Normy ubytków naturalnych przy zamrażaniu i przechowywaniu mięsa wieprzowego, wołowego ze zwierząt dorosłych, cielęcego i baraniego w chłodniach składowych.

M.P.60.71.330
ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I SKUPU
z dnia 23 sierpnia 1960 r.
w sprawie norm ubytków naturalnych przy zamrażaniu i przechowywaniu mięsa wieprzowego, wołowego ze zwierząt dorosłych, cielęcego i baraniego w chłodniach składowych.
Na podstawie art. 3 ust. 2 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301 i z 1956 r. Nr 54, poz. 244) oraz § 1 ust. 1 zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 29 listopada 1955 r. w sprawie przekazania uprawnień do ustalania norm ubytków naturalnych oraz trybu opracowania, stosowania i kontroli tych norm (Monitor Polski Nr 127, poz. 1630) zarządza się, co następuje:
§  1. Przy zamrażaniu i składowaniu mięsa wieprzowego, wołowego ze zwierząt dorosłych, cielęcego i baraniego w chłodniach składowych należy stosować normy ubytków naturalnych oraz zasady określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2. Dyrektor Zjednoczenia Chłodni Składowych wprowadzi system ewidencji faktycznych ubytków naturalnych w chłodniach składowych w celu umożliwienia kontroli wykonania norm, o których mowa w § 1.
§  3. Dyrektor Zjednoczenia Chłodni Składowych przedstawi do dnia 31 grudnia 1960 r. projekt nowelizacji norm ubytków naturalnych mięsa wieprzowego, wołowego, cielęcego i baraniego, przechowywanego w chłodniach składowych grupy II i III, oraz mięsa cielęcego i baraniego, przechowywanego w chłodniach grupy I.
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK 

NORMY UBYTKÓW NATURALNYCH MIĘSA WIEPRZOWEGO W PÓŁTUSZACH, WOŁOWEGO W ĆWIERĆTUSZACH ORAZ CIELĘCEGO I BARANIEGO W TUSZACH PODCZAS MROŻENIA I SKŁADOWANIA W CHŁODNIACH SKŁADOWYCH

I.

Wstęp.

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest ubytek naturalny (ususzka) mięsa luzem podczas mrożenia i przechowywania.
2. Określenie. Ubytek naturalny jest to ilość odparowanej wody z mięsa podczas mrożenia i przechowywania oraz okruchy niejadalne, powstałe podczas manipulacji przeładunkowej. Ubytek naturalny określa się w procentach od pierwotnej wagi.
3. Wielkość ubytków naturalnych, o których mowa w niniejszych normach, należy uważać za wielkość maksymalnie dopuszczalną.
4. Normy związane. Towary żywnościowe. Warunki klimatyczne i okresy przechowywania

w chłodniach PN-57/A/07005

Mięso w tuszach, półtuszach i ćwierćtuszach PN-60/A/82001

Tymczasowa norma wymiarów, odstępów

i ganków w chłodniach składowych RN/A/Chłod./25/52.

II.

Warunki techniczne.

