Ogólne warunki umów sprzedaży oraz umów dostawy drewna i wyrobów z drewna w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 24 kwietnia 1967 r.
w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży oraz umów dostawy drewna i wyrobów z drewna w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.

Na podstawie art. 384 Kodeksu cywilnego i § 1 ust. 1 pkt 3 uchwały nr 97 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1965 r. w sprawie upoważnienia naczelnych organów administracji państwowej do ustalania ogólnych warunków dla określonych kategorii umów (Monitor Polski Nr 23, poz. 109) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Ustala się ogólne warunki umów sprzedaży drewna i wyrobów z drewna w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.
2.
Ilekroć w ogólnych warunkach umów wymienionych w ust. 1 mówi się o towarze, rozumie się przez to drewno i wyroby z drewna, wymienione w załączniku nr 2 do zarządzenia.
§  2.
Do czasu wydania ogólnych warunków umów dostawy drewna i wyrobów z drewna ogólne warunki umów wymienione w § 1 ust. 1 stosuje się odpowiednio do umów dostawy (art. 605 Kodeksu cywilnego).
§  3.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym zarządzeniem stosuje się odpowiednio przepisy zarządzenia Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, a wydanego na podstawie § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały nr 97 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1965 r. w sprawie upoważnienia naczelnych organów administracji państwowej do ustalania ogólnych warunków dla określonych kategorii umów (Monitor Polski Nr 23, poz. 109).
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1967 r.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

OGÓLNE WARUNKI UMÓW SPRZEDAŻY DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA W OBROCIE KRAJOWYM POMIĘDZY JEDNOSTKAMI GOSPODARKI USPOŁECZNIONEJ

