Roboty budowlano-montażowe, wykonywane przez przedsiębiorstwa państwowe na rzecz jednostek spółdzielczych i gospodarki nie uspołecznionej.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
z dnia 1 października 1959 r.
w sprawie robót budowlano-montażowych, wykonywanych przez przedsiębiorstwa państwowe na rzecz jednostek spółdzielczych i gospodarki nie uspołecznionej.

Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 uchwały nr 45 Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1958 r. w sprawie zasad i trybu wprowadzenia nowej organizacji w budownictwie (Monitor Polski Nr 16, poz. 99) oraz w związku z uchwałą nr 81 Rady Ministrów z dnia 15 marca 1957 r. w sprawie pomocy Państwa dla budownictwa mieszkaniowego ze środków własnych ludności (Monitor Polski Nr 22, poz. 157) i uchwałą nr 59 Rady Ministrów z dnia 15 marca 1958 r. w sprawie dodatkowej pomocy Państwa dla spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego (Monitor Polski Nr 22, poz. 133) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Zarządzenie dotyczy budownictwa mieszkaniowego realizowanego w ramach przepisów uchwały nr 81 Rady Ministrów z dnia 15 marca 1957 r. w sprawie pomocy Państwa dla budownictwa mieszkaniowego ze środków własnych ludności (Monitor Polski Nr 22, poz. 157) i uchwały nr 59 Rady Ministrów z dnia 15 marca 1958 r. w sprawie dodatkowej pomocy Państwa dla spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego (Monitor Polski Nr 22, poz. 133) oraz innego budownictwa spółdzielczego.
2.
Do wykonywania budownictwa mieszkaniowego ze środków własnych ludności powołane są w zasadzie spółdzielcze przedsiębiorstwa budowlane, a przede wszystkim Społeczne Przedsiębiorstwo Budowlane, zgodnie z przepisem § 1 ust. 1 uchwały nr 97 Rady Ministrów z dnia 14 marca 1957 r. w sprawie zakresu, zadań i środków działania Społecznego Przedsiębiorstwa Budowlanego.
§  2.
1. 1
Państwowe przedsiębiorstwa budowlano-montażowe, zwane dalej "wykonawcami", obowiązane są przyjmować zamówienia na roboty budowlano-montażowe od spółdzielni mieszkaniowych typu lokatorskiego – na równi z zamówieniami od jednostek państwowych.
2. 2
Zamówienia, zgłoszone przez jednostki spółdzielcze inne niż określone w ust. 1, wykonawcy mogą przyjmować w miarę posiadanej wolnej mocy produkcyjnej nie wykorzystanej zamówieniami jednostek państwowych i spółdzielni mieszkaniowych typu lokatorskiego.
3. 3
Przedsiębiorstwo Budownictwa Indywidualnego przyjmuje przede wszystkim zamówienia na budowę domów jednorodzinnych i małych domów mieszkalnych od:
1)
spółdzielni budowlano-mieszkaniowych,
2)
spółdzielczych zrzeszeń budowy domów jednorodzinnych,
3)
ludności realizującej indywidualne budownictwo przyzakładowe i powszechne.
4. 4
W związku z akcją prowadzoną w wykonaniu uchwały nr 26 Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1959 r. w sprawie budowy przez prezydia rad narodowych dodatkowych domów mieszkalnych przeznaczonych na sprzedaż ludności (Monitor Polski Nr 17, poz. 70) wykonawcy, którzy wykonali budowę domów w stanie surowym, obowiązani są kontynuować ją na rachunek nabywców. Kontynuowanie budowy powinno nastąpić na podstawie oddzielnej umowy, zawartej z nabywcą domu jako nowym inwestorem (zamawiającym).
5. 5
Wykonawcy nie mogą przyjmować zamówień, które:
a)
nie posiadają pełnego zabezpieczenia finansowego rocznego zakresu robót oraz zatwierdzonego przez prezydium właściwej rady narodowej planu sfinansowania całej inwestycji,
b)
w projektach przewidują wykonanie robót nie odpowiadających obowiązującym normom i standardom,
c)
nie uwzględniają oszczędnych rozwiązań konstrukcyjnych, a w przypadkach, gdy to jest możliwe, nie przewidują rozwiązań typowych oraz projektów typowych stosowanych w budownictwie państwowym,
d)
nie przewidują typowego wyposażenia budynków w zakresie robót wykończeniowych, stosowanego w budownictwie państwowym.
6. 6
Przy przyjmowaniu zamówień wykonawcy obowiązani są dać pierwszeństwo spółdzielniom korzystającym z pomocy finansowej zakładowych funduszy mieszkaniowych.
§  3.
Wykonawcy, zawierając umowy z zamawiającymi, o których mowa w § 2, obowiązani są stosować przepisy §§ 67-71 ogólnych zasad umów o roboty budowlano-montażowe, stanowiących załącznik do zarządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 14 kwietnia 1958 r. w sprawie umów o roboty budowlano-montażowe wykonywane przez przedsiębiorstwa państwowe (Monitor Polski Nr 32, poz. 186), oraz przepisy niniejszego zarządzenia.
