Rozszerzenie zakresu inwestycji centralnych finansowanych z kredytu bankowego oraz objęcie kredytowaniem inwestycji przedsiębiorstw rozliczających się z budżetami terenowymi.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 2 sierpnia 1967 r.
w sprawie rozszerzenia zakresu inwestycji centralnych finansowanych z kredytu bankowego oraz objęcia kredytowaniem inwestycji przedsiębiorstw rozliczających się z budżetami terenowymi.

Na podstawie § 19, § 48 ust. 4 i § 67 uchwały nr 278 Rady Ministrów z dnia 28 października 1965 r. w sprawie zasad finansowania inwestycji i kapitalnych remontów jednostek państwowych (Monitor Polski Nr 61, poz. 318), zwanej w dalszym ciągu "uchwałą nr 278/65", zarządza się, co następuje:

I.

Objęcie kredytowaniem dalszych inwestycji centralnych.

§  1.
Zasady finansowania inwestycji centralnych, określone w § 9-17 uchwały nr 278/65, rozciąga się również na inwestycje centralne, rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1966 r., z wyjątkiem:
1)
inwestycji centralnych, wymienionych w § 18 ust. 1. pkt 1 i 2 uchwały nr 278/65,
2)
inwestycji centralnych, realizowanych przez jednostki budżetowe,
3)
inwestycji centralnych, polegających wyłącznie na dokonywaniu zakupów gotowych dóbr inwestycyjnych, nie związanych z budownictwem inwestycyjnym,
4)
zaliczonych do inwestycji centralnych zadań w zakresie badań geologiczno-poszukiwawczych, nie związanych z konkretną budową.
§  2.
1.
Inwestorzy realizujący inwestycje centralne rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1966 r., o ile ich kontynuacja po dniu 1 stycznia 1968 r. ma być zgodnie z przepisami § 1 finansowana z kredytu bankowego, obowiązani są złożyć w bankach finansujących inwestycje rozliczenie z finansowania inwestycji za okres do dnia 31 grudnia 1967 r. W rozliczeniu tym należy wykazać wartość kosztorysową zadania inwestycyjnego, sfinansowanie zadania do dnia 31 grudnia 1967 r. oraz kwotę pozostałą do sfinansowania. Rozliczenie należy przedstawić bankowi w terminie przewidzianym na sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok 1967. Wzór rozliczenia ustala załącznik do zarządzenia.
2.
Banki finansujące inwestycje udzielają inwestorowi kredytu na kontynuację inwestycji. Kwotę kredytu oblicza się jako różnicę między wartością kosztorysową zadania inwestycyjnego a kwotą sfinansowaną do dnia 31 grudnia 1967 r. Obliczoną w ten sposób kwotę banki pomniejszają o środki pozostające na rachunkach inwestorów w dniu 1 stycznia 1968 r., a zwiększają o kwoty kredytów antycypacyjnych udzielonych inwestorowi przed dniem 1 stycznia 1968 r., a do tego terminu nie spłaconych.
3.
Do upływu terminu ustalonego na złożenie rozliczenia, o którym mowa w ust. 1, banki finansują inwestycje kontynuowane bez względu na stan pokrycia na rachunku inwestora. Po upływie tego terminu - w razie niezłożenia rozliczenia i braku środków na rachunku inwestora - banki wstrzymują finansowanie inwestycji.
§  3.
1.
W celu prawidłowego zaplanowania środków na spłatę kredytów stosuje się następujący tryb postępowania:
1)
banki opierając się na przedstawionym im przez inwestora rozliczeniu z zakończonych i oddanych do użytku inwestycji (§ 6 uchwały nr 278/65) ustalają kwotę kredytu wykorzystanego na finansowanie inwestycji;
2)
w wypadku określonym w § 17 ust. 1 uchwały nr 278/65 banki dodatkowo obciążą inwestora na rachunku kredytu połową wygospodarowanej przez inwestora oszczędności, przelewając tę kwotę na odrębny rachunek bankowy;
3)
w wyniku czynności dokonanych zgodnie z pkt 1 i 2 banki zamkną rachunek kredytu inwestora, przenosząc ostateczne saldo kredytu na odrębny rachunek jednostki nadrzędnej;
4)
w toku opracowywania projektu budżetu na rok następny banki przedstawiają ministerstwom (centralnym urzędom) i zjednoczeniom wykazy kredytów rozliczonych i przeniesionych na odrębny rachunek jednostki nadrzędnej w okresie od 1 lipca roku poprzedniego do 30 czerwca roku bieżącego;
5)
ministerstwa i urzędy centralne ustalą, w jakich granicach objęte bankowymi wykazami (pkt 4) kredyty mogą być pokryte ze środków zakumulowanych na rachunkach amortyzacji scentralizowanej, a na pokrycie pozostałej reszty zaplanują odpowiednie środki w resortowych projektach budżetu na rok następny.
2.
Objęte bankowymi wykazami kredyty (ust. 1 pkt 4) powinny być pokryte w ciągu pierwszego kwartału następnego roku ze środków amortyzacji scentralizowanej oraz określonych w budżecie środków budżetowych.

