Rozliczenia z budżetem centralnym za rok 1958/59 państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej oraz państwowych gospodarstw rolnych działających według zasad rozrachunku gospodarczego.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 12 czerwca 1959 r.
w sprawie rozliczeń z budżetem centralnym za rok 1958/1959 państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej oraz państwowych gospodarstw rolnych działających według zasad rozrachunku gospodarczego.

Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o prawie budżetowym (Dz. U. Nr 45, poz. 221), § 1 uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1955 r. w sprawie rozliczeń z budżetem centralnym i budżetami terenowymi z tytułu zysków i strat oraz środków obrotowych (Monitor Polski Nr 21, poz. 205) i § 5 uchwały nr 154 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1959 r. w sprawie zasad podziału zysku za rok gospodarczy 1958/59 w państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej oraz w państwowych gospodarstwach rolnych, działających według zasad pełnego wewnętrznego rozrachunku gospodarczego, wchodzących w skład resortu rolnictwa (Monitor Polski Nr 62, poz. 314), zarządza się, co następuje:
§  1.
Państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej oraz państwowe gospodarstwa rolne działające według zasad pełnego wewnętrznego rozrachunku gospodarczego wykonujące działalność w zakresie produkcji roślinnej, hodowlanej, ogrodniczej, rybackiej i przetwórczości rolniczej i warsztaty mechaniczne, których wyniki ustalane są za okres od 1 lipca 1958 r. do 30 czerwca 1959 r., dokonają rozliczenia z budżetem centralnym za rok 1958/1959 według zasad zawartych w niniejszym zarządzeniu.
§  2.
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa:
1)
o zarządach - należy przez to rozumieć Centralne Zarządy Selekcji Roślin oraz Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa, Dział Hodowli Elitarnej i Dział Rybactwa Ministerstwa Rolnictwa, wojewódzkie zarządy państwowych gospodarstw rolnych, inspektoraty państwowych gospodarstw rolnych, rejonowe zarządy hodowli elitarnej zwierząt oraz rybactwa i jednostki równorzędne,
2)
o gospodarstwach - należy przez to rozumieć państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej i gospodarstwa rolne działające według zasad pełnego wewnętrznego rozrachunku gospodarczego, wykonujące działalność w zakresie produkcji roślinnej, hodowlanej, ogrodniczej, rybackiej i przetwórczości rolniczej oraz warsztaty mechaniczne,
3)
o zyskach i stratach ministerstwa i zarządów - należy przez to rozumieć saldo zysków i strat zarządów bądź jednostek niższego szczebla, rozliczających się z ministerstwem lub bezpośrednio nadrzędnym zarządem,
4)
o uchwale - należy przez to rozumieć uchwałę nr 154 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1959 r. w sprawie zasad podziału zysku za rok gospodarczy 1958/1959 w państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej oraz w państwowych gospodarstwach rolnych, działających według zasad pełnego wewnętrznego rozrachunku gospodarczego, wchodzących w skład resortu rolnictwa (Monitor Polski Nr 62, poz. 314),
5)
o funduszach specjalnego przeznaczenia - należy przez to rozumieć fundusz zakładowy i fundusz rozwoju.
§  3.
Rozliczenia obejmują:
1)
wpłaty z zysku,
2)
dotacje na pokrycie strat,
3)
dotacje na fundusze specjalnego przeznaczenia.
§  4.
Rozliczeń, o których mowa w § 3, dokonuje się wyłącznie za okres roczny, na podstawie rocznych sprawozdań finansowych.
§  5.
1.
Rozliczenia przeprowadzają gospodarstwa z zarządami, zarządy z zarządami wyższego szczebla i ministerstwem, ministerstwo z budżetem centralnym.
2.
Dla celów rozliczeń ministerstwo i zarządy prowadzą we właściwych oddziałach Banku Rolnego rachunki pod nazwą "Rachunek rozliczeń z tytułu wpłat z zysku i pokrywania strat jednostek rozliczających się w okresie roku gospodarczego", zwane w dalszym ciągu "rachunkami rozliczeń".
3.
Ministerstwo i zarządy prowadzą dla rozliczeń z budżetem księgowość na zasadach ustalonych odrębnymi przepisami.
§  6.
1.
Na rachunek rozliczeń ministerstwa wpływają z budżetu dotacje na pokrycie strat i na fundusze specjalnego przeznaczenia oraz przelewy od zarządów z tytułu rozliczeń.
2.
Z rachunku rozliczeń ministerstwa dokonywane są przelewy na rachunki rozliczeń zarządów z tytułu rozliczeń.
3.
Na rachunek rozliczeń zarządów wpływają z rachunku rozliczeń ministerstwa lub zarządu wyższego szczebla należne dotacje oraz przelewy od zarządów niższego szczebla i od gospodarstw z tytułu rozliczeń.
4.
Z rachunku rozliczeń zarządu dokonywane są przelewy na rzecz ministerstwa i zarządów niższego szczebla oraz gospodarstw z tytułu rozliczeń.
§  7.
1.
Podstawę do obliczenia należnej wpłaty z zysku stanowi zysk wykazany w rocznym sprawozdaniu finansowym po potrąceniu zysku nieprawidłowego, o którym mowa w § 2 ust. 3 uchwały.
2.
Zysk ustalony zgodnie z ust. 1 zmniejszony o:
1)
odpisy na fundusz zakładowy, dokonane zgodnie z przepisami uchwały nr 314 Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1958 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1958/1959 w państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej (Monitor Polski Nr 68, poz. 396), i
2)
odpisy na fundusz rozwoju, dokonane zgodnie z przepisami § 8 niniejszego zarządzenia

