Tryb uzgadniania cen artykułów nietypowych i opłat za nietypowe usługi (roboty) przemysłowe wykonywane przez przedsiębiorstwa resortu Centralnego Urzędu Geologii na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej.

ZARZĄDZENIE
PREZESA CENTRALNEGO URZĘDU GEOLOGII
z dnia 29 grudnia 1966 r.
w sprawie trybu uzgadniania cen artykułów nietypowych i opłat za nietypowe usługi (roboty) przemysłowe wykonywane przez przedsiębiorstwa resortu Centralnego Urzędu Geologii na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej.

Na podstawie § 10 uchwały nr 72 Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1963 r. w sprawie cen artykułów nietypowych i opłat za nietypowe usługi (roboty) przemysłowe wykonywane na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski z 1963 r. Nr 17, poz. 96 i z 1966 r. Nr 1, poz. 4) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Artykułami nietypowymi w rozumieniu zarządzenia są wyroby nie objęte obowiązującymi cennikami i ich uzupełnieniami, których produkcja ma charakter jednorazowy i wykonywana jest na warunkach technicznych określonych indywidualnie przy każdym zamówieniu.
2.
Produkcją jednorazową jest również produkcja małoseryjna, jeżeli ma charakter niepowtarzalny.
3.
Nietypowymi usługami (robotami) przemysłowymi są usługi nie objęte obowiązującymi cennikami i taryfami, wykonywane na indywidualne zamówienia.
4.
Przez użyte w dalszych przepisach zarządzenia określenia:
1)
artykuły nietypowe - należy rozumieć również nietypowe usługi (roboty) przemysłowe,
2)
wykonawca - należy rozumieć Zakłady Mechaniczne Urządzeń Wiertniczych w Sosnowcu, Przedsiębiorstwo Poszukiwań Geofizycznych (w zakresie urządzeń geofizycznych) i Przedsiębiorstwo Państwowe "Wydawnictwa Geologiczne" (w zakresie przemysłu poligraficznego) oraz przedsiębiorstwa geologiczne i hydrogeologiczne (w zakresie artykułów i usług przemysłowych).
§  2.
1.
Ceny nietypowych artykułów produkowanych dla jednostek gospodarki uspołecznionej przez wykonawców podległych Centralnemu Urzędowi Geologii uzgadniają w drodze porozumienia wykonawca z zamawiającym na zasadach określonych w zarządzeniu.
2.
Uzgodnione ceny, o których mowa w ust. 1, podlegają zatwierdzeniu:
1)
przez kierownika jednostki bezpośrednio nadrzędnej nad wykonawcą po uprzednim zaopiniowaniu kalkulacji przez głównego księgowego tej jednostki - jeżeli wartość zamówienia jest wyższa od 100.000 zł, a nie przekracza 500.000 zł,
2)
przez Prezesa Centralnego Urzędu Geologii po uprzednim zaopiniowaniu kalkulacji przez Dyrektora Departamentu Finansowo-Księgowego - jeżeli wartość zamówienia przewyższa 500.000 zł.
§  3.
1.
Podstawą do uzgodnienia ceny jest kalkulacja planowanego kosztu własnego, sporządzona przez wykonawcę po otrzymaniu przez niego zamówienia.
2.
Kalkulacja planowanego kosztu własnego powinna być sporządzona zgodnie z zasadami kalkulacji kosztów obowiązującymi wykonawcę i według wzorów obowiązujących w tym zakresie.
3.
Przy sporządzaniu kalkulacji, o której mowa w ust. 2, należy uwzględnić zysk, jaki wykonawca osiąga z produkcji wyrobów typowych najbardziej zbliżonych do artykułu nietypowego, jednak nie wyższy niż przeciętny zysk osiągany z całości swej produkcji.
4.
Jeśli ceny wyrobów typowych najbardziej zbliżonych do artykułu nietypowego nie pokrywają kosztu ich produkcji, należy w kalkulacji artykułu nietypowego uwzględnić zysk w wysokości 5%.
5.
Przez produkcję najbardziej zbliżoną do produkcji danego wyrobu nietypowego należy rozumieć produkcję artykułu lub grupy artykułów dających się porównać z artykułem nietypowym pod względem przeznaczenia lub technologii wytwarzania.
6.
Przeciętnym zyskiem osiąganym z całości produkcji (ust. 3) jest zysk wykazany w ostatnim pełnym rocznym zamknięciu bilansowym.
§  4.
Jeżeli faktycznie osiągnięty zysk z produkcji nietypowej przewyższa zysk określony w kalkulacji (§ 3 ust. 4) więcej niż o 3% w stosunku do kosztu produkcji, różnicę tę uważa się za zysk nieprawidłowy. Rozliczenia z zysku nieprawidłowego regulują odrębne przepisy.
§  5.
1.
