Rozwój spółdzielczości inwalidzkiej.

UCHWAŁA Nr 90
RADY MINISTRÓW
z dnia 5 maja 1967 r.
w sprawie rozwoju spółdzielczości inwalidzkiej.

W celu zapewnienia inwalidom zatrudnionym w spółdzielniach inwalidów właściwych warunków rehabilitacji, pracy i ciągłości zatrudnienia oraz dla zwiększenia możliwości zatrudnienia tych osób Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
Uchwała niniejsza dotyczy spółdzielni inwalidów zrzeszonych w Związku Spółdzielni Inwalidów.
§  2.
Zaleca się Związkowi Spółdzielni Inwalidów:
1)
rozwijanie sieci spółdzielni inwalidów, zwłaszcza w formie zakładów pracy chronionej dla inwalidów niewidomych, inwalidów z powodu gruźlicy, chorób psychicznych, nerwowych i innych schorzeń, według programów stanowiących składową część planów wieloletnich Związku Spółdzielni Inwalidów,
2)
rozszerzanie działalności produkcyjno-usługowej spółdzielni inwalidów na miasta powiatowe i mniejsze, w których istnieją skupiska inwalidów wymagających rehabilitacji zawodowej,
3)
rozwijanie i doskonalenie wewnątrzzakładowego szkolenia zawodowego i przysposobienia do pracy inwalidów, w szczególności młodocianych,
4)
dalszą rozbudowę zaplecza i urządzeń rehabilitacyjnych w spółdzielniach w postaci warsztatów szkoleniowych, oddziałów przysposobienia zawodowego, internatów przyzakładowych itp. oraz polepszanie warunków pracy inwalidów ze szczególnym uwzględnieniem poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.
§  3.
1.
W celu stworzenia warunków stabilizacji działalności gospodarczej i podstaw specjalizacji spółdzielni inwalidów w wykonywaniu asortymentów wyrobów i rodzajów usług nadających się do wykonywania przez inwalidów, ustala się w załączniku do uchwały wykaz wyrobów i rodzajów usług, które będą wykonywały spółdzielnie inwalidów, jako główni producenci w skali ogólnokrajowej.
2.
Wykaz wyrobów i usług, o których mowa w ust. 1, może być na wniosek Związku Spółdzielni Inwalidów, uzgodniony z odpowiednimi zjednoczeniami wiodącymi, poszerzony o inne wyroby lub rodzaje usług na podstawie zarządzenia właściwego ministra.
3.
Właściwi ministrowie, Przewodniczący Komitetu Drobnej Wytwórczości oraz zarządy centralnych związków spółdzielczych wydadzą w myśl § 5 ust. 4 uchwały nr 116 Rady Ministrów z dnia 14 maja 1965 r. o współpracy i koordynacji gospodarczej (Monitor Polski Nr 33, poz. 178) wytyczne dla nadzorowanych zjednoczeń wiodących w zakresie przyspieszenia w spółdzielniach inwalidów rozwoju produkcji, o której mowa w ust. 1 i 2, przy uwzględnieniu zahamowania jej wzrostu w innych przedsiębiorstwach uspołecznionych oraz przesuwania tej produkcji do spółdzielni inwalidów w ramach rekonstrukcji przemysłu.
4.
Związek Spółdzielni Inwalidów rozwinie odpowiednią działalność organizacyjną w zakresie intensywnego rozwoju produkcji, o której mowa w ust. 1 i 2, w rozmiarach zapewniających pełne zaspokojenie potrzeb rynku z zapewnieniem spółdzielniom na ten cel koniecznej pomocy finansowej.
5.
Upoważnia się prezydia wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) do ustalenia na wniosek wojewódzkiego (okręgowego) związku spółdzielni inwalidów asortymentów produkcji i rodzajów usług o znaczeniu lokalnym, których produkowaniem lub świadczeniem będą się zajmować spółdzielnie inwalidów jako główni producenci na terenie danego województwa.
§  4.
W celu stworzenia odpowiednich warunków rozwoju długofalowej kooperacji przemysłowej przedsiębiorstw kluczowych ze spółdzielniami inwalidów, właściwi ministrowie wydadzą podległym zjednoczeniem i przedsiębiorstwom odpowiednie zalecenia i wytyczne co do zawierania umów kooperacyjnych ze spółdzielniami inwalidów na warunkach obowiązujących przedsiębiorstwa państwowe.
