Zniesienie wojewódzkich zarządów państwowych gospodarstw rolnych, przekazanie wojewódzkim radom narodowym przedsiębiorstw podległych tym zarządom i utworzenie wojewódzkich zjednoczeń państwowych gospodarstw rolnych.

UCHWAŁA NR 350
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 lipca 1959 r.
w sprawie zniesienia wojewódzkich zarządów państwowych gospodarstw rolnych, przekazania wojewódzkim radom narodowym przedsiębiorstw podległych tym zarządom i utworzenia wojewódzkich zjednoczeń państwowych gospodarstw rolnych.

Na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 2, art. 67 i art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (Dz. U. Nr 5, poz. 16) oraz w wykonaniu uchwały nr 232 Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1958 r. w sprawie przekazania radom narodowym państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, podporządkowanych wojewódzkim zarządom państwowych gospodarstw rolnych i rejonowym zarządom rybactwa (Monitor Polski Nr 55, poz. 318) - Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
1.
Zobowiązuje się Ministra Rolnictwa do zniesienia wojewódzkich zarządów państwowych gospodarstw rolnych i przekazania podległych im przedsiębiorstw właściwym wojewódzkim radom narodowym.
2.
Zobowiązuje się prezydia wojewódzkich rad narodowych do utworzenia wojewódzkich zjednoczeń państwowych gospodarstw rolnych.
§  2.
Wojewódzkie zjednoczenia państwowych gospodarstw rolnych, zwane dalej "zjednoczeniami", są organizacjami gospodarczymi posiadającymi osobowość prawną, grupującymi państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej i odpowiadającymi za rozwój państwowej gospodarki rolnej prowadzonej przez te przedsiębiorstwa na terenie danego województwa.
§  3.
1.
Do zadań zjednoczeń należy:
1)
zapewnianie realizacji zadań zgrupowanych w zjednoczeniu przedsiębiorstw państwowych zgodnie z obowiązującymi planami gospodarczymi, a w szczególności udzielanie tym przedsiębiorstwom pomocy technicznej i organizacyjnej dla zabezpieczenia stałego postępu gospodarczego w ich działalności;
2)
koordynowanie, nadzór i kontrola działalności zgrupowanych przedsiębiorstw;
3)
reprezentowanie wspólnych interesów zgrupowanych przedsiębiorstw.
2.
Zjednoczenia podlegają wpisowi do rejestru przedsiębiorstw państwowych i nabywają osobowość prawną z dniem wpisu do rejestru.
3.
Działalność zjednoczeń nie może ograniczać samodzielności zgrupowanych przedsiębiorstw, wynikającej z obowiązujących przepisów.
§  4.
1.
Szczegółowy zakres działania zjednoczenia, jego organizację, uprawnienia, zasady finansowania oraz wykaz zgrupowanych i podległych zjednoczeniu przedsiębiorstw ustala statut zjednoczenia, nadany przez prezydium wojewódzkiej rady narodowej, na podstawie ramowego statutu, ustalonego przez Ministra Rolnictwa i zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów.
2.
W zjednoczeniu działa kolegium jako organ opiniodawczy i doradczy, w skład którego wchodzą dyrektorzy państwowych gospodarstw rolnych wybrani przez ogół dyrektorów przedsiębiorstw zgrupowanych w zjednoczeniu.
3.
Dla wykonania swych zadań zjednoczenie może tworzyć rejonowe inspektoraty państwowych gospodarstw rolnych, stanowiące część składową aparatu zjednoczenia.
§  5.
Zjednoczenie prowadzić może własną działalność gospodarczą na rzecz lub z ramienia zgrupowanych przedsiębiorstw, jak np. bazy zaopatrzenia, bazy remontowe, laboratoria, lub organizować dla tych celów odrębne jednostki organizacyjne (biura, zakłady, przedsiębiorstwa), tworzone w przepisanym trybie.
§  6.
1.
Nadzór i kontrolę działalności: zjednoczeń wykonują prezydia wojewódzkich rad narodowych.
2.
Organami wykonawczymi prezydiów wojewódzkich rad narodowych w tym zakresie są wydziały rolnictwa i leśnictwa prezydiów wojewódzkich rad narodowych.
3.
Do zadań nadzoru i kontroli, o których mowa w ust. 1 i 2, należy w szczególności:
1)
ustalanie kierunkowych wytycznych działalności zjednoczeń;
2)
