Zm.: zarządzenie z dnia 20 lutego 1957 r. w sprawie źródeł i sposobu finansowania prac normalizacyjnych.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 13 lipca 1959 r.
zmieniające zarządzenie z dnia 20 lutego 1957 r. w sprawie źródeł i sposobu finansowania prac normalizacyjnych.

Na podstawie art. 16 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. z 1953 r. Nr 15, poz. 61 i z 1956 r. Nr 54, poz. 244) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 lutego 1957 r. w sprawie źródeł i sposobu finansowania prac normalizacyjnych (Monitor Polski Nr 17, poz. 128) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 11 otrzymuje brzmienie:

"§ 11. W razie gdyby wynagrodzenie za opracowanie projektu normy, nowelizacji, referatu normalizacyjnego lub za rysunki umieszczone w tekście normy, obliczone według zasad podanych w §§ 7-9, było niewspółmiernie duże lub niewspółmiernie małe do ilości pracy włożonej przez opracowującego (np. przy pracach klasyfikacyjnych) - należy za podstawę wynagrodzenia przyjąć następujące stawki pomnożone przez ilość pracowniko-godzin, potrzebną do wykonania danej pracy:

1) dla norm zakładowych i resortowych - zł 21,

2) dla norm państwowych - zł 35.";

2)
§ 13 otrzymuje brzmienie:

"§ 13. 1. Ustala się następujący sposób wypłaty wynagrodzenia za opracowanie projektu normy państwowej:

1) 25% przewidywanego wynagrodzenia w ciągu 15 dni od dnia wstępnego przyjęcia przez zleceniodawcę założeń do projektu normy,

2) wyrównanie do 75% ustalonego wynagrodzenia w ciągu 15 dni od dnia przyjęcia pracy przez komisję normalizacyjną lub przez kierownika jednostki zlecającej w przypadku niepowołania komisji normalizacyjnej przy danej jednostce organizacyjnej - po uprzednim przeprowadzeniu ankiety i uzgodnieniu uwag nadesłanych w ramach ankietowania,

3) resztę ustalonego wynagrodzenia w ciągu miesiąca od podpisania wniosku do PKN o ustanowienie PN.

2. Ustala się następujący sposób wypłaty wynagrodzenia za opracowanie projektu normy resortowej lub zakładowej:

1) 25% przewidywanego wynagrodzenia w ciągu 15 dni od dnia wstępnego przyjęcia przez zleceniodawcę założeń do projektu normy,

2) wyrównanie do 50% ustalonego wynagrodzenia w ciągu 15 dni od dnia przyjęcia pracy w trybie określonym w ust. 1 pkt 2,

3) resztę ustalonego wynagrodzenia w ciągu miesiąca od ustanowienia normy.

3. Przepisy ust. 1 nie dotyczą projektów PN opracowanych na zlecenie PKN, dla których sposób wypłaty wynagrodzenia ustali instrukcja wydana przez Prezesa PKN.";

3)
w tekście wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 1:
a)
§ 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Oceny pracy dokona w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia jej w ostatecznej redakcji komisja normalizacyjna lub kierownik jednostki zlecającej w razie niepowołania komisji normalizacyjnej przy danej jednostce organizacyjnej. W przypadku niedotrzymania tego terminu pracę należy uważać za przyjętą.",

b)
§ 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Wynagrodzenie wymienione w § 4 płatne będzie w sposób następujący:

1) w ciągu 15 dni od dnia wstępnego przyjęcia przez zleceniodawcę założeń do projektu normy - 25% przewidywanego wynagrodzenia,

2) w ciągu 15 dni od przyjęcia pracy zgodnie z § 13 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 20 lutego 1957 r. w sprawie źródeł i sposobu finansowania prac normalizacyjnych (Monitor Polski Nr 17, poz. 128 i z 1959 r. Nr 67, poz. 347), zwanego dalej "zarządzeniem", lub po upływie trzymiesięcznego terminu przewidzianego w § 2 niniejszej umowy - wyrównanie do ....... ustalonego wynagrodzenia,

3) resztę ustalonego wynagrodzenia w ciągu miesiąca - od podpisania wniosku do PKN o ustanowienie PN*) - od ustanowienia normy*) zgodnie z § 13 zarządzenia.",

c) po tekście wzoru umowy dodaje się wyrazy "*) niepotrzebne skreślić".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1959 r. i nie stosuje się do umów zawartych przed dniem 1 lipca 1959 r.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021