1. Wymagania ogólne.
1) Wymagania ogólne odnoszą się do wszystkich grup chłodni składowych oraz wszystkich rodzajów mięsa zamrażanego i składowanego w tuszach, półtuszach i ćwierćtuszach.
2) Ubytki naturalne mięsa podczas mrożenia i przechowywania, podane w normach, odnoszą się do towaru, którego jakość odpowiada wymaganiom normy PN-60/A/82001 "Mięso w tuszach, półtuszach i ćwierćtuszach".
3) Wysokość ubytku naturalnego zależy od warunków klimatycznych i okresów przechowywania, zgodnych z normą PN-57/A/07005.
4) Dla partii poniżej 15 ton, załadowanych zgodnie z normą RN/A/Chłod./25/52, dopuszcza się w przypadkach uzasadnionych (np. mięso składowane przy parownikach, pod kanałami chłodniczymi, przy drzwiach) powiększenie ubytku, nie więcej jednak niż o 15% ubytku, przewidzianego odpowiednią normą dla składowania mięsa określonego gatunku i klasy w danej grupie chłodni. Rzeczywistą wielkość ubytku stwierdza się w protokole.
5) Przy obliczaniu dozwolonych ubytków rozpoczęty miesiąc liczy się za pełny.
6) W razie przekroczenia okresów przechowywania za każdy miesiąc przechowywania ponad obowiązujący okres oblicza się procent ubytku przewidziany normą dla ostatniego normatywnego miesiąca przechowywania.
7) Chłodnia otrzymująca do składowania zamrożone lub też zamrożone i składowane mięso uprzednio w innej chłodni oblicza ubytek przewidziany dla kolejnego miesiąca składowania, licząc od daty zamrożenia.
2. Wymagania szczegółowe:
1) Mięso wieprzowe.
a) W zakresie wymagań szczegółowych norma ma zastosowanie do zamrażanego i składowanego mięsa wieprzowego w półtuszach w chłodniach składowych grupy I, II, III i w chłodni wrocławskiej (wyeliminowanej z grupy III).
b) Ubytki powstające podczas zamrażania mięsa wieprzowego w półtuszach o temperaturze w środku najgrubszych części towaru nie wyższej niż +4°C przed zamrożeniem i nie wyższej niż -8°C po zamrożeniu podaje tabela nr 1.

Tabela nr 1

Grupa chłodni Klasa mięsa wieprzowego Ubytek naturalny w %%
I I 0,6
II 0,7
III 0,8
II I 0,8
II 0,9
III 1,0
III I 0,9
II 1,0
III 1,10
Chłodnia wrocławska I 1,44
II 1,69
III 2,05
c) W razie zamrażania mięsa wieprzowego o temperaturze powyżej +4°C stosuje się powiększenie ubytków według poprawek podanych w tabeli nr 2.

Tabela nr 2

Grupa chłodni Klasa mięsa wieprzowego Temperatura mięsa w stopniach C
od +4,1°C do +10°C od +10,1°C do +15°C powyżej +15°C
zwiększenie ubytku w stosunku do początkowego ciężaru mięsa w %%
I I 0,09 0,12 protokół
II 0,10 0,14 "
III 0,13 0,16 "
II I 0,14 0,19 "
II 0,18 0,24 "
III 0,21 0,28 "
III I 0,17 0,23 "
II 0,21 0,28 "
III 0,24 0,32 "
I 0,18 0,25 "
Chłodnia II 0,23 0,30 "
wrocławska III 0,27 0,34 "
d) Łączne ubytki podczas zamrażania i składowania mięsa wieprzowego we własnej chłodni podaje tabela nr 3.

