Szczegółowe zasady rozliczeń z budżetem centralnym różnic budżetowych.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 17 czerwca 1967 r.
w sprawie szczegółowych zasad rozliczeń z budżetem centralnym różnic budżetowych.

Na podstawie §§ 8 i 21 pkt 1-3 uchwały nr 26 Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1967 r. w sprawie różnic budżetowych oraz zasad stosowania niektórych cen (Monitor Polski Nr 13, poz. 65) zarządza się, co następuje:

Przepis wstępny.

§  1.
Ilekroć w zarządzeniu użyto określenia:
1)
"uchwała" - rozumie się przez to uchwałę nr 26 Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1967 r. w sprawie różnic budżetowych oraz zasad stosowania niektórych cen (Monitor Polski Nr 13, poz. 65),
2)
"jednostki" - rozumie się przez to jednostki gospodarcze wymienione w § 3 uchwały oraz zakłady tych jednostek,
3)
"cena, po której nastąpiła sprzedaż" - rozumie się przez to cenę, która powinna być stosowana zgodnie z obowiązującymi przepisami,
4)
"cena zakupu" - rozumie się przez to cenę zakupu z uwzględnieniem prowizji (ryczałtu, rabatu) przysługującej jednostce, która dokonała zakupu,
5)
"właściwy miejscowo organ finansowy" - rozumie się przez to wydział finansowy prezydium powiatowej bądź dzielnicowej rady narodowej lub rady narodowej miasta stanowiącego powiat, w którego okręgu znajduje się siedziba jednostki gospodarczej zobowiązanej do rozliczeń różnic budżetowych z budżetem, a w odniesieniu do jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej i Ministrowi Spraw Wewnętrznych - Ministerstwo Finansów,
6)
"cenniki zaopatrzeniowe" - rozumie się przez to cenniki, o których mowa w zarządzeniu nr 60/65 Przewodniczącego Państwowej Komisji Cen z dnia 3 marca 1965 r. w sprawie wytycznych dotyczących opracowywania projektów nowych cenników artykułów zaopatrzeniowych i inwestycyjnych i projektów zmian tych cenników (Biuletyn Cen Nr 7, poz. 121a).

Różnice budżetowe przy sprzedaży artykułów.

