Sporządzanie i uzupełnianie mierniczych planów robót górniczych w zakładach górniczych resortu Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
z dnia 10 września 1959 r.
o sporządzaniu i uzupełnianiu mierniczych planów robót górniczych w zakładach górniczych resortu Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.

Na podstawie art. 112 i 114 dekretu z dnia 6 maja 1953 r. - Prawo górnicze (Dz. U. z 1955 r. Nr 10, poz. 65) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Zakłady górnicze resortu Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, podlegające przepisom prawa górniczego, obowiązane są sporządzić przed uruchomieniem produkcji miernicze plany robót górniczych.
2.
Czynne zakłady górnicze podlegające przepisom prawa górniczego obowiązane są posiadać i uzupełniać miernicze plany robót górniczych.
§  2.
1.
Miernicze plany robót górniczych powinny przedstawiać dokładnie i prawidłowo wszystkie wykonane wyrobiska górnicze, drogi przewozowe, schrony strzałowe, sytuację obiektów chronionych filarami oraz sytuacje geologiczną.
2.
Ponadto miernicze plany robót górniczych podziemnych powinny przedstawiać miejsca pożarów podziemnym, zbiorniki wód, tamy bezpieczeństwa, rodzaje i grubość napotykanych warstw, zaburzenia tektoniczne, miejsca i datę wypływu gazów, wody, kurzawki itp.
§  3.
1.
Miernicze plany robót górniczych kopalń podziemnych należy uzupełniać w terminach następujących:
1)
plany podstawowe:
a)
plany powierzchni w skali 1:1.000 lub 1:2.000 - raz na rok,
b)
plany robót górniczych w skali 1:1.000 lub 1:2.000 - raz na pół roku,
c)
przekroje geologiczne - raz na pół roku,
d)
profile otworów wiertniczych w skali 1:500 lub 1:1.000 - raz na pół roku;
2)
plany przeglądowe:
a)
plany robót górniczych w skali 1:5.000 - raz na rok,
b)
plany podszybi i innych ważnych obiektów podziemnych w skali 1:50 do 1:200 - raz na pół roku;
3)
plany specjalne:
a)
plany rozmieszczenia otworów wiertniczych - raz na pół roku,
b)
plany opróbowania złoża wraz z ewidencją dokumentów analiz w skali 1:500 lub 1:1.000 - bieżąco,
c)
plany do obliczeń strat eksploatacyjnych - raz na rok,
d)
plany wentylacyjne w skali 1:1.000 lub 1:2.000 na podstawie odbioru robót (zwykłym ołówkiem) - raz na miesiąc, a w tuszu - raz na pół roku; plany te powinny być uzupełniane danymi techniczno-wentylacyjnymi ("treścią wentylacyjną") - na bieżąco.
2.
Miernicze plany robót górniczych powinny być aktualizowane przy przestrzeganiu zasady, że zdjęcie wyrobisk powinno nastąpić, zanim staną się niedostępne.
3.
Wyrobiska, które nieoczekiwanie stały się niedostępne, powinny być na planach odrębnie oznaczone na podstawie szkiców i pisemnych danych dostarczonych przez sztygara.
4.
Miernicze plany podziemnych robót górniczych powinny być aktualizowane również w pasie 100 m poza granicą eksploatacyjną przez nanoszenie wyrobisk górniczych sąsiednich kopalń.
5.
Każdy kierownik oddziału wydobywczego lub przygotowawczego oraz sztygarzy zmianowi powinni posiadać i bieżąco uzupełniać dostarczony przez kierownictwo kopalni mierniczy plan robót górniczych oddziału. Na planie tym powinny być dodatkowo naniesione przewidziane zaburzenia tektoniczne oraz pola pożarowe, zbiorniki wód i gazów, krawędzie, odbudowy i nogi w pokładach lub warstwach tej samej lub innej kopaliny niżej lub wyżej zalegających, stwarzające zagrożenie.
6.
Kierownik oddziału górniczego obowiązany jest sporządzić szkic sztygarski wykonanych robót górniczych według stanu na koniec półrocza. Kierownik zakładu górniczego lub kierownik robót górniczych stwierdza prawidłowość sporządzonych szkiców sztygarskich i przekazuje je służbie mierniczej w terminie dni siedmiu po upływie półrocza.
7.
Osoby kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego obowiązane są bezzwłocznie zgłaszać służbie mierniczo-geologicznej wszelkie napotkane przy robotach górniczych zaburzenia tektoniczne oraz wszelkie inne zmiany warunków geologicznych złoża i warstw otaczających w celu ich zdjęcia i naniesienia na plany.
8.
Służba mierniczo-geologiczna obowiązana jest donieść kierownikowi ruchu zakładu o prowadzeniu wyrobisk górniczych nie przewidzianych w planie ruchu, jak również o niewłaściwych wymiarach lub nieprawidłowym kierunku wyrobisk. Informacje te zapisywane są do książki mierniczej, którą przedstawia się w drodze służbowej dyrektorowi przedsiębiorstwa razem z uwagami kierownika zakładu, każdorazowo po uzupełnieniu planów.
9.
W sąsiedztwie filarów ochronnych i oporowych, zbiorników wody, kurzawki oraz innych miejsc mogących spowodować zagrożenia - podziemne wyrobiska górnicze mogą być prowadzone tylko po uprzednim zawiadomieniu służby mierniczo-geologicznej. Służba mierniczo-geologiczna obowiązana jest do sprawdzania kierunków, odległości oraz zasięgu zagrożenia.
§  4.
Miernicze plany robót górniczych kopalń odkrywkowych należy uzupełniać w terminach następujących:
1)
plany podstawowe:
a)
plany powierzchni w skali 1:1.000 lub 1:2.000 z uwidocznieniem granic własności nieruchomości w obrębie obszaru górniczego - raz na rok,
b)
plany robót górniczych w skali 1:1.000 lub 1:2.000 - raz na rok,
c)
przekroje geologiczne - raz na rok;
2)
plany przeglądowe:
a)
zbiorcze plany robót górniczych w skali 1:2.000 (1:1.000, 1:5.000, 1:10.000) - raz na rok,
b)
przekroje geologiczne - raz na rok.
§  5.
Usuwanie znaków mierniczych ze względu na ruch kopalni może nastąpić tylko za zgodą i pod nadzorem służby mierniczej.
§  6.
Podstawowa dokumentacja mierniczo-geologiczna powinna być przechowywana w odpowiednich pomieszczeniach wykluczających możliwość zniszczenia dokumentów.
§  7.
Przedsiębiorstwa górnicze obowiązane są przedstawiać aktualne miernicze plany robót górniczych właściwemu terenowo okręgowemu urzędowi górniczemu, a mianowicie robót górniczych podziemnych raz na pół roku, robót odkrywkowych raz na rok - do dni 30 po upływie powyższych terminów. Ponadto plany te należy przedstawiać na żądanie:
1)
Ministerstwu Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych,
2)
Wyższemu Urzędowi Górniczemu,
3)
nadzorującej jednostce nadrzędnej.
§  8.
Przedsiębiorstwo górnicze może odstąpić od przepisów niniejszego zarządzenia po uzyskaniu zgody Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, wydanej w porozumieniu z Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego.
§  9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 1959 r.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1959.83.442

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Sporządzanie i uzupełnianie mierniczych planów robót górniczych w zakładach górniczych resortu Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.
Data aktu: 10/09/1959
Data ogłoszenia: 10/10/1959
Data wejścia w życie: 01/11/1959