§  5.
Właściwi ministrowie spowodują, aby zjednoczenia wiodące, działające w trybie uchwały nr 116 Rady Ministrów z dnia 14 maja 1965 r. o współpracy i koordynacji gospodarczej, przy wykonywaniu swych funkcji w dziedzinach objętych działalnością spółdzielczości inwalidzkiej:
1)
zapewniały w planach perspektywicznych i rocznych oraz w branżowych programach produkcyjnych rozwój produkcji i usług w spółdzielniach inwalidów w myśl § 3 i § 4,
2)
zapewniały wykorzystanie w pełni mocy produkcyjnych spółdzielni inwalidów, uwzględniając ich specjalizację w określonych kierunkach branżowych,
3)
stosowały uprzywilejowanie spółdzielni inwalidów w zakresie pomocy organizacyjnej i technicznej, a w szczególności w okresie przekazywania im, w trybie obowiązujących przepisów, zbędnych, wycofywanych z produkcji maszyn i urządzeń.
§  6.
1.
Przewodniczący Komitetu Drobnej Wytwórczości zapewni - na warunkach pierwszeństwa - zaopatrzenie dla spółdzielni inwalidów w materiały i surowce objęte centralnym rozdzielnictwem.
2.
Prezydia rad narodowych przydzielać będą spółdzielniom inwalidów na warunkach pierwszeństwa zaopatrzenie w surowce i materiały będące w ich dyspozycji oraz w środki transportu wytwarzane w kraju i pochodzące z importu.
3.
Właściwi ministrowie oraz Przewodniczący Komitetu Drobnej Wytwórczości zapewnią spółdzielniom inwalidów na warunkach pierwszeństwa pełne zaopatrzenie w niezbędne maszyny i urządzenia.
4.
Przewodniczący Komitetu Drobnej Wytwórczości i właściwi ministrowie wydadzą zalecenia podległym przedsiębiorstwom i jednostkom do zbywania spółdzielniom inwalidów nadwyżek surowcowych oraz odpadów produkcyjnych na prawach pierwszeństwa w stosunku do innych odbiorców drobnej wytwórczości.
5.
Prezydia rad narodowych będą uwzględniać w miarę możliwości pełne potrzeby spółdzielni inwalidów w zakresie przydziału lokali przemysłowych i handlowych.
6.
Zezwala się spółdzielniom inwalidów na prowadzenie skupu surowców wtórnych oraz surowców i materiałów miejscowych. Właściwi ministrowie ustalą w porozumieniu ze Związkiem Spółdzielni Inwalidów asortyment, zasięg i tryb prowadzenia skupu.
§  7.
Upoważnia się prezydia rad narodowych do przekazywania działalności w zakresie handlu drobno-detalicznego handlowym spółdzielniom inwalidów.
§  8.
Upoważnia się Ministra Finansów do udzielenia spółdzielniom inwalidów dalszych ulg podatkowych.
§  9.
Upoważnia się Ministra Finansów do udzielania Związkowi Spółdzielni Inwalidów dotacji z budżetu Państwa do wysokości 1/5 wpłacanych przez spółdzielnie inwalidów zrzeszone w tym Związku - składek na ubezpieczenia społeczne. Dotacje te przekazywane będą na specjalny fundusz z przeznaczeniem na rozbudowę własnych spółdzielczych zakładów leczniczo-wypoczynkowych i rehabilitacyjnych. Zasady i tryb działania specjalnego funduszu ustala Związek Spółdzielni Inwalidów po porozumieniu z Ministrami Finansów oraz Zdrowia i Opieki Społecznej.
§  10.
Przewodniczący Komitetu Pracy i Płac ureguluje w porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych, Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej i Związkiem Spółdzielni Inwalidów - zasady zatrudniania w spółdzielniach inwalidów w niepełnym wymiarze godzin niektórych kategorii inwalidów oraz ozdrowieńców gruźliczych.
§  11.
Centralny Związek Spółdzielczości Pracy oraz Związek Spółdzielni Inwalidów ustalać będą w porozumieniu z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Przewodniczącym Komitetu Pracy i Płac wytyczne dotyczące corocznych planów zatrudnienia inwalidów.
§  12.
1.
Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów wyodrębniać będzie w rocznych planach inwestycyjnych, w ramach szacunkowo określanych nakładów inwestycyjnych i robót budowlano-montażowych grupy B, wielkości tych nakładów i robót dla Związku Spółdzielni Inwalidów przeznaczonych na rozbudowę lub budowę zakładów pracy chronionej oraz zakładów leczniczo-rehabilitacyjnych.
2.
Wojewódzkie organy bilansujące roboty budowlane zapewnią jednostkom organizacyjnym Związku Spółdzielni Inwalidów wykonawstwo robót budowlano-montażowych dla inwestycji, o których mowa w ust. 1.
3.
Prezydia wojewódzkich rad narodowych, Centralny Związek Spółdzielczości Pracy i Związek Spółdzielni Inwalidów obowiązane są w projektach planu rocznego wyodrębniać w szacunku nakładów inwestycyjnych grupy B - nakłady na roboty budowlano-montażowe dla inwestycji spółdzielczości inwalidzkiej, o których mowa w ust. 1.
§  13.
Prezydia wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) w zakresie swych uprawnień w dziedzinie koordynacji gospodarki terenowej:
1)
zapewnią w planach wieloletnich i rocznych realizację przepisów niniejszej uchwały w zakresie rozwoju rehabilitacji i zatrudnienia inwalidów w spółdzielczości inwalidzkiej,
2)
przestrzegać będą przy opiniowaniu planów inwestycyjnych zasady lokalizacji inwestycji w miejscowościach, w których istnieją potrzeby rehabilitacji i zatrudnienia inwalidów,
3)
zapewniać będą spółdzielczości inwalidzkiej pierwszeństwo wykonawstwa robót inwestycyjnych.
§  14.
Traci moc uchwała nr 349 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1959 r. w sprawie rozwoju spółdzielczości inwalidzkiej.
§  15.
Wykonanie uchwały porucza się Przewodniczącemu Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, Przewodniczącemu Komitetu Pracy i Płac, Przewodniczącemu Komitetu Drobnej Wytwórczości, właściwym ministrom, prezydiom wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) oraz Zarządom Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy i Związku Spółdzielni Inwalidów.
§  16.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 1967 r.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ WYROBÓW I RODZAJÓW USŁUG, KTÓRYCH WYKONYWANIEM ZAJMOWAĆ SIĘ BĘDĄ SPÓŁDZIELNIE INWALIDÓW, JAKO GŁÓWNI PRODUCENCI W SKALI OGÓLNOKRAJOWEJ

Lp. Wyrób lub rodzaj usług
1 Żarówki choinkowe
2 Żarówki sufitowe samochodowe
3 Komplety choinkowe
4 Żarówki do świateł "Stop"
5 Sznury przyłączeniowe elektryczne wszystkich typów (montaż)
6 Wały giętkie do szybkościomierzy samochodowych i motocyklowych
7 Wkłady do filtrów olejowych
8 Cylindry hamulcowe do przyczep samochodowych
9 Zamknięcia pałąkowe i zamknięcia koronkowe do butelek (produkcja i montaż)
10 Nakrętki Ć 2, 3, 4, 5 mm (produkcja ręczna)
11 Spinacze biurowe, pineski wszystkich rodzajów
12 Znicze i świece ozdobne
13 Zamknięcia i uszczelki z tworzyw sztucznych do opakowań dla przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego i innych
14 Klamerki do bielizny drewniane i z tworzyw sztucznych
15 Worki odzieżowe, torby, pokrowce, śniadaniówki itp. z tworzyw sztucznych
16 Rękawice ochronne i robocze z tkanin, ze skóry i z tworzyw sztucznych
17 Bielizna i odzież szpitalna
18 Obuwie profilaktyczne dla osób pracujących w pozycji stojącej
19 Tornistry szkolne
20 Wyroby branży szczotkarsko-pędzlarskiej
21 Sprężynki do słoików Wecka
22 Skuwki do pędzli
23 Kółka i żabki do firanek
24 Kasety do filmów
25 Szatniarstwo
26 Dozór mienia
27 Usługi archiwalne (z wyjątkiem archiwowania akt wykonywanego przez państwową służbę archiwalną)
28 Prowadzenie parkingów
29 Plakatowanie
30 Naprawa wiecznych piór i napełnianie długopisów

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021