§  2.
Jednostki produkcyjne rozliczają różnice budżetowe przy sprzedaży artykułów w wypadkach oraz w wysokości określonych w § 4 uchwały, z zastrzeżeniem przepisów §§ 3-8 i 17.
§  3.
1.
Jednostki produkcyjne rozliczają różnice budżetowe przy sprzedaży prefabrykatów betonowych i żelbetowych po cenie detalicznej loco skład producenta bądź po cenie zbytu loco dla obrotów rynkowych.
2.
Różnicą budżetową jest różnica między ceną zbytu loco dla obrotów rynkowych a zaopatrzeniową ceną zbytu.
§  4.
1. 1
Jednostki produkcyjne oraz biura zbytu drewna i zespoły składów handlowych rozliczają różnice budżetowe przy sprzedaży drewna okrągłego, materiałów drzewnych i niektórych wyrobów gotowych z drewna, objętych cennikiem detalicznym dla obrotu rynkowego, oraz płyt paździerzowych.
2. 2
Różnicą budżetową jest różnica między ceną detaliczną, zmniejszoną o udzielone marże handlowe, a zaopatrzeniową ceną zbytu, a przy sprzedaży przez biura zbytu i zespoły składów handlowych - ceną składową.
3. 3
(skreślony).
4. 4
(skreślony).
§  5. 5
(skreślony).
§  6. 6
(skreślony).
§  7.
1.
Wytwórnie gazów technicznych rozliczają dodatnie różnice budżetowe przy sprzedaży gazów technicznych po zaopatrzeniowych cenach hurtowych, bez względu na osobę odbiorcy.
2.
Różnicą budżetową jest kwota stanowiąca 85% marży hurtowej.
3. 7
W razie sprzedaży po cenie detalicznej różnicą budżetową jest różnica między ceną detaliczną zmniejszoną o marżę detaliczną, a zaopatrzeniową ceną zbytu.
§  8.
1.
Jednostki produkujące nawozy sztuczne rozliczają różnice budżetowe przy sprzedaży tych nawozów innym odbiorcom niż spółdzielnie (związki spółdzielni) zrzeszone w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" i Centrali Spółdzielni Ogrodniczych.
2.
Różnicą budżetową (ust. 1) jest różnica między ceną, po której nastąpiła sprzedaż (ceną detaliczną lub ceną specjalną zmniejszoną o przysługujący odbiorcy rabat), a ceną detaliczną, zmniejszoną o rabat przysługujący spółdzielniom (związkom spółdzielni) wymienionym w ust. 1.
§  9. 8
1.
Jednostki zbytu rozliczają różnice budżetowe przy sprzedaży artykułów w wypadkach i w wysokości określonych w § 5 ust. 2 pkt 1 uchwały z zastrzeżeniem przepisów ust. 2 oraz §§ 11, 15 ust. 4 i 17.
2.
Przepis ust. 1 nie dotyczy jednostek zbytu typu rynkowego wymienionych w załączniku nr 1 do uchwały.
§  10. 9
(skreślony).
§  11.
1.
Zakład Sprzedaży Nawozów Sztucznych Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" rozlicza ujemne różnice budżetowe przy sprzedaży nawozów potasowych z importu.
2.
Ujemną różnicą budżetową jest różnica między ceną detaliczną, zmniejszoną o udzielone odbiorcy rabaty oraz opusty za przedsezonowy odbiór nawozów sztucznych, a ceną zakupu.
§  12.
1.
Państwowe i spółdzielcze jednostki zaopatrzeniowe, określone w § 14 ust. 2 uchwały, rozliczają różnice budżetowe przy sprzedaży artykułów po innych cenach niż ceny zakupu (zaopatrzeniowe ceny zbytu bądź hurtowe) zwiększone o przysługujący narzut bądź marże handlowe.
2.
Różnicą budżetową jest różnica między ceną, po której nastąpiła sprzedaż, a ceną zakupu zwiększoną o należny narzut bądź marże handlowe.
3.
Za jednostki zaopatrzeniowe (ust. 1) uważać należy również wojewódzkie przedsiębiorstwa zaopatrzenia drobnej wytwórczości (magazyny interwencyjne), biura sprzedaży zgrupowane w Centrali Technicznej oraz Biuro Obrotu Maszynami i Surowcami w Warszawie.
§  13.
1.
Jednostki handlu hurtowego, które zakupują artykuły po zaopatrzeniowej cenie zbytu (§ 14 ust. 1 uchwały), rozliczają różnice budżetowe przy sprzedaży artykułów w wypadkach oraz w wysokości określonych w § 5 ust. 2 pkt 2 uchwały, z zastrzeżeniem §§ 14, 15 i 17.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się również do tych jednostek handlu hurtowego typu rynkowego wymienionych w załączniku nr 1 do uchwały, które zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie uchwały zakupują artykuły przeznaczone do odprzedaży po cenach zaopatrzeniowych określonych w § 2 ust. 1 uchwały, jak również - w zakresie skór - do jednostek handlu hurtowego zgrupowanych w Centrali Handlu Obuwiem.
§  14.
Wojewódzkie centrale materiałów budowlanych w razie sprzedaży po cenie detalicznej artykułów, na które ustalono ceny składowe, rozliczają różnice budżetowe w wysokości różnicy między ceną detaliczną loco skład handlowy a ceną składową.
§  15.
1.
Państwowe przedsiębiorstwa "Centrala Rybna", zgrupowane w Zjednoczeniu Gospodarki Rybnej, rozliczają różnice budżetowe przy sprzedaży:
1)
ryb morskich i przetworów rybnych; różnicą budżetową jest różnica między ceną detaliczną, zmniejszoną o marżę detaliczną i hurtową, a zaopatrzeniową ceną zbytu, z tym że powyższa różnica cen może być określona przez Państwową Komisję Cen kwotowo,
2)
importowanych ryb morskich - zakładom przetwórstwa rybnego; różnicą budżetową jest różnica między zaopatrzeniową ceną zbytu, po której następuje sprzedaż, a ceną detaliczną zmniejszoną o marżę detaliczną i hurtową.
2. 10
Za zaopatrzeniowe ceny zbytu uważa się jednolite ceny zbytu określone przez Państwową Komisję Cen, zwiększone o narzut na rzecz przedsiębiorstw "Centrala Rybna" bądź na rzecz Centrali Handlowej Zbytu Ryb.
3.
W razie gdy obowiązujące ceny detaliczne ryb (ust. 1 pkt 1) zróżnicowane są strefowo, różnice budżetowe obliczane są z uwzględnieniem cen detalicznych strefy I.
4. 11
Według zasad określonych w ust. 1 pkt 2 rozlicza różnice budżetowe Centrali Handlowej Zbytu Ryb Zjednoczenia Gospodarki Rybnej, z tym że przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
5. 12
Przepisy ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do państwowych przedsiębiorstw rybołówstwa morskiego, państwowych przedsiębiorstw «Zakłady Rybne» oraz spółdzielni połowowych położonych na terenie województw: gdańskiego, szczecińskiego, koszalińskiego i olsztyńskiego w odniesieniu do sprzedaży ryb i przetworów rybnych w punktach sprzedaży detalicznej uruchomionych za zgodą właściwych organów.
§  16.
Jeżeli sprzedaż przez jednostki objęte §§ 2-15 dokonywana jest w tranzycie rozliczanym, różnice budżetowe rozlicza jednostka, która wystawia fakturę na odbiorcę towaru. Przy sprzedaży dokonanej w tranzycie organizowanym różnice budżetowe rozlicza dostawca.
§  17.
1.
Nie uważa się za różnice budżetowe powstających z tytułu zaokrąglenia cen:
1)
w jednostkach produkcyjnych i jednostkach zbytu:
a)
różnic między zaopatrzeniowymi cenami hurtowymi, zmniejszonymi o marżę hurtową, a zaopatrzeniowymi cenami zbytu - w razie fakturowania dostaw artykułów określonych w § 2 ust. 1 pkt 2 i 3 uchwały nie po zaopatrzeniowej cenie zbytu, lecz po zaopatrzeniowej cenie hurtowej zmniejszonej o marżę hurtową,
b)
różnic między cenami detalicznymi, zmniejszonymi o marże handlowe, a zaopatrzeniowymi cenami zbytu - w razie fakturowania dostaw artykułów o jednolitym poziomie cen, objętych cennikami zaopatrzeniowymi, nie po zaopatrzeniowej cenie zbytu, lecz po cenie detalicznej zmniejszonej o marże handlowe;
2)
w jednostkach handlu hurtowego określonych w § 14 ust. 1 uchwały:
a)
różnic między zaopatrzeniowymi cenami hurtowymi, zmniejszonymi o marżę hurtową, a zaopatrzeniowymi cenami zbytu - w razie fakturowania po zaopatrzeniowej cenie hurtowej dostaw artykułów określonych w § 2 ust. 1 pkt 2 i 3 uchwały, zakupionych po zaopatrzeniowej cenie zbytu,
b)
różnic między cenami detalicznymi, zmniejszonymi o marżę detaliczną, a zaopatrzeniowymi cenami hurtowymi - w razie fakturowania dostaw artykułów o jednolitym poziomie cen, objętych cennikami zaopatrzeniowymi, nie po cenie zaopatrzeniowej hurtowej, lecz po cenie detalicznej zmniejszonej o marżę detaliczną.
2.
Ilekroć w ust. 1 jest mowa o marży handlowej (hurtowej, detalicznej), rozumie się przez to marżę liczoną w obowiązującym procencie ceny.
§  18.
1.
Przedsiębiorstwa obrotu produktami naftowymi "CPN" rozliczają z budżetem:
1)
dodatnie różnice budżetowe - przy sprzedaży produktów naftowych po specjalnej cenie detalicznej,
2)
ujemne różnice budżetowe - przy sprzedaży produktów naftowych przedsiębiorstwom zgrupowanym w Zjednoczeniu Przemysłu Farb i Lakierów po ustalonej kooperacyjnej cenie zbytu,
3) 13
różnice budżetowe - przy sprzedaży produktów naftowych za wolne dewizy
2.
Dodatnią różnicą budżetową, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jest różnica między specjalną (podwyższoną) ceną detaliczną a ceną detaliczną.
3.
Ujemną różnicą budżetową, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest różnica między ceną, po której nastąpiła sprzedaż, a zaopatrzeniową ceną zbytu (ceną zakupu).
4. 14
Różnicą budżetową, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jest różnica między ceną uzyskaną ze sprzedaży produktów naftowych przeliczoną na złote według obowiązującego przelicznika a ceną detaliczną tych produktów obowiązującą w obrocie krajowym.
§  19. 15
1.
Jednostki gospodarki uspołecznionej będące uczestnikami porozumienia branżowego w transporcie w razie sprzedaży materiałów pędnych i olejów silnikowych innym przedsiębiorstwom będącym uczestnikami tego porozumienia traktuje się jako jednostki zaopatrzeniowe (§ 12).
2.
Jednostki, o których mowa w ust. 1, obowiązane są do uiszczania dodatnich różnic budżetowych w wysokości różnicy między ceną detaliczną, zmniejszoną o marżę detaliczną, a średnią ceną zakupu obliczoną dla miesiąca, w którym dokonano sprzedaży artykułu.
§  20.
1.
Hurtownie zaopatrzenia rzemiosła, zrzeszone w Centralnym Związku Rzemieślniczych Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu, rozliczają dodatnie różnice budżetowe przy sprzedaży artykułów odbiorcom nie uprawnionym do zakupu po cenie innej niż cena detaliczna (§ 18 ust. 1 uchwały).
2.
Różnicą budżetową jest różnica między ceną detaliczną zmniejszoną o marżę detaliczną a ceną, po której dokonano zakupu (marża hurtowa bądź jej część).
§  21.
1.
Jednostki handlowe, zrzeszone w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska", rozliczają ujemne różnice budżetowe przy sprzedaży materiałów drzewnych, zakupionych po cenach detalicznych zmniejszonych o marże handlowe, odbiorcom określonym przez Państwową Komisję Cen w trybie § 13 ust. 4 pkt 2 uchwały i na cele określone w § 10 ust. 1 uchwały.
2. 16
Ujemną różnicą budżetową jest różnica między ceną detaliczną objętą cennikiem zaopatrzeniowym bądź ceną detaliczną stosowaną w obrocie zaopatrzeniowym, zmniejszoną o marżę handlową, a ceną zakupu (ceną detaliczną zmniejszoną o marżę handlową).
§  22.
1.
Zakład Eksportowo-Importowy Centrali Spółdzielni Ogrodniczych rozlicza różnice budżetowe przy sprzedaży importowanych płodów ogrodniczych, określonych w przepisach wydanych przez Państwową Komisję Cen w sprawie cen importowanych płodów ogrodniczych.
2.
Dodatnią różnicą budżetową jest różnica między wartością płodów, obliczoną po cenach detalicznych, zmniejszonych o marże handlowe udzielone odbiorcom, a wartością tych płodów obliczoną po cenach zbytu, pomniejszoną o sumę bonifikat udzielonych przez Zakład Eksportowo-Importowy zgodnie z przepisami Państwowej Komisji Cen określonymi w ust. 1.
3.
Różnice budżetowe rozlicza się odrębnie od sprzedanych warzyw i odrębnie od sprzedanych owoców.
§  23.
1.
Państwowe i spółdzielcze jednostki handlowe, zaopatrujące ludność w ziemniaki jadalne na warunkach ustalonych przez właściwe organy, rozliczają od ilości sprzedanych ziemniaków dodatnie lub ujemne różnice budżetowe.
2.
Dodatnią lub ujemną różnicą budżetową (ust. 1) jest różnica między wartością ziemniaków sprzedanych w okresie sprawozdawczym, obliczoną po cenach, po których nastąpiła sprzedaż ziemniaków, a ich wartością obliczoną po cenach zakupu, zwiększoną o obowiązujące marże handlowe, narzuty (dopłaty) i ryczałty, ustalone przez właściwe organy.

