Asystowanie organów wojskowych i udzielanie przez nie pomocy przy czynnościach egzekucyjnych.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 20 marca 1967 r.
w sprawie asystowania organów wojskowych i udzielania przez nie pomocy przy czynnościach egzekucyjnych.

Na podstawie art. 765 § 2 i art. 811 Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 i z 1965 r. Nr 15, poz. 113) oraz art. 43 § 2 pkt 2 i art. 48 § 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 24, poz. 151) zarządza się, co następuje:
§  1.
Na organach wojskowych ciąży obowiązek zapewnienia organom egzekucyjnym i egzekutorom asysty wojskowej i pomocy przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych przewidzianych w Kodeksie postępowania cywilnego i w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji:
1)
w razie przeprowadzania czynności egzekucyjnych:
a)
w obrębie budynków lub pomieszczeń zajmowanych przez jednostki (instytucje, zakłady) wojskowe albo pozostających pod zarządem organów wojskowych, jeżeli wstęp do tych budynków (pomieszczeń) jest dozwolony tylko za okazaniem przepustki,
b)
na okrętach lub innych jednostkach pływających Marynarki Wojennej lub Wojsk Ochrony Pogranicza;
2)
jeżeli w toku przeprowadzania czynności egzekucyjnych poza budynkami (pomieszczeniami) określonymi w pkt 1 lit. a) organ egzekucyjny lub egzekutor natrafił na opór żołnierza, który utrudnia lub uniemożliwia mu przeprowadzenie egzekucji, albo istnieje uzasadnione przypuszczenie, że na taki opór natrafi.
§  2.
1.
Do wyznaczenia asysty wojskowej jest obowiązany:
1)
w wypadku określonym w § 1 pkt 1 - dowódca (szef, komendant) jednostki (instytucji, zakładu) wojskowej, która sprawuje zarząd budynku lub pomieszczenia, albo dowódca okrętu lub innej jednostki pływającej;
2)
w wypadku określonym w § 1 pkt 2 - dowódca jednostki wojskowej, w której pełni służbę żołnierz stawiający opór, a w razie niemożności ustalenia tej jednostki albo gdy jednostka ta znajduje się w odległej miejscowości, jak również w innych nagłych wypadkach - komendant garnizonu lub najbliższy organ wojskowej służby wewnętrznej.
2.
Wyznaczenie asysty następuje:
1)
w wypadku określonym w § 1 pkt 1 - po otrzymaniu przez dowódcę jednostki wojskowej zawiadomienia o mającej nastąpić egzekucji oraz po przedstawieniu tytułu wykonawczego, który upoważnia do dokonywania czynności egzekucyjnych;
2)
w wypadku określonym w § 1 pkt 2 - na pisemne wezwanie organu egzekucyjnego lub egzekutora, a w wypadkach nagłych - także na wezwanie ustne.
3.
W wypadkach nie cierpiących zwłoki organ egzekucyjny lub egzekutor może zwrócić się o udzielenie pomocy przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych do najbliższego patrolu wojskowej służby wewnętrznej lub innego patrolu wojskowego.
§  3.
1.
Do asystowania przy czynnościach egzekucyjnych wyznacza się oficera lub podoficera dyżurnego, a w razie przeszkód - innego oficera lub podoficera, z tym że do asystowania przy czynnościach egzekucyjnych przeciwko oficerom należy wyznaczyć oficera w równym lub wyższym stopniu wojskowym.
2.
Komendant garnizonu lub organ Wojskowej Służby Wewnętrznej wyznacza asystę w składzie co najmniej trzech żołnierzy. Dowódcą asysty nie może być żołnierz pełniący zasadniczą służbę wojskową.
3.
Jeżeli organ egzekucyjny lub egzekutor natrafił na opór oficera, zawiadamia o tym komendanta garnizonu lub organ wojskowej służby wewnętrznej, który przydzielając asystę wyznacza na jej dowódcę oficera lub chorążego.
§  4.
1.
Obowiązkiem wojskowego organu asystencyjnego jest towarzyszenie organowi egzekucyjnemu lub egzekutorowi przy dokonywaniu czynności egzekucyjnych i zapewnienie mu osobistego bezpieczeństwa.
2.
Organ asystencyjny obowiązany jest umożliwić przeprowadzenie czynności egzekucyjnych oraz czuwać nad tym, aby przy dokonywaniu tych czynności interesy wojska i porządek wojskowy nie zostały naruszone.
3.
W szczególności organ asystencyjny powinien wydalić z miejsca czynności egzekucyjnej osoby, które swoim postępowaniem zakłócają tę czynność.
§  5.
Wojskowemu organowi asystencyjnemu nie wolno wkraczać w zakres czynności służbowych organu egzekucyjnego lub egzekutora ani też utrudniać wykonywania tych czynności. W szczególności organ asystencyjny nie jest uprawniony do badania, czy egzekucja jest zasadna i celowa.
§  6.
W celu niedopuszczenia do omyłkowego zajęcia przedmiotów stanowiących własność wojska, wojskowy organ asystencyjny wyznaczony stosownie do § 3 ust. 1 powinien udzielić organowi egzekucyjnemu lub egzekutorowi stosownych wyjaśnień, a jeżeli mimo to zajęcie takich przedmiotów zostanie dokonane (protokolarnie opisane i oszacowane), obowiązkiem organu asystencyjnego jest zgłoszenie sprzeciwu i zażądanie uwidocznienia tego sprzeciwu w protokole czynności egzekucyjnych.
§  7.
1.
Jeżeli w czasie wykonywania swoich obowiązków wojskowy organ asystencyjny stwierdzi popełnienie przestępstwa, a w szczególności użycie przemocy lub groźby bezprawnej dla zmuszenia organu egzekucyjnego lub egzekutora do zaniechania swoich czynności albo stwierdzi znieważenie tego organu lub napaść na niego, obowiązany jest zabezpieczyć ślady i dowody przestępstwa oraz zawiadomić niezwłocznie o dokonanym przestępstwie przełożonego, który go do asystowania wyznaczył.
2.
W uzasadnionych wypadkach organ asystencyjny na polecenie przełożonego ma obowiązek doprowadzenia osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa do właściwych organów.
§  8.
1.
Jeżeli w toku dokonywania czynności egzekucyjnej zajdzie konieczność przeprowadzenia u żołnierza przeszukania odzieży, czynność tę wykonuje w obecności organu egzekucyjnego lub egzekutora żołnierz wyznaczony w tym celu przez jego bezpośredniego przełożonego.
2.
W razie potrzeby przeszukania odzieży u osoby płci żeńskiej czynność tę wykonuje kobieta wyznaczona w tym celu przez jej bezpośredniego przełożonego.
3.
Znalezione przedmioty mające ulec zajęciu doręcza się organowi egzekucyjnemu lub egzekutorowi.
§  9.
Po wykonaniu zadania wojskowy organ asystencyjny składa pisemny meldunek z przebiegu egzekucji przełożonemu, który go do asystowania wyznaczył. W meldunku podaje się miejsce, czas trwania czynności egzekucyjnych, przeciwko komu czynność była prowadzona, nazwisko osoby przeprowadzającej egzekucję, ewentualnie zgłoszony sprzeciw (§ 6) oraz własne uwagi i spostrzeżenia.
§  10.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021