wydział Wychowania Fizycznego doktora nauk wychowania fizycznego
3 Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego w Poznaniu Główny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki
Wydział Wychowania Fizycznego doktora nauk wychowania fizycznego
4 Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego w Krakowie Główny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki
Wydział Wychowania Fizycznego doktora nauk wychowania fizycznego
X Wyższe szkoły artystyczne
1 Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w Warszawie Ministerstwo Kultury i Sztuki
Wydział Kompozycji, Teorii i Dyrygentury doktora nauk humanistycznych

B.

PLACÓWKI NAUKOWE POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Lp. Nazwa jednostki Nazwa stopnia naukowego
1 2 3
1 Instytut Badań Literackich doktora nauk humanistycznych
2 Instytut Filozofii i Socjologii doktora nauk humanistycznych
3 Instytut Historii doktora nauk humanistycznych
4 Instytut Historii Kultury Materialnej doktora nauk humanistycznych
5 Instytut Sztuki doktora nauk humanistycznych
6 Instytut Nauk Prawnych doktora nauk prawnych
7 Zakład Historii Nauki i Techniki doktora nauk humanistycznych
8 Zakład Słowianoznawstwa doktora nauk humanistycznych
9 Zakład Nauk Ekonomicznych doktora nauk ekonomicznych
10 Śląski Instytut Naukowy doktora nauk humanistycznych, doktora nauk politycznych
11 Instytut Biochemii i Biofizyki doktora nauk przyrodniczych
12 Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego doktora nauk przyrodniczych
13 Instytut Botaniki doktora nauk przyrodniczych
14 Instytut Zoologiczny doktora nauk przyrodniczych
15 Instytut Chemii Fizycznej doktora nauk chemicznych, doktora nauk fizycznych
16 Instytut Chemii Organicznej doktora nauk chemicznych
17 Instytut Fizyki doktora nauk fizycznych
18 Instytut Geografii doktora nauk przyrodniczych
19 Instytut Matematyczny doktora nauk matematycznych
20 Zakład Geofizyki doktora nauk fizycznych
21 Zakład Nauk Geologicznych doktora nauk przyrodniczych
22 Instytut Budownictwa Wodnego doktora nauk technicznych
23 Instytut Podstawowych Problemów Techniki doktora nauk technicznych
24 Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda doktora nauk medycznych, doktora nauk przyrodniczych
25 Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych doktora nauk chemicznych,

doktora nauk fizycznych

26 Instytut Automatyki doktora nauk technicznych
27 Zakład Badań Naukowych Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego doktora nauk technicznych
28 Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej doktora nauk medycznych
29 Zakład Parazytologii doktora nauk przyrodniczych
30 Zakład Ekologii doktora nauk przyrodniczych
31 Zakład Farmakologii doktora nauk medycznych, doktora nauk przyrodniczych
32 Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt doktora nauk rolniczych
33 Instytut Technologii Elektronowej doktora nauk technicznych
34 Zakład Prakseologii doktora nauk humanistycznych
35 Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt doktora nauk rolniczych
36 Zakład Genetyki Roślin doktora nauk rolniczych
37 Instytut Maszyn Przepływowych doktora nauk technicznych

C.