Różnice budżetowe powstające przy zaliczaniu surowców i materiałów do kosztów produkcji.

§  24.
1.
Ustalenie ceny zaliczeniowej określonej w § 4 ust. 6 uchwały, powodujące występowanie różnic budżetowych, powinno nastąpić w zasadzie przed rozpoczęciem roku.
2.
Jednostki gospodarki uspołecznionej, w których występują ceny zaliczeniowe (ust. 1), obowiązane są powiadomić o ustaleniu tej ceny właściwy miejscowo organ finansowy. Powiadomienie powinno nastąpić w ciągu 10 dni od daty otrzymania zawiadomienia o ustaleniu ceny.
§  25. 17
(skreślony).
§  26.
1.
Zakłady Przemysłu Tłuszczowego im. gen. Wróblewskiego w Gdańsku rozliczają różnice budżetowe określone w § 4 ust. 1 pkt 2 uchwały od nasion roślin oleistych, olejów roślinnych surowych i tranu pochodzących z importu.
2.
Różnice budżetowe oblicza się od ilości zakupionych surowców wymienionych w ust. 1.
§  27.
1. 18
Jednostki gospodarcze, zakupujące do przetopu złom stali i żeliwa oraz odpady produkcyjne i złom metali nieżelaznych i ich stopów oraz odpady metalurgiczne metali nieżelaznych i ich stopów (huty, odlewnie i inne), rozliczają z budżetem przy zakupie dodatnie różnice budżetowe.
2. 19
Przepis ust. 1 nie ma zastosowania przy zakupie złomu wsadowego żeliwa dla pieców elektrycznych, martenowskich i innych płomiennych, dla wielkich pieców oraz na potrzeby przemysłu chemicznego.
3. 20
Rejonowe zbiornice złomu, zakłady przerobu złomu, zgrupowane w Centrali Gospodarki Złomem "Centrozłom", zakłady przerobu złomu, zgrupowane w Zjednoczeniu Górniczo-Hutniczym Metali Nieżelaznych, i inne jednostki gospodarki uspołecznionej, uprawnione do sprzedaży złomu, rozliczają dodatnie różnice budżetowe przy sprzedaży odbiorcom nie uspołecznionym i jednostkom (organizacjom) powołanym do zaopatrywania tych odbiorców (np. rzemieślniczym spółdzielniom zaopatrzenia i zbytu) złomu stali i żeliwa oraz odpadów produkcyjnych i złomu metali nieżelaznych i ich stopów po cenach przewidzianych w cennikach złomu przeznaczonego do przetopu.
4. 21
Dodatnie różnice budżetowe, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do zarządzenia.
5.
Dodatnie różnice budżetowe określone w ust. 3 stanowią kwoty narzutu (ust. 4), o które zwiększa się ceny zbytu (ceny odprzedaży), stosowane przy sprzedaży złomu przez jednostki wymienione w powyższym przepisie.
§  28. 22
1.
Wojewódzkie zarządy aptek, nadzorowane przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, rozliczają ujemne różnice budżetowe powstałe w aptekach przy zużyciu spirytusu do wytwarzanych leków recepturowych.
2.
Ujemną różnicą budżetową jest różnica między ceną zakupu (ceną detaliczną spirytusu butelkowanego, zwiększoną ewentualnie o dopłatę do ceny spirytusu konsumpcyjnego, ceną zbytu spirytusu luzem) a ceną zaliczeniową, po której spirytus zaliczany jest do produkcji leków w aptekach.
3.
Różnice budżetowe rozlicza się od zakupionej ilości spirytusu butelkowanego.

Różnice budżetowe przy zakupie artykułów.