II.

Kredytowanie inwestycji realizowanych na podstawie decyzji prezydiów rad narodowych przez przedsiębiorstwa rozliczające się z budżetami terenowymi.

§  4.
1.
Inwestycje podejmowane na podstawie decyzji prezydiów rad narodowych, a realizowane przez przedsiębiorstwa rozliczające się z budżetami terenowymi, finansuje się po dniu 1 stycznia 1968 r. z kredytów bankowych. Dotyczy to również inwestycji rozpoczętych przed dniem 1 stycznia 1968 r., jak również inwestycji polegających na zakupach gotowych dóbr inwestycyjnych nie związanych z budownictwem inwestycyjnym.
2.
Do inwestycji objętych planami terenowymi, rozpoczętych przed dniem 1 stycznia 1968 r., a podlegających finansowaniu po tym terminie z kredytu bankowego, mają zastosowanie przepisy § 2.
3.
Zadanie inwestycyjne, przekazane przez przedsiębiorstwo w trybie zastępstwa inwestycyjnego do realizacji innej jednostce (dyrekcji inwestycji miejskich), podlega również finansowaniu z kredytu bankowego; w tym wypadku bank udziela kredytu przedsiębiorstwu, na którego rzecz wykonywana jest inwestycja. Przedsiębiorstwo może w umowie upoważnić inwestora zastępczego do wykonywania czynności wynikających z umowy o kredyt zawartej z bankiem. Rozliczenie kredytu po zakończeniu inwestycji należy do obowiązków przedsiębiorstwa.
§  5.
1.
Kredytu na sfinansowanie inwestycji udzielają banki na warunkach określonych w §§ 9-17 uchwały nr 278/65, z tym że:
1)
w razie braku warunków do udzielenia kredytu banki powiadamiają prezydium rady narodowej, które zatwierdziło spis zadań inwestycyjnych;
2)
decyzję o zwiększeniu planowego kosztu inwestycji (§ 15 uchwały nr 278/65), o ile zwiększenie to ma być pokryte z kredytu bankowego podlegającego spłacie ze środków budżetowych lub amortyzacji scentralizowanej, podejmuje prezydium rady narodowej, które włączyło inwestycję do planu;
3)
o podziale między zainteresowane jednostki oszczędności osiągniętej w wyniku realizacji inwestycji (§ 17 ust. 1 i 4 uchwały nr 278/65) decyduje przewodniczący prezydium właściwej rady narodowej.
2.
Akceptowania rozliczenia z zakończonych i oddanych do użytku inwestycji dokonuje kierownik jednostki organizacyjnej nadzorującej inwestora.
3.
Zadania polegające wyłącznie na zakupach gotowych dóbr inwestycyjnych, nie związanych z budownictwem, są rozliczane według stanu wykonania na dzień 31 grudnia danego roku. Zadania takie uważa się za zakończone bez względu na to, czy program zakupów objęty planem rzeczowo-finansowym został do dnia 31 grudnia w pełni wykonany. Do inwestycji polegających na zakupach gotowych dóbr inwestycyjnych nie związanych z budownictwem inwestycyjnym nie mają zastosowania przepisy § 17 ust. 1-4 uchwały nr 278/65.
§  6.
1.
Udzielone przez bank kredyty po zakończeniu inwestycji i po dokonaniu rozliczenia między bankiem a inwestorem podlegają spłacie przez prezydia rad narodowych ze środków amortyzacji scentralizowanej oraz ze środków budżetowych.
2.
Banki ewidencjonują rozliczone kredyty, stosując postępowanie określone w § 3 ust. 1 pkt 1-3. Wykazy rozliczonych kredytów, sporządzone za okresy od 1 lipca roku poprzedniego do 30 czerwca roku bieżącego (przedplanowego), banki przedstawiają prezydiom rad narodowych w toku opracowywania projektów budżetów terenowych.
3.
Prezydia rad narodowych określają możliwości pokrycia rozliczonych kredytów z nagromadzonych do końca roku bieżącego sum na rachunkach amortyzacji scentralizowanej oraz z będących do ich dyspozycji środków pozabudżetowych. Na pokrycie pozostałej reszty kredytów prezydia rad narodowych zaplanują w swoich budżetach środki budżetowe.
4.
Prezydia rad narodowych pokrywają należności banków z tytułu rozliczonych kredytów po uchwaleniu budżetu roku następnego, nie później niż w I kwartale.

