Pobór główny w 1967 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 22 lutego 1967 r.
o poborze głównym w 1967 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 30 stycznia 1959 r. o powszechnym obowiązku wojskowym (Dz. U. z 1963 r. Nr 20, poz. 108) zarządza się, co następuje:
§  1.
W okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 1967 r. prezydia wojewódzkich i powiatowych (miejskich w miastach stanowiących powiaty, a w miastach wyłączonych z województw - dzielnicowych) rad narodowych przeprowadzą za pośrednictwem wojewódzkich i powiatowych komend poborowych przy współudziale dowódców okręgów wojskowych, wojskowych komendantów wojewódzkich i rejonowych oraz prezydiów rad narodowych niższych stopni pobór główny mężczyzn:
1)
urodzonych w roku 1948,
2)
urodzonych w latach 1947, 1946, 1945 i 1944, którzy dotychczas korzystali z odroczenia zasadniczej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, utrzymywanie rodziny, wykonywanie zawodu oraz pobieranie nauki w szkołach średnich,
3)
urodzonych w latach 1947, 1946, 1945, 1944, 1943 i 1942, którzy dotychczas korzystali z odroczenia zasadniczej służby wojskowej ze względu na odbywanie studiów w szkołach wyższych,
4)
urodzonych w latach 1947, 1946, 1945 i 1944, którzy:
a)
podczas poboru w roku 1966 zostali przeznaczeni do odbycia zasadniczej służby wojskowej, lecz nie powołano ich do tej służby przed rozpoczęciem poboru w 1967 r. - jeżeli zostaną wezwani do poboru w drodze wezwania imiennego,
b)
w latach ubiegłych zostali zaliczeni do ponadkontyngentu - jeżeli zostaną wezwani do poboru w drodze wezwania imiennego,
5)
bez względu na rok urodzenia, którzy:
a)
zostali w 1966 r. zwolnieni z zasadniczej służby wojskowej z powodu uznania ich za jedynych żywicieli rodzin, jeżeli nie zostali przeniesieni do rezerwy,
b)
byli obowiązani stawić się do poboru, lecz z jakichkolwiek powodów nie dopełnili tego obowiązku i dotychczas nie mają ustalonego stopnia zdolności do służby wojskowej, a nie ukończyli 50 lat życia.
§  2.
Do poboru głównego w 1967 r. zostaną również wezwani mężczyźni:
1)
urodzeni w roku 1949 (przedpoborowi), którzy ochotniczo zgłoszą się do odbycia zasadniczej służby wojskowej, jeżeli posiadają wykształcenie w zakresie co najmniej 7 klas szkoły podstawowej, są stanu wolnego i nie posiadają na utrzymaniu rodziny,
2)
urodzeni w latach 1950 i 1949, którzy ochotniczo zgłoszą się do służby wojskowej w charakterze uczniów oficerskich szkół zawodowych albo słuchaczy akademii wojskowych.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021