§  1.
1.
Drewno okrągłe, wysyłane przez sprzedawcę jego środkiem transportowym, chłopskim taborem konnym lub innym środkiem najemnym, może być dostarczane do miejsca wskazanego w umowie również poza godzinami pracy, w czasie ustalonym w umowie. Sposób zawiadamiania o czasie dostarczenia tego drewna określa się w umowie.
2.
Kupujący obowiązany jest przygotować się do przyjęcia drewna okrągłego dostarczanego środkiem transportowym określonym w ust. 1 w sposób zapewniający sprawny rozładunek drewna przez sprzedawcę i jego odbiór przez kupującego, w celu uniknięcia postojów przekraczających normę czasową przyjętą dla danego środka transportu.
3.
Ilość i terminy dostarczenia drewna okrągłego ustala się z uwzględnieniem sezonowych możliwości sprzedaży, z tym że w drodze wzajemnego porozumienia stron drewno to może być dostarczane bez względu na wielkość zapasów u kupującego.
§  2.
Do przesyłki i listu przewozowego sprzedawca obowiązany jest w każdym wypadku dołączyć specyfikację wysłanego towaru, z powołaniem się na umowę (zamówienie) lub dodatkową dyspozycję.
§  3.
Jeżeli przepisy o cenach nie stanowią inaczej:
1)
cena drewna okrągłego franco stacja przeznaczenia obejmuje koszty związane z załadowaniem i przewozem ładunku zwyczajną wagonową przesyłką kolejową, spławem loco binduga docelowa w tratwach na wodzie (na barce),
2)
przy zakupie drewna okrągłego loco las lub miejsce wyróbki drewna albo loco składnica przykolejowa sprzedającego – koszty załadowania i odbioru obciążają kupującego, chyba że strony postanowiły inaczej.
§  4.
Dopuszczalne jest stosowanie 100% podwyżki kary umownej jedynie w razie więcej niż dwukrotnego dostarczenia w tym samym roku kalendarzowym przez tę samą jednostkę produkcyjną wykonującą bezpośrednio umowę (np. nadleśnictwo, tartak) towaru posiadającego takie same wady.
§  5.
W razie uzasadnionej niemożności przyjęcia zamówienia zgodnie z jego treścią, jednostka właściwa do przyjmowania zamówień jest obowiązana do zaoferowania, stosownie do możliwości wykonania zamówienia, towaru w innych rodzajach, klasach jakości i wymiarach, najbardziej zbliżonych do określonych w zamówieniu.
§  6.
1. 1
Zamówienia na drewno okrągłe i tarcicę należy składać nie później niż na 45 dni przed początkiem okresu, na jaki ma być zawarta umowa.
2.
Nie należy odmawiać przyjęcia zamówienia tylko z tego powodu, że wyprzedzenie złożenia zamówienia jest krótsze od przewidzianego w ust. 1, jeżeli istnieje możliwość dostarczenia towaru w okresie, na który ma być zawarta umowa.
3. 2
Na terminy wyprzedzeń nie można się powoływać, jeżeli zamówienie dotyczy towarów przeznaczonych na zaopatrywanie produkcji eksportowej, na cele związane z usunięciem skutków awarii lub cele naukowo-badawcze, a także w razie drobnej sprzedaży detalicznej.
§  7.
1.
W razie stwierdzenia braków lub wad, kupujący obowiązany jest niezwłocznie sporządzić protokół przy udziale przedstawiciela sprzedawcy. Jeżeli przedstawiciel sprzedawcy jest nieobecny, protokół powinien być sporządzony przez powołaną przez kupującego komisję w składzie co najmniej trzech osób. Protokół sporządza się w koniecznej ilości egzemplarzy, z której po jednym egzemplarzu otrzymują: sprzedawca, wysyłający towar (nadawca), kupujący i otrzymujący towar (adresat), a gdy chodzi o drewno okrągłe – niezależnie od egzemplarza dla sprzedawcy jeden egzemplarz protokołu otrzymuje przedstawiciel sprzedawcy.
2.
W odniesieniu do drewna okrągłego sprzedawanego przez okręgowe zarządy lasów państwowych przedstawicielem sprzedawcy jest osoba wyznaczona przez okręgowy zarząd lasów państwowych, w którego zasięgu znajduje się siedziba kupującego.
3.
Jeżeli sprzedaż drewna okrągłego nastąpiła w drodze wysyłki towaru i przy odbiorze towaru przedstawiciel sprzedawcy był nieobecny, kupujący jest obowiązany niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania towaru, powiadomić telegraficznie lub telefonicznie sprzedawcę i przedstawiciela sprzedawcy o ujawnieniu braków lub wad. Przy dostawach drogą wodną (spławem), w odniesieniu do wad jakościowych siedmiodniowy termin liczy się od chwili wyciągnięcia towaru z wody, niezależnie do daty przekazania przez sprzedawcę tego towaru na wodzie.
4.
Sprzedawca drewna okrągłego lub jego przedstawiciel, który zamierza dokonać oględzin reklamowanego towaru, obowiązany jest o tym powiadomić kupującego telegraficznie lub telefonicznie najpóźniej w terminie 2 dni po otrzymaniu reklamacji i podać termin przybycia. Termin przybycia nie może być dłuższy niż 4 dni od otrzymania reklamacji. Jeśli sprzedawca zastrzeże sobie osobisty udział w rozpatrzeniu reklamacji, termin ten może być przedłużony o następne 4 dni.
5.
Kupujący obowiązany jest w sposób właściwy dla danego towaru przygotować go odpowiednio, aby umożliwić dokonanie czynności związanych z reklamacją.
6.
Kupujący, który nie dokona czynności określonych w ust. 1 i 3, nie traci uprawnień z tytułu rękojmi za wady, jeżeli fakt istnienia wad wykaże w inny sposób, a w odniesieniu do drewna okrągłego mierzonego w pojedynczych sztukach, jeżeli drewno nie posiadało widocznych na zewnątrz wad w postaci odłamków metali, brunatnicy i zaparzenia.
§  8.
Sprzedawca nie odpowiada za różnice pomiarowe miedzy danymi specyfikacji a pomiarami kupującego, jeżeli:
1)
w drewnie okrągłym mierzonym w pojedynczych sztukach różnica w pomiarze średnicy mierzonej w połowie długości na krzyż nie przekracza 1 cm,
2)
w drewnie okrągłym stosowym różnica w masie partii wagonowej nie przekracza 2%,
3)
w pozostałym drewnie okrągłym i materiałach tartych różnica nie przekracza 1% masy, przy zgodności ilości sztuk w partii.
§  9.
W razie gdy kupujący odstępuje od umowy i stawia towar do dyspozycji sprzedawcy, sprzedawca obowiązany jest zadysponować towarem niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy, a kupujący obowiązany jest przechować towar do tego czasu i postąpić z towarem stosownie do dyspozycji sprzedawcy. Koszty związane z przechowaniem i przesyłką towaru ponosi sprzedawca.
§  10. 3
Jeżeli w umowie inaczej nie ustalono, oznaczenie ilości, jakości, sortymentu, wymiaru i innych właściwości towaru powinno nastąpić na 45 dni przed terminem dostarczenia towaru, a oznaczenie dotyczące tylko miejsca, do którego towar ma być dostarczony, nie później niż na 30 dni przed terminem dostarczenia towaru. Dla towarów podlegających obowiązkowemu programowaniu liniowemu przewozów kolejowych terminy te wynoszą 45 dni.

