Ustalenie ramowego regulaminu działania zespołów odbudowy lub budowy zagród wiejskich.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
z dnia 22 grudnia 1958 r.
w sprawie ustalenia ramowego regulaminu działania zespołów odbudowy lub budowy zagród wiejskich.

W związku z przepisem § 6 pkt 2 lit. b) uchwały nr 256 Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1958 r. w sprawie pomocy Państwa przy racjonalnej zabudowie wsi nowo powstających oraz wsi odbudowywanych po zniszczeniach spowodowanych masowymi klęskami żywiołowymi (Monitor Polski Nr 61, poz. 345) ustala się, co następuje:
§  1.
Zespoły tworzone przez mieszkańców wsi lub nowo powstających osiedli wiejskich przystępujących do odbudowy zagród zniszczonych wskutek masowych klęsk żywiołowych bądź wznoszący zagrody w nowych osiedlach wiejskich powinny organizować swą działalność według zasad określonych w ramowym regulaminie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

RAMOWY REGULAMIN DZIAŁANIA ZESPOŁU ODBUDOWY LUB BUDOWY ZAGRÓD

§ 1.
Utworzenie, cele i zadania zespołu.
1.
Mieszkańcy wsi zniszczonych wskutek masowych klęsk żywiołowych lub nowo powstających osiedli wiejskich mogą utworzyć zespół odbudowy lub budowy budynków mieszkalnych i gospodarczych.
2.
Zespół powstaje z inicjatywy zainteresowanych założycieli, którzy tworzą go przez zawarcie umowy na piśmie według załączonego wzoru.
3.
Terenem działalności zespołu jest wieś lub nowo powstające osiedle wiejskie.
4.
Celem zespołu jest wspólna produkcja materiałów budowlanych oraz wspólne przygotowanie do budowy lub odbudowy budynków mieszkalnych, budynków i urządzeń gospodarczych przez poszczególnych członków zespołu bądź wspólna budowa tych budynków dla poszczególnych członków przez zespół.
5.
Zespół realizuje swe zadania przez:
1)
opracowanie planu produkcji materiałów budowlanych i budowy budynków i urządzeń;
2)
wspólne wytwarzanie przez członków zespołu potrzebnych do budowy obiektów wymienionych w ust. 4 materiałów budowlanych z surowców miejscowych i zastępczych;
3)
wystąpienie do właściwego organu prezydium powiatowej rady narodowej o opracowanie planu zagospodarowania terenowego i planu zabudowy działek osiedleńczych oraz o otoczenie zespołu opieką i udzielenie mu pomocy materiałowej, organizacyjnej i instrukcyjno-technicznej w zakresie przygotowania i realizacji zadań zespołu;
4)
współdziałanie z właściwym organem prezydium powiatowej rady narodowej - na jego wezwanie - w przeprowadzaniu wymiany lub scalenia gruntów, niezbędnego do realizacji planu zagospodarowania terenowego;
5)
nabycie lub zlecenie wykonania projektów budynków i urządzeń;
6)
uzyskiwanie dla członków zespołu przydziałów niezbędnych materiałów budowlanych z puli rynkowej oraz zakupywanie i sprowadzanie materiałów nie reglamentowanych;
7)
udzielanie pomocy w uzyskaniu przez członków niezbędnych długoterminowych kredytów bankowych;
8)
uzyskanie bezzwrotnych zasiłków z Państwowego Zakładu Ubezpieczeń na cele wymienione w uchwale nr 256 Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1958 r. w sprawie pomocy Państwa przy racjonalnej zabudowie wsi nowo powstających oraz wsi odbudowywanych po zniszczeniach spowodowanych masowymi klęskami żywiołowymi (Monitor Polski Nr 61, poz. 345), a w szczególności:
a)
na częściowe pokrycie kosztów budowy ogniotrwałych stropów i pokryć dachowych,
b)
na częściowe pokrycie kosztów przeniesienia części budynków i urządzeń w przypadku, gdy wymaga tego zatwierdzony plan zagospodarowania terenowego,
c)
na częściowe pokrycie kosztów budowy wodociągów wiejskich, w wysokości zwiększonych kosztów budowy wodociągu w związku z przystosowaniem go do celów przeciwpożarowych, zbiorników przeciwpożarowych oraz na zadrzewienie przeciwpożarowe osiedli;
9)
uzyskanie potrzebnych zespołowi kredytów, maszyn, sprzętu i materiałów do uruchomienia produkcji materiałów budowlanych z surowców miejscowych i zastępczych;
10)
wzajemną pomoc członków zespołu przy wykonywaniu robót budowlanych lub zlecanie wykonania tych robót przedsiębiorstwu budowlanemu.
§  2.
Członkowie, ich prawa i obowiązki.
1.
Członkami zespołu są mieszkańcy wsi lub osiedla wiejskiego, zamierzający wybudować przynajmniej 1 obiekt budowlany, którzy podpisali umowę o utworzeniu zespołu.
2.