Tabela nr 3

Grupa chłodni Klasa mięsa Ubytki przy czynnościach Ubytki w czasie zamrażania i składowania mięsa wieprzowego w półtuszach we własnej chłodni w miesiącach:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ubytki naturalne w %%
I I Zamrażanie 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Przechowywanie 0,25 0,45 0,63 0,79 0,93 1,06 1,18 1,28 1,35 1,41 1,47 1,53
Razem: 0,85 1,05 1,23 1,39 1,53 1,66 1,78 1,88 1,95 2,01 2,07 2,13
II Zamrażanie 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Przechowywanie 0,27 0,48 0,66 0,82 0,97 1,11 1,23 1,33 1,42 1,48 1,54 1,62
Razem: 0,97 1,18 1,36 1,52 1,67 1,81 1,93 2,03 2,12 2,18 2,24 2,32
III Zamrażanie 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Przechowywanie 0,31 0,54 0,74 0,92 1,09 1,24 1,38 1,50 1,60 1,63 1,76 1,84
Razem: 1,11 1,34 1,54 1,72 1,89 2,04 2,18 2,30 2,40 2,48 2,56 2,64
II I Zamrażanie 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 - -
Przechowywanie 0,30 0,60 0,90 1,15 1,35 1,55 1,70 1,85 1,95 2,00 - -
Razem: 1,10 1,40 1,70 1,95 2,15 2,35 2,50 2,65 2,75 2,80 - -
II Zamrażanie 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 - -
Przechowywanie 0,45 0,75 1,05 1,30 1,50 1,70 1,85 2,00 2,15 2,30 - -
Razem: 1,35 1,65 1,95 2,20 2,40 2,60 2,75 2,90 3,05 3,20 - -
III Zamrażanie 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - -
Przechowywanie 0,50 0,90 1,20 1,50 1,75 1,90 2,05 2,20 2,30 2,40 - -
Razem: 1,50 1,90 2,20 2,50 2,75 2,90 3,05 3,20 3,30 3,40 - -
III I Zmrażanie 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 - -
Przechowywanie 0,40 0,70 1,00 1,25 1,45 1,65 1,80 1,90 1,95 2,00 - -
Razem: 1,30 1,60 1,90 2,15 2,35 2,55 2,70 2,80 2,85 2,90 - -
II Zamrażanie 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - -
Przechowywanie 0,50 0,90 1,20 1,50 1,75 1,90 2,05 2,20 2,35 2,40 - -
Razem: 1,50 1,90 2,20 2,50 2,75 2,90 3,05 3,20 3,35 3,40 - -
III Zamrażanie 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 - -
Przechowywanie 0,55 1,00 1,40 1,70 1,90 2,05 2,20 2,35 2,45 2,55 - -
Razem: 1,65 2,10 2,50 2,80 3,00 3,15 3,30 3,45 3,55 3,65 - -
I Zamrażanie 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 - - - - - -
Przechowywanie 0,58 1,01 1,35 1,55 1,65 1,74 - - - - - -
Razem: 2,02 2,45 2,79 2,99 3,09 3,18 - - - - - -
II Zamrażanie 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 - - - - - -
Chłodnia Przechowywanie 0,60 1,02 1,35 1,55 1,65 1,75 - - - - - -
wrocławska Razem: 2,29 2,71 3,04 3,24 3,34 3,44 - - - - - -
III Zamrażanie 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 - - - - - -
Przechowywanie 0,60 1,05 1,40 1,65 1,80 1,90 - - - - - -
Razem: 2,65 3,10 3,45 3,70 3,85 3,95 - - - - - -
e) Ubytki podczas składowania mięsa wieprzowego, zamrożonego i ewentualnie składowanego uprzednio w innej chłodni (mięso mrożone z przerzutu), posiadającego temperaturę nie wyższą niż -8°C podaje tabela nr 4. Tabela ta uwzględnia dodatek 0,1% na tzw. "oszronienie".

Tabela nr 4

Grupa chłodni Klasa mięsa Ubytki podczas składowania mięsa wieprzowego zamrożonego i ewentualnie składowanego uprzednio w innej chłodni w miesiącach:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ubytki naturalne w %%
I I 0,35 0,55 0,73 0,89 1,03 1,16 1,28 1,38 1,45 1,51 1,57 1,63
II 0,37 0,58 0,76 0,92 1,07 1,21 1,33 1,43 1,52 1,58 1,64 1,72
III 0,41 0,64 0,84 1,02 1,19 1,34 1,48 1,60 1,70 1,78 1,86 1,94
II I 0,40 0,70 1,00 1,25 1,45 1,65 1,80 1,95 2,05 2,10 - -
II 0,55 0,85 1,15 1,40 1,60 1,80 1,95 2,10 2,25 2,40 - -
III 0,60 1,00 1,30 1,60 1,85 2,00 2,15 2,30 2,40 2,50 - -
III I 0,50 0,80 1,10 1,35 1,55 1,75 1,90 2,00 2,05 2,10 - -
II 0,60 1,00 1,30 1,60 1,85 2,00 2,15 2,30 2,45 2,50 - -
III 0,65 1,10 1,50 1,80 2,00 2,15 2,30 2,45 2,55 2,65 - -
I 0,68 1,11 1,45 1,65 1,75 1,84 - - - - - -
Chłodnia II 0,70 1,12 1,45 1,65 1,75 1,85 - - - - - -
wrocławska III 0,70 1,15 1,50 1,75 1,90 2,00 - - - - - -
f) Przy domrażaniu w zamrażalniach lub komorach składowych mięsa wieprzowego, posiadającego temperaturę powyżej -8°C, stosuje się poprawki uwidocznione w tabeli nr 5, obliczone od wielkości ubytków podanych w tabeli nr 1.

