Pomoc i asysta organów Milicji Obywatelskiej przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 23 czerwca 1967 r.
w sprawie pomocy i asysty organów Milicji Obywatelskiej przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych.

Na podstawie art. 43 § 2 pkt 1 i art. 48 § 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 24, poz. 151) oraz w związku z przepisami art. 765 § 1 i art. 811 Kodeksu postępowania cywilnego zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Organy Milicji Obywatelskiej udzielają pomocy organom egzekucyjnym oraz osobom wykonującym czynności egzekucyjne (komornikom, egzekutorom, poborcom skarbowym) w razie:
1)
natrafienia przez nie na opór osoby, która uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzenie egzekucji,
2)
istnienia uzasadnionego przypuszczenia, że organ egzekucyjny lub osoba wykonująca czynności egzekucyjne na taki opór natrafi.
2.
Ilekroć w dalszych przepisach mówi się o "organie egzekucyjnym", należy przez to rozumieć również osobę wykonującą czynności egzekucyjne (komornika, egzekutora, poborcę skarbowego).
§  2.
1.
Organ Milicji Obywatelskiej, właściwy ze względu na miejsce prowadzenia egzekucji, udziela pomocy organowi egzekucyjnemu na podstawie pisemnego wezwania.
2.
W pilnych przypadkach udziela się pomocy również na wezwanie ustne lub telefoniczne; organ Milicji Obywatelskiej nie wstrzymując udzielenia pomocy może zażądać potwierdzenia wezwania na piśmie.
3.
W pilnych przypadkach obowiązek udzielenia pomocy ciąży także na funkcjonariuszach patrolu milicyjnego pełniącego służbę w pobliżu miejsca egzekucji.
§  3.
1.
Funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej udzielający pomocy powinien w razie wątpliwości ustalić, czy organ egzekucyjny uprawniony jest do przeprowadzenia egzekucji; w tym celu może on żądać okazania właściwego zaświadczenia lub legitymacji służbowej.
2.
Funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej nie jest uprawniony do badania, czy egzekucja jest zasadna i celowa, ani też do dokonywania jakichkolwiek czynności wykraczających poza zakres pomocy.
§  4.
Pomoc organu Milicji Obywatelskiej polega na towarzyszeniu organowi egzekucyjnemu, zapewnieniu mu osobistego bezpieczeństwa, umożliwieniu wykonywania czynności egzekucyjnych, w szczególności przez przymusowe usunięcie osoby uniemożliwiającej lub utrudniającej wykonanie tych czynności, oraz na zapewnieniu porządku w miejscu przeprowadzania egzekucji.
§  5.
1.
Z przebiegu czynności wymienionych w § 4 funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej składa notatkę służbową przełożonemu.
2.
W notatce podaje się miejsce, czas trwania i rodzaj egzekucji, nazwisko osoby, przeciwko której egzekucja była skierowana, nazwę organu egzekucyjnego i nazwisko osoby, która wykonywała czynności egzekucyjne, czynności wykonane w ramach pomocy oraz ewentualne uwagi własne.
§  6.
Gdy funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej udzielający pomocy stwierdzi popełnienie przestępstwa, a w szczególności - użycie przemocy lub groźby bezprawnej dla zmuszenia organu egzekucyjnego do zaniechania czynności egzekucyjnych (art. 129 Kodeksu karnego), jego znieważenie (art. 132 § 1 Kodeksu karnego) lub czynną napaść na niego (art. 133 § 1 Kodeksu karnego), powinien zabezpieczyć ewentualne ślady i dowody przestępstwa i postąpić dalej w sposób wskazany w Kodeksie postępowania karnego.
§  7.
1.
Jeżeli egzekucja jest prowadzona w obrębie budynków lub pomieszczeń zajmowanych przez organ Milicji Obywatelskiej albo pozostających pod jego zarządem budynków (pomieszczeń), do których wstęp jest dozwolony tylko za okazaniem przepustki, organ Milicji Obywatelskiej udziela organowi egzekucyjnemu asysty.
2.
Do asystowania przy czynnościach egzekucyjnych wyznacza się funkcjonariuszy w stopniu oficera lub podoficera - w zależności od stopnia służbowego funkcjonariusza, przeciw któremu ma być prowadzona egzekucja. Funkcjonariuszy do asystowania wyznacza komendant (kierownik) jednostki, która zajmuje budynek (pomieszczenie) lub pod której zarządem budynek (pomieszczenie) pozostaje, na podstawie zawiadomienia o mającej nastąpić egzekucji.
3.
Obowiązkiem asystującego funkcjonariusza Milicji Obywatelskiej jest towarzyszenie organowi egzekucyjnemu w celu umożliwienia przeprowadzenia czynności egzekucyjnych.
4.
Przepisy §§ 3 i 5 stosuje się odpowiednio.
§  8.
Traci moc zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 czerwca 1956 r. w sprawie służby asystencyjnej organów Milicji Obywatelskiej przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych (Monitor Polski Nr 59, poz. 714).
§  9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021