Stosowanie dopłat przez zakłady pracy do kolejowych miesięcznych biletów pracowniczych.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 26 sierpnia 1959 r.
w sprawie stosowania dopłat przez zakłady pracy do kolejowych miesięcznych biletów pracowniczych.

Na podstawie art. 51 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o prawie budżetowym (Dz. U. Nr 45, poz. 221) oraz § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie zakresu działania Ministra Finansów i zmiany zakresu działania Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego (Dz. U. z 1950 r. Nr 22, poz. 188 i z 1951 r. Nr 25, poz. 185) i w związku z uchwałą nr 278 Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1959 r. w sprawie przejazdów kolejami za miesięcznymi biletami pracowniczymi oraz zasad ich opłacania (Monitor Polski Nr 72, poz. 378) zarządza się, co następuje:
§  1.
Zasady i warunki dotyczące uprawnień do korzystania z kolejowych miesięcznych biletów pracowniczych, wysokość opłat ponoszonych przez pracownika oraz dopłat ponoszonych przez zakład pracy określają załączniki do zarządzenia Ministra Komunikacji z dnia 22 sierpnia 1959 r. w sprawie zmiany taryfy osobowej, bagażowej i ekspresowej Polskich Kolei Państwowych (Dziennik Taryf i Zarządzeń Komunikacyjnych Nr 15, poz. 95).
§  2.
Zakłady pracy nie mają prawa przejściowo finansować części należności za miesięczne bilety pracownicze przypadającej od pracowników. W związku z tym powinny pobierać od pracowników wpłaty na miesięczne bilety pracownicze przed ich zakupem. Tryb i technikę pobierania części należności przypadającej od pracowników zakłady pracy ustalą we własnym zakresie.
§  3.
Dopłata do kolejowych miesięcznych biletów pracowniczych w wysokości przypadającej od zakładu pracy dokonywana jest:
1)
przez przedsiębiorstwa działające na zasadach rozrachunku gospodarczego ze środków obrotowych,
2)
przez jednostki budżetowe z kredytów budżetowych.
§  4.
Na cele dopłat do kolejowych miesięcznych biletów pracowniczych wprowadza się w klasyfikacji budżetowej

-

budżetu centralnego rozdział 310 "Dopłaty do pracowniczych biletów kolejowych" § 24 "Różne wydatki" poz. 14 "Dopłaty",

-

budżetu terenowego rozdział 100 "Dopłaty do pracowniczych biletów kolejowych". Rozdział ten może występować w każdym dziale i części w zależności od jednostki pokrywającej różnicę ceny biletów.

§  5.
W roku 1959 dopłaty do miesięcznych biletów pracowniczych pokryją:

-

przedsiębiorstwa powiązane zarówno z budżetem centralnym, jak i z budżetami terenowymi we własnym zakresie odnosząc je bezpośrednio na rachunek "strat i zysków",

-

jednostki budżetowe budżetu centralnego w ramach kredytów przewidzianych ustawą budżetową w trybie virement z innych rozdziałów. W tym celu upoważnia się ministrów (kierowników urzędów centralnych) do dokonywania przeniesień kredytów budżetowych w okresie do dnia 31 grudnia 1959 r. z innych działów i rozdziałów na wymieniony w § 4 rozdział 310 § 24 poz. 14 bez potrzeby uzyskiwania uprzedniej zgody Ministra Finansów. O dokonanych przeniesieniach oraz związanych z tym zmianach w kredytach otwartych właściwi ministrowie (kierownicy urzędów centralnych) zawiadamiają bezzwłocznie Ministra Finansów,

-

jednostki budżetowe budżetu terenowego w drodze odpowiednich zmian w budżetach dokonywanych przez prezydia rad narodowych na podstawie upoważnień ustawy o prawie budżetowym.

§  6.
Poczynając od roku 1960 niezbędne środki na dopłaty do kolejowych miesięcznych biletów pracowniczych zakłady pracy uwzględniają w planach kosztów bądź w preliminarzach budżetowych.
§  7.
W zakresie zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące jednostek budżetowych.
§  8.
Zjednoczenia i inne jednostki nadzorujące działalność przedsiębiorstw i finansowane z narzutów pokrywają wydatki związane z dopłatami do kolejowych miesięcznych biletów pracowniczych w ramach środków własnych.
§  9.
Zasady ewidencji księgowej operacji związanych z dopłatami do kolejowych miesięcznych biletów pracowniczych w przedsiębiorstwach określi Departament Księgowości Ministerstwa Finansów.
§  10.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021