§  4.
1.
Wynagrodzenie wykonawcy w razie wykonywania robót na rzecz spółdzielni mieszkaniowych typu lokatorskiego określa kosztorys, sporządzony na podstawie cen kalkulowanych zgodnie z zasadami obowiązującymi w stosunku do robót wykonywanych na rzecz jednostek państwowych z uwzględnieniem miejscowych warunków budowy.
2.
Zasada wynagradzania wykonawcy określona w ust. 1 obowiązuje również w przypadkach, gdy roboty wykonywane są na rzecz spółdzielni uprawnionych do nabywania materiałów budowlanych na własne cele inwestycyjne i remontowe po cenach zbytu, np. spółdzielnie zrzeszone w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" lub w Centralnym Związku Spółdzielczości Pracy.
3.
Obowiązek udokumentowania, według jakich cen zamawiający uprawniony jest do nabywania materiałów budowlanych na własne cele inwestycyjne i remontowe, ciąży na zamawiającym.
§  5.
1.
W razie wykonywania robót na rzecz zamawiających, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2, wykonawca obowiązany jest, stosownie do przepisu § 71 ust. 2 ogólnych zasad umów o roboty budowlano-montażowe, doliczać do wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 dopłaty wynikające z różnicy pomiędzy cenami materiałów budowlanych obowiązującymi w budownictwie spółdzielczym oraz indywidualnym a cenami obowiązującymi dla budownictwa na rzecz jednostek państwowych.
2.
Dopłaty, o których mowa w ust. 1, należy uwzględnić w kosztorysach dodatkowych w formie dopłat do poszczególnych pozycji kosztorysowych lub ich grup bądź do całych kosztorysów bez doliczania narzutów na normatywne koszty bezpośrednie przewidzianych w przepisach o kosztorysowaniu.
3.
Nie sporządza się kosztorysów dodatkowych (ust. 2) oraz nie dolicza dopłat (ust. 1), jeżeli zamawiający dostarczy materiały i odsprzeda je wykonawcy według cen obowiązujących dla jednostek państwowych.
§  6.
Rozliczenia z tytułu robót wykonywanych na rzecz zamawiających, o których mowa w § 2 ust. 3, dokonywane są odpowiednio na podstawie przepisów § 4 lub § 5.
§  7.
Wykonawca może brać udział w przetargu na roboty zlecone przez zamawiających, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, pod warunkiem, że wysokość oferowanych cen kosztorysowych nie będzie niższa od cen ustalonych za roboty na rzecz jednostek państwowych z uwzględnieniem przepisów § 5.
§  8.
1.
Rozliczenia za roboty budowlano-montażowe należy przeprowadzać w trybie ustalonym dla rozliczeń na rzecz jednostek państwowych.
2.
Umieszczone w fakturach wyrównawczych dopłaty (§ 5 ust. 1) należy ewidencjonować na wyodrębnionym koncie i odprowadzać do budżetu Państwa w terminach określonych odrębnymi przepisami.
3.
W odniesieniu do obiektów rozliczanych jednorazowo fakturą końcową, o których mowa w § 42 ust. 3 i 4 ogólnych zasad umów o roboty budowlano-montażowe, wykonawca ma prawo żądać zaliczek od zamawiającego taki obiekt (na warunkach określonych w umowie).
§  9.
Wykonawcy wykonujący roboty budowlano-montażowe w granicach określonych niniejszym zarządzeniem, ujęte w ich planie produkcyjnym, otrzymują zaopatrzenie materiałowe na te roboty z puli pozarynkowej - w ramach rocznych limitów przydziałowych.
§  10.
Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych uwzględni w swoich planach kontroli badanie realizacji przepisów niniejszego zarządzenia w zakresie prawidłowej gospodarki materiałowej.
§  11.
Traci moc zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 21 lutego 1959 r. w sprawie robót budowlano-montażowych, wykonywanych przez przedsiębiorstwa państwowe na rzecz jednostek spółdzielczych i gospodarki nie uspołecznionej (Monitor Polski Nr 25, poz. 119).
§  12.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 18 lutego 1961 r. (M.P.61.22.109) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 marca 1961 r.
2 § 2 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 18 lutego 1961 r. (M.P.61.22.109) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 marca 1961 r.
3 § 2 ust. 3 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 18 lutego 1961 r. (M.P.61.22.109) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 marca 1961 r.
4 § 2 ust. 4 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 18 lutego 1961 r. (M.P.61.22.109) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 marca 1961 r.
5 § 2 ust. 5 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 18 lutego 1961 r. (M.P.61.22.109) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 marca 1961 r.
6 § 2 ust. 6 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 18 lutego 1961 r. (M.P.61.22.109) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 marca 1961 r.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1959.86.455

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Roboty budowlano-montażowe, wykonywane przez przedsiębiorstwa państwowe na rzecz jednostek spółdzielczych i gospodarki nie uspołecznionej.
Data aktu: 01/10/1959
Data ogłoszenia: 20/10/1959
Data wejścia w życie: 20/10/1959