Tabela nr 5

Temperatura mięsa wieprzowego wymagającego domrożenia

(w stopniach C)

Ubytek w %% podczas domrażania obliczony od wielkości określonej w tabeli nr 1
od do %%
- 8 i niżej 0
- 7,9 - 5,1 20
- 5,0 - 3,1 40
- 3,0 - 2,1 60
- 2,0 - 1,5 80
- 1,4 0,0 100
0,0 + 4,0 110
2) Mięso wołowe.
a) W zakresie wymagań szczegółowych norma ma zastosowanie do zamrażanego i składowanego mięsa wołowego w ćwierćtuszach ze zwierząt dorosłych w chłodniach składowych grupy I, II, III i w chłodni wrocławskiej (wyeliminowanej z grupy III).
b) Ubytki powstające podczas zamrażania mięsa wołowego w ćwierćtuszach ze zwierząt dorosłych o temperaturze w środku najgrubszych części towaru nie wyższej niż +4°C przed zamrożeniem i nie wyższej niż -8°C po zamrożeniu podaje tabela nr 6.

Tabela nr 6

Grupa chłodni Klasa mięsa wołowego Ubytek naturalny w %%
I I 0,7
II 0,8
III 0,9
II I 1,0
II 1,2
III 1,4
III I 1,15
II 1,40
III 1,70
Chłodnia wrocławska I 1,67
II 2,10
III 2,45
c) W razie zamrażania mięsa wołowego o temperaturze powyżej +4°C stosuje się powiększenie ubytków według poprawek podanych w tabeli nr 7.

Tabela nr 7

Grupa chłodni Klasa mięsa wołowego Temperatura mięsa w stopniach C
od +4,1°C do +10°C od +10,1°C do +15°C powyżej +15°C
zwiększenie ubytków w stosunku do początkowego ciężaru mięsa w %%
I I 0,10 0,14 protokół
II 0,13 0,18 "
III 0,16 0,22 "
II I 0,15 0,18 "
II 0,21 0,28 "
III 0,25 0,34 "
III I 0,20 0,28 "
II 0,23 0,34 "
III 0,33 0,44 "
I 0,22 0,30 "
Chłodnia II 0,28 0,36 "
wrocławska III 0,35 0,46 "
d) Łączne ubytki podczas zamrażania i składowania mięsa wołowego we własnej chłodni podaje tabela nr 8.