§  29.
1.
Jednostki zbytu i handlu hurtowego, które zakupują artykuły po cenach zróżnicowanych, a sprzedają je po cenie jednolitej, rozliczają różnice budżetowe określone w § 5 ust. 2 pkt 3 uchwały.
2.
Różnicą budżetową jest:
1)
w odniesieniu do artykułów sprzedawanych po zaopatrzeniowych cenach zbytu lub hurtowych - różnica między zaopatrzeniową ceną zbytu a ceną zakupu,
2)
w odniesieniu do artykułów sprzedawanych po jednolitej cenie detalicznej - różnica między ceną detaliczną, zmniejszoną o marże handlowe, a ceną zakupu.
3.
Przepis ust. 1 i 2 pkt 2 dotyczy również jednostek zbytu i handlu hurtowego typu rynkowego, wymienionych w załączniku nr 1 do uchwały, w odniesieniu do artykułów zakupionych po cenie niższej niż cena detaliczna zmniejszona o marże handlowe.
4.
Przepis ust. 3 nie dotyczy jednostek zgrupowanych w Centrali Tekstylno-Odzieżowej, które rozliczają różnice budżetowe przy zakupie odzieży po cenie innej niż cena detaliczna zmniejszona o marże handlowe; różnicą budżetową jest różnica między ceną detaliczną, zmniejszoną o marże handlowe, a ceną zakupu.
§  30.
1.
Jednostki określone w § 29 rozliczają dodatnie różnice budżetowe według zasad w tym paragrafie określonych również w razie zakupu od jednostek gospodarki nie uspołecznionej tych artykułów, na które organ właściwy do ustalania cen ustali obok ceny detalicznej także cenę zbytu inną niż cena detaliczna zmniejszona o marże handlowe.
2.
Dodatnią różnicą budżetową jest różnica między ceną detaliczną, zmniejszoną o marże handlowe, a ceną zakupu (ceną zbytu).
3.
Obowiązek rozliczeń dodatnich różnic budżetowych określonych w ust. 1 ciąży również na jednostkach handlu detalicznego.
4.
W razie gdy zakup artykułów określonych w ust. 1 dokonywany jest za pośrednictwem rzemieślniczych spółdzielni zaopatrzenia i zbytu, zrzeszonych w Centralnym Związku Rzemieślniczych Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu, obowiązek rozliczeń dodatnich różnic budżetowych ciąży na powyższych spółdzielniach. Dotyczy to również zakupów części zamiennych i akcesoriów samochodowych z pominięciem jednostek określonych w § 31 ust. 1.
§  31.
1.
Biuro Zbytu Przemysłu Motoryzacyjnego "Behamot", Biuro Zbytu Zjednoczenia Zaplecza Technicznego Motoryzacji, jednostki handlu hurtowego, zrzeszone w Krajowym Związku Spółdzielni Transportu, oraz składnice części zamiennych do pojazdów samochodowych i inne jednostki działające na podstawie porozumień z powyższymi biurami zbytu bądź za ich zgodą rozliczają różnice budżetowe przy zakupie części zamiennych i akcesoriów do pojazdów samochodowych.
2.
Różnicą budżetową jest różnica między ceną detaliczną zmniejszoną o obowiązujące marże handlowe a ceną zakupu (zaopatrzeniową ceną zbytu).
3.
Zakup części zamiennych i akcesoriów do pojazdów samochodowych od jednostek spółdzielczych, państwowego przemysłu terenowego i podmiotów gospodarki nie uspołecznionej nie może powodować występowania w jednostkach określonych w ust. 1 ujemnych różnic budżetowych.
4.
Jednostki określone w ust. 1 poza różnicami budżetowymi występującymi przy zakupie rozliczają z budżetem centralnym dodatnie różnice budżetowe w razie sprzedaży części zamiennych i akcesoriów do pojazdów samochodowych po cenie wyższej niż cena detaliczna zmniejszona o marżę detaliczną i hurtową; dodatnią różnicą budżetową jest różnica między ceną, po której nastąpiła sprzedaż, zmniejszoną o należną marżę handlową (narzut), a ceną detaliczną zmniejszoną o marżę detaliczną i hurtową.
5.
W razie sprzedaży części zamiennych i akcesoriów do pojazdów samochodowych w tranzycie rozliczanym stosuje się odpowiednio przepis § 16; w tym wypadku różnicą budżetową jest różnica między ceną, po której nastąpiła sprzedaż, a ceną zakupu zwiększoną o marże handlowe (narzut do ceny) przysługujące jednostce handlowej rozliczającej dostawę.
6.
Przepisy ust. 1-3 i 5 stosuje się odpowiednio do przedsiębiorstw zgrupowanych w Centrali Techniczno-Handlowej "Motozbyt". Przedsiębiorstwa te rozliczają również dodatnie różnice budżetowe występujące przy sprzedaży używanych pojazdów samochodowych w wysokości określonej w ust. 5.

Różnice budżetowe przy skupie.

§  32.
1.
Obowiązek rozliczania różnic budżetowych ciąży na jednostkach skupu, za które uważa się:
1)
wyspecjalizowane jednostki skupu,
2)
inne jednostki (przemysłowe, handlowe) - jeżeli nabywają w drodze skupu produkty rolne, surowce wtórne, przedmioty przemysłu ludowego i artystycznego od wytwórców oraz artykuły pochodzenia zagranicznego od ludności w celu dalszej odprzedaży bądź - jeżeli chodzi o produkty rolne objęte obowiązkiem dostaw lub zakupione z zaliczeniem na poczet obowiązkowych dostaw - również na własne cele produkcyjne.
2.
Za produkty rolne uważa się wszelkie produkty gospodarki rolnej, hodowlanej, ogrodniczej, leśnej, rybnej.
3.
Przy skupie pośrednim, prowadzonym przez jednostki spółdzielcze na zlecenie państwowych przedsiębiorstw skupu, obowiązek rozliczeń różnic ciąży na jednostkach państwowych. Nie dotyczy to jednostek zrzeszonych w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w zakresie skupu ziemniaków.
§  33.
1.
Jednostki skupu rozliczają różnice budżetowe w wysokości określonej w § 5 ust. 4 i 5 uchwały, z zastrzeżeniem ust. 2-5, §§ 34 i 36-38.
2.
Przepis ust. 1 nie dotyczy przedsiębiorstw nasiennych w zakresie różnic cen (cen dla dostaw kontraktowanych i cen dla dostaw spoza kontraktacji), które zgodnie z przepisem § 8 uchwały nr 398 Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1966 r. w sprawie usprawnienia gospodarki materiałem siewnym zaliczane są na fundusz ryzyka i przeceny tworzony w tych przedsiębiorstwach zgodnie z przepisami uchwały nr 327 Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 18 października 1966 r. w sprawie utworzenia funduszu ryzyka i przeceny w przedsiębiorstwach nasiennych.
3.
Różnice budżetowe nie występują przy skupie produktów rolnych, do których stosuje się przepisy uchwały nr 46 Rady Ministrów z dnia 7 marca 1958 r. w sprawie organizacji rynku warzywno-owocarskiego (Monitor Polski z 1958 r. Nr 17, poz. 108, z 1959 r. Nr 66, poz. 338 i z 1967 r. Nr 31, poz. 145).
4.
Przy skupie produktów rolnych objętych obowiązkiem dostaw oraz tych produktów, które przy skupie zaliczono na poczet dostaw obowiązkowych, dodatnią różnicą budżetową jest różnica między podstawową ceną skupu produktu a ceną skupu tegoż produktu w skupie z zaliczeniem na poczet dostaw obowiązkowych.
5.
Wysokość różnicy budżetowej, o której mowa w ust. 4, może być określona kwotowo przy ustalaniu ceny podstawowej (§ 5 ust. 6 uchwały).
§  34.
1.
Przedsiębiorstwa Obrotu Surowcami Włókienniczymi i Skórzanymi, zgrupowane w Centrali Surowców Włókienniczych i Skórzanych, rozliczają ujemne różnice budżetowe określone w § 33 ust. 1 przy sprzedaży wełny i oprzędów pochodzących ze skupu.
2.
Przy obliczaniu ujemnych różnic budżetowych uwzględnia się wyniki sortowania (przerobu) wełny i oprzędów, dokonanego zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi.
3.
Ujemne różnice budżetowe (ust. 1) rozliczane są również od wełny zaliczonej przy skupie na poczet dostaw obowiązkowych, od której rozliczono dodatnie różnice budżetowe określone w § 33 ust. 4.
4.
W wypadku określonym w ust. 3 za cenę skupu uważa się cenę skupu płaconą dostawcy, zwiększoną o dodatnią różnicę budżetową.
§  35.
Rolnicze spółdzielnie produkcyjne, zużywające na własne potrzeby zaliczone na poczet dostaw obowiązkowych ziemniaki własnej produkcji, rozliczają od tych ziemniaków dodatnie różnice budżetowe na zasadach określonych w § 33 ust. 4.
§  36.
1. 23
W przedsiębiorstwach zgrupowanych w Zjednoczeniu Hodowli Roślin i Nasiennictwa oraz w Zjednoczeniu Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa przy obliczaniu na zasadach określonych w § 5 ust. 4 i 5 uchwały dodatnich różnic budżetowych od skupionego (zakupionego) materiału siewnego roślin rolniczych o obniżonej wartości siewnej uwzględnia się potrącenia z cen, określone odrębnymi przepisami.
2.
Przedsiębiorstwa wymienione w ust. 1 rozliczają z budżetem także:
1)
różnice budżetowe przy zakupie nasion kukurydzy z importu,
2) 24
ujemne różnice budżetowe przy sprzedaży materiału siewnego (nasion siewnych zbóż i sadzeniaków) po cenach określonych w uchwale nr 105 Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1970 r. w sprawie środków dla zapewnienia realizacji programu nasiennego w latach 1971-1975, w tym również przy sprzedaży prowadzonej przez przedsiębiorstwa zgrupowane w Zjednoczeniu Przemysłu Ziemniaczanego.
3.
Różnicą budżetową określona w ust. 2 pkt 1 jest różnica między obowiązującą ceną skupu a ceną zakupu (ceną rozliczeniową) płaconą przedsiębiorstwu handlu zagranicznego, z tym że przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
4. 25
Różnice budżetowe określone w ust. 2 pkt 2 oblicza się według zasad określonych w § 5 ust. 4 uchwały.
§  37. 26
(skreślony).
§  38.
1.
Jednostki skupu rozliczają z budżetem przy skupie artykułów przemysłowych i spożywczych pochodzenia zagranicznego, z wyjątkiem odzieży używanej i obuwia używanego, dodatnie różnice budżetowe w wysokości określonej w ust. 2.
2.
Dodatnie różnice budżetowe (ust. 1) wynoszą (w procencie ceny detalicznej):
1)
od artykułów przemysłowych 5,0%,
2)
od artykułów spożywczych:
a)
napojów spirytusowych 10,0%,
b)
wyrobów tytoniowych 6,0%,
c)
pozostałych 2,0%.
§  39.
1.
Różnice budżetowe określone w §§ 33, 36 ust. 2 pkt 1 i 38 rozliczane są, z zastrzeżeniem ust. 2, od artykułów skupionych.
2.
Jeżeli obowiązujące zasady ewidencji towarów umożliwiają ustalenie należnych różnic budżetowych od artykułów sprzedanych, różnice budżetowe mogą być ewidencjonowane przy skupie, a rozliczane przy sprzedaży tych artykułów.

