Zm.: zarządzenie z dnia 26 lipca 1957 r. w sprawie zasad i trybu udzielania pomocy Państwa na odbudowę i kapitalne remonty budynków mieszkalnych.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ
z dnia 3 sierpnia 1959 r.
o zmianie zarządzenia z dnia 26 lipca 1957 r. w sprawie zasad i trybu udzielania pomocy Państwa na odbudowę i kapitalne remonty budynków mieszkalnych.

Na podstawie § 23 uchwały nr 81 Rady Ministrów z dnia 15 marca 1957 r. w sprawie pomocy Państwa dla budownictwa mieszkaniowego ze środków własnych ludności (Monitor Polski Nr 22, poz. 157) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 26 lipca 1957 r. w sprawie zasad i trybu udzielania pomocy Państwa na odbudowę i kapitalne remonty budynków mieszkalnych wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Kapitalny remont polega na wykonaniu w domu użytkowanym robót budowlanych obejmujących:

1) naprawę, wymianę lub uzupełnienie elementów budynków w celu przywrócenia jego wartości użytkowej i technicznej,

2) naprawę nieczynnych gospodarczo mieszkań lub pomieszczeń w sposób umożliwiający ich zamieszkanie.";

2)
w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Pomoc Państwa przewidziana na odbudowę i kapitalne remonty budynków mieszkalnych udzielana być może spółdzielniom na odbudowę i kapitalne remonty domków jednorodzinnych, małych domów mieszkalnych i domów wielomieszkaniowych, a osobom fizycznym na odbudowę i kapitalne remonty domków jednorodzinnych, małych domów mieszkalnych oraz - za zgodą banku - na naprawę nieczynnych gospodarczo mieszkań lub pomieszczeń w domach wielomieszkaniowych.";

3)
w § 5:
a)
w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) opinię banku co do możliwości płatniczych wnioskodawcy i możliwości hipotecznego zabezpieczenia, jeżeli kredyt ma być przeznaczony na naprawę nieczynnych gospodarczo mieszkań lub pomieszczeń w domu wielomieszkaniowym, stanowiącym własność osoby fizycznej",

b)
dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

"3. Komisje kwalifikacyjne przy prezydiach rad narodowych mogą zwolnić osoby fizyczne od obowiązku przedstawienia wymienionego w ust. 2 oświadczenia co do wysokości i rodzaju wkładu własnego w przypadkach, gdy:

1) według stwierdzenia właściwego organu administracji budowlanej stan techniczny budynku wymaga niezwłocznego remontu,

2) trudne warunki materialne osoby fizycznej uniemożliwiają wniesienie wkładu własnego.

4. Ulgi wymienione w ust. 3 nie dotyczą odbudowy domów nie użytkowanych, o których mowa w § 1 ust. 2."

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021