Tabela nr 8

Grupa chłodni Klasa mięsa Ubytki przy czynnościach Ubytki w czasie zamrażania i składowania mięsa wołowego w ćwierćtuszach ze zwierząt dorosłych we własnej chłodni w miesiącach:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ubytki naturalne w %%
I I Zamrażanie 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Przechowywanie 0,26 0,47 0,65 0,81 0,96 1,10 1,22 1,33 1,42 1,50 1,57 1,63
Razem: 0,96 1,17 1,35 1,51 1,66 1,80 1,92 2,03 2,12 2,20 2,27 2,33
II Zamrażanie 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Przechowywanie 0,27 0,48 0,66 0,83 0,99 1,13 1,27 1,40 1,50 1,60 1,70 1,79
Razem: 1,07 1,28 1,46 1,63 1,79 1,93 2,07 2,20 2,30 2,40 2,50 2,59
III Zamrażanie 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
Przechowywanie 0,33 0,57 0,77 0,95 1,13 1,29 1,44 1,59 1,72 1,83 1,93 2,01
Razem: 1,23 1,47 1,67 1,85 2,03 2,19 2,34 2,49 2,62 2,73 2,83 2,91
II I Zamrażanie 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Przechowywanie 0,28 0,55 0,80 1,05 1,25 1,45 1,60 1,75 1,90 2,05 2,15 2,20
Razem: 1,28 1,55 1,80 2,05 2,25 2,45 2,60 2,75 2,90 3,05 3,15 3,20
II Zamrażanie 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20
Przechowywanie 0,30 0,60 0,90 1,15 1,40 1,65 1,85 2,05 2,25 2,40 2,55 2,65
Razem: 1,50 1,80 2,10 2,35 2,60 2,85 3,05 3,25 3,45 3,60 3,75 3,85
III Zamrażanie 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
Przechowywanie 0,35 0,75 1,15 1,50 1,80 2,10 2,35 2,60 2,85 3,00 3,10 3,15
Razem: 1,75 2,15 2,55 2,90 3,20 3,50 3,75 4,00 4,25 4,40 4,50 4,55
III I Zmrażanie 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15
Przechowywanie 0,30 0,60 0,90 1,10 1,30 1,50 1,65 1,80 1,95 2,10 2,20 2,25
Razem: 1,45 1,75 2,05 2,25 2,45 2,65 2,80 2,95 3,10 3,25 3,35 3,40
II Zamrażanie 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
Przechowywanie 0,30 0,60 0,90 1,20 1,45 1,70 1,90 2,10 2,30 2,45 2,60 2,70
Razem: 1,70 2,00 2,30 2,60 2,85 3,10 3,30 3,50 3,70 3,85 4,00 4,10
III Zamrażanie 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70
Przechowywanie 0,35 0,75 1,15 1,55 1,80 2,10 2,35 2,60 2,85 3,00 3,10 3,20
Razem: 2,05 2,45 2,85 3,25 3,50 3,80 4,05 4,30 4,55 4,70 4,80 4,90
I Zamrażanie 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 - - - -
Przechowywanie 0,80 1,30 1,75 2,10 2,36 2,55 2,70 2,80 - - - -
Razem: 2,47 2,97 3,42 3,77 4,03 4,22 4,37 4,47 - - - -
II Zamrażanie 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 - - - -
Chłodnia Przechowywanie 0,85 1,40 1,90 2,27 2,50 2,67 2,80 2,90 - - - -
wrocławska Razem: 2,95 3,50 4,00 4,37 4,60 4,77 4,90 5,00 - - - -
III Zamrażanie 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 - - - -
Przechowywanie 0,95 1,55 2,02 2,35 2,55 2,71 2,85 2,95 - - - -
Razem: 3,40 4,00 4,47 4,80 5,00 5,16 5,30 5,40 - - - -
e) Ubytki podczas składowania mięsa wołowego, zamrożonego i ewentualnie składowanego uprzednio w innej chłodni (mięso mrożone z przerzutu), posiadającego temperaturę nie wyższą niż -8°C, podaje tabela nr 9. Tabela ta uwzględnia dodatek 0,1% na tzw. "oszronienie".

Tabela nr 9

Grupa chłodni Klasa mięsa Ubytki podczas składowania mięsa wołowego zamrożonego i ewentualnie składowanego uprzednio w innej chłodni w miesiącach:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ubytki naturalne w %%
I I 0,36 0,57 0,75 0,91 1,06 1,20 1,32 1,43 1,52 1,60 1,67 1,73
II 0,37 0,58 0,76 0,93 1,09 1,23 1,37 1,50 1,60 1,70 1,80 1,89
III 0,43 0,67 0,87 1,05 1,23 1,39 1,54 1,69 1,82 1,93 2,03 2,11
II I 0,38 0,65 0,90 1,15 1,35 1,55 1,70 1,85 2,00 2,15 2,25 2,30
II 0,40 0,70 1,00 1,25 1,50 1,75 1,95 2,15 2,35 2,50 2,65 2,75
III 0,45 0,85 1,25 1,60 1,90 2,20 2,45 2,70 2,95 3,10 3,20 3,25
III I 0,40 0,70 1,00 1,20 1,40 1,60 1,75 1,90 2,05 2,20 2,30 2,35
II 0,40 0,70 1,00 1,30 1,55 1,80 2,00 2,20 2,40 2,55 2,70 2,80
III 0,45 0,85 1,25 1,65 1,90 2,20 2,45 2,70 2,95 3,10 3,20 3,30
I 0,90 1,40 1,85 2,20 2,46 2,65 2,80 2,90 - - - -
Chłodnia II 0,95 1,50 2,00 2,37 2,60 2,77 2,90 3,00 - - - -
wrocławska III 1,05 1,65 2,12 2,45 2,65 2,81 2,95 3,05 - - - -
f) Przy domrażaniu w zamrażalniach lub komorach składowych mięsa wołowego, posiadającego temperaturę powyżej -8°C, stosuje się poprawki uwidocznione w tabeli nr 10, a obliczone od wielkości ubytków podanych w tabeli nr 6.

