Ustalenie norm ubytku naturalnego: kalafonii ekstrakcyjnej, terpentyny ekstrakcyjnej, mączki drzewnej i trocin futrzarskich, żywicy w silosach, grzybów suszonych i oleju flotacyjnego.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 8 kwietnia 1967 r.
w sprawie ustalenia norm ubytku naturalnego: kalafonii ekstrakcyjnej, terpentyny ekstrakcyjnej, mączki drzewnej i trocin futrzarskich, żywicy w silosach, grzybów suszonych i oleju flotacyjnego.

Na podstawie art. 3 ust. 1 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301 i z 1956 r. Nr 54, poz. 244) oraz § 1 ust. 1 zarządzenia nr 120 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 października 1963 r. w sprawie norm ubytków naturalnych (Monitor Polski Nr 89, poz. 420) zarządza się, co następuje:
§  1.
Ustala się normy ubytku naturalnego:
1)
dla żywicy podczas przechowywania w silosach oraz wylewania z beczek do silosów,
2)
dla grzybów suszonych: borowika, kurki, maślaka i piestrzenicy - podczas przechowywania w magazynie,
3)
dla kalafonii ekstrakcyjnej podczas wydawania w drobnych ilościach,
4)
dla mączki drzewnej i trocin futrzarskich podczas wydawania z magazynu,
5)
dla terpentyny ekstrakcyjnej podczas przechowywania i wydawania z magazynu (norma łączna),
6)
dla oleju flotacyjnego podczas przechowywania i wydawania z magazynu (norma łączna)

- określone w załączniku do zarządzenia.

§  2.
Zarządzenie nie dotyczy norm ubytków naturalnych artykułów określonych w § 1 podczas przechowywania ich w sklepach, magazynach hurtu, magazynach pomocniczych detalu, zakładach żywienia zbiorowego, garmażeryjnych, piekarniczych i jednostkach usługowych resortu handlu wewnętrznego.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

NORMY UBYTKÓW NATURALNYCH

§  1.
Szczegółowe normy ubytków naturalnych żywicy podczas przechowywania w silosach oraz wylewania z beczek do silosów, grzybów suszonych: borowika, kurki, maślaka i piestrzenicy podczas przechowywania w magazynie, kalafonii ekstrakcyjnej podczas wydawania w drobnych ilościach, mączki drzewnej i trocin futrzarskich podczas wydawania z magazynu, terpentyny ekstrakcyjnej podczas przechowywania i wydawania z magazynu (norma łączna) oraz oleju flotacyjnego podczas przechowywania i wydawania z magazynu (norma łączna) określa poniższa tabela.

Tabela norm ubytków naturalnych.

Lp. Artykuł oraz okoliczności powstawania ubytku naturalnego Miejsce powstawania ubytku naturalnego Opakowanie Wysokość ubytku w %% Jednostka odniesienia
1 2 3 4 5 6
1 żywica ścianki beczek, z których wylano dostarczoną żywicę do silosów 0,2 przeciętna ilość żywicy w ciągu roku
a) podczas wylewania z beczek

do silosów

b) podczas przechowywania w

silosach

silosy żelbetowe 0,2 przeciętny miesięczny zapas magazynowanej żywicy
2 grzyby suszone:

borowik, kurka, maślak i piestrzenica

podczas przechowywania w magazynie

magazyn murowany suchy bez regulacji temperatury i wilgotności torby papierowe, trójwarstwowe z wkładką parafinowaną lato - 0,11 zima - 0,08 przeciętny zapas magazynowy w okresie lata i zimy
3 kalafonia ekstrakcyjna

podczas wydawania w drobnych ilościach

miejsce odbioru kalafonii w małych i rozdrobnionych ilościach torby pięciowarstwowe, papierowe 1,5 każdorazowe wydanie kalafonii rozdrobnionej
4 mączka drzewna i trociny

futrzarskie podczas wydawania z magazynu

magazyn worki jutowe 0,25 każdorazowe wydanie
5 terpentyna ekstrakcyjna

podczas przechowywania i wydawania z magazynu (norma łączna)

zbiorniki

podziemne o pojemności 50

m3 - tzw. zasadnicze i

naziemne izolowane z

zewnątrz wełną mineralną

- tzw. pomocnicze

lato - 0,4 zima - 0,5 przeciętny zapas w zbiornikach w ciągu lata i zimy
6 olej flotacyjny

podczas przechowywania i wydawania z magazynu (norma łączna)

zbiornik cylindryczny naziemny o pojemności 25 m3, izolowany wełną mineralną z wyskalowaną łatą pomiarową i króćcami do odwadniania i opróżniania 0,5 przeciętny zapas w zbiorniku w ciągu roku
§  2.
Ustalone wielkości ubytków naturalnych podane w tabeli określonej w § 1 są wielkościami maksymalnymi.
§  3.
1.
Normy ubytków naturalnych oznaczone w tabeli określonej w § 1 liczbami porządkowymi 1, 3, 4 i 6 nie uwzględniają pór roku, natomiast oznaczone liczbami porządkowymi 2 i 5 uwzględniają pory roku.
2.
Za okres letni przyjmuje się okres od dnia 1 kwietnia do dnia 31 października, a za okres zimowy - okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1967.22.103

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Ustalenie norm ubytku naturalnego: kalafonii ekstrakcyjnej, terpentyny ekstrakcyjnej, mączki drzewnej i trocin futrzarskich, żywicy w silosach, grzybów suszonych i oleju flotacyjnego.
Data aktu: 08/04/1967
Data ogłoszenia: 18/04/1967
Data wejścia w życie: 18/04/1967