Tryb opiniowania dokumentacji inwestycji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagań sanitarno-higienicznych.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI PLANOWANIA PRZY RADZIE MINISTRÓW
z dnia 30 maja 1967 r.
w sprawie trybu opiniowania dokumentacji inwestycji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagań sanitarno-higienicznych.

Na podstawie art. 13 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 1961 r. Nr 7, poz. 46 i z 1965 r. Nr 13, poz. 91), art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 marca 1965 r. o bezpieczeństwie i higienie pracy (Dz. U. Nr 13, poz. 91) oraz w związku z § 32 pkt 10 zarządzenia Przewodniczącego Komisja Planowania przy Radzie Ministrów i Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 30 lipca 1965 r. w sprawie projektowania inwestycji (Monitor Polski Nr 45, poz. 253) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Zarządzenie ustala zasady i uproszczony tryb opiniowania dokumentacji inwestycji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w zakresie sanitarno-higienicznym.
2.
Zarządzenie dotyczy dokumentacji opracowywanej przez państwowe jednostki projektowania oraz przez jednostki projektowania centralnych związków spółdzielni.
3.
Zarządzenia nie stosuje się do opiniowania lokalizacji szczegółowej inwestycji oraz zagadnień gospodarki wodno-ściekowej obiektów projektowanych na terenach nie uzbrojonych.
§  2.
Dokumentacja inwestycji w zakresie omówionym w § 1 ust. 1 i 2 opiniowana jest w toku jej sporządzania w jednostkach projektowania przez zatrudnionych w tych jednostkach:
1)
rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, upoważnionych do wykonywania tych czynności przez Głównego Inspektora Pracy Centralnej Rady Związków Zawodowych,
2)
rzeczoznawców do spraw sanitarno-higienicznych, upoważnionych do wykonywania tych czynności przez Głównego Inspektora Sanitarnego.
§  3.
1.
Upoważnienie do opiniowania dokumentacji inwestycji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy mogą uzyskać osoby, które posiadają:
1)
ukończone wyższe studia techniczne oraz co najmniej 5-letnią praktykę zawodową,
2)
znajomość - w niezbędnym zakresie - przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, stwierdzoną przez złożenie egzaminu kwalifikacyjnego; tryb egzaminu ustala Główny Inspektor Pracy Centralnej Rady Związków Zawodowych.
2.
Upoważnienie do opiniowania dokumentacji inwestycji w zakresie spraw sanitarno-higienicznych mogą uzyskać osoby, które posiadają:
1)
ukończone wyższe studia w zakresie inżynierii sanitarnej oraz w zakresie inżynierii innych specjalności ze znajomością zagadnień inżynierii sanitarnej,
2)
co najmniej 5-lelnią praktykę zawodową,
3)
znajomość - w niezbędnym zakresie - przepisów sanitarno-higienicznych, stwierdzoną przez złożenie egzaminu przed komisją kwalifikacyjną, której tryb działania i zasady pracy ustali Minister Zdrowia i Opieki Społecznej.
§  4.
1.
Właściwi inspektorzy pracy (w stosunku do rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy) oraz właściwe organy państwowej inspekcji sanitarnej (w stosunku do rzeczoznawców do spraw sanitarno-higienicznych) sprawują nadzór i kontrolę nad pracami rzeczoznawców, a w szczególności przeprowadzają okresową ocenę prawidłowości wydanych opinii rzeczoznawców, jak również prawidłowość przyjętych w projektach rozwiązań.
2.
Wymienione w ust. 1 organy obowiązane są zapewnić udzielanie rzeczoznawcom konsultacji i wyjaśnień w sprawach skomplikowanych wymagających takich konsultacji.
3.
Tryb opiniowania dokumentacji inwestycji z punktu widzenia wymagań sanitarno-epidemiologicznych ustala Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Przewodniczącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.
4.
Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Ministrem Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych może określić wypadki, w których poszczególne rozwiązania w fazie sporządzania projektu powinny być konsultowane z właściwymi organami państwowej inspekcji sanitarnej.
5.
Inspektor pracy może zmienić opinię rzeczoznawcy, jeżeli rozwiązanie projektowe zaaprobowane przez rzeczoznawcę stanowiłoby zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego. W razie różnicy stanowisk między inspektorem pracy a jednostką projektowania decyzje wydaje organ nadrzędny inwestora po porozumieniu z zarządem głównym właściwego związku zawodowego.
§  5.
1.
Za prawidłowość rozwiązań projektowych, opiniowanych przez rzeczoznawców, odpowiadają rzeczoznawcy wobec organów, które wydały im upoważnienie do pełnienia funkcji rzeczoznawcy, niezależnie od odpowiedzialności służbowej.
2.
Rzeczoznawcy, który przy wykonywaniu swych obowiązków dopuścił się naruszenia przepisów lub ogólnie obowiązujących zasad z zakresu tych obowiązków, może być cofnięte upoważnienie do opiniowania dokumentacji. Decyzję w tym zakresie podejmuje organ, który wydał upoważnienie.
§  6.
Główny Inspektor Pracy oraz Główny Inspektor Sanitarny ustalą - za zgodą Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych - wykazy obiektów budowlanych, których projekty budowy lub przebudowy nie wymagają zaopiniowania pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz sanitarno-higienicznym.
§  7.
1.
Rzeczoznawcy zatrudnieni w jednostkach projektowania powinni być włączeni do prac związanych z programowaniem inwestycji - w celu ustosunkowania się do tych programów pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz sanitarno-higienicznym - przed przedstawieniem tych programów do akceptacji przez właściwy organ inwestora.
2.
Przepis ust. 1 należy stosować w szczególności w razie rozbudowy, przebudowy i modernizacji zakładu pracy.
§  8.
W jednostkach projektowania, które nie zatrudniają rzeczoznawców, dokumentację inwestycji opiniują właściwi inspektorzy pracy bądź właściwe organy państwowej inspekcji sanitarnej w trybie przepisów § 28-32 zarządzenia Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 30 lipca 1965 r. w sprawie projektowania inwestycji (Monitor Polski Nr 45, poz. 253).
§  9.
Zarządzenie nie narusza przepisów regulujących zasady i tryb opiniowania projektów norm, normatywów technicznych projektowania i projektów typowych w zakresie wymagań sanitarno-higienicznych oraz wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy.
§  10.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1967.37.178

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Tryb opiniowania dokumentacji inwestycji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagań sanitarno-higienicznych.
Data aktu: 30/05/1967
Data ogłoszenia: 07/07/1967
Data wejścia w życie: 08/08/1967