Ustalanie dni i godzin otwierania i zamykania zakładów świadczących usługi dla ludności.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DROBNEJ WYTWÓRCZOŚCI I MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO
z dnia 12 lipca 1967 r.
w sprawie ustalania dni i godzin otwierania i zamykania zakładów świadczących usługi dla ludności.

Na podstawie art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 14 kwietnia 1967 r. o godzinach otwarcia placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności oraz o rozkładzie czasu pracy pracowników w nich zatrudnionych (Dz. U. Nr 13, poz. 56) zarządza się, co następuje:
§  1.
Zarządzenie dotyczy zakładów usługowych prowadzonych przez uspołecznione i nie uspołecznione jednostki organizacyjne drobnej wytwórczości oraz przez przedsiębiorstwa podległe i nadzorowane przez Ministra Handlu Wewnętrznego.
§  2.
Dni i godziny otwierania i zamykania zakładów usługowych powinny być ustalane zgodnie z wytycznymi, stanowiącymi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

WYTYCZNE W SPRAWIE USTALANIA DNI I GODZIN OTWIERANIA I ZAMYKANIA ZAKŁADÓW USŁUGOWYCH DROBNEJ WYTWÓRCZOŚCI I RESORTU HANDLU WEWNĘTRZNEGO

1.
Przy ustalaniu czasu otwarcia wszystkich zakładów usługowych w dni powszednie oraz zakładów usługowych określonych w art. 3 ustawy z dnia 14 kwietnia 1967 r. o godzinach otwarcia placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności oraz o rozkładzie czasu pracy pracowników w nich zatrudnionych (Dz. U. Nr 13, poz. 56) w niedziele i dni świąteczne, należy brać pod uwagę rozkład zajęć ludności miejscowej, okresy i terminy napływu ludności okolicznej i obcej, możliwości organizacyjne zakładów usługowych, a w tym potrzeby stosowania przerw w ich działalności w ciągu dnia.
2.
Czas otwarcia zakładów usługowych pracujących na jedną zmianę powinien być ustalany w porze dnia umożliwiającej mieszkańcom korzystanie z ich usług, a więc z reguły w porze popołudniowej w dni powszednie oraz w porze przedpołudniowej w niedziele i święta. W dużych ośrodkach przemysłowych przy ustalaniu godzin otwierania i zamykania zakładów usługowych należy uwzględniać możliwość korzystania przez większość mieszkańców z usług po godzinach pracy.
3.
Dla wygody ludności nie pracującej zawodowo, a także dla obsługi osób o zmiennym czasie pracy i ludności napływowej, oraz ze względu na specyficzną lokalizację zakładów usługowych (np. okolice dworców kolejowych i autobusowych, główne arterie komunikacyjne, miejsca uczęszczane przez wycieczki itp.) czas otwarcia wyznaczonych (dyżurujących) zakładów usługowych powinien być odpowiednio przedłużony. Adresy tych zakładów powinny być umieszczone w oknach wystawowych lub w miejscu widocznym na drzwiach wejściowych najbliżej położonych zakładów tej samej branży.
4.
Czas otwarcia zakładów usługowych zlokalizowanych na terenach wiejskich powinien być dostosowany do potrzeb ludności zatrudnionej w rolnictwie. W gromadach można wprowadzać jedną lub dwie przerwy w funkcjonowaniu zakładu usługowego w ciągu dnia albo zróżnicować godziny otwierania takich zakładów w zależności od pory roku. Ponadto w gromadach, osiedlach i małych miastach czas otwarcia zakładów usługowych powinien być dostosowany do okresowego napływu okolicznej ludności (np. w dni targowe).
5.
W zakładach usługowych, w których w ciągu tygodnia zwyczajowo występuje zróżnicowanie popytu na usługi (np. fryzjerskie, kosmetyczne, fotograficzne, naprawczo-konserwacyjne samochodów itp.) mogą być ustalone różne godziny otwierania zakładów w poszczególnych dniach tygodnia.
6.
W niedziele i dni świąteczne powinny być czynne parkingi oraz niektóre wyznaczone zakłady usługowe: fotograficzne, fryzjerskie i stacje obsługi samochodów. Liczbę wyznaczonych zakładów usługowych, które mają być czynne w niedziele i dni świąteczne, należy uzależnić od rzeczywistych potrzeb ludności. Czas otwarcia zakładów usługowych czynnych w niedziele i dni świąteczne powinien zapewniać ludności możność korzystania z poszczególnych rodzajów usług. W tym celu właściwe do ustalania godzin otwierania i zamykania zakładów usługowych prezydia rad narodowych, po zasięgnięciu opinii dyrektorów przedsiębiorstw państwowego przemysłu terenowego i przedsiębiorstw resortu handlu wewnętrznego, zarządów spółdzielni i organów samorządu gospodarczego rzemiosła, mogą:
1)
w zależności od potrzeb terenu i możliwości organizacyjnych jednostek usługowych oraz przy uwzględnieniu rodzaju i ilości zakładów usługowych - ustalić różne godziny otwierania i zamykania zakładów usługowych,
2)
uwzględniać wnioski dotyczące skracania czasu otwarcia niektórych zakładów usługowych w niedziele i dni świąteczne (np. do 4 lub 6 godzin) lub wyznaczania na te dni różnych zakładów usługowych dyżurujących oraz wnioski w sprawie nieotwierania w określonym dniu tygodnia zakładów dyżurujących w niedziele i dni świąteczne.

Zasady wymienione w pkt 1 i 2 nie dotyczą parkingów, które powinny być czynne bez ograniczeń, tj. pełne 24 godziny.

7.
Do zakładów usługowych zaspokajających lokalne potrzeby ludności w myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 1967 r. powołanej w ust. 1, należy zaliczyć w zasadzie zakłady usługowe rzemiosła indywidualnego i innych jednostek gospodarki nie uspołecznionej, jak również zakłady usługowe jednostek gospodarki uspołecznionej prowadzące działalność w zakresie następujących gałęzi, grup lub rodzajów usług:
1)
usługi w zakresie przemysłu odzieżowego,
2)
usługi w zakresie przemysłu włókienniczego,
3)
usługi w zakresie przemysłu skórzano-obuwniczego i futrzarskiego oraz
4)
usługi: meblarsko-tapicerskie, kowalsko-ślusarskie, szklarskie, w zakresie galanterii różnej, naprawa wiecznych piór i napełnianie długopisów, wypożyczanie sprzętu turystycznego i sportowego, sprzętu gospodarstwa domowego itp., fryzjersko-kosmetyczne i fotograficzne.
8.
Informacje o dniach i godzinach otwierania i zamykania zakładów usługowych powinny być umieszczone w miejscu widocznym na zewnątrz zakładu.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021