INSTYTUTY NAUKOWO-BADAWCZE

Lp. Nazwa jednostki Organ nadzorujący Nazwa stopnia naukowego
1 2 3 4
1 Instytut Badań Jądrowych Pełnomocnik Rządu do Spraw Wykorzystania Energii Jądrowej doktora nauk fizycznych, doktora nauk chemicznych, doktora nauk przyrodniczych, doktora nauk technicznych
2 Instytut Chemii Ogólnej Ministerstwo Przemysłu Chemicznego doktora nauk technicznych
3 Instytut Elektrotechniki Ministerstwo Przemysłu Maszynowego doktora nauk technicznych
4 Instytut Mechaniki Precyzyjnej Ministerstwo Przemysłu Maszynowego doktora nauk technicznych
5 Instytut Metalurgii Żelaza im. St. Staszica Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego doktora nauk technicznych
6 Instytut Geologiczny Centralny Urząd Geologii doktora nauk przyrodniczych
7 Główny Instytut Górnictwa Ministerstwo Górnictwa i Energetyki doktora nauk technicznych
8 Instytut Łączności Ministerstwo Łączności doktora nauk technicznych
9 Instytut Techniki Budowlanej Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych doktora nauk technicznych
10 Państwowy Instytut Hydrologiczno-Meteorologiczny Centralny Urząd Gospodarki Wodnej doktora nauk fizycznych, doktora nauk przyrodniczych
11 Instytut Badawczy Leśnictwa Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego doktora nauk leśnych
12 Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa Ministerstwo Rolnictwa doktora nauk rolniczych
13 Instytut Zootechniki Ministerstwo Rolnictwa doktora nauk rolniczych
14 Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Ministerstwo Rolnictwa doktora nauk rolniczych
15 Instytut Ekonomiki Rolnej Ministerstwo Rolnictwa doktora nauk ekonomicznych
16 Instytut Weterynarii Ministerstwo Rolnictwa doktora nauk weterynaryjnych
17 Instytut Melioracji i Użytków Zielonych Ministerstwo Rolnictwa doktora nauk rolniczych, doktora nauk technicznych
18 Instytut Ochrony Roślin Ministerstwo Rolnictwa doktora nauk rolniczych
19 Instytut Rybactwa Śródlądowego Ministerstwo Rolnictwa doktora nauk rolniczych, doktora nauk przyrodniczych
20 Instytut Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa Ministerstwo Rolnictwa doktora nauk rolniczych, doktora nauk technicznych
21 Instytut Naukowy Kultury Fizycznej Główny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki doktora nauk wychowania fizycznego
22 Państwowy Zakład Higieny Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej doktora nauk medycznych, doktora nauk przyrodniczych, doktora nauk farmaceutycznych
23 Instytut Matki i Dziecka Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej doktora nauk medycznych
24 Instytut Onkologii im. M. Curie-Skłodowskiej Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej doktora nauk medycznych
25 Instytut Gruźlicy Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej doktora nauk medycznych, doktora nauk przyrodniczych
26 Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. K. Kaczkowskiego Ministerstwo Obrony Narodowej doktora nauk medycznych, doktora nauk farmaceutycznych, doktora nauk przyrodniczych
27 Instytut Psychoneurologiczny Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej doktora nauk medycznych
28 Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej Ministerstwo Obrony Narodowej doktora nauk medycznych
29 Instytut Pedagogiki Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego doktora nauk humanistycznych
30 Instytut Organizacji i Mechanizacji Budownictwa Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych doktora nauk technicznych,

doktora nauk ekonomicznych

31 Instytut Przemysłu Organicznego Ministerstwo Przemysłu Chemicznego doktora nauk chemicznych
32 Instytut Fizyki Jądrowej Pełnomocnik Rządu do Spraw Wykorzystania Energii Jądrowej doktora nauk fizycznych
33 Instytut Reumatologiczny Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej doktora nauk medycznych
34 Polski Instytut Spraw Międzynarodowych Ministerstwo Spraw Zagranicznych doktora nauk politycznych
35 Instytut Medycyny Pracy w Przemyśle Włókienniczym i Chemicznym Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej doktora nauk medycznych
36 Instytut Odlewnictwa Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego doktora nauk technicznych
37 Instytut Leków Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej doktora nauk farmaceutycznych
38 Instytut Obróbki Skrawaniem Ministerstwo Przemysłu Maszynowego doktora nauk technicznych
39. Instytut Hematologii Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej doktora nauk medycznych
40. Instytut Sadownictwa Ministerstwo Rolnictwa doktora nauk rolniczych
41. Instytut Ziemniaka Ministerstwo Rolnictwa doktora nauk rolniczych

D.

SAMODZIELNE PLACÓWKI TYPU NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO

Lp. Nazwa placówki Organ nadzorujący Nazwa stopnia naukowego
1 2 3 4
1 Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej doktora nauk medycznych

ZAŁĄCZNIK  Nr 2 3

WYKAZ JEDNOSTEK UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH DOKTORA HABILITOWANEGO

A.