- podlega wpłacie na rachunek rozliczeń zarządu.

3.
Zysk nieprawidłowy, o którym mowa w § 1 ust. 3 uchwały, gospodarstwa przelewają:
1)
w 40% na rachunek rozliczeń zarządu,
2)
pozostałą kwotę na rachunek dochodów budżetowych budżetu centralnego w wydziale finansowym właściwej terenowo rady narodowej.
§  8.
1.
Wysokość odpisów na fundusz rozwoju ustalają dla podległych gospodarstw właściwe wojewódzkie lub centralne zarządy oraz jednostki równorzędne.
2.
Odpis na fundusz rozwoju nie może przekroczyć 20% zysku określonego w § 7 ust. 1 w jednym gospodarstwie.
3.
Gospodarstwa, w których odpis na fundusz zakładowy jest wyższy od 80% zysku określonego w § 7 ust. 1, mogą dokonać odpisu na fundusz rozwoju tylko do wysokości części zysku pozostałej po dokonaniu odpisu na fundusz zakładowy.
4.
Warsztaty mechaniczne nie mają prawa dokonywania odpisów na fundusz rozwoju.
§  9.
Zysk podlegający wpłacie na rachunek rozliczeń jednostek nadrzędnych powinien być przelany w ciągu 5 dni od terminu złożenia rocznego sprawozdania finansowego.
§  10.
1.
Jeżeli strata wykazana w rocznym sprawozdaniu finansowym jest równa lub niższa od straty planowanej, dotacja przelewana jest w wysokości straty faktycznej.
2.
Jeżeli strata wykazana w rocznym sprawozdaniu finansowym jest wyższa od straty planowanej, dotacja przelewana jest do wysokości straty planowanej.
3.
Dotacje na pokrycie straty, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny być przelane przez ministerstwo i zarządy na rzecz podległych jednostek w ciągu 5 dni od daty otrzymania środków na ten cel.
4.
Jeżeli gospodarstwo otrzymało zaliczkowo dotacje na poczet planowanych strat, a strata wykazana w rocznym sprawozdaniu finansowym jest niższa od otrzymanej zaliczkowo dotacji, bądź gospodarstwo osiągnęło zysk bilansowy, ewentualnie nadpłacone kwoty (ust. 1) podlegają zwrotowi na rachunek rozliczeń zarządu w terminie 5 dni od terminu złożenia rocznego sprawozdania finansowego.
§  11.
1.
Po przyjęciu rocznego sprawozdania finansowego w trybie określonym w uchwale nr 332 Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1957 r. w sprawie badania sprawozdań finansowych przedsiębiorstw państwowych, działających według zasad rozrachunku gospodarczego (Monitor Polski Nr 73, poz. 438) powinny być dokonane rozliczenia uzupełniające.
2.
Ewentualne uzupełniające wpłaty z zysku i zwroty nadpłaconych dotacji, wynikające z zatwierdzonych rocznych sprawozdań finansowych, powinny być dokonane w ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
3.
Jeżeli strata wynikająca z zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego jest wyższa od straty wynikającej z zatwierdzonego planu gospodarczo-finansowego bądź gdy gospodarstwo planowo-rentowne wykazuje w rocznym sprawozdaniu finansowym stratę, sfinansowanie ponadplanowej (nie planowanej) straty może być dokonane ze środków pochodzących z nie wykorzystanych dotacji na skutek obniżenia strat w stosunku do planu w innych podległych jednostkach lub wpłat z zysków ponadplanowych i z części zysków nieprawidłowych.
4.
Pokrycie straty ponadplanowej, o której mowa w ust. 3, może nastąpić jedynie na podstawie decyzji dyrektora właściwego wojewódzkiego lub centralnego zarządu. We wniosku o pokrycie straty ponadplanowej gospodarstwo powinno wskazać przyczyny powstania straty oraz środki przedsięwzięte dla zapobieżenia powstaniu strat ponadplanowych w przyszłości.
5.
Gospodarstwa rentowne, których zyski są niewystarczające na pokrycie odpisów na fundusz zakładowy, oraz gospodarstwa deficytowe, które uzyskały prawo dokonania odpisów na fundusz zakładowy, mają prawo uzyskania uzupełniającej dotacji na ten cel z rachunku rozliczeń jednostki nadrzędnej.
6.
Zarządy, których zysk nie wystarcza na pokrycie odpisów na fundusze specjalnego przeznaczenia podległych jednostek, oraz zarządy wykazujące stratę mają prawo uzyskać brakujące środki na pokrycie odpisów na te fundusze z rachunku rozliczeń ministerstwa i zarządów wyższego szczebla.
7.
