Sprzedaż przedmiotów nie odebranych przez komitentów z przedsiębiorstw handlu uspołecznionego.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO
z dnia 24 sierpnia 1967 r.
w sprawie sprzedaży przedmiotów nie odebranych przez komitentów z przedsiębiorstw handlu uspołecznionego.

Na podstawie art. 3 ust. 1 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301 i z 1956 r. Nr 54, poz. 244) oraz § 1 zarządzenia nr 40 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 1966 r. w sprawie przekazania Ministrowi Handlu Wewnętrznego uprawnień do wydawania przepisów w zakresie sprzedaży przez placówki uspołecznionego handlu detalicznego i przemysłu gastronomicznego (Monitor Polski Nr 24, poz. 123) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Przedmioty oddane przedsiębiorstwom handlu uspołecznionego do sprzedaży komisowej, które nie zostały sprzedane w terminie ustalonym w umowie komisu i nie zostały odebrane przez komitenta pomimo dodatkowego wezwania do odebrania przedmiotu, jeżeli podlegają w związku z tym sprzedaży przez komisanta, sprzedawane są w drodze licytacji przez komornika sądowego, właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorstwa.
2.
Zarządzenie nie dotyczy przedmiotów oddawanych do sprzedaży komisowej księgarniom antykwarycznym Centrali Księgarstwa "Dom Książki" oraz Przedsiębiorstwu Państwowemu "Desa – Dzieła Sztuki i Antyki".
§  2.
Sprzedaż licytacyjna przedmiotów wymienionych w § 1 ust. 1 odbywa się w trybie określonym przepisami niniejszego zarządzenia; do sprzedaży tej nie mają zastosowania przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.
§  3.
Komisant powinien zamieścić ogłoszenie o mającej się odbyć licytacji w jednym z pism prasy codziennej oraz w siedzibie jednostki, w której znajduje się przedmiot, co najmniej na 14 dni przed terminem licytacji. W ogłoszeniu należy podać czas i miejsce licytacji, nazwę i rodzaj przedmiotów przeznaczonych do sprzedaży w drodze licytacji, czas, kiedy można je oglądać, oraz cenę wywołania. Ogłoszenie o licytacji w prasie jest nieobowiązkowe, jeżeli koszt ogłoszenia przekracza 1/4 ceny wywołania.
§  4.
Komisant obowiązany jest zabezpieczyć pomieszczenie dla przeprowadzenia licytacji, przygotować rzeczy do sprzedaży oraz zapewnić obsługę licytacji.
§  5.
Cena wywołania w pierwszym terminie licytacji wynosi trzy czwarte ceny, po której przedmiot miał być sprzedany w drodze komisu.
§  6.
Licytacji nie można rozpoczynać później niż w dwie godziny po czasie oznaczonym w ogłoszeniu o licytacji. Licytacja może się odbyć nawet wtedy, gdy zgłosiła się tylko jedna osoba.
§  7.
Licytację uważa się za niedoszłą do skutku, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje co najmniej ceny wywołania.
§  8.
W licytacji nie mogą uczestniczyć: komornik przeprowadzający licytację, jego małżonek i dzieci oraz osoby zatrudnione w przedsiębiorstwie, z którym komitent zawarł umowę komisu.
§  9.
Przed przystąpieniem do licytacji komornik ogłosi obecnym warunki licytacji oraz uprzedzi o wyłączeniu odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi.
§  10.
Licytacja odbywa się ustnie. Zaoferowana cena wiąże uczestnika licytacji, jeżeli inny uczestnik nie zaoferuje ważnie ceny wyższej.
§  11.
1.
Jeżeli licytacja w pierwszym terminie nie dojdzie do skutku, przedmiot może być sprzedany w drugiej licytacji po dopełnieniu przez komisanta czynności określonych w § 3.
2.
Cena wywołania w drugiej licytacji wynosi połowę ceny, po której przedmiot miał być sprzedany w drodze komisu.
§  12.
Nabywcą przedmiotu staje się ten, kto zaoferował cenę najwyższą, jeżeli po trzykrotnym wezwaniu przez komornika do dalszych postąpień nikt więcej nie zaoferował. Komornik udzieli przybicia osobie, która zaoferowała najwyższą cenę.
§  13.
1.
Nabywca obowiązany jest natychmiast po udzieleniu mu przybicia uiścić cenę nabycia, jeżeli nie przekracza ona 10.000 zł, i odebrać przedmiot. Nabywcy wydaje się dowód sprzedaży. Jeżeli cena nabycia przekracza 10.000 zł, nabywca obowiązany jest natychmiast uiścić co najmniej 10.000 zł, a resztę ceny nabycia do godziny 12 dnia następnego.
2.
Nabywca, który nie uiści reszty ceny nabycia w terminie określonym w zdaniu drugim ust. 1, traci złożoną część ceny, licytacja zaś uznana będzie za niedoszłą do skutku.
3.
Kwotę uzyskaną na podstawie przepisu ust. 2 komisant zużyje według postanowień przepisu § 16.
§  14.
Nabywcy przedmiotu sprzedanego przez licytację nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy.
§  15.
Z przebiegu licytacji komornik spisuje protokół, do którego należy dołączyć wycinki prasowe z ogłoszeniem o licytacji, jeżeli ogłoszenie w prasie jest obowiązkowe, oraz ogłoszenie zamieszczone w siedzibie jednostki, w której znajduje się przedmiot.
§  16.
Z ceny osiągniętej ze sprzedaży licytacyjnej komisant potrąca koszty licytacji, a ponadto prowizję komisową i koszty składowania, gdy przysługują one komisantowi na podstawie umowy komisu, pozostałą zaś kwotę składa do depozytu sądowego do dyspozycji komitenta, zawiadamiając go o tym.
§  17.
Za udział w licytacji komisant płaci komornikowi należność na pokrycie wydatków oraz opłaty według przepisów o taksie za czynności komorników.
§  18.
Jeżeli licytacja w długim terminie nie doszła do skutku wobec braku reflektantów, przedmiot może być sprzedany bez licytacji dowolnej osobie prawnej lub fizycznej za cenę nie niższą niż 20% ceny, po której przedmiot miał być sprzedany w drodze komisu.
§  19.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021