Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania środkami funduszu prewencyjnego Państwowego Zakładu Ubezpieczeń oraz zasad sprawozdawczości w tym zakresie.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 18 kwietnia 1967 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania środkami funduszu prewencyjnego Państwowego Zakładu Ubezpieczeń oraz zasad sprawozdawczości w tym zakresie.

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 2 grudnia 1958 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. z 1958 r. Nr 72, poz. 357 i z 1964 r. Nr 16, poz. 94) i § 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1963 r. w sprawie współdziałania organów administracji państwowej z Państwowym Zakładem Ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych oraz w zakresie zapobiegania powstawaniu szkód losowych (Dz. U. Nr 8, poz. 47) oraz art. 51 ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o prawie budżetowym (Dz. U. z 1958 r. Nr 45, poz. 221 i z 1963 r. Nr 28, poz. 164) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 listopada 1964 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania środkami funduszu prewencyjnego Państwowego Zakładu Ubezpieczeń oraz zasad sprawozdawczości w tym zakresie (Monitor Polski Nr 84, poz. 396) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Środki funduszu prewencyjnego określone w uchwalonym przez Radę Ubezpieczeniową PZU planie działalności zapobiegawczej jednostki organizacyjne PZU przekazują bezpośrednio na rachunki bankowe jednostek budżetowych (zakładów budżetowych), będących bezpośrednimi wykonawcami zadań prewencyjnych.";

2)
§ 7 skreśla się;
3)
w § 8 skreśla się ust. 3;
4)
§ 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. 1. Wydziały finansowe prezydiów rad narodowych mogą w porozumieniu z właściwymi jednostkami organizacyjnymi PZU na wniosek jednostek budżetowych (zakładów budżetowych) realizujących zadania prewencyjne wprowadzać zmiany w planach finansowych funduszu prewencyjnego przez zmianę wysokości kwot przeznaczonych na poszczególne zadania w obrębie kwot przyznanych tym jednostkom budżetowym (zakładom budżetowym). Uprawnienie to nie dotyczy środków finansowych przeznaczonych na cele inwestycyjne.

2. Zmiany polegające na przesunięciu środków finansowych funduszu między jednostkami budżetowymi (zakładami budżetowymi) realizującymi zadania prewencyjne mogą być dokonane tylko za zgodą Centrali PZU.";

5)
§ 11 otrzymuje brzmienie:

"§ 11. 1. Jednostkami organizacyjnymi właściwymi do realizacji zadań prewencyjnych zgodnie z planami finansowymi funduszu prewencyjnego są:

1) ministerstwa,

2) wydziały (jednostki równorzędne) prezydiów wojewódzkich i powiatowych rad narodowych,

3) jednostki budżetowe nie wymienione w pkt 1 i 2 oraz zakłady budżetowe.

2. Środki funduszu prewencyjnego nie wykorzystane po całkowitym wykonaniu zadania prewencyjnego oraz środki przekazane na zadania, które nie będą mogły być zrealizowane - podlegają zwrotowi na rachunek bankowy właściwej jednostki organizacyjnej PZU przed upływem roku kalendarzowego.";

6)
§ 12 otrzymuje brzmienie:

"§ 12. 1. Z wykonania planu finansowego funduszu prewencyjnego jednostki budżetowe (zakłady budżetowe) sporządzają sprawozdania określone w przepisach o rachunkowości budżetowej.

2. Jednostki organizacyjne wymienione w § 11 ust. 1 przesyłają odpowiednim jednostkom organizacyjnym PZU kopie sprawozdań jednostkowych, zawierające potwierdzenie przez właściwe oddziały NBP końcowego stanu środków funduszu prewencyjnego.";

7)
w § 14:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. PZU jest uprawniony do kontroli wykonania planów finansowych działalności zapobiegawczej w drodze badania w tym zakresie zapisów księgowych i dokumentacji jednostek organizacyjnych realizujących zadania prewencyjne oraz sprawdzania realizacji zadań prewencyjnych na miejscu ich wykonania.",

b)
w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) jednostkom organizacyjnym realizującym zadania prewencyjne,".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1968 r.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1967.24.114

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania środkami funduszu prewencyjnego Państwowego Zakładu Ubezpieczeń oraz zasad sprawozdawczości w tym zakresie.
Data aktu: 18/04/1967
Data ogłoszenia: 26/04/1967
Data wejścia w życie: 01/01/1968