Nowych członków zespołu przyjmuje większością głosów walne zebranie członków zespołu.
3.
Członkowie zespołu mają prawo:
1)
korzystać z usług i urządzeń (sprzętu i maszyn) zespołu oraz z pomocy członków zespołu przy produkcji materiałów budowlanych i robotach budowlanych,
2)
brać udział w zebraniach zespołu,
3)
wybierać i być wybieranym do władz zespołu,
4)
korzystać z pomocy Państwa oraz z kredytów uzyskanych na cele zespołu.
4.
Członkowie zespołu mają obowiązek:
1)
dbać o dobro zespołu,
2)
przestrzegać regulaminu zespołu, jak również podporządkować się uchwałom zebrania członków zespołu oraz postanowieniom władz zespołu - w ramach określonych regulaminem,
3)
wnieść wpisowe oraz obowiązujący wkład, jak również wnosić we właściwych terminach do kasy zespołu inne wpłaty, związane z działalnością zespołu (wpłaty na zakup materiałów, wypożyczanie maszyn itp.).
5.
Utrata członkostwa w zespole następuje:
1)
przez wystąpienie dobrowolne zgłoszone przez członka na piśmie - po upływie 3 miesięcy od daty zgłoszenia,
2)
przez wykluczenie, które może nastąpić na podstawie uchwały zebrania członków zespołu, powziętej większością 2/3 głosów obecnych członków przy obecności co najmniej połowy wszystkich członków, jeżeli członek:
a)
nie wypełnia obowiązków określonych regulaminem,
b)
szkodzi zespołowi lub działa ze szkodą dla jego interesów.
6.
W ciągu 60 dni od dnia utraty członkostwa w zespole następuje rozliczenie z zainteresowanym, który otrzymuje zwrot wkładu i ewentualnie dodatkowych wpłat, po potrąceniu przypadających na niego kosztów poniesionych przez zespół oraz świadczeń zespołu na rzecz członka i po uwzględnieniu ewentualnych zysków i strat.
§  3.
Władze zespołu.
1.
Władzami zespołu są:
1)
walne zebranie członków,
2)
zarząd zespołu w składzie: przewodniczący, skarbnik, sekretarz oraz 2 członków zarządu lub ich zastępców, a w zespołach małych zarząd w składzie: przewodniczący, skarbnik i sekretarz lub ich zastępcy,
3)
komisja rewizyjna w składzie: przewodniczący, 2 członków i 2 zastępców.
2.
Ogół członków zespołu tworzy walne zebranie zespołu, które jest najwyższą władzą zespołu.
3.
Członkowi zespołu przysługuje prawo występowania na walnym zebraniu osobiście lub przez członka rodziny.
4.
Każdemu członkowi zespołu przysługuje prawo jednego głosu.
5.
Zarząd powinien zwołać walne zebranie członków, jeżeli tego wymagają interesy zespołu albo gdy tego zażąda 1/4 część członków zespołu z podaniem celu lub na żądanie komisji rewizyjnej, a ponadto przynajmniej 2 razy w roku w celu złożenia sprawozdania z działalności zespołu oraz ustalenia planu produkcji materiałów budowlanych i budownictwa na określony czas.
6.
Do ważności uchwał walnego zebrania członków potrzebna jest obecność co najmniej połowy członków zespołu. Zebraniu przewodniczy wybrany członek zespołu.
7.
Zwykłe uchwały walnego zebrania członków zespołu zapadają większością głosów obecnych. Do powzięcia uchwały o rozwiązaniu zespołu potrzebna jest ilość 2/3 głosów zrzeszonych członków.
8.
Do zadań zarządu należy wykonywanie uchwał ogólnego zebrania, organizowanie pracy w zespole i przeprowadzanie zamierzeń zespołu, zawieranie - w razie potrzeby - umów o pracę z fachowymi pracownikami nie będącymi członkami zespołu lub z przedsiębiorstwami w zakresie produkcji materiałów oraz robót budowlanych, prowadzenie rachunkowości zespołu i reprezentowanie zespołu na zewnątrz, a w szczególności występowanie wobec organów administracji państwowej i instytucji w sprawach zespołu.
9.
Członkowie zarządu są wybierani na okres dwóch lat (ewentualnie jednego roku).
10.
Członkowie zarządu pełnią swe funkcje honorowo. W razie wyjazdów w sprawach zespołu otrzymują zwrot kosztów przejazdu i diety według stawek ustalonych przez ogólne zebranie. Zebranie członków może również ustalić odpowiednie wynagrodzenie za prowadzenie rachunkowości i ksiąg magazynowych zespołu.
11.
Przewodniczący zarządu przewodniczy na posiedzeniach zarządu, załatwia sprawy związane z realizacją zamierzeń zespołu zgodnie z niniejszym regulaminem i uchwałami walnego zebrania członków i zarządu zespołu.
12.
Komisja rewizyjna kontroluje bieżąco prace zespołu oraz działalność członków zarządu zespołu i składa okresowe sprawozdania walnemu zebraniu członków.
§  4.
Sprawy finansowe zespołu.
1.
Fundusze zespołu składają się:
1)
z wpisowego,
2)
