Ustalenie wzorów dokumentów obowiązujących przy wykonywaniu międzynarodowego przewozu drogowego.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 8 lipca 1959 r.
w sprawie ustalenia wzorów dokumentów obowiązujących przy wykonywaniu międzynarodowego przewozu drogowego.

Na podstawie § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1958 r. w sprawie wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego autobusami i samochodami ciężarowymi rejestrowanymi w kraju (Dz. U. Nr 76, poz. 388) zarządza się, co następuje:
§  1.
Ustala się wzory następujących dokumentów obowiązujących przy wykonywaniu międzynarodowego przewozu drogowego autobusami i samochodami ciężarowymi rejestrowanymi w kraju:
1)
karty kontrolnej wraz z pouczeniem o jej stosowaniu (załącznik nr 1),
2)
zezwolenia na międzynarodowy przewóz drogowy (załącznik nr 2),
3)
zaświadczenia o dopuszczeniu pojazdu samochodowego do międzynarodowego przewozu drogowego (załącznik nr 3).
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

POUCZENIE O STOSOWANIU KARTY KONTROLNEJ
1.
Kartę kontrolną stosuje się tylko w razie wykonywania międzynarodowego zarobkowego przewozu podróżnych. Karty kontrolnej nie stosuje się przy przewozach na liniach regularnych. Kartę kontrolną wypełnia przewoźnik przed wyjazdem pojazdu.
2.
W rubryce 1 należy skreślić te określenia, które nie odnoszą się do wykonywanego przewozu, przy czym:
1)
przez przewóz przy drzwiach zamkniętych należy rozumieć taki przewóz, przy którym ten sam autobus przewozi na całej trasie tę samą grupę podróżnych i powraca z nimi do miejsca wyjazdu;
2)
przez przewóz wahadłowy należy rozumieć przewóz podróżnych zorganizowany przez przewoźnika między tym samym miejscem wyjazdu a tym samym miejscem pobytu, wypoczynku lub zainteresowania turystycznego, przy czym podróżni podzieleni są uprzednio na grupy według przewidzianej długości trwania ich pobytu w miejscu docelowym, a każda grupa odwożona jest następnie z powrotem, po upływie przewidzianego okresu, do miejsca wyjazdu;
3)
przez przewóz między portami morskimi lub lotniczymi należy rozumieć przewóz podróżnych wykonywany autobusem między dwoma wyżej wymienionymi portami, z tym że nie zabiera się po drodze podróżnych do przewozu i wszyscy podróżni przewożeni są na całej trasie aż do drugiego portu.
3.
Dla każdego przejazdu wypełnia się jedną kartę kontrolną. Przejazdy powrotne przy przewozach wahadłowych i przy przewozach między portami morskimi lub lotniczymi, jeżeli nie stanowią przebiegów próżnych, uważa się za oddzielne przewozy, dla których należy wystawić nową kartę kontrolną. Na karcie tej dodaje się w rubryce 1, po określeniu charakteru podróży, wzmiankę "Przejazd powrotny", przy przewozach zaś wahadłowych dodaje się w rubryce 3 następującą uwagę: "Przewóz grupy podróżnych w kierunku "tam" ujęty był w karcie kontrolnej nr ..........".
4.
W rubryce 2 należy podać drogę przewozu oraz przebiegu próżnego. Wymieniając drogę przebiegu próżnego należy równocześnie pod nagłówkiem "uwagi" wpisać: "przebieg próżny".
5.
Jeżeli liczba przewożonych podróżnych przekracza 51, nazwiska dalszych podróżnych należy wpisać na zwykłej kartce zaopatrzonej w pieczęć i podpis przewoźnika; kartę tę dołącza się do karty kontrolnej.
6.
Rubrykę 6 wypełnia się tylko przy przewozach przy drzwiach zamkniętych i przy przewozach wahadłowych.
7.
W rubryce 3 podaje się wszelkie zmiany w stosunku do danych, wpisanych na karcie kontrolnej. (Ponadto wpisuje się tu wzmianki, o których mowa w ust. 3).
8.
Przewoźnik jest odpowiedzialny za prawidłowość dokonanego wpisu. Karta kontrolna powinna znajdować się w pojeździe w czasie wykonywania całego cyklu przewozowego.
9.
Karty kontrolne numerowane są w kolejności ich wystawienia. Przewoźnik obowiązany jest prowadzić osobny rejestr wystawionych kart kontrolnych w ramach każdego roku kalendarzowego.
10.
Rubryki na odwrotnej stronie karty kontrolnej służą do wpisywania spostrzeżeń i uwag przez organy kontroli granicznej i drogowej.

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021