III.

Przepisy końcowe.

§  7.
Zasady i tryb kredytowania inwestycji rolnych określone zostaną odrębnie przez Ministra Finansów w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa.
§  8.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1968 r.

ZAŁĄCZNIK 

...................

...................

(nazwa inwestora) ................dnia 196.... r.

ROZLICZENIE

z finansowania inwestycji za okres do dnia 31 grudnia 1967 r.

..............................................................

(określenie zadania inwestycyjnego)

inwestycji centralnych*)

Zadanie realizowane w grupie ---------------------------------

inwestycji, na podstawie decyzji

prezydium rady narodowej*)

1. Wartość kosztorysowa zadania według aktualnego zbiorczego

zestawienia kosztów .........

2. Wartość środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie .........

3. Środki otrzymane na sfinansowanie zadania od początku

realizacji do dnia 31 grudnia 1967 r: .........

4. Wypłaty na sfinansowanie zadania od początku realizacji do

dnia 31 grudnia 1967 r. .........

5: Pozostałość środków na dzień 1 stycznia 1968 r. (poz. 3 -

poz. 4) ..........

6. Zapotrzebowanie na kredyt bankowy (poz. 1 - poz- 2 -

poz. 5) .........

...........................................

(podpisy dyrektora i głównego księgowego)

Uwagi: 1) W odniesieniu do inwestycji rozpoczętych do dnia 31 grudnia 1967 r. i finansowanych ze wspólnego rachunku dla wszystkich zadań, realizowanych przez jednego inwestora, obowiązuje zasada uzgodnienia kwotępozostałości środków, na, dzień 1 stycznia 1968 r., przenoszonych na odrębne rachunki dla poszczególnych zadań ze sianem środków na dzień 31 grudnia 1967 r. na rachunku wspólnym.

2) Rozmiary pozostałości środków na rachunkach finansowania na dzień 1 stycznia 1968 r. podlegają, uzgodnieniu z bankiem finansującym inwestycje.

______

*) Niepotrzebne skreślić.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1967.45.224

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Rozszerzenie zakresu inwestycji centralnych finansowanych z kredytu bankowego oraz objęcie kredytowaniem inwestycji przedsiębiorstw rozliczających się z budżetami terenowymi.
Data aktu: 02/08/1967
Data ogłoszenia: 11/08/1967
Data wejścia w życie: 01/01/1968