z wkładów członków zespołu wniesionych na rzecz uruchomienia przez zespół produkcji materiałów budowlanych,
3)
z pożyczek bankowych, zaciągniętych przez zespół na rzecz uruchomienia produkcji materiałów budowlanych,
4)
z wpływów uzyskanych ze zbytu nadwyżek wyprodukowanych materiałów,
5)
z wpłat członków zespołu na realizację innych celów zespołu (np. zakup materiałów budowlanych, na pokrycie kosztów robót budowlanych wykonywanych przez przedsiębiorstwo budowlane itp.), w razie odbudowy po pożarze lub innej klęsce żywiołowej - z wpłat całości sum uzyskanych tytułem odszkodowania asekuracyjnego za zniszczone budynki,
6)
z ewentualnych dotacji.
2.
Zespół prowadzi dokładną ewidencję środków majątkowych, funduszów oraz dochodów i kosztów zespołu, z wyodrębnieniem kont poszczególnych członków zespołu.
3.
Zespół może otworzyć konto w kasie spółdzielczej lub w oddziale Banku Rolnego.
4.
Funduszami zespołu dysponuje zarząd w granicach określonych przez ogólne zebranie, wykorzystując je na cele, dla których zespół został utworzony. Wpłaty poszczególnych członków zespołu na realizację określonych celów nie mogą być użyte na inne cele.
5.
Wkład może być wniesiony częściowo lub w całości w postaci narzędzi, maszyn, surowców, materiałów, udostępnienia gruntów lub budynków itp., przy czym w takim przypadku wartość takiego wkładu przelicza się odpowiednio na wkład pieniężny według zasad ustalonych przez zebranie ogólne za zgodą wkładcy.
6.
Poza wkładem pieniężnym lub rzeczowym poszczególni członkowie powinni w miarę potrzeby i możności wnieść wkład w postaci robocizny przy produkcji materiałów budowlanych i przy robotach budowlanych. Wartość wniesionej robocizny zapisuje się na konto poszczególnych członków zespołu. Wysokość wynagrodzenia za wniesioną pracę ustala zarząd zespołu na podstawie stawek zatwierdzonych przez zebranie ogólne członków zespołu.
7.
Członkowie zespołu, którzy budować będą stosownie do potrzeb ich gospodarstw budynki większe niż pozostali członkowie lub kilka budynków, wnoszą odpowiednio większy wkład w wysokości ustalonej przez walne zebranie.
8.
Z tytułu wniesionych wkładów i wpłat członkowie zespołu otrzymują:
1)
wyprodukowane lub zakupione przez zespół materiały budowlane w ilościach proporcjonalnych do wniesionych wkładów i wpłat, licząc te materiały po cenach kosztów własnych i według asortymentów ustalonych przez zarząd zespołu oraz w kolejności ustalonej na zebraniu ogólnym członków zespołu,
2)
w razie budowania budynków systemem zleconym - wybudowane budynki.
9.
Kolejność wydawania poszczególnym członkom zespołu materiałów wyprodukowanych przez zespół ustala walne zebranie zespołu na podstawie planu produkcji materiałów budowlanych i planu budowy.
10.
Rozliczeń z tytułu uzyskania przez zespół dla członków zespołu przydziałów materiałów budowlanych z puli rynkowej dokonywa się bieżąco, niezwłocznie po uzyskaniu tych materiałów.
11.
Dochody uzyskane przez zespół ze zbytu nadwyżek wyprodukowanych przez siebie materiałów pozostałych po zaspokojeniu potrzeb własnych członków dzielone będą między członków zespołu proporcjonalnie do wniesionych wkładów. Zbycie nadwyżek nieczłonkom zespołu następuje po cenach ustalonych przez wojewódzką komisję cen, przy czym nadwyżki te powinny być zbywane mieszkańcom wsi na cele budownictwa indywidualnego lub nabywcom wskazanym przez prezydium gromadzkiej rady narodowej.
12.
Zespół ma prawo nabywać maszyny i sprzęt oraz wypożyczać odpłatnie lub nieodpłatnie maszyny i sprzęt na podstawie umów.
13.
Narzędzia i maszyny należące do zespołu bądź też wypożyczane zespół oddaje pod opiekę wyznaczonym członkom odpowiedzialnym za ten odcinek pracy.
§  5.
Rozwiązanie zespołu i likwidacja.
1.
Rozwiązanie zespołu następuje:
1)
w drodze uchwały powziętej większością 2/3 głosów obecnych członków zespołu przy obecności co najmniej 2/3 członków zespołu,
2)
po upływie okresu, na który umowa dotycząca utworzenia zespołu została zawarta.
2.
Likwidacja zespołu następuje po wykonaniu zadań zespołu.
3.
Narzędzia, maszyny, materiały itp. należące do zespołu podlegają sprzedaży bądź podziałowi na podstawia uchwały walnego zebrania zespołu. Podział majątku zespołu lub obciążenie z tytułu poniesionych strat dokonywane jest proporcjonalnie do wniesionych wkładów.
§  6.
Rejestracja zespołu.

