Zadania Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach w zakresie inspekcji zatrudnienia w przedsiębiorstwach gospodarki uspołecznionej.

UCHWAŁA NR 438
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 listopada 1959 r.
w sprawie zadań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach w zakresie inspekcji zatrudnienia w przedsiębiorstwach gospodarki uspołecznionej.

Na podstawie art. 67 pkt 2 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (Dz. U. Nr 5, poz. 16) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
Właściwy do spraw zatrudnienia organ administracji Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach, zwany dalej organem zatrudnienia, obowiązany jest czuwać nad prawidłowym kształtowaniem się zatrudnienia w przedsiębiorstwach gospodarki uspołecznionej na terenie województwa, podejmować kroki w kierunku likwidacji wszelkich przerostów zatrudnienia w tych przedsiębiorstwach, sprawować nadzór nad właściwym przyjmowaniem i zatrudnianiem pracowników w tych przedsiębiorstwach oraz nad przestrzeganiem przepisów obowiązujących w tym zakresie.
§  2.
1.
W wykonaniu zadań, o których mowa w § 1, organ zatrudnienia przeprowadza kontrole w przedsiębiorstwach i wydaje zalecenia pokontrolne.
2.
Kontrola zatrudnienia w kopalniach węgla kamiennego będzie przeprowadzana na wniosek przewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach, uzgodniony z Ministrem Górnictwa i Energetyki, przez organ zatrudnienia łącznie z organami właściwych zjednoczeń przemysłu węglowego.
3.
Przedsiębiorstwo, w którym przeprowadzana jest kontrola, oraz jednostka nadrzędna nad przedsiębiorstwem obowiązane są do udostępnienia organowi zatrudnienia wszelkich materiałów związanych z zatrudnieniem oraz do udzielania ustnych i pisemnych wyjaśnień zarówno w czasie kontroli, jak i w związku z zaleceniami pokontrolnymi.
§  3.
1.
Celem kontroli przeprowadzanej w przedsiębiorstwie jest sprawdzenie:
1)
zapotrzebowań na dodatkowych pracowników przez analizowanie zgłoszonych wolnych miejsc pracy i faktycznych potrzeb w tym zakresie,
2)
przyjmowania do pracy i rozmieszczania pod względem terenowym i branżowym absolwentów szkół,
3)
szkolenia pracowników w zakładach pracy oraz przestrzegania przepisów regulujących zatrudnianie młodocianych,
4)
stosowania przepisów dotyczących płac,
5)
warunków w hotelach robotniczych i kwaterach, warunków wyżywienia i warunków kulturalno-oświatowych dla zwerbowanych robotników.
2.
Ponadto celem kontroli jest zbadanie możliwości:
1)
zmniejszania stanu zatrudnienia w związku z faktycznymi potrzebami wynikającymi z zadań produkcyjnych i możliwości ich wykonania,
2)
dokonywania przesunięć nadwyżek pracowników do innych zakładów pracy, odczuwających niedobór siły roboczej,
3)
zwiększenia zatrudnienia kobiet na stanowiskach pracy dla nich dostępnych zgodnie z wytycznymi w sprawie obsadzania niektórych stanowisk kobietami,
4)
zatrudniania inwalidów i innych osób o ograniczonej zdolności do pracy fizycznej na odpowiednich dla nich stanowiskach pracy przez przesunięcie w miarę potrzeby robotników zatrudnionych na tych stanowiskach do innych prac,
5)
zmniejszania płynności siły roboczej w zakładach pracy, absencji oraz godzin przestojowych i podejmowania efektywnych środków zmierzających do stabilizacji załóg.
§  4.
1.
Szczegółowy tryb postępowania kontrolnego w przedsiębiorstwach państwowych ustali Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach po uzgodnieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej, a w kopalniach węgla kamiennego - ponadto w porozumieniu z Ministrem Górnictwa i Energetyki.
2.
Szczegółowy tryb postępowania kontrolnego w spółdzielniach ustali Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach w porozumieniu z naczelnymi organizacjami spółdzielczymi, po uzgodnieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej.
§  5.
1.
Organ zatrudnienia może wstrzymać kierowanie pracowników do przedsiębiorstw, które nie wykonują zaleceń zawartych w protokole pokontrolnym, aż do czasu ich wykonania, powiadamiając równocześnie przedsiębiorstwo i jego jednostkę nadrzędną o wstrzymaniu kierowania pracowników z podaniem przyczyn decyzji.
2.
W razie rozbieżności między stanowiskiem organu zatrudnienia a stanowiskiem kierownictwa przedsiębiorstwa i nieosiągnięcia porozumienia z jego jednostką nadrzędną - sprawę rozstrzyga Minister Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z ministrem, któremu przedsiębiorstwo podlega lub który sprawuje nadzór nad przedsiębiorstwem.
3.
Wstrzymanie kierowania pracowników do kopalń węgla kamiennego noże nastąpić tylko w razie uzgodnionej decyzji pokontrolnej organu zatrudnienia i organu właściwego zjednoczenia przemysłu węglowego. W razie rozbieżności sprawę rozstrzyga Minister Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Górnictwa i Energetyki.
§  6.
Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej, Ministrowi Finansów, innym zainteresowanym ministrom oraz Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach.
§  7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1960 r.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021