Różnice budżetowe przy świadczeniu usług.

§  40.
1.
Jednostki gospodarcze świadczące usługi rozliczają różnice budżetowe, jeżeli zakupują materiały po cenach niższych od cen detalicznych pomniejszonych o marżę detaliczną, natomiast zleceniodawcy zaliczają te materiały po cenie detalicznej.
2.
Przepis ust. 1 dotyczy również wypadków świadczenia usług na rzecz tych zleceniodawców będących jednostkami uspołecznionymi, które zgodnie z uchwałą bądź przepisami wydanymi na jej podstawie nie są uprawnione do zakupu artykułów (wszystkich lub niektórych) po cenach zaopatrzeniowych.
3.
Różnicą budżetową jest różnica między ceną detaliczną, zmniejszoną o marżę detaliczną, a ceną zakupu.
4. 27
Ustaloną przez Państwową Komisję Cen zryczałtowaną dopłatę z tytułu różnicy między cenami detalicznymi a cenami zaopatrzeniowymi materiałów użytych do świadczenia usług traktuje się jako narzut, o którym mowa w § 6 ust. 1 uchwały.
5. 28
W razie stosowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy świadczeniu usług zryczałtowanych dopłat (narzutów) do cen materiałów zużytych przy wykonywaniu usługi - dodatnią różnicę budżetową stanowi 75% dopłaty (narzutu).
6.
Różnice budżetowe rozlicza się, z zastrzeżeniem przepisów §§ 41 i 42, od materiałów sprzedanych (zaliczonych) zleceniodawcy.
§  41.
1.
Jednostki gospodarcze przekazujące materiały do własnych zakładów usługowych dla ludności rozliczają różnice budżetowe od tych materiałów zgodnie z przepisem § 40 ust. 3.
2.
W razie gdy zakład usługowy określony w ust. 1 zużyje materiały do świadczenia usług dla jednostek wymienionych w §§ 10-12 ust. 1 uchwały i zaliczy je zleceniodawcy po cenie zaopatrzeniowej, różnica miedzy ceną detaliczną, zmniejszoną o marżę detaliczną, a ceną zakupu podlega potrąceniu z dodatnich różnic budżetowych należnych od danej jednostki gospodarczej w następnych okresach sprawozdawczych.
§  42.
Przedsiębiorstwa "Techniczna Obsługa Samochodów" rozliczają dodatnie różnice budżetowe (§ 43 ust. 3) przy zakupie materiałów. W przedsiębiorstwach tych sprzedaż materiałów traktuje się jako świadczenie usługi.

Różnice budżetowe z tytułu marż (rabatów, ryczałtów) handlowych.

§  43.
1.
Jednostki handlu hurtowego zgrupowane w Centrali Produktów Naftowych "CPN" oraz w Centrali Handlowej Przemysłu Chemicznego, jak również państwowe przedsiębiorstwa "Centrala Rybna" rozliczają z budżetem ujemne różnice budżetowe przy dostawach towarów do hurtowni Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska".
2.
Ujemną różnicę budżetową (ust. 1) stanowi przy dostawach:
1)
magazynowych - marża hurtowa w obowiązującej wysokości,
2)
dokonywanych w formie tranzytu rozliczanego - 1/3 marży hurtowej określonej w pkt 1.
3.
Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą dostaw (przerzutów) przez jednostki handlu hurtowego zgrupowane w Centrali Handlowej Przemysłu Chemicznego następujących towarów:
1)
soda krystaliczna i soda oczyszczana;
2)
barwniki do tkanin, skór, drewna i spożywcze;
3)
farby i lakiery oraz emalia olejna, nitro, spirytusowa i inne, pokost, politury, szpachlówki, sykatywa, wypełniacze por, masy zacierowe, płyny do polerowania, pasty do szlifowania powłok malarskich oraz rozcieńczalniki i zmywacze;
4)
farby suche chemiczne i ziemne;
5) 29
wyroby gumowe: opony i dętki rowerowe, skór-guma;
6)
środki do tępienia szkodników oraz środki do impregnacji drewna i grzybobójcze.
4. 30
Przedsiębiorstwa «Centrala Rybna» rozliczają z budżetem ujemne różnice budżetowe przy dostawach magazynowych ryb i przetworów rybnych na rzecz jednostek handlu detalicznego zrzeszonych w Centrali Rolniczej Spółdzielni «Samopomoc Chłopska» działających na terenie miejscowości zaliczanych do strefy obsługiwanej przez handel wiejski, z wyłączeniem tych punktów detalicznej sprzedaży, które są położone w miejscowościach będących siedzibą hurtowni Centrali Rybnej. Ujemną różnicę budżetową stanowi 1/4 marży hurtowej określonej w ust. 2 pkt 1.
§  44.
1.
Dostawcy (np. jednostki produkcyjne, jednostki handlu hurtowego) artykułów wymienionych w tabeli (ust. 2) przy ich sprzedaży na rzecz jednostek handlu detalicznego i innych odbiorców po cenach detalicznych lub po cenach detalicznych zmniejszonych o marżę detaliczną rozliczają z budżetem dodatnią różnicę budżetową.
2.
Dodatnią różnicę budżetową (ust. 1) stanowi część marży hurtowej w wysokości podanej w kolumnie 3 poniższej tabeli:
Lp. Grupy towarowe (według Wykazu marż detalicznych i hurtowych artykułów przemysłowych, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 92 Państwowej Komisji Cen z dnia 9 czerwca 1965 r. w sprawie marż handlowych - Biuletyn Cen Nr 20-21, poz. 298) Różnica budżetowa (w % ceny detalicznej)
1 2 3
1 Artykuły perfumeryjno-kosmetyczne (poz. 163 wykazu) 1,0
2 Tkaniny (poz. 321-348 wykazu) 1,5
3 Odzież, wyroby dziewiarskie i pończosznicze (poz. 380-391 wykazu) 2,0
4 Galanteria włókiennicza i wyroby uzupełniające asortyment branży włókienniczej i odzieżowej (poz. 392-399, 401 i 402 wykazu) 2,0
5 Skóry*) i obuwie (poz. 406-412 wykazu) 1,5
6 Galanteria ze skóry i tworzyw sztucznych (poz. 414 wykazu) 2,0

*) W razie sprzedaży po zaopatrzeniowej cenie hurtowej objętej cennikiem zaopatrzeniowym różnicę budżetową oblicza się od tej ceny.