SZKOŁY WYŻSZE

Lp. Nazwa jednostki Organ nadzorujący Nazwa stopnia naukowego
1 2 3 4
I. Uniwersytety
1. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi doktora habilitowanego nauk przyrodniczych
Wydział Filologiczny doktora habilitowanego nauk humanistycznych
Wydział Filozoficzno-Historyczny doktora habilitowanego nauk humanistycznych
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii doktora habilitowanego nauk matematycznych, doktora habilitowanego nauk fizycznych, doktora habilitowanego nauk chemicznych, doktora habilitowanego nauk przyrodniczych
Wydział Prawa doktora habilitowanego nauk prawnych
2. Uniwersytet Łódzki Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi doktora habilitowanego nauk przyrodniczych,

doktora habilitowanego nauk geograficznych

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, doktora habilitowanego nauk humanistycznych
Wydział Filologiczny doktora habilitowanego nauk humanistycznych
Wydział Filozoficzno-Historyczny doktora habilitowanego nauk humanistycznych
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii doktora habilitowanego nauk matematycznych, doktora habilitowanego nauk fizycznych, doktora habilitowanego nauk chemicznych, doktora habilitowanego nauk przyrodniczych
Wydział Prawa doktora habilitowanego nauk prawnych
3. Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi doktora habilitowanego nauk przyrodniczych
Wydział Humanistyczny doktora habilitowanego nauk humanistycznych
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii doktora habilitowanego nauk matematycznych, doktora habilitowanego nauk fizycznych, doktora habilitowanego nauk chemicznych, doktora habilitowanego nauk przyrodniczych
Wydział Prawa doktora habilitowanego nauk prawnych
4. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego doktora habilitowanego nauk przyrodniczych
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Wydział Filologiczny doktora habilitowanego nauk humanistycznych
Wydział Filozoficzno-Historyczny doktora habilitowanego nauk humanistycznych
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii doktora habilitowanego nauk matematycznych, doktora habilitowanego nauk fizycznych, doktora habilitowanego nauk chemicznych, doktora habilitowanego nauk przyrodniczych
Wydział Prawa doktora habilitowanego nauk prawnych
5. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi doktora habilitowanego nauk przyrodniczych
Wydział Humanistyczny doktora habilitowanego nauk humanistycznych
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii doktora habilitowanego nauk matematycznych, doktora habilitowanego nauk fizycznych, doktora habilitowanego nauk chemicznych, doktora habilitowanego nauk przyrodniczych
6 Uniwersytet Warszawski Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Biologii doktora habilitowanego nauk przyrodniczych
Wydział Chemii doktora habilitowanego nauk chemicznych, doktora habilitowanego nauk przyrodniczych
Wydział Filologii Obcych doktora habilitowanego nauk humanistycznych
Wydział Filologii Polskiej i Słowiańskiej doktora habilitowanego nauk humanistycznych
Wydział Fizyki doktora habilitowanego nauk fizycznych
Wydział Geologii doktora habilitowanego nauk przyrodniczych
Wydział Historyczny doktora habilitowanego nauk humanistycznych
Wydział Matematyki i Mechaniki doktora habilitowanego nauk matematycznych
Wydział Nauk Społecznych doktora habilitowanego nauk humanistycznych, doktora habilitowanego nauk ekonomicznych
Wydział Prawa i Administracji doktora habilitowanego nauk prawnych
Wydział Psychologii i Pedagogiki doktora habilitowanego nauk humanistycznych
Instytut Geografii doktora habilitowanego nauk przyrodniczych
7. Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta
Wydział Filologiczny doktora habilitowanego nauk humanistycznych
Wydział Filozoficzno-Historyczny doktora habilitowanego nauk humanistycznych
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii doktora habilitowanego nauk matematycznych, doktora habilitowanego nauk fizycznych, doktora habilitowanego nauk chemicznych, doktora habilitowanego nauk przyrodniczych
Wydział Nauk Przyrodniczych doktora habilitowanego nauk przyrodniczych
Wydział Prawa i Administracji doktora habilitowanego nauk prawnych
II. Wyższe szkoły ekonomiczne
1. Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Ekonomiki Produkcji doktora habilitowanego nauk ekonomicznych
Wydział Finansów i Statystyki doktora habilitowanego nauk ekonomicznych
Wydział Handlu Zagranicznego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych
Wydział Handlu Wewnętrznego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych
2. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Ekonomiki Produkcji doktora habilitowanego nauk ekonomicznych
3. Wyższa Szkoła Ekonomiczna we Wrocławiu Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Gospodarki Narodowej doktora habilitowanego nauk ekonomicznych
4. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Poznaniu Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Ekonomiki Produkcji doktora habilitowanego nauk ekonomicznych
Wydział Handlowo-Towaroznawczy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych
5. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Katowicach