ustalanie dla zjednoczeń globalnych zadań planowych na podstawie wskaźników dyrektywnych określonych w trybie uchwały Rady Ministrów oraz na podstawie uchwał prezydiów wojewódzkich rad narodowych i wytycznych Ministra Rolnictwa;
3)
ustalanie dla zjednoczeń globalnych planów perspektywicznych, wieloletnich i okresowych;
4)
zatwierdzanie sprawozdań z działalności zjednoczeń;
5)
kontrola i rewizja finansowo-księgowa działalności zjednoczeń.
§  7.
Dla wykonywania przewidzianego ustawą o radach narodowych nadzoru Ministra Rolnictwa w sprawach państwowej gospodarki rolnej powołany zostaje w Ministerstwie Rolnictwa Generalny Inspektorat Państwowych Gospodarstw Rolnych.
§  8.
Koszty utrzymania zjednoczeń pokrywane będą z wpłat nałożonych na zgrupowane (podległe) przedsiębiorstwa, obciążających ich koszty własne, oraz z dochodów z własnej działalności gospodarczej zjednoczeń według zasad ustalonych przez Ministra Finansów w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa.
§  9.
Zjednoczenia rozliczają się z działalności przedsiębiorstw zgrupowanych (podległych) z budżetami jednostkowymi wojewódzkich rad narodowych.
§  10.
Państwowe gospodarstwa rolne położone na terenie miast wyłączonych z województw zgrupowane będą we właściwych zjednoczeniach wojewódzkich, rozliczających się z ich działalności gospodarczej z budżetami jednostkowymi wojewódzkich rad narodowych.
§  11.
Pracownicy zatrudnieni w wojewódzkich zarządach państwowych gospodarstw rolnych przechodzą do pracy w zjednoczeniach.
§  12.
Do czasu ustalenia ogólnych zasad wynagradzania pracowników zjednoczeń i wchodzących w ich skład rejonowych inspektoratów państwowych gospodarstw rolnych stosuje się zasady wynagradzania ustalone w uchwale nr 319 Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1958 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niektórych jednostek nadrzędnych PGR.
§  13.
Zadania i limity inwestycyjne przedsiębiorstw zgrupowanych w zjednoczeniach (podległych zjednoczeniom) realizowane będą według dotychczasowych zasad. Po zatwierdzeniu planu inwestycyjnego na rok 1960 limity inwestycyjne należy przenieść do planów wojewódzkich rad narodowych.
§  14.
1.
Prezes Rady Ministrów - na wniosek Ministra Rolnictwa uzgodniony z właściwym prezydium wojewódzkiej rady narodowej - może wyrazić zgodę na czasowe, nie przekraczające terminu 30 czerwca 1960 r., podporządkowanie niektórych zjednoczeń bezpośrednio prezydium wojewódzkiej rady narodowej, z wyłączeniem nadzoru wydziałów rolnictwa i leśnictwa. Wyłączenie to jednak nastąpić może jedynie w województwach, w których areał użytkowany przez państwowe gospodarstwa rolne stanowi poważną część ogólnej powierzchni gruntów ornych województwa; nie eliminuje ono funkcji wydziałów rolnictwa i leśnictwa w zakresie wykonywania ogólnej koordynacji planów oraz kontroli działalności państwowej gospodarki rolnej.
2.
W okresie do dnia 31 grudnia 1959 r. koszty utrzymania zjednoczeń i koszty utrzymania placówek socjalnych w przedsiębiorstwach zgrupowanych (podległych) w zjednoczeniach pokrywane będą z budżetu centralnego. Po upływie tego okresu koszty utrzymania pokrywane będą według zasad przewidzianych w § 8, z tym że do dnia 30 czerwca 1961 r. koszty, ustalone i zarachowywane w sposób określony w tym paragrafie, pokrywane będą z dotacji budżetów wojewódzkich rad narodowych, z działu I "Gospodarka narodowa".
§  15.
Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Rolnictwa i Ministrowi Finansów oraz prezydiom wojewódzkich rad narodowych.
§  16.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1959 r.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1959.75.398

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Zniesienie wojewódzkich zarządów państwowych gospodarstw rolnych, przekazanie wojewódzkim radom narodowym przedsiębiorstw podległych tym zarządom i utworzenie wojewódzkich zjednoczeń państwowych gospodarstw rolnych.
Data aktu: 29/07/1959
Data ogłoszenia: 05/09/1959
Data wejścia w życie: 05/09/1959, 01/07/1959