Zarząd rejestruje zespół w wydziale architektury i budownictwa prezydium powiatowej rady narodowej za pośrednictwem biura gromadzkiej rady narodowej.

§  7.
Umowa z kółkiem rolniczym i rolniczą spółdzielnią produkcyjną.

Zespół może zawrzeć z kółkiem rolniczym umowę o wyprodukowanie przez zespół odpowiedniej ilości materiałów budowlanych na potrzeby społeczne, określone przez kółko w porozumieniu z prezydium gromadzkiej rady narodowej, oraz z rolniczą spółdzielnią produkcyjną - o wyprodukowanie materiałów na potrzeby spółdzielni i jej członków.

Załącznik 

UMOWA O UTWORZENIU ZESPOŁU ODBUDOWY LUB BUDOWY ZAGRÓD WIEJSKICH

W dniu .................... pomiędzy niżej podpisanymi mieszkańcami wsi, osiedla .................... zawarta została umowa o utworzeniu zespołu odbudowy - budowy zagród wiejskich - treści następującej:

1.
Zespół działać będzie według zasad określonych w regulaminie, stanowiącym nieodłączną część umowy.
2.
Zespół wytwarzać będzie następujące materiały budowlane na potrzeby budowlane członków zespołu:

cegłę około tysięcy sztuk

dachówkę " tysięcy sztuk

pustaki " tysięcy sztuk

prefabrykaty " tysięcy sztuk

wapno "

oraz wydobywać:

żwir,

kamień budowlany.

3.
Wysokość wpisowego ustala się na złotych ...................., wysokość zaś wkładu członkowskiego na potrzeby zespołowej produkcji materiałów ustala się na złotych ....................
4.
Terminy wnoszenia wpisowego i wkładów ustala się następująco:
a)
wpisowe - przy wstąpieniu do zespołu bądź do dnia ....................
b)
wkład - do dnia ....................
5.
Wyprodukowane przez zespół materiały budowlane dzielone będą między członków w ilościach proporcjonalnych do wniesionych wkładów i wpłat, licząc te materiały po cenach kosztów własnych.
6.
Dochody uzyskane przez zespół ze zbytu nadwyżek wyprodukowanych przez siebie materiałów, pozostałych po zaspokojeniu potrzeb własnych członków, dzielone będą między członków proporcjonalnie do wniesionych wkładów.
7.
Zespół prowadzić będzie wspólne przygotowanie do budowy przez poszczególnych członków potrzebnych im budynków mieszkalnych, gospodarskich. Łącznie poszczególni członkowie wybudują przy pomocy zespołu .................... budynków.
8.
Umowę niniejszą zawarto na okres .................... lat.

.................... (miejscowość, data) Podpisy członków zespołu:

Imię i nazwisko .................... Podpis ....................

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021