Wydział Przemysłu

Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych
III. Wyższe szkoły pedagogiczne
1. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Filologiczno-Historyczny doktora habilitowanego nauk humanistycznych
IV. Politechniki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wojskowa Akademia Techniczna
1. Politechnika Gdańska Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Chemiczny doktora habilitowanego nauk chemicznych,
doktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Elektryczny doktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Elektroniki doktora habilitowanego nauk technicznych
Instytut Architektury i Urbanistyki doktora habilitowanego nauk technicznych
Instytut Okrętowy doktora habilitowanego nauk technicznych
Instytut Hydrotechniki doktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Budowy Maszyn doktora habilitowanego nauk technicznych
2. Politechnika Krakowska Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Architektury doktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Budownictwa Lądowego doktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Mechaniczny doktora habilitowanego nauk technicznych
3. Politechnika Łódzka Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Chemiczny doktora habilitowanego nauk chemicznych, doktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Chemii Spożywczej doktora habilitowanego nauk chemicznych, doktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Elektryczny doktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Mechaniczny doktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Włókienniczy doktora habilitowanego nauk technicznych
4. Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego w Gliwicach Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Automatyki doktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego,. doktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Chemiczny doktora habilitowanego nauk chemicznych, doktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Elektryczny doktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Górniczy doktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Mechaniczny doktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Mechaniczno-Energetyczny doktora habilitowanego nauk technicznych
5. Politechnika Warszawska Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Architektury doktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Chemiczny doktora habilitowanego nauk chemicznych, doktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Elektroniki doktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Elektryczny doktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Geodezji i Kartografii doktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Inżynierii Budowlanej doktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej doktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Komunikacji doktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów doktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa doktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Mechaniczny Technologiczny doktora habilitowanego nauk technicznych
Instytut Matematyki Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego doktora habilitowanego nauk matematycznych
Wydział Mechaniki Precyzyjnej doktora habilitowanego nauk technicznych
6. Politechnika Wrocławska
Wydział Architektury doktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Budownictwa Lądowego doktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Chemiczny doktora habilitowanego nauk chemicznych, doktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Elektroniki doktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Elektryczny doktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Mechaniczny doktora habilitowanego nauk technicznych
7. Politechnika Poznańska Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Budowy Maszyn doktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Elektryczny doktora habilitowanego nauk technicznych
8. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Ceramiczny doktora habilitowanego nauk chemicznych, doktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej doktora habilitowanego nauk technicznych, doktora habilitowanego nauk fizycznych
Wydział Geodezji Górniczej doktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Geologiczno-Puszukiwawczy doktora habilitowanego nauk technicznych
Widział Górniczy doktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Maszyn Górniczych i Hutniczych doktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Metalurgiczny doktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Metali Nieżelaznych doktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Odlewnictwa doktora habilitowanego nauk technicznych
9. Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie Ministerstwo Obrony Narodowej
Wydział Chemii i Fizyki Technicznej doktora habilitowanego nauk chemicznych, doktora habilitowanego nauk fizycznych, doktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Elektroradiotechniczny doktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Inżynierii i Geodezji Wojskowej doktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Mechaniczny doktora habilitowanego nauk technicznych
10 Politechnika Szczecińska Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu doktora habilitowanego nauk ekonomicznych
Wydział Technologii Chemicznej doktora habilitowanego nauk chemicznych
V. Wyższe szkoły rolnicze
1. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Ekonomiczno-Rolniczy doktora habilitowanego nauk rolniczych