Jeżeli artykuł nietypowy różni się od artykułu typowego, objętego cennikiem obowiązującym wykonawcę, lub na który ustalona została cena przez organ właściwy dla wykonawcy, tylko zmianami w wykonaniu i wyposażeniu, podstawą do uzgodnienia ceny (§ 2) jest cena artykułu typowego, którą zwiększa się lub zmniejsza o różnicę kosztów wynikającą z dokonanych zmian, z uwzględnieniem przypadającej od tej różnicy stawki zysku osiąganej na artykule typowym.
2.
Przepisy § 3 ust. 4-6 stosuje się odpowiednio.
§  6.
1.
W wyjątkowych wypadkach (np. nietypowych skomplikowanych remontów urządzeń wiertniczych), gdy w chwili zawierania umowy dane dotyczące warunków technicznych nie pozwalają na sporządzenie dokładnej kalkulacji, wykonawca sporządza kalkulację orientacyjną, na której podstawie uzgadniana jest wysokość limitu ceny artykułu nietypowego.
2.
W razie gdy określony został limit ceny, cenę ostateczną określa się na podstawie kalkulacji wynikowej. Jeżeli cena określona na podstawie kalkulacji wynikowej jest wyższa od limitu ceny, za cenę ostateczną przyjmuje się cenę równą limitowi.
§  7.
1.
Kalkulację kosztu artykułu nietypowego wykonawca przesyła zamawiającemu w ciągu 14 dni od daty zamówienia.
2.
Jeżeli zamówienie dotyczy bardziej skomplikowanego artykułu nietypowego, termin opracowania kalkulacji może być przedłużony w drodze pisemnego porozumienia wykonawcy z zamawiającym.
§  8.
1.
Uzgodnienie ceny następuje przez pisemne potwierdzenie przez zamawiającego w ciągu 7 dni od daty otrzymania kalkulacji opracowanej przez wykonawcę.
2.
W ciągu 7 dni od daty otrzymania kalkulacji zamawiający może zgłosić na piśmie zastrzeżenie dotyczące poszczególnych pozycji kalkulacji lub ogólnej wysokości ceny z niej wynikającej.
3.
Wykonawca w ciągu 7 dni od daty otrzymania zastrzeżeń zawiadamia zamawiającego o przyjęciu zastrzeżeń i uzgodnieniu ceny bądź odrzuceniu zastrzeżeń i nie uzgodnieniu ceny.
§  9.
1.
W razie nie uzgodnienia ceny między wykonawcą a zamawiającym, który podlega Centralnemu Urzędowi Geologii, ceny ustalają:
1)
Dyrektor Departamentu Ekonomiki Prac Geologicznych w imieniu Prezesa Centralnego Urzędu Geologii w porozumieniu z kierownikiem jednostki organizacyjnej, któremu podlega zamawiający - jeżeli wartość zamówienia nie przewyższa 100.000 zł,
2)
Prezes Centralnego Urzędu Geologii - jeżeli wartość zamówienia przewyższa 100.000 zł.
2.
W razie nie uzgodnienia ceny między wykonawcą a zamawiającym nie wymienionym w ust. 1 wykonawca równocześnie z powiadomieniem zamawiającego o nie uzgodnieniu ceny (§ 8 ust. 3) zawiadamia o tym:
1)
Departament Finansowo-Księgowy - jeżeli wartość zamówienia nie przewyższa 100.000 zł,
2)
Prezesa Centralnego Urzędu Geologii za pośrednictwem Departamentu Finansowo-Księgowego - jeżeli wartość zamówienia przewyższa 100.000 zł.
3.
Zawiadomienie wykonawcy jest równoznaczne z wnioskiem o ustalenie ceny, w związku z czym do zawiadomienia powinny być dołączone wszystkie materiały dotyczące proponowanej ceny.
4.
W wypadku, o którym mowa w ust. 2, ceny ustalają:
1)
Dyrektor Departamentu Ekonomiki Prac Geologicznych w imieniu Prezesa Centralnego Urzędu Geologii w porozumieniu z jednostką organizacyjną, której podlega zamawiający - jeżeli wartość zamówienia nie przewyższa 500.000 zł,
2)
Prezes Centralnego Urzędu Geologii w porozumieniu z ministrem nadzorującym zamawiającego - jeżeli wartość zamówienia przewyższa 500.000 zł.
§  10.
Jeżeli porozumienie co do ustalenia ceny nie zostanie osiągnięte, cenę ustala Państwowa Komisja Cen, z tym że w razie gdy wartość zamówienia:
1)
nie przewyższa 500.000 zł (§ 9 ust. 4 pkt 1) - wniosek o ustalenie ceny powinien być skierowany do Państwowej Komisji Cen za pośrednictwem Centralnego Urzędu Geologii,
2)
przewyższa 500.000 zł (§ 9 ust. 4 pkt 2) - wniosek kieruje Prezes Centralnego Urzędu Geologii.
§  11.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1967.3.15

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Tryb uzgadniania cen artykułów nietypowych i opłat za nietypowe usługi (roboty) przemysłowe wykonywane przez przedsiębiorstwa resortu Centralnego Urzędu Geologii na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej.
Data aktu: 29/12/1966
Data ogłoszenia: 18/01/1967
Data wejścia w życie: 18/01/1967