Ewidencja księgowa niektórych przedmiotów nietrwałych w przedsiębiorstwach wykonawstwa inwestycyjnego.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 29 lipca 1967 r.
w sprawie ewidencji księgowej niektórych przedmiotów nietrwałych w przedsiębiorstwach wykonawstwa inwestycyjnego.

Na podstawie § 1 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie zakresu działania Ministra Finansów i zmiany zakresu działania Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego (Dz. U. z 1950 r. Nr 22, poz. 188 i z 1951 r. Nr 25, poz. 185) zarządza się, co następuje:
§  1.
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o przedmiotach, należy przez to rozumieć przedmioty wymienione w § 1 zarządzenia Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 7 lipca 1967 r. w sprawie rozszerzenia wykazu przedmiotów nie zaliczanych do środków trwałych (Monitor Polski Nr 41, poz. 196).
§  2.
1.
Przedmioty wykazywane dotychczas w księgach przedsiębiorstw wykonawstwa inwestycyjnego jako środki trwałe podlegają z dniem 1 lipca 1967 r. przekwalifikowaniu na przedmioty nietrwałe.
2.
Ewidencję przedmiotów prowadzi się na kontach: 35 "Przedmioty nietrwałe w użytkowaniu", 36 "Zużycie przedmiotów nietrwałych", w sposób umożliwiający ich wyodrębnienie z pozostałych przedmiotów nietrwałych (np. ujmując przedmioty na oddzielnych kontach: 357 "Urządzenia przenośne, elektryczne wyposażenie placów budów i elektronarzędzia" oraz 367 "Zużycie urządzeń przenośnych, elektrycznego wyposażenia placów budów i elektronarzędzi").
3.
Przekwalifikowanie wartości początkowej przedmiotów i ich dotychczasowego umorzenia następuje w korespondencji z kontem 850 "Fundusz statutowy".
§  3.
1.
Różnica między wartością początkową przedmiotów, zmniejszoną o dotychczasowe umorzenie, a tą jej częścią, która w myśl obowiązujących przepisów pokryta jest funduszem statutowym, podlega odprowadzeniu do budżetu centralnego z zarachowaniem na § 45 "Różne wpłaty przedsiębiorstw", tytuł "Różne wpłaty przedsiębiorstw i gospodarstw pomocniczych" właściwego działu i rozdziału, z tym że w odniesieniu do przedsiębiorstw planu:
1)
centralnego - zarachowanie następuje na właściwą dla ministerstwa część budżetu,
2)
terenowego - zarachowanie następuje na "część 8 - Ministerstwo Finansów".
2.
Różnicę tę należy zaksięgować pod datą 1 lipca 1967 r. w ciężar konta 850 "Fundusz statutowy" i na dobro konta 264 "Rozrachunki wewnętrzno-branżowe".
3.
Przekwalifikowania, o którym mowa w § 2, oraz ustalenia podlegającej odprowadzeniu do budżetu centralnego różnicy, o której mowa w ust. 1, należy dokonać na podstawie zestawienia sporządzonego według wzoru, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.
§  4.
1.
Odpisywanie zużycia przedmiotów powinno być dokonywane od ich wartości początkowej, stosownie do przewidywanego okresu użytkowania, który nie może przekroczyć dla:
1)
urządzeń przewoźnych i przenośnych:
a)
barakowozów i kiosków 8 lat,
b)
urządzeń grzewczych 4 lat,
2)
elektrycznego wyposażenia placów budów 8 lat,
3)
elektronarzędzi rzemieślniczych 4 lat.
2.
Jeżeli na dzień likwidacji przedmiotu wartość jego dotychczasowego umorzenia, powiększona o wartość materiałów i odpadków, uzyskanych w wyniku likwidacji, jest w stosunku do jego wartości początkowej niższa, należy dokonać dodatkowego odpisu do wysokości wartości początkowej przedmiotu, a jeśli jest wyższa - należy zmniejszyć zaliczone do kosztów umorzenie do wysokości wartości początkowej przedmiotu.
§  5.
Do ewidencji księgowej przedmiotów, o których mowa w zarządzeniu, stosuje się następujące przepisy zarządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 1962 r. w sprawie zasad ewidencji środków trwałych i ich umorzeń w jednostkach gospodarki uspołecznionej działających według zasad rozrachunku gospodarczego (Monitor Polski Nr 36, poz. 173):
1)
§ 21 ust. 8 w zakresie przekwalifikowania wartości początkowej przedmiotów i ich dotychczasowego umorzenia,
2)
§§ 7, 8, 9 i 17 w zakresie znakowania, inwentaryzacji i ewidencji analitycznej.
§  6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1967 r.

ZAŁĄCZNIK 

..........................

(nazwa jednostki)

w złotych

Lp. Nazwa przekwalifikowanego przedmiotu i numer(y) inwentarzowy(e) Ilość sztuk Wartość początkowa Umorzenie
1 2 3 4 5
1
2
3
Razem X
Razem wartość netto (kol. 4-5)
Do pokrycia funduszami własnymi w obrocie w myśl obowiązujących przepisów % ......
Różnica do odprowadzenia

.............., dnia ........... 1967 r. (pieczęć)

......................... ........................

(główny księgowy) (dyrektor)

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021