Wydział Leśny doktora habilitowanego nauk leśnych
Wydział Melioracji Wodnych doktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Ogrodniczy doktora habilitowanego nauk rolniczych
Wydział Rolniczy doktora habilitowanego nauk rolniczych
Wydział Technologii Drewna doktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Technologii Rolno-Spożywczej doktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Weterynaryjny doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych
Wydział Zootechniczny doktora habilitowanego nauk rolniczych
2. Wyższa Szkoła Rolnicza w Krakowie Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Rolniczy doktora habilitowanego nauk rolniczych
Wydział Zootechniczny doktora habilitowanego nauk rolniczych
Instytut Biologii Stosowanej doktora habilitowanego nauk przyrodniczych
Wydział Leśny doktora habilitowanego nauk leśnych
3. Wyższa Szkoła Rolnicza w Lublinie Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Rolniczy doktora habilitowanego nauk rolniczych
Wydział Weterynaryjny doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych
Wydział Techniki Rolniczej doktora habilitowanego, nauk technicznych
4. Wyższa Szkoła Rolnicza w Olsztynie Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Rolniczy doktora habilitowanego nauk rolniczych
Wydział Zootechniczny doktora habilitowanego nauk rolniczych
Instytut Biologii Stosowanej doktora habilitowanego nauk przyrodniczych
5. Wyższa Szkoła Rolnicza w Poznaniu Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Leśny doktora habilitowanego nauk leśnych
Wydział Zootechniczny doktora habilitowanego nauk rolniczych
Wydział Rolniczy doktora habilitowanego nauk rolniczych
Instytut Biologii Stosowanej doktora habilitowanego nauk przyrodniczych
Wydział Technologii Drewna doktora habilitowanego nauk technicznych
6. Wyższa Szkoła Rolnicza we Wrocławiu Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Melioracji Wodnych doktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Rolniczy doktora habilitowanego nauk rolniczych
Wydział Weterynaryjny doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych
Instytut Biologii Stosowanej doktora habilitowanego nauk przyrodniczych
7. Wyższa Szkoła Rolnicza w Szczecinie Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Rolniczy doktora habilitowanego nauk rolniczych
Wydział Rybactwa Morskiego doktora habilitowanego nauk rolniczych, doktora habilitowanego nauk przyrodniczych
VI. Wyższe szkoły nauk społecznych i politycznych
1. Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Ekonomiczny doktora habilitowanego nauk ekonomicznych
Wydział Historyczno-Socjologiczny doktora habilitowanego nauk humanistycznych
2. Wojskowa Akademia Polityczna im. F. Dzierżyńskiego w Warszawie Ministerstwo Obrony Narodowej
Wydział Historyczno-Polityczny doktora habilitowanego nauk humanistycznych
VII. Wyższe szkoły teologiczne
1. Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej doktora habilitowanego teologii
Wydział Prawa Kanonicznego doktora habilitowanego teologii
Wydział Teologii doktora habilitowanego teologii
2. Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Teologii doktora habilitowanego teologii
VIII. Akademie medyczne
1. Akademia Medyczna im. J. Marchlewskiego w Białymstoku Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
Wydział Lekarski doktora habilitowanego nauk medycznych
2. Akademia Medyczna w Gdańsku Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
Wydział Farmaceutyczny doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych
Wydział Lekarski doktora habilitowanego nauk medycznych
3. Akademia Medyczna w Krakowie Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
Wydział Farmaceutyczny doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych
Wydział Lekarski doktora habilitowanego nauk medycznych
4. Akademia Medyczna w Lublinie Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
Wydział Lekarski doktora habilitowanego nauk medycznych
5. Akademia Medyczna w Łodzi Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
Wydział Lekarski doktora habilitowanego nauk medycznych
Wydział Farmaceutyczny doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych
6. Akademia Medyczna w Poznaniu Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
Wydział Lekarski doktora habilitowanego nauk medycznych
7. Pomorska Akademia Medyczna im. gen. K. Świerczewskiego w Szczecinie Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
Wydział Lekarski doktora habilitowanego nauk medycznych
8. Akademia Medyczna w Warszawie Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
Wydział Farmaceutyczny doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych
Wydział Lekarski doktora habilitowanego nauk medycznych
9. Akademia Medyczna we Wrocławiu Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
Wydział Farmaceutyczny doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych
Wydział Lekarski doktora habilitowanego nauk medycznych
10. Śląska Akademia Medyczna im. L. Waryńskiego w Katowicach Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
Wydział Lekarski doktora habilitowanego nauk medycznych
11. Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi Ministerstwo Obrony Narodowej
Wydział Lekarski doktora habilitowanego nauk medycznych
Instytut Kształcenia Podyplomowego w Warszawie doktora habilitowanego nauk medycznych
IX. Wyższe szkoły wychowania fizycznego
1. Akademia Wychowania Fizycznego im. gen. K. Świerczewskiego w Warszawie Główny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki
Wydział Wychowania Fizycznego doktora habilitowanego nauk wychowania fizycznego

