Zm.: instrukcja z dnia 29 grudnia 1953 r. w sprawie karania mandatami karnymi za wykroczenia żeglugowe mniejszej wagi na śródlądowych drogach wodnych.

INSTRUKCJA
MINISTRA ŻEGLUGI I GOSPODARKI WODNEJ
z dnia 25 września 1959 r.
zmieniająca instrukcję z dnia 29 grudnia 1953 r. w sprawie karania mandatami karnymi za wykroczenia żeglugowe mniejszej wagi na śródlądowych drogach wodnych.

W związku z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r. o orzecznictwie karno-administracyjnym (Dz. U. z 1959 r. Nr 15, poz. 79) oraz § 1 pkt 2 zarządzenia nr 4 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1952 r. w sprawie nadania niektórym organom władzy uprawnienia do nakładania i ściągania grzywien w drodze mandatu karnego (Monitor Polski Nr A-9, poz. 84) zarządza się, co następuje:
§  1.
W instrukcji Ministra Żeglugi z dnia 29 grudnia 1953 r. w sprawie karania mandatami karnymi za wykroczenia żeglugowe mniejszej wagi na śródlądowych drogach wodnych (Monitor Polski z 1954 r. Nr A-5, poz. 164 i z 1955 r. Nr 1, poz. 6) wprowadza się następujące zmiany:
1)
dotychczasową treść § 1 oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. W zależności od warunków lokalnych danej drogi wodnej, nasilenia ruchu żeglugowego i stanowiska pracownika, rejon dróg wodnych wydaje upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego do wysokości 50, 70 i 100 zł.",

2)
we wzorze upoważnienia, stanowiącym załącznik nr 1 do instrukcji:
a)
po wyrazach "Nr A-63, poz. 966)" skreśla się nawias i dodaje wyrazy: ", z 1955 r. Nr 1, poz. 6 i z 1959 r. Nr 84, poz. 448)",
b)
wyrazy "do 20 zł" zastępuje się wyrazami "do 100 zł",
3)
załącznik nr 2 do instrukcji otrzymuje następujące brzmienie:

"Załącznik nr 2 do instrukcji Ministra Żeglugi z dnia 29 grudnia 1953 r. (poz. 164).

WYKAZ WYKROCZEŃ MNIEJSZEJ WAGI PRZECIW PRZEPISOM O ŻEGLUDZE I SPŁAWIE NA ŚRÓDLĄDOWYCH DROGACH WODNYCH I WYSOKOŚĆ GRZYWIEN

Lp. Określenie wykroczenia Wysokość grzywny w złotych
1. Za nadmiernie szybką jazdę na rzece, kanale lub w basenie portowym 70
2. Za wjazd do śluzy bez zezwolenia obsługi śluzy 70
3. Za niezatrzymanie statku przed śluzą w miejscu do tego przeznaczonym 50
4. Za spowodowanie zderzenia obiektów pływających bez poważniejszych następstw (uszkodzenia) 100
5. Za niezgłoszenie służbie wodnej o zaistniałym wypadku żeglugowym (zderzenie obiektów, uszkodzenie budowli wodnych itp.) 70
6. Za nieprzepisowe zestawienie pociągu holowniczego lub przekroczenie ilości holowanych obiektów 100
7. Za uprawianie żeglugi statkiem o zanurzeniu równym lub większym od najmniejszej głębokości tranzytowej dla danej drogi wodnej 70
8. Za uprawianie żeglugi statkiem mającym widoczny przechył (nie dotyczy to statków, które uległy awarii) 50
9. Za nie rozdzielenie pociągu holowniczego na uciążliwym dla żeglugi odcinku drogi wodnej 70
10. Za nie dawanie przepisowych sygnałów dźwiękowych bądź za dawanie sygnałów niewłaściwych 70
11. Za mijanie lub wyprzedzanie się statków w miejscach do tego zakazanych 50-100
12. Za brak kompletnego wyposażenia w przewidziany przepisami dla danego typu statku, promu lub łodzi przewozowej osprzęt: kotwiczny, pokładowy, ratunkowy, sygnałowy i przeciwpożarowy 70-100
13. Za nie utrzymanie we właściwym porządku i miejscu sprzętu kotwicznego, pokładowego, ratunkowego, sygnałowego i przeciwpożarowego 50
14. Za przyjęcie i przewożenie na statku, promie lub łodzi przewozowej większej ilości pasażerów lub ładunku, niż to zostało ustalone dla danego obiektu pływającego 70-100
15. Za brak właściwego oznakowania statku napisami określającymi nazwę, numer rejestracji administracji, port macierzysty, znak wolnej burty, podziałki pomiarowe itp. 50
16. Za brak przepisowego oznakowania statków załadowanych materiałami niebezpiecznymi 70
17. Za brak na obiekcie pływającym dokumentów statkowych przewidzianych przepisami żeglugowymi 70
18. Za uprawianie żeglugi obiektem pływającym z niekompletną załogą 50-100
19. Za nieobecność sternika przy sterze w czasie ruchu obiektu pływającego 50-100
20. Za rzucenie kotwicy i wleczenie w miejscu zakazanym 50- 70
21. Za nie oznaczenie miejsca zgubionej kotwicy lub za nie zameldowanie służbie wodnej o fakcie jej zgubienia 100
22. Za uprawianie żeglugi w porze nocnej bez świateł przewidzianych w przepisach 70
23. Za nie oznaczenie strony wolnego przejazdu podczas zakotwiczenia na postój nocny lub za nie wystawienie świateł sygnałowych w czasie postoju w nocy na szlaku żeglugowym 50
24. Za uszkodzenie znaków żeglugowych na wodzie lub na brzegu 50-100
25. Za zatrzymanie się lub dobijanie do brzegu w miejscach zakazanych 70
26. Za brak obsługi wachtowej (dyżurnej) na obiekcie pływającym w czasie postoju na szlaku żeglugowym 50
27. Za pozostawienie tratwy na drodze wodnej bez dozoru lub za zatarasowanie spławianym drewnem szlaku żeglugowego 100
28. Za wykroczenie przeciwko przepisom sanitarno-porządkowym na drogach wodnych 30-100"
4)
we wzorze mandatu karnego, stanowiącym załącznik nr 3 do instrukcji wyrazy "(art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r. o orzecznictwie karno-administracyjnym - Dz. U. Nr 66 poz. 454)" zastępuje się wyrazami "(art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r. o orzecznictwie karno-administracyjnym - Dz. U. z 1959 r. Nr 15, poz. 79).".
§  2.
Instrukcja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1959.84.448

Rodzaj: Instrukcja
Tytuł: Zm.: instrukcja z dnia 29 grudnia 1953 r. w sprawie karania mandatami karnymi za wykroczenia żeglugowe mniejszej wagi na śródlądowych drogach wodnych.
Data aktu: 25/09/1959
Data ogłoszenia: 12/10/1959
Data wejścia w życie: 12/10/1959