3.
Przepis ust. 1 i 2 nie dotyczy wypadków:
1)
bezpośrednich (magazynowych) dostaw z zakładu produkcyjnego lub jednostki zbytu na rzecz jednostek handlu detalicznego zrzeszonych w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" oraz magazynowych i tranzytowych dostaw organizowanych lub rozliczanych przez hurtownie zrzeszone w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" z zakładu produkcyjnego, składnicy lub biura zbytu na rzecz jednostek handlu detalicznego zrzeszonych w tej Centrali, jak również magazynowych dostaw jednostek handlu hurtowego zrzeszonych w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" na rzecz odbiorców nie zrzeszonych w tej Centrali,
2)
przerzutów towarów na rzecz hurtowni zrzeszonych w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" z magazynów innych hurtowni,
3)
sprzedaży przez spółdzielnie zrzeszone w Centrali Spółdzielni Przemysłu Ludowego i Artystycznego "CPLiA" artykułów zaliczonych do wyrobów ludowych i artystycznych,
4)
sprzedaży artykułów, których cenę detaliczną ustalono bez marży hurtowej.
4.
Za wyroby ludowe i artystyczne (ust. 3 pkt 3) uważa się wszelkie tkaniny, stroje ludowe, obuwie do strojów ludowych, rękawiczki wełniane, zapaski, skarpety, czapki wełniane, chustki na plecy.
5. 31
Do artykułów określonych w ust. 1, z wyjątkiem skór, nie stosuje się przepisu § 4 ust. 3 uchwały.
§  45.
1.
Jednostki handlowe rozliczają dodatnie różnice budżetowe przy sprzedaży artykułów, których ceny hurtowe powstające z cen detalicznych obejmują marże handlowe (hurtowe) uwzględniające paczkowanie towarów bądź ryczałt na paczkowanie w hurcie lub których zakup nastąpił z uwzględnieniem ryczałtu na paczkowanie, jeżeli sprzedaż tych artykułów dokonywana jest w stanie nie paczkowanym, a w wypadkach określonych przez Państwową Komisję Cen również w opakowaniach.
2.
Różnicą budżetową (ust. 1) jest różnica między ceną hurtową, uwzględniającą marżę hurtową obowiązującą przy sprzedaży artykułów nie paczkowanych, a ceną hurtową zmniejszoną o marżę hurtową obowiązującą przy sprzedaży artykułów paczkowanych, bądź kwota ryczałtu lub części ryczałtu na paczkowanie w wysokości określonej przez Państwową Komisję Cen.
3. 32
W wojewódzkich przedsiębiorstwach hurtu spożywczego i w jednostkach handlu hurtowego Centrali Rolniczej Spółdzielni «Samopomoc Chłopska» występują ujemne różnice budżetowe przy sprzedaży soli paczkowanej. Ujemną różnicą budżetową jest kwota odpowiadająca ryczałtowi na paczkowanie, którego wysokość określają odrębne przepisy.
4. 33
W jednostkach określonych w ust. 3 występują przy sprzedaży jednostkom handlu detalicznego (po cenie detalicznej zmniejszonej o marżę detaliczną) mąki żytniej razowej typ 2000:
1)
paczkowanej - ujemne różnice budżetowe w wysokości 560 zł od 1 tony,
2)
nie paczkowanej - dodatnie różnice budżetowe w wysokości 40 zł od 1 tony.
5. 34
Ujemne różnice budżetowe określone w ust. 3 i 4 oblicza się od ilości produktów zapaczkowanych.
§  46.
1.
Jednostki handlu hurtowego rozliczają dodatnie różnice budżetowe przy sprzedaży mąki na zaopatrzenie piekarni i ciastkarni.
2.
Dodatnią różnicą budżetową jest różnica między zaopatrzeniową ceną hurtową mąki przeznaczonej na zaopatrzenie piekarni i ciastkarni, zmniejszoną o marżę hurtową, a ceną zbytu (ceną zakupu).
§  47.
1.
Jednostki handlu hurtowego, zgrupowane w Centrali Tekstylno-Odzieżowej, jak również spółdzielcze przedsiębiorstwa usług i handlu oraz bazy zaopatrzenia, podległe krajowym i wojewódzkim związkom spółdzielni pracy, rozliczają ujemne różnice budżetowe przy sprzedaży tkanin określonych przez Państwową Komisję Cen, przeznaczonych do konfekcjonowania, w razie udzielenia nabywcom dodatkowego rabatu od cen hurtowych tkanin - na zasadach i w wysokości określonych odrębnymi przepisami.
2.
Ujemną różnicą budżetową jest kwota odpowiadająca wysokości dodatkowego rabatu od cen tkanin.
§  48.
1.
Jednostki gospodarki uspołecznionej rozliczają z budżetem dodatnie różnice budżetowe od artykułów, zakupionych ze względu na ich przeznaczenie po cenie pomniejszonej o specjalny (dodatkowy) rabat, w razie zużycia tychże artykułów na cele, na które otrzymany rabat nie przysługuje.
2.
Różnicą budżetową jest kwota odpowiadająca rabatowi otrzymanemu przy zakupie artykułu.
3.
Przepis ust. 1 i 2 ma zastosowanie do jednostek państwowego przemysłu terenowego i spółdzielni konfekcjonujących odzież i zakupujących tkaniny określone w § 47, jeżeli tkaniny te przekazane zostaną do produkcji odzieży modelowej bądź do produkcji na indywidualne zamówienia ludności.
§  49.
1.
Jednostki prowadzące sprzedaż nawozów sztucznych (gminne spółdzielnie oraz powiatowe związki gminnych spółdzielni, zrzeszone w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska", spółdzielnie ogrodnicze zrzeszone w Centrali Spółdzielni Ogrodniczych, cukrownie) rozliczają różnice budżetowe z tytułu opustów (bonifikat) za przedsezonowy i posezonowy odbiór nawozów sztucznych.
2.
Różnicą budżetową jest różnica miedzy sumą opustów (bonifikat) otrzymanych od dostawców w okresie, w którym zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują te opusty, a sumą opustów udzielonych odbiorcom w powyższym okresie.

Pozostałe różnice budżetowe.

