Przeprowadzenie powszechnej inwentaryzacji środków trwałych.

UCHWAŁA NR 12
RADY MINISTRÓW
z dnia 5 stycznia 1959 r.
w sprawie przeprowadzenia powszechnej inwentaryzacji środków trwałych.

W celu uporządkowania gospodarki środkami trwałymi oraz stworzenia warunków do prawidłowej ich reprodukcji Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
Zarządza się przeprowadzenie powszechnej inwentaryzacji środków trwałych, znajdujących się w posiadaniu przedsiębiorstw państwowych, działających według zasad rozrachunku gospodarczego i zobowiązanych do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości środków trwałych.
§  2.
1.
Zaleca się centralnym organizacjom spółdzielczym przeprowadzenie powszechnej inwentaryzacji środków trwałych w jednostkach spółdzielczych na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
2.
Zakres i tryb powszechnej inwentaryzacji w jednostkach spółdzielczych ustalą właściwe organizacje spółdzielcze w porozumieniu z Centralną Komisją Inwentaryzacyjną (§ 5).
§  3.
1.
Powszechna inwentaryzacja budynków, budowli, maszyn i urządzeń technicznych oraz środków transportowych polega na:

-

dokonaniu ich spisu z natury oraz zakwalifikowaniu każdego obiektu do właściwej pozycji jednolitej klasyfikacji rodzajowej środków trwałych;

-

określeniu stopnia zużycia po uprzednim ustaleniu dotychczasowego i oszacowaniu pozostałego okresu użytkowania każdego obiektu;

-

określeniu wartości odtworzenia i wartości zużycia każdego obiektu, stanowiących podstawę skorygowania księgowych wartości środków trwałych.

2.
Powszechna inwentaryzacja pozostałych środków trwałych polega na dokonaniu jedynie ich spisu z natury.
§  4.
1.
Przedsiębiorstwa państwowe, o których mowa w § 1, przeprowadzą powszechną inwentaryzację według stanu w dniu 31 grudnia 1959 r.
2.
Ministerstwa (centralne urzędy) oraz prezydia wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) obowiązane są zapewnić zakończenie prac, o których mowa w ust. 1, do dnia 31 maja 1960 r. i przedłożyć wyniki, po sprawdzeniu ich kompletności i prawidłowości, Głównemu Urzędowi Statystycznemu w terminie do dnia 1 września 1960 r.
§  5.
1.
Powołuje się Centralną Komisję Inwentaryzacyjną w składzie:

przewodniczący - zastępca Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów,

zastępcy przewodniczącego: 1) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, 2) wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego,

oraz 6 stałych członków Komisji.