ZAŁĄCZNIK Nr 2

Wykaz towarów

Nr kolejny Nazwa towaru
a) Drewno okrągłe.
1. Drewno tartaczne z drzew iglastych i liściastych.
2. Drewno kopalniakowe z drzew iglastych i liściastych.
3. Drewno na stemple budowlane z drzew iglastych.
4. Drewno okleinowe z drzew iglastych i liściastych.
5. Drewno rezonansowe z drzew iglastych.
6. Drewno na prowadnice szybowe z drzew iglastych i liściastych.
7. Drewno łuszczarskie (sklejkowe) z drzew iglastych i liściastych.
8. Drewno zapałczane z drzew iglastych i liściastych.
9. Drewno liściaste do suchej destylacji.
10. Drewno liściaste do wyrobu płyt wiórowych.
11. Drewno garbnikowe.
12. Drewno opałowe iglaste i liściaste.
13. Słupy teleenergetyczne.
14. Słupy chmielowe iglaste i liściaste.
15. Papierówka sosnowa, świerkowa, jodłowa, liściasta.
16. Szczapy i wałki użytkowe iglaste i liściaste.
17. Żerdzie iglaste i liściaste ogólnego przeznaczenia.
18. Żerdzie iglaste papiernicze.
19. Żerdzie dyszlowe iglaste i liściaste.
20. Słupki iglaste i liściaste.
21. Tyczki iglaste i liściaste.
22. Paliki do zasłon odśnieżnych wskaźnikowe iglaste i liściaste.
23. Kołki faszynowe iglaste i liściaste.
24. Drobnica użytkowa iglasta i liściasta.
25. Drobnica iglasta do wyrobu płyt pilśniowych.
26. Drobnica opałowa iglasta i liściasta.
27. Karpina użytkowa iglasta.
28. Karpina opałowa iglasta i liściasta.
b) Tarcica.
29. Tarcica z surowca iglastego.
30. Tarcica z surowca liściastego.
31. Fryzy.
32. Łaty meblowe bukowe.
33. Elementy meblowe iglaste i liściaste.
34. Elementy muzyczne liściaste.
35. Elementy budowlane (ościeżnice).
36. Elementy iglaste i liściaste do maszyn rolniczych.
37. Graniaki liściaste na klepki uiglone.
38. Tarcica bukowa na młoty spadowe.
39. Bindra dębowa.
40. Tarcica portowa.
41. Tarcica szkutnicza.
42. Tarcica okrętowa iglasta i liściasta.
43. Pianki pokładowe.
44. Tarcica lotnicza.
45. Tarcica wagonowa liściasta i iglasta.
46. Tarcica na drabiny strażackie.
47. Zrzyny papiernicze.
48. Zrzyny defibracyjne.
49. Opoły papiernicze.
50. Zrębki.
c) Wyroby z drewna.
51. Okleiny.
52. Obłogi.
53. Sklejka.
54. Płyty pilśniowe.
55. Płyty stolarskie (listewkowe, komórkowe itp.).
56. Płyty wiórowe.
57. Beczki.
58. Skrzynie i komplety skrzynkowe.
59. Deszczułki posadzkowe.
60. Palety.
61. Wełna drzewna.
62. Liny z wełny drzewnej.
63. Kostka brukowa.
64. Ramy inspektowe.
65. Szpunty browarnicze i papiernicze.
66. Wałki papiernicze.
67. Listwy przyścienne iglaste.
68. Przekładki akumulatorowe.
69. Lignofol.
1 Załącznik nr 1 § 6 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) zarządzenia z dnia 16 września 1970 r. (M.P.70.31.256) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 września 1970 r.
2 Załącznik nr 1 § 6 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) zarządzenia z dnia 16 września 1970 r. (M.P.70.31.256) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 września 1970 r.
3 Załącznik nr 1 § 10 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 16 września 1970 r. (M.P.70.31.256) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 września 1970 r.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021