Tabela nr 10

Temperatura mięsa wołowego wymagającego domrożenia

(w stopniach C)

Ubytek w %% podczas domrażania obliczony od wielkości określonej w tabeli nr 6
od do %%
- 8 i niżej 0
- 7,9 - 5,1 20
- 5,0 - 3,1 40
- 3,0 - 2,1 60
- 2,0 - 1,5 80
- 1,4 0,0 100
0,0 + 4,0 110
3) Mięso cielęce.
a) W zakresie wymagań szczegółowych norma ma zastosowanie do zamrażanego i składowanego mięsa cielęcego w tuszach w chłodniach składowych grupy I, II, III i w chłodni wrocławskiej.
b) Ubytki powstające podczas zamrażania mięsa cielęcego w tuszach o temperaturze w środku najgrubszych części towaru nie wyższej niż +4°C przed zamrożeniem i nie wyższej niż -8°C po zamrożeniu podaje tabela nr 11.

Tabela nr 11

Grupa chłodni Klasa mięsa cielęcego Ubytek naturalny w %%
I I 1,4
II 1,8
II I 1,8
II 2,0
III I 2,1
II 2,5
Chłodnia wrocławska I 2,1
II 2,5
c) W razie zamrażania mięsa cielęcego o temperaturze powyżej +4°C stosuje się powiększenie ubytków według poprawek podanych w tabeli nr 12.

Tabela nr 12

Grupa chłodni Klasa mięsa cielęcego Temperatura mięsa w stopniach C
od +4,1°C

do +10°C

od +10,1°C

do +15°C

powyżej +15°C
zwiększenie ubytków w stosunku do początkowego ciężaru mięsa w %%
I I 0,24 0,32 protokół
II 0,33 0,44 "
II I 0,30 0,40 "
II 0,39 0,52 "
III I 0,36 0,48 "
II 0,45 0,60 "
Chłodnia wrocławska I 0,36 0,48 "
II 0,45 0,60 "
d) Ubytki naturalne podczas zamrażania mięsa cielęcego i przechowywania we własnej chłodni podaje tabela nr 13.

Tabela nr 13

Grupa chłodni Klasa mięsa Ubytki przy czynnościach Ubytki w czasie zamrażania i składowania mięsa we własnej chłodni w miesiącach: Uwagi
1 2 3 4 5 6
ubytki naturalne w %%
I I Zamrażanie 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
Przechowywanie 0,65 1,20 1,65 1,98 2,25 2,38
Razem: 2,05 2,60 3,05 3,38 3,65 3,78
II Zamrażanie 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80
Przechowywanie 0,70 1,30 1,78 2,13 2,38 2,53
Razem: 2,50 3,10 3,58 3,93 4,18 4,33
II I Zamrażanie 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80
Przechowywanie 0,70 1,27 1,73 2,09 2,34 2,49
Razem: 2,50 3,07 3,53 3,89 4,14 4,29
II Zamrażanie 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Przechowywanie 0,75 1,38 1,88 2,23 2,48 2,63
Razem: 2,75 3,38 3,88 4,23 4,48 4,63
III i chłodnia wrocławska I Zamrażanie 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
Przechowywanie 0,75 1,33 1,79 2,15 2,40 2,55
Razem: 2,85 3,43 3,89 4,25 4,50 4,65
II Zamrażanie 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
Przechowywanie 0,83 1,46 1,96 2,31 2,56 2,71
Razem: 3,33 3,96 4,16 4,81 5,06 5,21
e) Przy domrażaniu w zamrażalniach lub komorach składowych mięsa cielęcego, posiadającego temperaturę powyżej -8°C, stosuje się poprawki uwidocznione w tabeli nr 14, a obliczone od wielkości ubytków podanych w tabeli nr 11.