2.
Skład osobowy Centralnej Komisji Inwentaryzacyjnej ustali Prezes Rady Ministrów na wniosek Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, uzgodniony z Ministrem Finansów i Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego.
3.
Do zadań Centralnej Komisji Inwentaryzacyjnej należy:
1)
akceptowanie projektów instrukcji w sprawie klasyfikowania, ustalania stopnia zużycia i wyceny środków trwałych, ramowych wytycznych organizacji prac inwentaryzacyjnych, trybu i terminarza czynności związanych z przeprowadzeniem powszechnej inwentaryzacji środków trwałych, formularzy inwentaryzacyjnych oraz programu i terminarza opracowania wyników powszechnej inwentaryzacji w zakresie zbiorczych danych wartościowych;
2)
rozstrzyganie problemów związanych z powszechną inwentaryzacją;
3)
ustalanie zakresu i terminu przeprowadzenia próbnych inwentaryzacji dla sprawdzenia stanu przygotowania powszechnej inwentaryzacji;
4)
ogólny nadzór nad przebiegiem powszechnej inwentaryzacji oraz ustalenie zakresu i trybu jej kontroli;
5)
opracowanie zasad aktualizowania w przyszłości zmian, wartości środków trwałych.
4.
Przewodniczący Centralnej Komisji Inwentaryzacyjnej upoważniony jest do zapraszania do udziału w pracach Komisji przedstawicieli zainteresowanych ministerstw, prezydiów rad narodowych i rzeczoznawców oraz do powoływania zespołów roboczych dla opracowania problemów powstających w czasie przeprowadzania powszechnej inwentaryzacji.
5.
Sekretariat i obsługę techniczną Komisji zapewni Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
6.
Koszty prac Komisji pokrywane będą z budżetu Głównego Urzędu Statystycznego.
§  6.
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego:
1)
przekaże w terminie do dnia 30 kwietnia 1959 zainteresowanym ministerstwom i komisjom planowania gospodarczego prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) ramowe wytyczne, ustalające tryb i terminarz czynności związanych z przeprowadzeniem inwentaryzacji środków trwałych, oraz materiały szkoleniowe;
2)
wyda sukcesywnie w terminie do dnia 30 września 1959 r. obowiązujące przy powszechnej inwentaryzacji instrukcje wraz z formularzami, zawierające:
a)
klasyfikację rodzajową środków trwałych oraz wskazówki co do klasyfikowania inwentaryzowanych obiektów,
b)
określenie obiektu inwentaryzacyjnego dla poszczególnych rodzajów środków trwałych,
c)
dane orientacyjne w zakresie przeciętnego okresu użytkowania środków trwałych oraz sposoby ustalenia dotychczasowego okresu użytkowania środków trwałych, szacowania ich pozostałego okresu użytkowania i określania stopnia zużycia,
d)
zasady i sposób ustalania wartości odtworzenia i wartości zużycia poszczególnych rodzajów środków trwałych wraz z tablicami cen i tablicami kosztów jednostkowych (dla obiektów budowlano-montażowych) opracowane według poziomu cen oraz norm kosztorysowych, obowiązujących w dniu 1 stycznia 1956 r.;
3)
przeprowadzi instruktaż dla pracowników w ministerstwach i organach prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw), zajmujących się powszechną inwentaryzacją;
4)
przedstawi ogólne wyniki powszechnej inwentaryzacji Prezesowi Rady Ministrów, Przewodniczącemu Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Ministrowi Finansów w terminie do dnia 31 grudnia 1960 r.
§  7.
Ministrowie (kierownicy urzędów centralnych) oraz prezydia wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) zapewnią terminowe i prawidłowe przeprowadzenie powszechnej inwentaryzacji w podległych im przedsiębiorstwach wymienionych w § 1 i w związku z tym:
1)
wydadzą na podstawie ramowych wytycznych Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (§ 6 pkt 1) i w uzgodnieniu z nim zarządzenia wykonawcze w sprawie przeprowadzenia powszechnej inwentaryzacji środków trwałych w podległych przedsiębiorstwach, ustalające szczegółowy tryb organizacji oraz harmonogram prac inwentaryzacyjnych;
2)
powołają:
a)
resortowe i wojewódzkie komisje inwentaryzacyjne pod przewodnictwem podsekretarza stanu w ministerstwach gospodarczych, a przewodniczącego wojewódzkich komisji planowania gospodarczego w prezydiach wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw),
b)
resortowe (wojewódzkie) biura lub stanowiska pracy powszechnej inwentaryzacji.
§  8.
Do zadań resortowych (wojewódzkich) komisji inwentaryzacyjnych należeć będzie całokształt spraw związanych z przeprowadzeniem powszechnej inwentaryzacji w resorcie (województwie) oraz współpraca z Centralną Komisją Inwentaryzacyjną.
§  9.
1.
Centralna Komisja Inwentaryzacyjna, na wniosek właściwego ministra (kierownika urzędu centralnego) lub prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa), może - w szczególnych przypadkach - zwolnić całkowicie lub częściowo jednostki organizacyjne zobowiązane do przeprowadzenia powszechnej inwentaryzacji od wykonania określonych zadań, wynikających z uchwały, lub zmienić termin i sposób wykonania tych zadań.
2.
Centralna Komisja Inwentaryzacyjna może na wniosek właściwego ministra (kierownika urzędu centralnego) lub prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) upoważnić do rozszerzenia powszechnej inwentaryzacji na jednostki nie wymienione w § 1, pod warunkiem jej przeprowadzenia we własnym zakresie i według zasad ustalonych w niniejszej uchwale.
§  10.
Koszty związane z powszechną inwentaryzacją środków trwałych pokryją w ramach budżetów (planów finansowych) jednostki organizacyjne zobowiązane do przygotowania i przeprowadzenia powszechnej inwentaryzacji. W wyjątkowych przypadkach Minister Finansów zapewni, na wniosek zainteresowanych, niezbędne środki finansowe do przeprowadzenia inwentaryzacji.
§  11.
Prezes Rady Ministrów może rozciągnąć obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych na państwowe jednostki organizacyjne inne niż określone w § 1 oraz na przedmioty majątkowe nie objęte przepisem § 1, jak również określi zasady przeprowadzenia tej inwentaryzacji.
§  12.
Wykonanie uchwały porucza się Prezesowi Rady Ministrów, Przewodniczącemu Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, Ministrowi Finansów, Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego oraz zainteresowanym ministrom (kierownikom urzędów centralnych) i prezydiom wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw).
§  13.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021