§  50.
1.
Jednostki zrzeszone w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" (gminne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska", powiatowe związki gminnych spółdzielni "Samopomoc Chłopska") rozliczają ujemne różnice budżetowe z tytułu bonifikat z cen nawozów mineralnych udzielonych producentom, którzy wywiążą się z zawartych umów kontraktacyjnych zbóż, zgodnie z przepisami uchwały nr 379 Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1966 r. w sprawie kontraktacji zbóż i przepisów wydanych na podstawie tej uchwały.
2.
Ujemną różnicą budżetową jest kwota bonifikaty z cen nawozów mineralnych obliczona od cen detalicznych nawozów w procencie określonym uchwałą wymienioną w § 1.
§  51.
1.
Jednostki gospodarki uspołecznionej wymienione w §§ 10-12 ust. 1 uchwały, które artykuły zakupione po cenie zaopatrzeniowej zużyły do innych celów niż określone w tych przepisach, obowiązane są do uiszczenia od tych artykułów dodatnich różnic budżetowych.
2. 35
W wypadku określonym w ust. 1 dodatnią różnicą budżetową jest różnica miedzy ceną detaliczną, zmniejszoną - w razie sprzedaży jednostkom handlowym - o udzielone marże handlowe a ceną zakupu.

Zwolnienia.

§  52.
Zwalnia się od obowiązku rozliczeń z budżetem różnic budżetowych:
1) 36
(skreślony),
2) 37
(skreślony),
3)
przedsiębiorstwa rezerw państwowych,
4)
przedsiębiorstwa podległe i nadzorowane przez Ministra Gospodarki Komunalnej i Ministra Handlu Wewnętrznego - w zakresie różnic budżetowych określonych w § 6 ust. 1 uchwały,
5)
przedsiębiorstwa podległe Zarządowi Lasów Państwowych - w zakresie różnic budżetowych wymienionych w § 4 oraz różnic budżetowych powstałych przy skupie drewna,
6)
jednostki skupu złomu - w zakresie sprzedaży złomu jako żelastwa użytkowego,
7)
przedsiębiorstwa handlowe - w zakresie skupu artykułów przemysłowych od rzemieślników oraz od osób wykonujących przemysł ludowy lub domowy, z wyjątkiem artykułów określonych w § 30,
8)
jednostki gospodarki uspołecznionej - w zakresie skupu zdecentralizowanego płodów rolnych,
9)
jednostki handlowe - w zakresie różnic budżetowych występujących przy sprzedaży artykułów zakupionych w ramach upłynniania zbędnych i nadmiernych zapasów,
10)
przedsiębiorstwa nadzorowane przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej - w zakresie skupu leków pochodzenia zagranicznego,
11) 38
spółdzielnie zrzeszone w Związku Spółdzielni Spożywców "Społem" oraz państwowe przedsiębiorstwa handlu wewnętrznego - w zakresie różnic budżetowych określonych w § 44, występujących przy sprzedaży artykułów pochodzących z własnej produkcji nakładczej tych jednostek.
12) 39
przedsiębiorstwa obrotu nasionami, zgrupowane w Zjednoczeniu Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa - w zakresie różnic budżetowych przy sprzedaży detalicznej,
13) 40
państwowe gospodarstwa rolne i rolnicze spółdzielnie produkcyjne - w zakresie sprzedaży detalicznej produktów rolnych,
14) 41
przedsiębiorstwa podległe Ministrowi Obrony Narodowej,
15) 42
zakłady naprawy samochodów zgrupowane w Zjednoczeniu Zaplecza Technicznego Motoryzacji oraz - z wyjątkiem różnic budżetowych od części zamiennych i akcesoriów do pojazdów samochodowych - przedsiębiorstwa «Techniczna Obsługa Samochodów»,
16) 43
spółdzielnie usługowo-wytwórcze kółek rolniczych,
17) 44
jednostki gospodarki uspołecznionej inne niż wymienione w pkt 4 i 14-16 - w zakresie różnic budżetowych występujących na materiałach zużywanych przy świadczeniu usług dla ludności (§ 6 ust. 1 uchwały), których:
a)
ceny zbytu powstają przez odjęcie od cen detalicznych marż handlowych,
b)
ceny detaliczne powstają przez dodanie do cen zbytu marż handlowych.
§  52a. 45
1.
Przedsiębiorstwa zgrupowane w Zjednoczeniu Przemysłu Lotniczego, Zjednoczeniu Przemysłu Motoryzacyjnego i Zjednoczeniu Przemysłu Precyzyjnego, produkujące pojazdy samochodowe i rowery, oraz agregaty do chłodziarek domowych pomniejszają należne dodatnie różnice budżetowe o kwoty odpowiadające różnicy między cenami detalicznymi, zmniejszonymi o marżę detaliczną, a cenami zbytu części zamiennych i akcesoriów zużytych przy naprawach gwarancyjnych.
2.
Kwoty zmniejszające należności z tytułu dodatnich różnic budżetowych oblicza się za okresy kwartalne od ilości części zamiennych i akcesoriów, wynikających z faktur zakładów wykonujących naprawy gwarancyjne.
3.
Jednostki określone w ust. 1 w obliczeniach różnic budżetowych za miesiące następujące po upływie kwartału, przedstawianych organom finansowym, podają dodatkowo następujące dane wynikające z otrzymanych w danym kwartale faktur za naprawy gwarancyjne:
a)
wartość części zamiennych i akcesoriów, określonych w ust. 1, obliczoną w cenach detalicznych,
b)
kwotę marży handlowej (detalicznej),
c)
wartość części zamiennych i akcesoriów, określonych w ust. 1, obliczoną w cenach zbytu,
d)
kwotę zmniejszenia należności budżetowej (a-b-c).
4.
Jeżeli kwota określona w ust. 3 lit. d) jest wyższa od należnych różnic budżetowych za miesiąc następujący po upływie kwartału, różnica podlega potrąceniu z różnic budżetowych przypadających od sprzedanych części zamiennych w kolejnych miesięcznych okresach rozliczeniowych.

Przepis końcowy.

§  53.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1967 r.

ZAŁĄCZNIK  46

DODATNIE RÓŻNICE BUDŻETOWE PRZY ZAKUPIE ZŁOMU WSADOWEGO ZAKUPOWANEGO DO PRZETOPU

Lp. Wyszczególnienie Wysokość dodatniej różnicy budżetowej w procencie ceny zakupu (ceny zbytu, ceny odprzedaży)
I Dodatnie różnice budżetowe przy zakupie po cenach zbytu od państwowych instytucji i zakładów przemysłowych oraz od spółdzielczych zakładów przemysłowych:
1) złomu stali niestopowej:
- klasy K1 niezależnie od stopnia skorodowania 30
- klas: K2, K3, K4, K11 niezależnie od stopnia

skorodowania

20
- klasy K5 niezależnie od stopnia skorodowania 15
- klas: K6, K7, K8, K9 niezależnie od stopnia

skorodowania

10
2) złomu stali stopowej wszystkich grup 10
3) złomu żeliwa wszystkich klas od ZZ 1 do ZZ 12 dla

