Upoważnienie Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie do legalizacji dawkomierzy użytkowych terapeutycznych promieniowania X i gamma.

ZARZĄDZENIE
PREZESA CENTRALNEGO URZĘDU JAKOŚCI I MIAR
z dnia 3 czerwca 1967 r.
w sprawie upoważnienia Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie do legalizacji dawkomierzy użytkowych terapeutycznych promieniowania X i gamma.

Na podstawie art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o miarach i narzędziach pomiarowych (Dz. U. Nr 23, poz. 148) zarządza się, co następuje:
§  1.
Upoważnia się Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, zwany dalej "Instytutem", do legalizacji dawkomierzy użytkowych terapeutycznych promieniowania X i gamma, wymienionych pod lp. 108 załącznika nr 1 do zarządzenia Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 5 października 1966 r. w sprawie określenia narzędzi pomiarowych podlegających obowiązkowi legalizacji oraz warunków zgłaszania tych narzędzi do legalizacji (Monitor Polski Nr 58, poz. 282).
§  2.
Właściwość miejscowa Instytutu w zakresie legalizacji narzędzi pomiarowych wymienionych w § 1 obejmuje:
1)
Centrali Instytutu w Warszawie - m. st. Warszawę, m. Łódź oraz województwa: białostockie, bydgoskie, gdańskie, koszalińskie, lubelskie, łódzkie, olsztyńskie i warszawskie;
2)
Oddziału Instytutu w Krakowie - m. Kraków oraz województwa: kieleckie, krakowskie i rzeszowskie,
3)
Oddziału Instytutu w Gliwicach - m. Poznań, m. Wrocław oraz województwa: katowickie, opolskie, poznańskie, szczecińskie, wrocławskie i zielonogórskie.
§  3.
Instytut dokonywać będzie legalizacji narzędzi pomiarowych wymienionych w § 1 w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o miarach i narzędziach pomiarowych (Dz. U. Nr 23, poz. 148) i wydanymi na jej podstawie przepisami.
§  4.
Nadzór i kontrolę nad czynnościami legalizacyjnymi Instytutu sprawuje Centralny Urząd Jakości i Miar.
§  5.
Od decyzji Instytutu w sprawach związanych z legalizacją narzędzi pomiarowych, wymienionych w § 1, przysługuje odwołanie do Centralnego Urzędu Jakości i Miar.
§  6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1967.33.156

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Upoważnienie Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie do legalizacji dawkomierzy użytkowych terapeutycznych promieniowania X i gamma.
Data aktu: 03/06/1967
Data ogłoszenia: 27/06/1967
Data wejścia w życie: 27/06/1967