Wypłata rent rencistom zatrudnianym okresowo przez Zarząd Międzynarodowych Targów Poznańskich.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU PRACY I PŁAC
z dnia 17 kwietnia 1967 r.
w sprawie wypłaty rent rencistom zatrudnianym okresowo przez Zarząd Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Na podstawie § 3b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 1958 r. w sprawie zawieszania prawa do renty oraz zasad wypłacania inwalidzkiej renty wyrównawczej (Dz. U. z 1958 r. Nr 26, poz. 111, z 1962 r. Nr 24, poz. 110 i Nr 43, poz. 205, z 1965 r. Nr 26, poz. 174 oraz z 1966 r. Nr 29, poz. 176) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Rencistom zatrudnianym okresowo przez Zarząd Międzynarodowych Targów Poznańskich na stanowiskach pracy związanych z obsługą organizowanych targów międzynarodowych lub krajowych nie zawiesza się prawa do renty mimo osiągania zarobków wyższych niż określone w § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 1958 r. w sprawie zawieszania prawa do renty oraz zasad wypłacania inwalidzkiej renty wyrównawczej (Dz. U. z 1958 r. Nr 26, poz. 111, z 1962 r. Nr 24, poz. 110 i Nr 43, poz. 205, z 1965 r. Nr 26, poz. 174 oraz z 1966 r. Nr 29, poz. 176), zwanego dalej "rozporządzeniem", jeżeli:
1)
okres zatrudnienia rencisty nie przekracza 3 miesięcy w danym roku kalendarzowym,
2)
rencista poza zarobkiem z tytułu zatrudnienia, o którym mowa, nie osiąga innych zarobków lub dochodów z innych źródeł powodujących zawieszenie prawa do renty w myśl przepisów rozporządzenia; jeżeli zarobki lub dochody rencisty osiągane z innych źródeł powodują wypłacanie renty w kwocie zmniejszonej, rentę wypłaca się w tej kwocie.
2.
Przepis ust. 1 ma zastosowanie pod warunkiem uzyskania przez Zarząd Międzynarodowych Targów Poznańskich pisemnej zgody właściwego do spraw zatrudnienia organu Prezydium Rady Narodowej miasta Poznania na okresowe zatrudnianie ustalonej liczby rencistów.
§  2.
Warunkiem wypłacania renty przez organ rentowy rencistom, o których mowa w § 1, jest przedłożenie zaświadczenia Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich, stwierdzającego:
1)
że rencista jest zatrudniony na stanowisku pracy związanym z obsługą targów międzynarodowych lub krajowych,
2)
na jaki okres zawarta została z rencistą umowa o pracę.
§  3.
1.
Jeżeli zatrudnienie rencisty z zarobkiem przekraczającym kwotę określoną w § 2 ust. 2 rozporządzenia trwało w danym roku kalendarzowym dłużej niż 3 miesiące, prawo do renty ulega zawieszeniu od najbliższego terminu płatności renty przypadającego po upływie tego okresu.
2.
Zarząd Międzynarodowych Targów Poznańskich obowiązany jest powiadomić organ wypłacający rentę o fakcie przedłużenia umowy o pracę z rencistą ponad okres wskazany w ust. 1.
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021