B.

PLACÓWKI NAUKOWE POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Lp. Nazwa jednostki Nazwa stopnia naukowego
1 2 3
1. Instytut Badań Literackich doktora habilitowanego nauk humanistycznych
2. Instytut Filozofii i Socjologii doktora habilitowanego nauk humanistycznych
3. Instytut Historii doktora habilitowanego nauk humanistycznych
4. Instytut Historii Kultury Materialnej doktora habilitowanego nauk humanistycznych
5. Instytut Sztuki doktora habilitowanego nauk humanistycznych
6. Instytut Nauk Prawnych doktora habilitowanego nauk prawnych
7. Zakład Historii Nauki i Techniki doktora habilitowanego nauk humanistycznych
8. Instytut Biochemii i Biofizyki doktora habilitowanego nauk przyrodniczych
9. Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego doktora habilitowanego nauk humanistycznych
10. Instytut Chemii Fizycznej doktora habilitowanego nauk chemicznych, doktora habilitowanego nauk fizycznych
11. Instytut Chemii Organicznej doktora habilitowanego nauk chemicznych
12. Instytut Fizyki doktora habilitowanego nauk fizycznych
13. Instytut Geografii doktora habilitowanego nauk przyrodniczych
14. Instytut Matematyczny doktora habilitowanego nauk matematycznych
15. Instytut Podstawowych Problemów Techniki doktora habilitowanego nauk technicznych
16. Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda doktora habilitowanego nauk medycznych, doktora habilitowanego nauk przyrodniczych
17. Instytut Automatyki doktora habilitowanego nauk technicznych

C.

INSTYTUTY NAUKOWO-BADAWCZE

Lp. Nazwa jednostki Organ nadzorujący Nazwa stopnia naukowego
1 2 3 4
1. Instytut Badań Jądrowych Pełnomocnik Rządu do Spraw Wykorzystania Energii Jądrowej doktora habilitowanego nauk fizycznych, doktora habilitowanego nauk chemicznych, doktora habilitowanego nauk przyrodniczych, doktora habilitowanego nauk technicznych
2. Instytut Geologiczny Centralny Urząd Geologii doktora habilitowanego nauk przyrodniczych
3. Główny Instytut Górnictwa Ministerstwo Górnictwa i Energetyki doktora habilitowanego nauk technicznych
4. Instytut Chemii Ogólnej Ministerstwo Przemysłu Chemicznego doktora habilitowanego nauk technicznych
5. Instytut Badawczy Leśnictwa Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego doktora habilitowanego nauk leśnych
6. Instytut Weterynarii Ministerstwo Rolnictwa doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych
7. Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa Ministerstwo Rolnictwa doktora habilitowanego nauk rolniczych
8. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Ministerstwo Rolnictwa doktora habilitowanego nauk rolniczych
9. Państwowy Zakład Higieny Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej doktora habilitowanego nauk medycznych, doktora habilitowanego nauk przyrodniczych, doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych
10. Instytut Gruźlicy Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej doktora habilitowanego nauk medycznych
11. Instytut Elektrotechniki Ministerstwo Przemysłu Maszynowego doktora habilitowanego nauk technicznych

D.