Tabela nr 14

Temperatura mięsa cielęcego wymagającego domrożenia

(w stopniach C)

Ubytek w %% podczas domrażania obliczony od wielkości określonej w tabeli nr 11
od do %%
- 8 i niżej 0
- 7,9 - 5,1 20
- 5,0 - 3,1 40
- 3,0 - 2,1 60
- 2,0 - 1,5 80
- 1,4 0,0 100
0,0 + 4,0 110
4) Mięso baranie.
a) W zakresie wymagań szczegółowych norma ma zastosowanie do zamrażanego i składowanego mięsa baraniego w tuszach w chłodniach składowych grupy I, II, III i w chłodni wrocławskiej.
b) Ubytki powstające podczas zamrażania mięsa baraniego w tuszach o temperaturze w środku najgrubszych części towaru nie wyższej niż +4°C przed zamrożeniem i nie wyższej niż -8°C po zamrożeniu podaje tabela nr 15.

Tabela nr 15

Grupa chłodni Klasa mięsa baraniego Ubytek naturalny w %%
I I 1,4
II 1,6
II I 1,6
II 1,8
III I 1,8
II 2,0
Chłodnia wrocławska I 1,8
II 2,0
c) W razie zamrażania mięsa baraniego o temperaturze powyżej +4°C stosuje się powiększenie ubytków według poprawek podanych w tabeli nr 16.

Tabela nr 16

Grupa chłodni Klasa mięsa baraniego Temperatura mięsa w stopniach C
od +4,1°C

do +10°C

od +10,1°C

do +15°C

powyżej +15°C
zwiększenie ubytków w stosunku do początkowego ciężaru mięsa w %%
I I 0,21 0,28 protokół
II 0,30 0,40 "
II I 0,24 0,32 "
II 0,34 0,46 "
III I 0,28 0,38 "
II 0,40 0,54 "
Chłodnia wrocławska I 0,28 0,38 "
II 0,40 0,54 "
d) Ubytki naturalne podczas zamrażania mięsa baraniego i przechowywania we własnej chłodni podaje tabela nr 17.

Tabela nr 17

Grupa chłodni Klasa mięsa Ubytki przy czynnościach Ubytki w czasie zamrażania i składowania mięsa baraniego we własnej chłodni w miesiącach: Uwagi
1 2 3 4 5 6
ubytki naturalne w %%
I I Zamrażanie 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
Przechowywanie 0,70 1,30 1,75 2,05 2,25 2,35
Razem: 2,10 2,70 3,15 3,45 3,65 3,75
II Zamrażanie 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60
Przechowywanie 0,75 1,40 1,90 2,30 2,55 2,70
Razem: 2,35 3,00 3,50 3,90 4,15 4,30
II I Zamrażanie 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60
Przechowywanie 0,70 1,30 1,75 2,10 2,30 2,40
Razem: 2,30 2,90 3,35 3,70 3,90 4,00
II Zamrażanie 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80
Przechowywanie 0,80 1,50 2,05 2,45 2,70 2,85
Razem: 2,60 3,20 3,85 4,25 4,50 4,65
III i chłodnia wrocławska I Zamrażanie 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80
Przechowywanie 0,70 1,30 1,80 2,15 2,35 2,45
Razem: 2,50 3,10 3,60 3,95 4,15 4,25
II Zamrażanie 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Przechowywanie 0,85 1,55 2,10 2,50 2,75 2,90
Razem: 2,85 3,55 4,10 4,50 4,75 4,90
e) Przy domrażaniu w zamrażalniach lub komorach składowych mięsa baraniego, posiadającego temperaturę powyżej -8°C, stosuje się poprawki uwidocznione w tabeli nr 18, a obliczone od wielkości ubytków podanych w tabeli nr 15.

Tabela nr 18

Temperatura mięsa baraniego wymagającego domrożenia

(w stopniach C)

Ubytek w %% podczas domrażania obliczony od wielkości określonej w tabeli nr 15
od do %%
- 8 i niżej 0
- 7,9 - 5,1 20
- 5,0 - 3,1 40
- 3,0 - 2,1 60
- 2,0 - 1,5 80
- 1,4 0,0 100
0,0 + 4,0 110

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1960.71.330

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Normy ubytków naturalnych przy zamrażaniu i przechowywaniu mięsa wieprzowego, wołowego ze zwierząt dorosłych, cielęcego i baraniego w chłodniach składowych.
Data aktu: 23/08/1960
Data ogłoszenia: 17/09/1960
Data wejścia w życie: 17/09/1960