Ewentualne uzupełniające dotacje na pokrycie strat i odpisów na fundusze specjalnego przeznaczenia powinny być dokonane przez ministerstwo i zarząd w ciągu 10 dni od daty otrzymania środków na ten cel.
§  12.
Wszelkie nie wykorzystane dotacje podlegają zwrotowi na rachunek rozliczeń jednostek bezpośrednio nadrzędnych.
§  13.
Ministerstwo przedstawi Ministerstwu Finansów, zarządy - ministerstwu bądź zarządom wyższego szczebla (według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia), a gospodarstwa - zarządom bezpośrednio nadrzędnym (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia) roczne rozliczenia wynikowe:
1)
po raz pierwszy - w terminach przewidzianych dla złożenia rocznego sprawozdania finansowego,
2)
po raz drugi - po przyjęciu sprawozdań w trybie uchwały nr 332 Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1957 r. w sprawie badania sprawozdań finansowych przedsiębiorstw państwowych, działających według zasad rozrachunku gospodarczego (Monitor Polski Nr 73, poz. 438).
§  14.
1.
Właściwe organy finansowe sprawują nadzór nad przebiegiem rozliczeń zarządów i gospodarstw na podstawie otrzymanych i zatwierdzonych planów gospodarczo-finansowych, zawiadomień o przelewach, sprawozdań finansowych i rozliczeń wynikowych. W razie stwierdzenia nieprawidłowości polegających na nieprzestrzeganiu przepisów niniejszego zarządzenia organy finansowe obowiązane są sprostować rozliczenie, zawiadamiając o tym właściwe zarządy nadrzędne bądź ministerstwo.
2.
W razie niedokonania przez gospodarstwa i zarządy wpłat w terminach ustalonych niniejszym zarządzeniem na rzecz zarządu wyższego szczebla i ministerstwa bank dokona przelewu odpowiedniej kwoty z rachunku bieżącego gospodarstwa lub rachunku rozliczeń zarządu na podstawie zlecenia wystawionego przez właściwy organ finansowy.
3.
Gospodarstwa, które nie uiszczą w terminach ustalonych w niniejszym zarządzeniu należnych wpłat na rachunek rozliczeń zarządu, przekazują na rachunek dochodów budżetowych właściwego organu finansowego odsetki za zwłokę w wysokości 0,05% za każdy dzień zwłoki.
4.
Właściwym organem finansowym w rozumieniu ust. 1 i 2 jest:
1)
dla inspektoratów państwowych gospodarstw rolnych i równorzędnych - wydział finansowy prezydium powiatowej rady narodowej, właściwy terenowo dla siedziby inspektoratu;
2)
dla wojewódzkiego zarządu państwowych gospodarstw rolnych, rejonowych zarządów hodowli elitarnej oraz rybactwa i równorzędnych - wydział finansowy prezydium wojewódzkiej rady narodowej,
3)
dla Centralnych Zarządów Selekcji Roślin, Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa, Działów Hodowli Elitarnej i Rybactwa Ministerstwa Rolnictwa i równorzędnych - Wydział Finansowy Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy.
§  15.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym zarządzeniem stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o prawie budżetowym i uchwały oraz w zakresie wpłat do budżetu - dekretu z dnia 26 października 1958 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 49, poz. 451) oraz dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym (Dz. U. Nr 7, poz. 25).
§  16.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1958 r.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

PROJEKT ZBIORCZEGO ROCZNEGO ROZLICZENIA WYNIKOWEGO *

ZBIORCZE ROCZNE ROZLICZENIE WYNIKOWE

za rok 1958/1959

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

PROJEKT WYNIKOWEGO ROZLICZENIA ROCZNEGO

WYNIKOWE ROCZNE ROZLICZENIE GOSPODARSTWA
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

*) Niepotrzebne skreślić.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1959.62.316

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Rozliczenia z budżetem centralnym za rok 1958/59 państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej oraz państwowych gospodarstw rolnych działających według zasad rozrachunku gospodarczego.
Data aktu: 12/06/1959
Data ogłoszenia: 16/07/1959
Data wejścia w życie: 16/07/1959, 01/07/1958