SAMODZIELNE PLACÓWKI TYPU NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO

Lp. Nazwa placówki Organ nadzorujący Nazwa stopnia naukowego
1 2 3 4
1 Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej doktora habilitowanego nauk medycznych
1 § 2 zmieniony przez § 1 lit. a) zarządzenia z dnia 2 czerwca 1969 r. (M.P.69.23.183) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 czerwca 1969 r.
2 Załącznik nr 1:

-zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 3 października 1967 r. (M.P.67.56.274) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 września 1967 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 25 kwietnia 1968 r. (M.P.68.20.127) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 maja 1968 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 31 lipca 1968 r. (M.P.68.34.229) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 sierpnia 1968 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 16 grudnia 1968 r. (M.P.68.53.371) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 grudnia 1968 r.

- zmieniony przez § 1 lit. b) zarządzenia z dnia 2 czerwca 1969 r. (M.P.69.23.183) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 czerwca 1969 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 20 września 1969 r. (M.P.69.43.346) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 1969 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 29 listopada 1969 r. (M.P.69.51.401) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 grudnia 1969 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 31 marca 1970 r. (M.P.70.11.102) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 kwietnia 1970 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 6 maja 1970 r. (M.P.70.15.130) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 maja 1970 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 3 lipca 1970 r. (M.P.70.23.188) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 lipca 1970 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 22 września 1970 r. (M.P.70.32.259) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 1970 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 16 listopada 1970 r. (M.P.70.42.321) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 grudnia 1970 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 14 stycznia 1971 r. (M.P.71.5.35) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 stycznia 1971 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 25 lutego 1971 r. (M.P.71.15.109) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 marca 1971 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 19 marca 1971 r. (M.P.71.20.133) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 kwietnia 1971 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 24 kwietnia 1971 r. (M.P.71.27.174) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 maja 1971 r.

3 Załącznik nr 2:

-zmieniony przez § 2 zarządzenia z dnia 25 kwietnia 1968 r. (M.P.68.20.127) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 maja 1968 r.

- zmieniony przez § 2 zarządzenia z dnia 31 lipca 1968 r. (M.P.68.34.229) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 sierpnia 1968 r.

- zmieniony przez § 2 zarządzenia z dnia 16 grudnia 1968 r. (M.P.68.53.371) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 grudnia 1968 r.

- zmieniony przez § 1 lit. c) zarządzenia z dnia 2 czerwca 1969 r. (M.P.69.23.183) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 czerwca 1969 r.

- zmieniony przez § 2 zarządzenia z dnia 20 września 1969 r. (M.P.69.43.346) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 1969 r.

- zmieniony przez § 2 zarządzenia z dnia 29 listopada 1969 r. (M.P.69.51.401) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 grudnia 1969 r.

- zmieniony przez § 2 zarządzenia z dnia 31 marca 1970 r. (M.P.70.11.102) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 kwietnia 1970 r.

- zmieniony przez § 2 zarządzenia z dnia 6 maja 1970 r. (M.P.70.15.130) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 maja 1970 r.

- zmieniony przez § 2 zarządzenia z dnia 3 lipca 1970 r. (M.P.70.23.188) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 lipca 1970 r.

- zmieniony przez § 2 zarządzenia z dnia 22 września 1970 r. (M.P.70.32.259) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 1970 r.

- zmieniony przez § 2 zarządzenia z dnia 14 stycznia 1971 r. (M.P.71.5.35) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 stycznia 1971 r.

- zmieniony przez § 2 zarządzenia z dnia 25 lutego 1971 r. (M.P.71.15.109) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 marca 1971 r.

- zmieniony przez § 2 zarządzenia z dnia 19 marca 1971 r. (M.P.71.20.133) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 kwietnia 1971 r.

- zmieniony przez § 2 zarządzenia z dnia 24 kwietnia 1971 r. (M.P.71.27.174) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 maja 1971 r.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021