żeliwiaków

20
4) odpadów produkcyjnych metali nieżelaznych i ich

stopów oraz złomu i odpadów metalurgicznych metali

nieżelaznych i ich stopów

5,5
II Dodatnie różnice budżetowe przy zakupie po cenach odprzedaży od jednostek upoważnionych do skupu złomu:
1) złomu stali niestopowej:
- klasy K2 70
- klasy K3, K4 130
- klasy K5 103
- klasy K10 36
- klasy K12 40
2) złomu żeliwa:
- klas ZZ 4 do ZZ 7 130
- klas ZZ 9 do ZZ 10 78
- klasy ZZ 11 70
- klasy ZW 3 15
1 § 4 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) zarządzenia z dnia 29 grudnia 1970 r. (M.P.71.2.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 stycznia 1971 r.
2 § 4 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) zarządzenia z dnia 29 grudnia 1970 r. (M.P.71.2.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 stycznia 1971 r.
3 § 4 ust. 3 skreślony przez § 1 pkt 1 lit. c) zarządzenia z dnia 29 grudnia 1970 r. (M.P.71.2.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 stycznia 1971 r.
4 § 4 ust. 4 skreślony przez § 1 pkt 1 lit. c) zarządzenia z dnia 29 grudnia 1970 r. (M.P.71.2.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 stycznia 1971 r.
5 § 5 skreślony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 29 grudnia 1970 r. (M.P.71.2.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 stycznia 1971 r.
6 § 6 skreślony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 29 grudnia 1970 r. (M.P.71.2.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 stycznia 1971 r.
7 § 7 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 30 września 1969 r. (M.P.69.45.357) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 listopada 1969 r.
8 § 9 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 29 grudnia 1970 r. (M.P.71.2.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 stycznia 1971 r.
9 § 10 skreślony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 29 grudnia 1970 r. (M.P.71.2.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 stycznia 1971 r.
10 § 15 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) zarządzenia z dnia 30 września 1969 r. (M.P.69.45.357) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 listopada 1969 r.
11 § 15 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) zarządzenia z dnia 30 września 1969 r. (M.P.69.45.357) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 listopada 1969 r.
12 § 15 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. c) zarządzenia z dnia 30 września 1969 r. (M.P.69.45.357) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 listopada 1969 r.
13 § 18 ust. 1 pkt 3 dodany przez § 1 pkt 4 lit. a) zarządzenia z dnia 29 grudnia 1970 r. (M.P.71.2.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 stycznia 1971 r.
14 § 18 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 4 lit. b) zarządzenia z dnia 29 grudnia 1970 r. (M.P.71.2.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 stycznia 1971 r.
15 § 19 zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia z dnia 29 grudnia 1970 r. (M.P.71.2.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 stycznia 1971 r.
16 § 21 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 30 września 1969 r. (M.P.69.45.357) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 listopada 1969 r.
17 § 25 skreślony przez § 1 pkt 6 zarządzenia z dnia 29 grudnia 1970 r. (M.P.71.2.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 stycznia 1971 r.
18 § 27 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a) zarządzenia z dnia 30 września 1969 r. (M.P.69.45.357) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 listopada 1969 r.
19 § 27 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. a) zarządzenia z dnia 29 grudnia 1970 r. (M.P.71.2.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 stycznia 1971 r.
20 § 27 ust. 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. b) zarządzenia z dnia 30 września 1969 r. (M.P.69.45.357) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 listopada 1969 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. c) zarządzenia z dnia 30 września 1969 r. (M.P.69.45.357) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 listopada 1969 r.

21 § 27 ust. 4:

- zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. c) zarządzenia z dnia 30 września 1969 r. (M.P.69.45.357) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 listopada 1969 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. b) zarządzenia z dnia 29 grudnia 1970 r. (M.P.71.2.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 stycznia 1971 r.

22 § 28 zmieniony przez § 1 pkt 8 zarządzenia z dnia 29 grudnia 1970 r. (M.P.71.2.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 stycznia 1971 r.
23 § 36 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 9 lit. a) zarządzenia z dnia 29 grudnia 1970 r. (M.P.71.2.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 stycznia 1971 r.
24 § 36 ust. 2 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 9 lit. b) zarządzenia z dnia 29 grudnia 1970 r. (M.P.71.2.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 stycznia 1971 r.
25 § 36 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 9 lit. c) zarządzenia z dnia 29 grudnia 1970 r. (M.P.71.2.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 stycznia 1971 r.
26 § 37 skreślony przez § 1 pkt 10 zarządzenia z dnia 29 grudnia 1970 r. (M.P.71.2.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 stycznia 1971 r.
27 § 40 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a) zarządzenia z dnia 30 września 1969 r. (M.P.69.45.357) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 listopada 1969 r.
28 § 40 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. b) zarządzenia z dnia 30 września 1969 r. (M.P.69.45.357) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 listopada 1969 r.
29 § 43 ust. 3 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. a) zarządzenia z dnia 30 września 1969 r. (M.P.69.45.357) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 listopada 1969 r.
30 § 43 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 6 lit. b) zarządzenia z dnia 30 września 1969 r. (M.P.69.45.357) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 listopada 1969 r.
31 § 44 ust. 5 dodany przez § 1 pkt 11 zarządzenia z dnia 29 grudnia 1970 r. (M.P.71.2.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 stycznia 1971 r.
32 § 45 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. a) zarządzenia z dnia 30 września 1969 r. (M.P.69.45.357) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 listopada 1969 r.
33 § 45 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 7 lit. b) zarządzenia z dnia 30 września 1969 r. (M.P.69.45.357) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 listopada 1969 r.
34 § 45 ust. 5 dodany przez § 1 pkt 7 lit. b) zarządzenia z dnia 30 września 1969 r. (M.P.69.45.357) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 listopada 1969 r.
35 § 51 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 8 zarządzenia z dnia 30 września 1969 r. (M.P.69.45.357) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 listopada 1969 r.
36 § 52 pkt 1 skreślony przez § 1 pkt 12 lit. a) zarządzenia z dnia 29 grudnia 1970 r. (M.P.71.2.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 stycznia 1971 r.
37 § 52 pkt 2 skreślony przez § 1 pkt 12 lit. a) zarządzenia z dnia 29 grudnia 1970 r. (M.P.71.2.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 stycznia 1971 r.
38 § 52 pkt 11 zmieniony przez § 1 pkt 12 lit. b) zarządzenia z dnia 29 grudnia 1970 r. (M.P.71.2.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 stycznia 1971 r.
39 § 52 pkt 12 dodany przez § 1 pkt 9 zarządzenia z dnia 30 września 1969 r. (M.P.69.45.357) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 listopada 1969 r.
40 § 52 pkt 13 dodany przez § 1 pkt 9 zarządzenia z dnia 30 września 1969 r. (M.P.69.45.357) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 listopada 1969 r.
41 § 52 pkt 14 dodany przez § 1 pkt 9 zarządzenia z dnia 30 września 1969 r. (M.P.69.45.357) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 listopada 1969 r.
42 § 52 pkt 15 dodany przez § 1 pkt 9 zarządzenia z dnia 30 września 1969 r. (M.P.69.45.357) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 listopada 1969 r.
43 § 52 pkt 16 dodany przez § 1 pkt 9 zarządzenia z dnia 30 września 1969 r. (M.P.69.45.357) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 listopada 1969 r.
44 § 52 pkt 17 dodany przez § 1 pkt 9 zarządzenia z dnia 30 września 1969 r. (M.P.69.45.357) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 listopada 1969 r.
45 § 52a:

- dodany przez § 1 pkt 10 zarządzenia z dnia 30 września 1969 r. (M.P.69.45.357) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 listopada 1969 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 13 zarządzenia z dnia 29 grudnia 1970 r. (M.P.71.2.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 stycznia 1971 r.

46 Załącznik:

-zmieniony przez § 1 pkt 11 zarządzenia z dnia 30 września 1969 r. (M.P.69.45.357) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 listopada 1969 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 14 zarządzenia z dnia 29 grudnia 1970 r. (M.P.71.2.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 stycznia 1971 r.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021